Skip to Content

This cache has been locked, but it is available for viewing.
<

Market-Garden (Nijmegen e.o.)

A cache by Eagles Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 1/18/2005
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Deze tocht is bedoeld om Operatie Market-Garden eens wat meer uit te leggen.
This tour is meant to more or less explain Operation Market-Garden to you.


Download en print dit document. Het is de brief die je eerst bij punt 1 kon vinden, maar omdat dit punt vernield is bieden we hem nu voorlopig via deze site aan. De cache kan dan tenminste eindelijk weer online!
Schrik niet van tevoren van de hoeveelheid tekst: er staat namelijk veel extra achtergrondinfo bij, naast de nodige geocachingvragen.
Het kaartje waarover in het begin van de brief valt te lezen vind je hier.

Waarschuwing i.v.m. de verkeersveiligheid:
Als je naar het startpunt navigeert, ga dan een dikke 200m (dus ruim op tijd) voor dat punt al wat langzamer rijden. Het wegje dat je in moet ligt zodanig onhandig dat men niet snel verwacht dat je daar af gaat slaan. Kom je vanuit het ...
1) noorden: dan is dat op de brug al boven de rivier,
2) zuiden: dan is dat in het begin van de bocht-oprit naar de brug toe.

Market-Garden was een operatie die vele mensen wel kennen van naam, maar waarvan ze eigenlijk niet weten hoe die in de bevrijdingsstrategie paste van de geallieerden, volgend op D-Day bij Normandië. Vooral de jongere generaties weten vaak niet wat zich allemaal heeft afgespeeld, terwijl het een mega-operatie was om de Duitsers proberen volledig te verslaan en de oorlog te beëindigen. We werken op het moment ook nog aan een aanvullend documentje om te vertellen wat er aan vooraf ging, hoe het tot stand kwam, hoe het uiteindelijk mislukte en wat het vervolg was dat wel lukte. Zodra dat beschikbaar is zal het hier op de site bijkomen. Iedereen die deze cache doet voor we daarmee klaar zijn krijgt het later alsnog toegestuurd.
Tijdens de cache krijg je via het waypoints-document dat je bij de start vindt ook al diverse gegevens, die je een idee geven over Market-Garden. Ook krijg je daar een kaart van de omgeving waar een overlegvel (oleaat) overheen past, dat je aan het einde vindt en je zo het hele militaire plan van dit gebied toont. Je kunt ook tijdens de hunt zelf de kaart al intekenen om het routeplan op te bouwen en achteraf te kunnen checken.

We willen je ter plaatse van deze operatie laten zien hoe de soldaten beginnend op 17 sept. 1944 het deel Grave -> Nijmegen hebben veroverd. Met name gaat het hierbij om: 1) vanaf welke droppingslokaties de parachutisten de route in handen moesten krijgen en 2) welke strategische objecten en wegen dat betrof (het deel 'Market'). De aaneenschakeling van deze delen vormde daarna de af te leggen route voor het er achteraan oprukkende leger (het deel 'Garden').

Het is vooral een cache om met de auto te doen, want in totaal is hij 26 à 28 km. met daarover regelmatig verdeeld diverse soorten punten (zoeken, aflezen, snackbar in voor een ijsje / frietje, etc.). Hij is ook geschikt om met wat minder fantastisch weer te gaan doen: een aantal dingen kun je zelfs vanuit de auto zien, je zult er echter toch ook wel afwisselend een aantal keren uit moeten om iets te gaan zoeken en dichterbij te bekijken om geen fouten te maken. Eventueel kan het ook met de fiets, houd er dan wel rekening mee dat de route éénrichtingsverkeer is -tenslotte was hij dat ook in 1944- dus je zult aan het eind terug moeten of iets anders regelen. Trek er voldoende tijd voor uit i.v.m. de genoemde lengte en het gegevens noteren bij de acht punten voordat je naar de eindcache gaat.

Hier alvast even een klein stukje van de brief, als warmmakertje:

******   De gegevens voor het begin van je missie:   ******
Start van de operatie :   N 51° 46.075'   E 005° 43.904'
Omgeving :   Grave - Nijmegen
Troepen :   82e Amerikaanse luchtlandingsdivisie

Even een afspraak over de gebruikte notatie. Alleen als er een * staat betekent het vermenigvuldigen en anders is het invullen. Bijvoorbeeld: stel dat A=22, dan is 3 * A = 3 * 22 = 66, maar 3A wordt 322.

 1. De tocht begint bij het coördinaat dat bovenaan deze pagina en in je missiegegevens staat. Hier werd de E-compagnie van het 504e Parachutisten Infanterie Regiment (PIR) gedropt. Echter het overgrote deel daarvan kwam niet op de juiste plek terecht. Luitenant Thompson met zijn groep kwam wel dicht bij de brug terecht. Bekijk het monument en lees de volgende gegevens af.
  A = aantal vliegtuigen voor deze specifieke opdracht - brugnummer
  B = met hoeveel man slaagde Thompson erin om zijn missie te voltooien
  C = aantal letters van de polder waarin men landde na de sprong
  D = getal uit de type aanduiding van de vliegtuigen
  Voordat de startplek werd vernield, trof je op N 51 46.A(2*B + C + 2) _ E 005 43.(904 - D) een kistje aan. Mocht je A, B, C en D willen controleren door het coördinaat uit te rekenen: dat was bij de bunker vlak aan de hoofdweg.
  De kaart van de omgeving Grave - Nijmegen die je in het kistje aantrof kun je nu downloaden via de cache pagina. Bij het eindpunt, tref je een oleaat (oftewel: overlegvel) aan dat de operatie weergeeft. Als je het leuk vindt (het is een aanrader!) om de troepenbewegingen te zien print dan zelf de kaart, op formaat 18.66x25.39cm. Vul in een tekenprogramma één van de twee getallen in en laat de hoogte x breedte vergrendeld staan zodat de andere vanzelf volgt. Als je de kaart bij je hebt, kun je hem eventueel zelf al intekenen met de punten die je af gaat en zo de route samenstellen.

The English version of the temporarily modified text that acts as a solution for the trashed point 1 is unfortunately not yet ready.
But you could try to use the old English version (this one) together with the already modified Dutch version. So then download and print them both.
Normally you could have found this letter at the first point, but some youth broke it all down. Therefore we now want to give the letter via this site for the time being, so that the cache finally can go back online again.
Don't be frightened in advance by the amount of text: a lot of it is extra background information, next to the necessary geocaching questions.
The map about which is written in the beginning of the letter can be downloaded here.

Warning with respect to safety in traffic:
When navigating to the starting point, then start to drive somewhat more slowly already for more than 200m. (so quite early) before that point. The small road that you have to enter is rather clumsily situated so that people do not really expect you to take a turn there. If you approach from the ...
1) north: then that will be on the bridge already above the river,
2) south: then that will be at the beginning of the curved approach to the bridge.

Market-Garden was an operation that many people know by name, but from which they do not really know how it fitted it the liberation strategy of the allied forces, following to D-Day at Normandie. Especially the younger generations often do not know what happened at that time, while it was a giant operation to try to defeat the Germans and to end the war. Currently we're also working on an extra document to tell about what happened before it, how it came to this operation, how it ended up wrong after all and what was the following action that did succeed. Everyone who does this cache before we're finished with that will receive a copy later on.
During the cache you also get by means of the waypoints document that you find at the start a variety of information, to give you an idea about Market-Garden. Also there you find a map of the surroundings where an overlay fits to, which you find at the end and shows you the whole military plan of this area. You even can draw your data on the map during the hunt to build up the route plan and check it afterwards.

We want to show you of this operation at location how the soldiers conquered starting at Sept. 17 1944 the part Grave -> Nijmegen. Mainly it is about: 1) from which dropping locations had the paratroupers to get the route in their hands and 2) which strategic objects and roads it was about (the part 'Market'). The concatenation of these parts formed later on the route for the advancing army (the part 'Garden').

It is a cache to do by car, because in total it is about 26 to 28 km. with regularly distributed various kind of points (searching, reading, visiting snack bar for ice cream / frieds, and so on). It is also suitable to do with somewhat less fantastic weather: some things you even can see from inside your car, but you'll also have alternatingly get out a couple of times to search something and to have a closer look to not make mistakes. You even might be able to do it by bike, then take into account that the route is one-way-direction -after all, it also was back in 1944- so at the end you'll have to go back or arrange for something different. Take enough time for it due to the mentioned length and the notation of data at the eight points before you go to the final cache.

Additional Hints (Decrypt)

Hints in tekst of onderweg te vinden. Bij de eindcache niet aarzelen om te gebruiken: er komen veel leuke reacties op en zonder hint kan hij best lastig te vinden zijn. / Hints in text or found along the hunt. Don't hesitate to use at the endcache: there are lots of nice reactions to it and without hint it can be quite difficult to locate.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

91 Logged Visits

Found it 57     Didn't find it 8     Write note 14     Archive 1     Needs Archived 2     Post Reviewer Note 2     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 2     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 40 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.