Skip to content

This cache has been locked, but it is available for viewing.
<

Swalm Cache

A cache by SyRoKi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/21/2004
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

13 juni 2016 Beschrijving WP1 gewijzigd
July 13, 2016 Changed description for WP1

Swalm Cache
Door de natuurgebieden Groenewoud, De Hout en de gemeentebossen in de gemeente Swalmen meandert het riviertje de Swalm. De route die je hier gaat lopen voert langs archeologisch interessante objecten zoals: grafheuvels, een deel van de Romeinse weg Xanten-Heerlen-Aken en landweer “De Wolfsgraaf”. Door deze attracties en het natuurschoon is het dan ook niet gek dat er meerdere wandelroutes lopen waaronder: Het Pieterpad, Maas-Swalm-Nette-pad, Natuurpad en een TRAProute (trap = Toeristisch Recreatief Archeologisch Project). Houdt er rekening mee dat de cacheroute soms over smalle paadjes loopt die zeer modderig kunnen zijn en draag brandnetelbestendige kleding. Je hebt een kompas nodig als je GPS die functie niet heeft. Je mag/hoeft niet van de paden af zelfs niet op de cache locatie. Je hoeft niet te graven. Veel plezier.

Through the nature reserves Groenewoud, De Hout and the gemeentebossen in the municipality of Swalmen meanders the river Swalm. The track that you will walk here leads along archeologically interesting objects like barrows, a part of the Roman road from Xanten-Heerlen-Aachen and landweer (defense dike) “De Wolfsgraaf”. Because of these attractions it is no wonder that several walking trails cross here including : The Pieterpath, Maas-Swalm-Nette-path, Natuurpath and a TRAProute (trap = Tourist Recreational Archaeological Project). Bear in mind that sometimes you will walk over narrow paths that can be quite muddy. Wear stinging nettle proof clothes. You’ll need a compass when your GPS doesn’t support this function. You’re not allowed / or have to leave the paths, not even on the cache location. There is no need to dig. Enjoy.WP1 N51 14.007 E6 04.108
Parkeer hier eventueel de auto. Op de zijgevel van Herberg de Bos vind je een jaartal. Tel de 4 cijfers op en deel door 10, dit is a. Er tegenover op de groene kast met het rode lampje staat linksboven een nummer, dit is b

WP2 N51 13.984 E6 04.084
Begin de wandeling over het smalle paadje, in zuidwestelijke richting. Na ongeveer 100 meter volg je het MaasSchwalmNette-pad, aangegeven met de rood/gele markering. Blijf dit pad volgen tot aan WP3. Onderweg kom je langs een bankje aan het water. Noteer hier c

WP3 N51 14.0a3 E6 03.ba7
Kijk naar de titel op het infobord. De letterwaarde van de vierde letter gedeeld door 2 is d

WP4 N51 13.600 E6 03.c55
Onderweg naar wp4 kom je over een bruggetje. Hoeveel vertikale palen heeft iedere brugleuning? Dit is e

WP5 N51 13.b99 E6 03.b4c
Je bent nu bij het restant van de Romeinse weg die liep van Xanten via Heerlen naar Aken.. Op het infobord vind je welke eeuwen Limburg Romeins was. Noteer deze als f en g. Ga NIET over de Romeinse weg naar het volgende waypoint, de andere kant is afgesloten!

WP6 N51 1g.e48 E6 0g.800
De grafheuvel waar je nu voorstaat is er een waarvan de oudste ongeveer h000 jaar oud is. Noteer het duizendtal als h

WP7 N51 13.e5h E6 03.88f
Volg vanaf hier het paadje voor de mooiste route en om de drukke weg zo veel mogelijk te vermijden

WP8 N51 13.e0b E6 0h.09b
Noteer het tiental van dit knooppuntnummer. Dit is i. Na het volgende waypoint heb je de keuze: volg het brede pad waar je nu op bent of probeer zoveel mogelijk de smalle paadjes te volgen (sterk aanbevolen)

WP9 N51 13.ec8 E6 04.d86
Op het infobord vind je een telefoonnummer. Tel alle cijfers op. De som - 50 = j.

WP10 N51 13.7j6 E6 04.473
Navigatiepunt.

WP11 N51 13.85h E6 04.hc0
Hoeveel paden komen hier samen? Aantal paden - 2 is k

De Swalm Cache ligt verborgen op N51 1k.(h+k)e(k-g) E6 0h.k(g+h)i

a b c d e f g h i j k
                     
WP1 N51 14.007 E6 04.108
If you come by car you can park here. On the side wall of Herberg de Bos you can find a date (year). The sum of the 4 digits divided by 10 is a. Opposite on the green control box with the red light there is a digit top left, this is b

WP2 N51 13.984 E6 04.084
Start your walk on the narrow path, in south-westerly direction. After some 100 meters follow the MaasSchwalmNette-path, indicated by the red/yellow marks. Stay on this path until you arrive at WP3. On your way you'll come across a bench near the water. Write down c

WP3 N51 14.0a3 E6 03.ba7
Look at the title on the informationboard. The value of the fourth letter divided by 2 is d

WP4 N51 13.600 E6 03.c55
On your way to wp4 you'll come across a small bridge. How many vertical poles has each railing of the bridge? This is e

WP5 N51 13.b99 E6 03.b4c
You're now at the remnants of a Roman road that ran from Xanten via Heerlen to Aachen. On the infoboard you can find in which centuries Limburg was Roman. Write them down as f and g. Do NOT follow the Roman road to go to the next waypoint, the other side is closed! (In Dutch: Romeins Limburg f - g eeuw)

WP6 N51 1g.e48 E6 0g.800
The barrow you are standing in front of is one of which the oldest is about h000 years old. Write down the thousand as h (In Dutch: De oudste heuvels zijn ongeveer h000 jaar oud)

WP7 N51 13.e5h E6 03.88f
From here on follow the path for the most beautiful route and avoid the busy road as much as possible

WP8 N51 13.e0b E6 0h.09b
Write down the ten of this "knooppuntnummer. "This is i. After the next waypoint you can choose: follow the wide path that you are on now or try to follow the narrow paths as much as possible (strongly recommended)

WP9 N51 13.ec8 E6 04.d86
On the infoboard you can find a telephonenumber. Add all digits. The sum minus 50 = j.

WP10 N51 13.7j6 E6 04.473
Navigationpoint.

WP11 N51 13.85h E6 04.hc0
How many paths come together here? Number of paths - 2 is k

The Swalm Cache is hidden at N51 1k.(h+k)e(k-g) E6 0h.k(g+h)i

Additional Hints (Decrypt)

[NL] xynffvrxr irefgbccynngf
[UK] pynffvpny uvqqvatcynpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.