Skip to content

This cache has been archived.

woudlopers: Tijd om deze te archiveren om plaats te maken voor de nieuwe waypoints van:
HET AARDS PARADIJS 2 LANG.
Bedankt aan allen die deze cache gedaan hebben en de vele positieve logs en bijhorende foto's.
Allen naar de nieuwe versie...
woudloper ferdy.

More
<

Woudlopers 6: Aards Paradijs

A cache by De Woudlopers Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/04/2003
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Deze cache is volledig uitgewerkt binnen de omheining van het recreatiepark “ De Maasvallei “. Het park is in de zomer open van 10u. tot 20u. en in de winter tot 17u.U betaalt per persoon 1 € inkom maar in ruil krijgt U toegang tot het...AARDS PARADIJS. TELEFOON BEHEERDER:0032473240634

Om deze zoektocht tot een goed einde te brengen hebt U de volgende extra attributen nodig: Meetlint; kompas; voldoende proviand.
Zoals geweten vragen caches van de Woudlopers een behoorlijke conditie met daarbij het nodige doorzettingsvermogen. Durf is een bijkomend element voor deze cache. Het is aangeraden deze cache te doen met minimum 2 personen. Het zou wel eens lang kunnen duren vooraleer iemand U vindt bij ongeval, beroerte of andere ongemakken.
De afstand bedraagt 7 Km. (vogelvlucht)en is goed voor minstens 4 uur cache plezier.
Wij willen u ook niet op extra kosten jagen(verplaatsingen, inkomgeld) Daarom weer deze hulplijn bij uitzichtloze situaties: 0496-466508. Een raadpleging kost u enkel een gekrenkt eergevoel.
De baanleggers van deze zoektocht “De Woudlopers” vzw. zijn niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen.

Parkeer uw wagen op bovenstaande coördinaten. Deze parking is tevens de ingang van het park en kan enkel bereikt worden via N 51° 01.109’ / E005° 42.217’ (rode lichten) en
N 51° 00.478’ / E005° 42.412’ (haakse bocht). Er staan enkele richtingaanwijzers “De Maasvallei”.

Zoek op bovenstaande coördinaten de eerste gegevens voor verder gebruik op een alluminium plaatje.

WPT 1: Ga naar: N 51° 00.(462 + AA)’ E005° 41.388’
APENKUREN: Het bovenhangend rode(oranje) controletangetje geeft U de te zoeken letter. Knip met dit tangetje in een stukje papier of karton… De perforaties hebben de vorm van een letter.
LETTER 1: …..

WPT 2: Ga naar: N 51° 00.(675 - BB)’ E005° 41.(473 – AA)’
LEEUWENKUIL: Spring in de leeuwenkuil en zoek uw volgende coördinaatgegevens op een plaatje. Noteer ook de gewoon op het hout geschreven letter. Kom nadien uiteraard ook terug uit deze kuil….
LETTER 2: …..

WPT 3: Ga naar: gegevens leeuwenkuil
WIEBELBRUGJE: De volgende letter bekomt U weer door een knipje met het rode tangetje. De coördinaten voor volgend waypoint weer ergens op een plaatje.
LETTER 3: ....

WPT 4: Ga naar: gegevens wiebelbrugje
LIANENWEB: Letter 4 kan bekomen worden door bovenaan dit web een knipje te halen.
LETTER 4: ....
Tel hier ook al de goede mazen van het lianenweb. DIT IS: DDD

WPT 5: Ga naar: N 51° 00.(359 + DDD)’ E005° 40.(725 + CC)’
KLIMBOOM: Weer dat verdomde tangetje… De perforatie toont U de 5de letter.
De coördinaten voor het volgende punt vindt U kort bij het rode tangetje.
LETTER 5: ....

WPT 6: Ga naar: gegevens klimboom
MYSTERIE BOX: Open deze mysterie box en bekijk “het” door de rode bril. Enkel zo bekomt U de gegevens voor het volgende waypoint en uw letter 6.
LETTER 6: ....

WPT 7: Ga naar: gegevens mysterie box
TOP-PUNT 1: Vanop het kleine topje op deze berg ziet U een vierkante kerktoren.
Een vogel vliegt vanaf deze kerk in een rechte lijn naar U toe. Op hoeveel graden vliegt dan deze vogel? DIT IS: EEE
Letter 7 vindt U in de buurt van de zitbank.
LETTER 7: ....

WPT 8: Ga naar: N 51° 00.(462 – EEE)’ E005° 40.(323 – BB)’
TOP-PUNT 2: Zoek de “bank” die rust geeft !!!
Neem “daar” uw letter 8 !!!
LETTER 8: ....

WPT 9: Ten zuiden van deze top kunt U een dunne oranje touw zien. Volg deze touw tot het einde. OPGELET: Blijf dicht bij deze touw want ergens halverwege vindt U tegen een berk (omwikkeld met groen koord) een aluminium tag met letter.
LETTER 9: …..
Bij het einde van het touw vindt U op een berk de gegevens voor het volgende punt.

WPT 10: Ga naar: gegevens tag op berk
MYSTERIE BOX 2: Toevallige vinders hebben er iets aan…Bekijk dit formulier met de nodige aandacht.
LETTER 10: .... (=Laatste letter)

WPT 11: Ga naar : gegevens mysterie box 2
BARBECUE PLAATS: Mooie picknick plaats vòòr het ultieme zoekwerk.
Tip: boom

WPT 12: Ga naar: gegevens “barbecue plaats”.
TOP-PUNT 3: Rust hier even en geniet van deze "bank".
Hoeveel meter (in vogelvlucht) is het vanaf hier tot aan dezelfde kerktoren als bij wpt 7 als U weet dat deze toren zich situeert op de coördinaten N 50° 59.652’ E 005° 41.202.
DIT IS: GGG

WPT 13: Ga naar: N 51° 00.( AA + BB)’ E005° 40.(GGG + 20)’
MYSTERIE BOX 3: Is het nu de grote put naast de kleine of de kleine put naast de grote ?
De onthulling nadert z'n hoogtepunt

CACHE: Volg de gegevens van Mysterie box 3.

Veel succes!

------------------------------------------------------------------------------------------
This cache has been worked out within the fences of the Recreation Park "De Maasvallei". In summer the park is open from 9 a.m. till 9 p.m. and in winter till sunset. You'll have to pay an entrance fee of € 1,- but in exchange you will have entrance to the "GARDEN OF EDEN"

In order to accomplish this search you'll need the following extra attributes: tape measure, compass, the necessary provisions.
As already known, the caches of the Woudlopers demand a considerable shape together with the necessary drive. Guts is an additional requirement for this cache. It is recommended to do this cache with at least 2 persons. Because it could take quite a long time before somebody finds you in case of accident, stroke or other inconveniences...
The distance is 7 kms and stands for at least 4 hrs of cache-pleasure.
We don't want to put you to expenses (transport, entrance fee). For that reason you can dial this phone-number in case of desperate situations: 0496-466508. A consultation will cost you only some wounded pride.
"The Woudlopers vzw", who traced out this search, are in no way responsible in case of accidents.

Park your car on the coordinates mentioned above. The parking is also the entrance of the park and can only be reached via N 51° 01.109’ / E005° 42.217’ (traffic lights) and N 51° 00.478’ / E005° 42.412’ ("right angle" bend). You'll see some direction indicators "De Maasvallei".

Search at the above coordinates for an aluminium tag for further use.

WPT 1: Go to: N 51° 00.(462 + AA)’ E005° 41.388’
MONKEY BUSINESS: The red control nippers hanging above will give you the letter you're looking for. Cut with this pair of nippers in a piece of paper or cardboard… The perforations have the shape of a letter.
LETTER 1:...

WPT 2: Go to N 51° 00.(675 - BB)’ E005° 41.(473 – AA)’
LION'S DEN: Jump in the lion's den and look for your following coordinate-dates on a little plate. Also note the letter simply written on wood. And, of course, climb out of this den.
LETTER 2:...

WPT 3: Go to: dates lion's den
WOBBLING BRIDGE: The next letter you'll get - again - by means of a cut with the red pair of nippers, the coordinates for the following waypoint - again - on a little plate.
LETTER 3:...

WPT 4: Go to: dates Wobbling Bridge
WEB OF LIANAS: Letter 4 can be found by getting a hole at the top of the web.
LETTER 4:...
Here you also have to count the good meshes of the web of lianas. THIS IS: DDD

WPT 5: Go to: N 51° 00.(359 + DDD)’ E005° 40.(725 + CC)’
CLIMBING TREE: Again that damned pair of nippers… The perforation will show you the 5th letter. The coordinates for the next point you'll find near to the red pair of nippers.
LETTER 5:...

WPT 6: Go to: data Climbing Tree
MYSTERY BOX: Open this mystery box and look at "it" through the red pair of glasses. Only in that way you'll get the data for the next waypoint and your letter 6.
LETTER 6:...

WPT 7: Go to: data Mystery Box
TOP 1: From the little top of this mountain you'll see a square church tower. From this church a bird comes flying to you in a straight line. On how many degrees this bird flies? THIS IS: EEE
Letter 7 can be found in the neighbourhood of the bench.
LETTER 7:...

WPT 8: Go to: N 51° 00.(462 – EEE)’ E005° 40.(323 – BB)’
TOP 2: Look for the "bank" that yields interest!!!
Take "there" your letter 8!!!
LETTER 8:...

WPT 9: South of this top you can see a thin orange cord. Follow this cord to the end. LOOK OUT: Stay close to the cord because somewhere halfway against a tree you'll find a red pair of nippers again. Perforate and you will know letter 9.
LETTER 9:...
At the end of the cord, on a birch tree, you'll find the coords for the next point.

WPT 10: Go to: data plate on the birch
MYSTERY BOX 2: To accidental finders this could be useful… Look at this form with the necessary attention.
LETTER 10:...(= last letter)

WPT 11: Go to: data mystery box 2
BARBECUE PLACE: Nice picnics place before the ultimate search.
Tree

WPT 12: Go to: data tree
TOP 3: Rest for a while and enjoy from this "bench".
What's the distance in meters (in a straight line) from here to the same church tower as in WPT 7, knowing that this tower is situated on the coordinates N 50° 59.652’ E 005° 41.202.
THIS IS: GGG

WPT 13: Go to: N 51° 00.( AA + BB)’ E005° 40.(GGG + 20)’
MYSTERY BOX 3: Is it the big hole next to the little one, or the little hole next to the big one?
The revelation reaches its climax.

CACHE: Follow the data of Mystery Box 3.

Good luck!

Additional Hints (Decrypt)

Qr pnpur yvtg va rra fghxwr zrg yntr ortebrvvat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)