Skip to content

This cache has been archived.

Arkhan: Met pijn in het hart maar zo wordt een mens het snel beu. Had al eens hetzelfde meegemaakt in Waasmunster (de cache 'De Schat van de Roosenberg'). Je kan er bezig mee blijven terwijl anderen alles naar de k***en helpen.
Van harte bedankt aan alle bezoekers en diegenen die de cache nog wilden doen.

More
<

Dijkenland : Mira

A cache by Arkhan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/05/2005
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Deze cache heette eerst 'Dijkenland (deel 1) : Mira' omdat er ook een tweede Dijkenland-cache was : Twee Rivieren. Omdat ik deze laatste cache noodgedwongen heb moeten archiveren, heb ik de naam lichtjes gewijzigd. ;-)

[Nederlands -- English text below]

Deze cache is een wandel- of fietstocht van ongeveer 4.5 kilometer lang. De lengte van de tocht is meteen de enige kleine fysieke moeilijkheid. Ca. 90% gaat namelijk over verharde wegen. Het resterende deel kan in of vlak na regenachtige periodes heel slijkerig zijn.
Wat betreft materieelvereisten, een spiegeltje is essentieel gereedschap. En ik zou voor de zekerheid toch ook maar een zaklamp voorzien. Als het donker weer is of schemerdonker kan je sommige zaken anders misschien niet meer zien.
Langs het parcours staan er buiten de wintermaanden veel brandnetels. Normaal gezien zou je er niet veel mee in contact hoeven te komen, maar de evolutie ter plaatse van dergelijk snelwoekerend onkruid is niet te voorspellen en daarom zijn een lange broek en gesloten schoeisel aan te raden.

De cache is toegankelijk met het openbaar vervoer. In de Roodkruisstraat vlakbij stoppen bussen van en naar Antwerpen, Sint-Niklaas, Dendermonde en Zele.
Als je met privé-vervoer komt, parkeer je je voertuig best in de buurt van bovenstaande coördinaten.
De tocht vangt aan bij de Mirabrug, de fiets- en voetgangersbrug die de rivier de Durme overspant. Ze verbindt het Land van Dendermonde en het Waasland en werd beroemd door Fons Rademakers' film "Mira, of de Teleurgang van de Waterhoek" met Jan Decleir en Willeke van Ammelrooy in de hoofdrollen.

De bedoeling is onderweg de gegevens te verzamelen die je uiteindelijk zullen toelaten de cache te vinden. Op vrijwel het gehele parcours kan het zeer druk zijn - zeker in de weekends en op feestdagen - maar de zoektocht is zo opgesteld dat dat niet echt uitmaakt (er zijn geen losse voorwerpen, zoals bvb. microcaches, te zoeken). Enkel bij het zoeken naar de cache zelf wil ik je vragen niet te opvallend te werk te gaan. Zorg ervoor dat eventuele voorbijgangers niet zien wat je juist aan het doen bent.

Zo, we gaan er maar aan beginnen, zeker ? :-) Succes, en veel plezier !


De stash werd verborgen op :

N51° 0A.BCD    E04° 0E.FGHWaypoint 1 : N51° 06.291  E4° 08.481
Opdracht 1 : Zoek de coördinaten van het volgende waypoint. Let op dat je niet in het water valt; acrobatie is hier totaal onnodig.  
Opdracht 2 : Zoek nu het bord dat de inhuldiging van de brug herdenkt.

1) Hiermee kan je reeds de coördinaten van WP3 berekenen : (aantal enen)(aantal tweeën)(aantal letters in de naam v/d minister)meter, (aantal burgemeesters)(aantal letters in de bovenste regel)(aantal jaartallen)° vanaf WP2.

2) Trek het langst geleden jaartal van het recentste af. Herleidt het bekomen verschil tot één getal (bvb. 390 wordt 3 + 9 + 0 = 12 wordt 1 + 2 = 3). Dit cijfer is A.
A =
Waypoint 2 : N51° 0__________    E4° 0__________
Opdracht 1 : Je ziet hier (onder andere) vier duidelijke objecten die op 'poten' rusten. Er zijn KL poten in totaal. L mag je gelijk stellen aan H. H =
Opdracht 2 : Memoriseer hoe de objecten die het dichtst bij het pad staan er uitzien.  
Waypoint 3 : N51° 0__________    E4° 0__________
Opdracht : Deze coördinaten leiden je naar een picnictafel. Neem gerust plaats en luister naar de geluiden die je hier dikwijls uit het water hoort opstijgen. Kijk ook eens naar je directe omgeving. Op degene die niet in onderstaand plaatje past, vind je de coördinaten van Waypoint 4.
 
Waypoint 4 : N51° 0__________    E4° 0__________
Opdracht 1 : Vertrek nu richting WP4. Keer niet op je stappen terug. Vervolg even je weg en ga dan via de dijk; neem *niet* het pad beneden de dijk. Herinner je je nog wat je moest memoriseren bij WP2 ? Wel, onderweg tussen WP3 en WP4 zal je opnieuw zo'n object tegenkomen. Er op staan duidelijk leesbaar een letter en een cijfer (het kan in de zomer echter in meerdere of mindere mate overgroeid zijn). Het cijfer mag je gelijkstellen aan G. De letter onthoud je; je zal hem later nog nodig hebben. G =

Letter =
Opdracht 2 : Aangekomen bij WP4 zoek je daar een alu-plaatje met de coördinaten van WP5.  
Waypoint 5 : N51° 0__________    E4° 0__________
Opdracht 1 : De "Durme V Z W" staat tussen twee dezelfde cijfers. Zie je over welk cijfer het gaat ? Stel het gelijk aan B. B =
Opdracht 2 : Je ziet een kaart. Er op staan de locaties van infoborden aangeduid. Hoeveel infoborden staan er aldus op de kaart ? Het getal dat je bekomt, verdubbel je en noem je daarna MN.
NMN vormt dan het ontbrekende deel van de oostcoördinaat van Waypoint 6.
 
Opdracht 3 : In de tekst wordt een bepaald deel van het gebouw in meer detail beschreven. Welk symbool zou je met dat deel v/h gebouw associëren ?

    Een paard : Z = 391
    Een boom : Z = 249
    Een toren : Z = 518
    Een kruis : Z = 646

Z vormt het ontbrekende deel van de noordcoördinaat van Waypoint 6.
Z =
Waypoint 6 : N51° 06_________    E4° 07_________
Opdracht 1 : Hier vind je ook een aluminium plaatje. Heb je de letter nog die je bij WP4 moest onthouden ? Wel dan, hoeveel keer komt die letter voor op dat plaatje ? Het aantal keren is gelijk aan D. D =
Opdracht 2 : Het ontbrekende deel van de noordcoördinaat van Waypoint 7 bereken je als volgt : Z - 140.
Voor de oostcoördinaat is het Z + 301.
 
Waypoint 7 : N51° 06_________    E4° 07_________
Opdracht : Zoek een tag waarop staat waar je Waypoint 8 kan vinden én wat de waarde van C is. C =
Waypoint 8 : N51° 0__________    E4° 0__________
Opdracht : Zoek hier de waarden van de *twee* ontbrekende letters (E en F) die je zullen toelaten de cache-coördinaat te vervolledigen en de stash te vinden. E =

F =
De cache : N51° 0__________    E4° 0__________
Voilà. Het grootste deel van het zoekwerk zit er op. Nu rest je enkel nog de cache zelf te vinden. Het gaat om een munitiekistje dat in een kuiltje ligt.

Stop de cache alsjeblieft weg zoals je ze vond, d.w.z. voldoende diep en met wat camouflage. Vorm geen duidelijk herkenbare houtstapels.
Schrijf in je online logs a.u.b. geen zaken of voeg geen foto's bij die identificatie van de waypoints of de cache-locatie mogelijk maken. Bedankt.[English -- Nederlandse tekst hierboven]

This cache can be done by bike or on foot. The length is about 4.5 kilometres, which is probably the only little physical challenge. Roughly 90% is on asphalt/hardpack. The rest can be very muddy during or after periods of rain.
A mirror is an essential tool for this cache and I'd bring a flashlight too, just in case. If the weather's overcast or at twilight you may not be able to see certain things.
Outside the winter months, a lot of nettles grow along the trails. Normally you shouldn't come into contact with them very often, but estimating the evolution of this fast-growing weed is impossible, so I'd wear long trousers and shoes rather than sandals.

The cache is accessible by public transport. In the Roodkruisstraat, which is within easy walking distance, there's a stop for buses from/to Antwerp, Sint-Niklaas, Dendermonde and Zele.
If you come with your own transport, it's best to park your vehicle in the vicinity of the above coordinates.
The trip commences at the Mira Bridge, the bike- and foot bridge crossing the river Durme. It connects the Land of Dendermonde and the Land of Waas and was immortalised in Fons Rademakers' film of the same name, "Mira", starring Belgian actor Jan Decleir and Dutch actress Willeke van Ammelrooy.

Your task is to collect data which will allow you to find the cache. Practically the whole route can be very busy - especially in the weekends and on bank holidays - but the cache has been designed in a way that should allow you to search nevertheless (nowhere do you have to find objects, such as micro caches and the likes). Only when looking for the cache itself, I'd like to to ask you to be discreet. Please, take care that eventual passers-by cannot see what exactly you're doing there.

Right. Let's start, shall we ? :-)


The stash is hidden at :

N51° 0A.BCD    E04° 0E.FGHWaypoint 1 : N51° 06.291  E4° 08.481
Task 1 : Look for the coordinates of the next waypoint. Be careful not to fall into the water; acrobatics are totally unnecessary.  
Task 2 : Look for the plate commemorating the inauguration of the bridge.

1) With this you can already calculate the coordinates of WP3 : (number of ones)(number of twos)(number of letters in the name of the minister)meter, (number of mayors)(number of letters in the top line of text)(number of years)° from WP2.

2) Deduct the oldest year from the most recent. Then, convert the difference to one digit only (e.g. 390 becomes 3 + 9 + 0 = 12 becomes 1 + 2 = 3). This number is A.
A =
Waypoint 2 : N51° 0__________    E4° 0__________
Task 1 : Here you'll see (amongst other things) four distinct object standing on 'legs'. There are KL legs in total. Let L equal H. H =
Tasj 2 : Memorise what the objects closest to the path look like.  
Waypoint 3 : N51° 0__________    E4° 0__________
Task : These coordinates take you to a picnic table. Feel free to sit down for a while and listen to the sounds which often emerge from in and around the water. Look around. On the one that doesn't fit the picture below, you'll find the coordinates of Waypoint 4.
 
Waypoint 4 : N51° 0__________    E4° 0__________
Task 1 : Briefly continue along the path you're on, then head in the direction of WP4 but go by way of the dike, *not* the path below it. Do you remember what you had to memorise at WP2 ? Well, between WP3 and WP4 you'll see such an object again. On it are, clearly visible (although it may be slightly overgrown in Summer), a letter and a figure. You may let the figure equal G. Memorise the letter; you'll need it later. G =

Letter =
Task 2 : Having arrived at WP4, look for an alu tag with the coordinates of WP5.  
Waypoint 5 : N51° 0__________    E4° 0__________
Task 1 : The "Durme V Z W" is between two identical figures. Do you see which figure I'm talking about ? Let it equal B. B =
Task 2 : You see a map. On it are the locations of info posts ("infoborden" in Dutch). How many of these info posts are there on the map ? Double the number and after that, call it MN.
NMN then makes out the missing part of the East coordinate of Waypoint 6.
 
Task 3 : This one is difficult for people who don't understand the Dutch language as it requires lookup of some things in the text. Still, with some logical thinking and use of the hint, one should be able to get it right anyway.
In the text a certain part of the building is described in greater detail. Which symbol would you associate with that particular part of the building ?

    A horse : Z = 391
    A tree : Z = 249
    A tower : Z = 518
    A cross : Z = 646

Z makes out the missing part of the North coordinate of Waypoint 6.
Z =
Waypoint 6 : N51° 06_________    E4° 07_________
Task 1 : Here too you'll find an aluminium tag. Do you remember the letter you had to memorise at WP4 ? OK. So how many times does this letter occur on that tag ? D equals the number of times. D =
Task 2 : You can calculate the missing part of the North coordinate of Waypoint 7 as follows : Z - 140.
For the East coordinate : Z + 301.
 
Waypoint 7 : N51° 06_________    E4° 07_________
Task : Look for a tag which will inform you where to find Waypoint 8 *and* what the value of C is. C =
Waypoint 8 : N51° 0__________    E4° 0__________
Task : Here, look for the values of the *two* missing data (E and F) that will allow you to complete the cache coordinates and find the stash. E =

F =
The cache : N51° 0__________    E4° 0__________
So there. Most of the quest has been completed. Now the only thing you have left to do, is find the cache. It's an ammo box lying in a dimple.

Please, hide the cache the way you found it, meaning deep enough and adequately camouflaged. Do not pile branches on it.
In your online logs, please do not reveal waypoints or cache by way of text or pictures. Thanks.

Additional Hints (Decrypt)

[Nederlands]
[WP 1.1 :] Avrg qr xnag i/u ivnqhpg. Zvqqrafgr ina qr qevr tebgr oehtqryra. Bbtubbtgr. Orfpuhg grtra qr ertra.
[WP 1.2 :] Raxry qr ibbexnag ina urg obeq
[WP 3 :] Avrg qr cvpavpgnsry mrys.
[WP 5.1 :] Nyyrf fgnng bc urg obeq.
[WP 5.3 :] Wr fgnng re rvtrayvwx anne gr xvwxra.
[WP 7 :] Jvg bc jvg.
[WP 8 :] Re fgnng gbpu "*gjrr* yrggref", avrg ? ;-) Mbrx mr orvqr. Gntf. Avrg bc qr yntr fbxxry bs urg ebbfgre, avrg ovaarava. Xbrgfjrexxyrhe.
[Cache :] Rra mrfgny zrgre ina urg cnq. Re ybbcg rra urry fzny cnnqwr evpugvat pnpur. Tn ghffra qr obzra zrg xyvzbc fgnna. Bc rra obbz fgnna va tryr ires gjrr obyyrgwrf baqre ryxnne. Mvr qr fcbvyresbgb.

[English]
[WP 1.1 :] Abg gur fvqr bs gur ivnqhpg. Gur zvqqyr bar bs gur guerr ovt oevqtr cnegf. Ng rlr yriry. Cebgrpgrq sebz gur enva.
[WP 1.2 :] Bayl gur sebag bs gur cyndhr
[WP 3 :] Abg gur cvpavp gnoyr vgfrys.
[WP 5.1 :] Rirelguvat'f ba gur cnary.
[WP 5.3 :] Lbh'er ybbxvat ng vg.
[WP 7 :] : Juvgr ba juvgr.
[WP 8 :] Vg qbrf fnl *gjb* yrggref, evtug ? ;-) Ybbx sbe obgu. Gntf. Abg ba gur ybj onfr be tengvat, abg vafvqr. Obqljbex pbybhe.
[Cache :] Nobhg fvk zrgerf sebz gur cngu. N gval cngu urnqf va gur qverpgvba bs gur pnpur. Tb naq fgnaq orgjrra gur gerrf jenccrq va vil. Ba n gerr ner gjb oybgpurf bs lryybj cnvag, haqrearngu rnpu bgure. Ybbx ng gur fcbvyre cvp.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.