Skip to Content

<

d'Opperstraat

A cache by Arkhan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/13/2004
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tocht van iets meer dan 3 km over verharde en onverharde veld- en bospaden. De tocht zou voor iedereen makkelijk haalbaar moeten zijn. Er zijn geen moeilijke hindernissen te overwinnen. Bij aanhoudend slecht weer zullen er enkele zeer modderige stukken zijn.


[NEDERLANDS - English text below]

d'Opperstraat is de lange asfaltweg waar je op je cachetocht op zal wandelen. Nu inderdaad geasfalteerd maar in vroeger tijden was het een zanderige veldwegel waarlangs boeren en arbeiders naar de akkers gingen, die door dorpelingen als binnenweg gebruikt werd, en die in de Tweede Wereldoorlog een smokkelweg was. Maar vooral was hij ook berucht als de weg waar 's avonds de Ossaert rondwaarde en vaak toesloeg, een kwelgeest die eenzame wandelaars en zelfs fietsers op de rug placht te springen en hen dwong hem mee te dragen tot ze van pure uitputting neervielen of tot hij zelf vond dat hij er genoeg van had.


Parkeer uw auto best ergens in de buurt van N 51° 15.995 E 4° 05.740. Nabij WP1 kan ook.
Het domein hier behoort toe aan psychiatrische instelling De Sterre maar de wegen zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Het Sterreterrein werd voor Stichting Tragel omgevormd tot een openbare woonwijk. Hierdoor worden door zgn. omgekeerde integratie de verstandelijk gehandicapten volledig opgenomen in de maatschappij. Op je tocht zal je vrijwel zeker de bewoners van het instituut tegenkomen.

Om tot bij de cache te geraken, zal je een wandeling maken van iets meer dan drie kilometer over verharde en onverharde veld- en bospaden. De tocht zou voor iedereen makkelijk haalbaar moeten zijn. Er zijn geen moeilijke hindernissen te overwinnen. Bij aanhoudend slecht weer zullen er enkele zeer modderige stukken zijn.
Blijf - behalve in de nabije omgeving van waypoints en stash - steeds op deze wegen en paden. Klim niet over afsluitingen of prikkeldraad, ga niet door hekken, respecteer Verboden Toegang-bordjes.

Stop alles wat je in handen krijgt terug op dezelfde plaats als waar het verborgen was en bedek het goed. Probeer er tijdens de zoektocht a.u.b. goed op te letten dat niet-geocachers niet zien waar je mee bezig bent. Dit is allemaal nogal open terrein.


Ga naar het eerste waypoint :

WP 1 : N51° 15.898 E4° 05.852
Je staat hier voor (een) paal. :-) Op de paal staat een nummer. Bereken hiermee de coördinaten van WP 2 :
N 51° 1(6.301 - getal op de paal)'
E 4° 0(5.830 + getal op de paal)'

WP 2 : De dikste boom in de nabije omgeving. Hier zoek je een microcache met de coördinaten van WP3. Niet openen, a.u.b. ! Je kan de getallen zo lezen.

WP 3 : Ga naar dit waypoint via N 51° 16.232 E 4° 06.191.
Je zoekt hier een eenzaam, gedeeltelijk verrot boomstronkje waarop je de coördinaten voor de twee volgende waypoints vindt.
Let op : enkel de laatste vier cijfers van elke coördinaat zijn hier vermeld; het deel ervoor is hetzelfde als bij de vorige waypoints. Dus als er zou staan :

4589 / 8554
8166 / 7325

dan zou dat betekenen dat de coördinaat van WP 4 = N 51° 14.589 E 4° 08.554
en die van WP 5 = N 51° 18.166 E 4° 07.325

WP 4 : Er hangt een plaket waarop te zien is aan wie dit gebouw is opgedragen.
A = drie maal de letterwaarde van de eerste letter van de naam, omgezet volgens A=1, ..., Z=26.
Als je de waarde van A hebt genoteerd, ga je verder naar het volgende waypoint (ga niet door het hek dat je tegenkomt, klim niet over draad).

WP 5 : Hier staan twee heel oude tweestammige berken naast elkaar. Onderzoek ze grondig. Eén ervan zal je de eindcoördinaten onthullen.
Heb je ze ? Goed, maar wel nog even een kleine correctie aanbrengen : trek van de getallen gevormd door de laatste drie cijfers van de noord- en oostcoördinaten die je vond op de berk het getal A af.

De cache ligt niet veraf. Je zoekt naar een Rubbermaid doos die enkel bedekt is met wat bladeren. Graven is niet nodig.
Nadat je de cache hebt gelogd (sluit de box a.u.b. goed af), kan je gewoon verder gaan naar je vertrekpunt; je hoeft niet op je stappen terug te keren.

Veel geluk en veel plezier.

Alle gegeven coördinaten zijn de gemiddelden van vele honderden metingen op verschillende dagen tijdens verschillende weersomstandigheden. In de bossen, zelfs al zijn ze klein en open, kan er veel afwijking optreden. Niettegenstaande zou je door de beschrijvingen geen problemen mogen hebben om alle plekjes te vinden. Problemen om de cache te vinden ? Probeer de hints.[ENGLISH - Nederlandse tekst hierboven]

d'Opperstraat is the long asphalted road you'll walk on during this caching trip. Yes, now indeed asphalted but in the old days it was just a sandy track which was used by farmers and workers to get to the fields, by villagers as a shortcut and for smuggling in the Second World War. But must of all it was infamous as the road where at night the Ossaert, a tormentor, stalked lonely walkers or even bicyclists and forced them to carry him on their backs until they collapsed of sheer exhaustion or until he himself had enough of it.


It's best to park your car somewhere near N 51° 15.995 E 4° 05.740. Near WP1 is also possible.
The domain here belongs to the psychiatric institute De Sterre but the roads are accessible to all. The property has been transformed into a public neighbourhood for the Tragel Foundation. They promote a method called reverse integration, to make the mentally impaired become an integral part of society. During your journey you will almost certainly meet them.

To get to the cache, you'll have to go on a walk of about two miles on paved and unpaved country- and forest paths. The trip should be do-able for practically everyone. There are no difficult obstacles to conquer. During continuous bad weather there will be some very muddy parts.
Except when in the immediate vicinity of waypoints and stash, always stick to these roads and paths. Do no climb over fences or barbed wire, do not pass through gates, respect No Entry ("Verboden Toegang") signs.

Hide everything you found in exact the same place as where you discovered it and cover it well. Try to make sure non-geocachers can't see what you're doing. This is all rather open terrain.


Go to the first waypoint :

WP 1 : N51° 15.898 E4° 05.852
Use the number on the lamppost to calculate the coordinates of WP 2 :
N 51° 1(6.301 - number on the post)'
E 4° 0(5.830 + number on the post)'

WP 2 : The thickest tree in the immediate vicinity. Here you look for a micro cache containing the coordinates of WP 3. Please, don't open it ! The container is see-through.

WP 3 : Go to this waypoint via N 51° 16.232 E 4° 06.191.
Search for a lonely, half decayed tree stump bearing the coordinates for the next two waypoints.
Mind you, only the last four digits of each coordinate are given here; the leading ones are identical to those of the previous two waypoints. So, if you saw :

4589 / 8554
8166 / 7325

then this would mean the coordinate of WP 4 = N 51° 14.589 E 4° 08.554
and the one of WP 5 = N 51° 18.166 E 4° 07.325

WP 4 : There's a plaque showing to whom this building is dedicated.
A is three times the letter value of the first letter of the name, converted according to A=1, ..., Z=26.
After you've noted the value of A, continue to the next waypoint (don't go through the gate you'll pass, don't climb over any fences).

WP 5 : Here, two very old, double-trunked birches stand next to each other. Examine them carefully. One of them will reveal the end coordinates.
Got them ? Great, but you still have to do some minor adjustments : deduct the value of A from the number made out by the last three digits of the north and east coordinates you found on the birch.

The cache is nearby. You're looking for a Rubbermaid box covered only with some dead leaves. There's no need to dig.
After you've logged the cache (please firmly close the box), you can simply return to your starting point; you don't have to retrace your steps.

Good luck and have fun.

All given coordinates are the averages of many hundreds of measurements on different days under different atmospheric conditions. In the woods, even though small and open, great deviations are possible. However, using the descriptions you should have no trouble locating the right spots. Problems to find the cache ? Try the hints.

Additional Hints (Decrypt)

[WP3:]
Mvr fcbvyresbgb / Ybbx ng gur fcbvyre cvp

[Cache:]
- Nyf wr urg cnq ireqre ibytg, xbz wr inamrys ibbeovw qr cyrx qvr wr mbrxg
- Nygvwq tebra

- Vs lbh pbagvahr nybat gur cngu lbh jvyy fvzcyl cnff gur cynpr lbh'er frnepuvat sbe.
- Rireterra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

359 Logged Visits

Found it 301     Didn't find it 13     Write note 27     Temporarily Disable Listing 6     Enable Listing 7     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 48 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.