Skip to content

Loch Nes Multi-cache

This cache has been archived.

-Tjiftjaf-: Uw cache is door mij gearchiveerd in verband met het gebrek aan onderhoud (en reactie op de pagina).

Mocht de cache, of onderhoud aan de cache, aan uw aandacht zijn ontsnapt en u de cache alsnog weer nieuw leven wilt inblazen, dan graag even een berichtje via mijn profiel.
Als de cache binnen afzienbare tijd hersteld of herplaatst is, wil ik nog overwegen om de cache terug te halen uit het archief, mits deze aan de dan geldende richtlijnen voldoet.

Graag (restanten van) de cache uit het milieu verwijderen.

Met vriendelijke groet,
-Tjiftjaf-
Groundspeak Volunteer Geocache Reviewer

More
Hidden : 06/02/2005
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Het grote mysterie van het leven

Deze zoektocht zal je gaan leiden tot de grootste schat denkbaar. Vind hem en hij is voor jou, voor jou alleen. Je moet er diep voor gaan. Grote barrières overwinnen. Je bereikt plaatsen die je kunt associëren met leven en dood, opkomst en verval, geluk en verdriet, liefde en haat, passie en verveling. Het wordt dus de moeite waard! Vóór jou bereikten velen deze plek en vonden deze onmetelijke schat. Hier in dit gat, in this hole, in diesem Loch:

Loch Nes

Hij bestaat dus echt. Hij leeft, hij leeft in jou. Laat deze schat verder groeien en vertel iedereen hoe jij gedurende deze reis in het leven staat.

Leef wel

KIM

 

We hebben geprobeerd deze zoektocht niet alleen te laten eindigen met de materiële zaken in het leven maar ook een indruk te krijgen van het menselijke tijdsbeeld. Hiervoor hebben we per waypoint een aantal vragen opgesteld. We zouden het op prijs stellen als je deze vragen gedurende de tocht zou willen beantwoorden en deze in het logboek vast zou willen leggen. Zorg vóór deze tocht dan ook dat je pen en papier paraat hebt, zodat je de antwoorden op onderstaande vragen voor jezelf kunt vastleggen.

1 Het begin (waypoint 1)

Het startpunt van deze zoektocht bevindt zich op N 53°26.074, E 005°46.484

Alles heeft een begin en een einde. Op de plek waar je nu staat, begint voor velen een leuke tijd. Een tijd van plezier en ontspanning. Voor anderen is het een afscheid.

Hoe voelde jij je toen je deze plek voor het eerst had bereikt?Wat is het mooiste begin dat je je kunt herinneren of hoe begon het ooit voor jou? Wanneer voelde je voor het eerst: ‘Nu is het begonnen!’?

Van oudsher een plek van komen en gaan.

Is waar u met uw rug naar toe moet gaan staan.

Met uw blik naar de toekomst gericht.

Heeft u een aantal kerktorens in zicht.

 

A = Aantal kerktorens x 2

B = Aantal kerktorens x 4

 

Het volgende punt vind je op N 53°26.BA2, E 005°46.AA7

 

2 De opkomst (waypoint 2)

Na het begin komt de opkomst. Een periode van leren, van ervaren, vallen en opstaan, de liefde, relaties, carrière, ontplooiing en bloei, passie en verveling. De plek waar je nu bent staat symbool voor een deel van deze fase.

Hoe heb jij je ontwikkeld? Waar haal jij je motivatie uit? Wat was voor jou de meest bepalende stap van je leven?

Vuur, het element dat we koesteren en vrezen.

Heeft hier niet kunnen beletten dat dit werktuig uit de as is herrezen.

Zoek naar het symbool op beton hiervandaan is het niet verre.

Hetgeen een aanduiding geeft van de oorzaak van de misère.

Drie letters die hier onder zijn gezet.

Reken ze om naar de cijferwaarde in het alfabet.

Bij elkaar opgeteld vormen ze een nieuw getal.

 

C = ( 13 x Getal ) + 3

D = ( 32 x Getal ) + 11

 

Het volgende punt vind je op N 53°26.D, E 005°46.C

 

3 Volwassenheid (waypoint 3)

Eens komt het moment van rust, bezinning, reflectie, de terugblik. Voor velen ook een tweede jeugd. Verantwoordelijkheid en zorg voor de ander spelen in deze fase een belangrijke rol. Op deze plek lees je over de eerdere fasen, maar vooral dat deze plek een baken voor velen is geweest. Velen hebben hun koers en toekomst van deze plek af laten hangen.

Wat betekent volwassenheid voor jou? Welke koers heb jij gevaren? Wat is jouw belangrijkste baken? Wat kun of wil jij als baken voor een ander betekenen?

Na een levensfase vol van bouwen.

Bent u op een hoogte aangekomen om te beschouwen.

Over dat wat is geweest en dat wat nog moet komen.

Om vervolgens vorm te geven aan u nog niet verwezenlijkte dromen.

Destijds noest werkende met steen en hout.

Willen wij thans van u weten wanneer dit baken oorspronkelijk is gebouwd.

 

E = Oorspronkelijk bouwjaar – 767

F = Oorspronkelijk bouwjaar – 764

 

Het volgende punt vind je op N 53°26.E, E 005°46.F

 

4 Het Einde (waypoint 4)

Alles heeft een einde. Het einde van een reis, een leven of gewoon het einde van een dag. Bij einde hoort afscheid. Soms eenzaamheid en ziekte,verdriet en angst. Maar een einde is ook het begin van iets nieuws en het onbekende. Het einde van een oorlog luidt vrede in, nieuwe kansen en uitdagingen.

Wat is voor jou het belangrijkste einde geweest?Wat voel je nu, nu je op deze plek staat en denkt aan een einde?

Deze plaats heeft een verband met ‘het getal’ dat je nodig hebt om de locatie van de cache vast te stellen. ‘Het getal’ volgt uit het moment (alleen de laatste twee posities) dat het duistere verleden werd beëindigd en er zicht kwam op een verwachtingsvolle toekomst.

GHI = ‘het getal’ + 68

De cache ligt bij de coördinaat N 53°27.GHI, E 005°47.001 Stap vanaf dit punt 20 stappen naar het oosten. Hier vind je een witte ton met een rode deksel.

 

5 Heb je de schat in jezelf ook gevonden? (waypoint 5)

 

The great mystery of life

This quest will lead you to the greatest treasure ever. It will be yours, yours alone. You will go a long way and overcome great barriers. You will reach places that could be associated with life and death, rise and fall, happiness and sadness, love and hate, passion and boredom. It will be worthwhile! Before you, many have reached this place, and found this immeasurable treasure. Here in this hole, in diesem Loch :

Loch Nes

It really exists. It lives, it lives in you! Let this treasure grow and flourish and share how you experience life at this point of your journey with everyone coming after you.

Live prosper

KIM

 

For this quest we have tried not only to end with the material things in life. We would like to draw a picture of the human aspects as well. To establish this we wrote down several questions per waypoint. We would appreciate it if you would answer these questions during this quest and write down the answers in the logbook. Make sure you have pen and paper at hand during your quest so you can write down your answers to the questions below.

 

1. The beginning (waypoint 1)

The start of this search is at N 53°26.074, E 005°46.484

There is a beginning and end in everything. The spot you have reached now marks the beginning of a good time and relaxation. For others it’s a time for goodbye.

How did you feel when first reached this spot? What is the most beautiful beginning you can remember or how did it ever start for you? When did you first experience the feeling: ‘Now it has begun!’?

Traditionally a place of coming and going.

Turn your back towards this place.

With your eyes set to the future so bright.

Count the number of church towers in sight.

 

A = Number of church towers x 2

B = Number of church towers x 4

The next waypoint you will find at N 53°26.BA2, E 005°46.AA7

 

2 The rise (waypoint 2)

After the beginning comes the rise. A period in life of learning, experiencing, tumble and fall, love, relationships, development of your personality and abilities, passion and boredom. The place you’re standing on symbolizes this phase in life.

How have you developed? What is your drive? What has been your most fundamental step in life?

Fire, the element we all cherish and fear.

Could not prevent this tool to reappear.

Search for the symbol on concrete not far from here.

It indicates the cause of this misery.

Three letters you will find.

Convert these in their numerical values from the alphabet.

Added up they will give you a new number.

 

C = ( 13 x Number ) + 3

D = ( 32 x Number ) + 11

 

The next waypoint you will find at N 53°26.D, E 005°46.C

 

3 Maturity (waypoint 3)

Once you will encounter the moment of stability, reflection, review and looking back on life. For many even a second youth. Responsibility and care for others are major issues in this phase. On this spot you can read about previous phases but most of all that this spot has been a beacon for many. Many have determined their course and future by using this beacon.

What does maturity mean to you? Which course have you followed? What is your most essential beacon? In what way do you consider yourself being a beacon for others?

After a phase of life full of building.

You have now reached a height of contemplation.

About things that have past and yet to come.

To shape the dreams you still have not done.

At the time harsh work with stone and wood.

We would now like to know when this beacon was originally constructed.

 

E = Original year of construction – 767

F = Original year of construction – 764

 

The next waypoint you will find at N 53°26.E, E 005°46.F

 

4 The End (waypoint 4)

Everything ends. A journey, a life or simply the end of a day. Endings come with goodbyes, sometimes loneliness, illness, sorrow and fear. But an ending also announces a new beginning and the unknown. With the end of a war, peace starts and generates new opportunities.

What has been your most important experience with an ending? What do you feel while standing on this place and thinking of an end?

This location is related to ‘the number’ you need to find the location of the cache. ‘The number’ results from the moment (the last two digits only) the dark past was ended and a hopeful future emerged.

 

GHI = ‘the number’ + 68

 

The cache is located near position is N 53°27.GHI, E 005°47.001. Walk from this position 20 steps in the easterly direction. On this position you will find a white bucket with a red top.

 

5 Have you found the treasure in yourself? (waypoint 5)

 

Additional Hints (Decrypt)

[NL] Qr pnpur yvtg iynx annfg rra yvwfgreorf.
[E] Gur pnpur vf ybpngrq arne n ebjna gerr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)