Skip to Content

This cache has been archived.

Arkhan: Ik ben verschillende keren de situatie gaan bekijken maar aangezien de werken nog meer dan een jaar gaan duren en de weg nu echt volledig is geblokkeerd (rondgaan kan maar is té ver), moet ik met pijn in het hart een van de caches archiveren die me het nauwst aan het hart liggen.
Bedankt aan iedereen die de cache bezocht heeft. Merci ook voor de vele mooie logs alsook oprechte dank aan sommige cachers die zelfs zo ver zijn gegaan dat ze de cache soms voor mij hebben gered of gerepareerd.
De cache zelf heb ik reeds verwijderd. Voor de waypoints heb ik gereedschap nodig dat ik vandaag niet bij had maar binnen de drie weken zal alles in maagdelijke toestand zijn.

More
<

Dijkenland (deel 2) : Twee Rivieren

A cache by Arkhan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/25/2005
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Op 24 februari 2012 werden verschillende opdrachten herwerkt omdat de cache wat verplaatst werd. Als je de listing al voor deze datum had afgedrukt, maak dan a.u.b. een nieuwe print.

[Nederlands -- English text below]

*** Print voordat je vertrekt het hierbijgevoegde WP8.jpg af of uploadt het naar je PDA !!! ***

Deze cache voert je over de Hamse dijken en door het land vlak er achter. Het is een wandel- of fietstocht (wandelen heeft de voorkeur !) van een goeie 5 kilometer lang. In tegenstelling tot Dijkenland Deel 1 zal je hier geen spiegeltje nodig hebben. ;-) Goed schoeisel dragen, is hier zeker verstandig.
Aangezien je buiten de winterperiode heel waarschijnlijk in contact zal komen met brandnetels, is een lange broek aan te raden.
Bij WP's 6, 7 en vooral 9 raad ik jullie aan om een oogje op kleine kinderen te houden.

Het is onnodig en trouwens verboden om tijdens deze zoektocht privé-terreinen te betreden !

Alle gegeven coördinaten zijn de gemiddelden van vele honderden metingen op verschillende dagen tijdens verschillende weersomstandigheden. In de bossen kan er desondanks veel afwijking optreden. Toch zul je meestal wel zien waar je moet zijn.


Je kan parkeren vlakbij het eerste waypoint (bovenstaande coördinaten).
De bedoeling is onderweg de gegevens te verzamelen die je uiteindelijk zullen toelaten de cache te vinden.
Op sommige stukken van het parcours kan het zeer druk zijn - zeker in de weekends en op feestdagen. Probeer daarom niet té opvallend te werk te gaan. Op de cache-locatie wil ik je zelfs vragen niet te veel lawaai te maken, een kleine moeite opdat de volgende bezoekers niet ontgoocheld zouden worden door een verdwenen kistje. :-) Bedankt alvast !
Voor, tijdens en na je tocht is er (op de meeste dagen en tijdens 'normale' uren) voldoende drink- en eetgelegenheid .

Zo... Succes, en veel plezier !


De stash werd verborgen op :

N51° 0A.BCD    E04° EF.GHIWaypoint 1 : N51° 05.675    E4° 10.247
Opdracht : Wat is het derde cijfer van het jaartal op het onderdeel van een schip ? I =
Waypoint 2 : N51° 05.685    E4° 10.227
Opdracht 1 : Hoeveel infoborden staan er in het Domeinbos Driegoten ? En hoeveel trappen zijn er ? Je mag D gelijkstellen aan de som van beide aantallen. D =
Opdracht 2 : Zoek de coördinaten van het volgende waypoint. Gevonden ? Zet je weg dan door het bos verder.  
Waypoint 3 : N51° ___________    E4° ___________
Opdracht : Drie bordjes vertellen je wat wel en niet mag in dit gebied én hoe je bij het volgende waypoint geraakt. Vertrek bij WP 3 in (grofweg) westelijke richting ernaartoe.  
Waypoint 4 : N51° ___________    E4° ___________
Opdracht 1 : Zoek de coördinaten van WP 6.  
Opdracht 2 : Boven een niet-Europees land (en 't is een officieel erkende natie ;-) ) vind je een getal, achter het land een aantal ringen. Vermenigvuldig het getal met het aantal volledig ronde ringen. Dit is Z.
Z + 141 vormt het ontbrekende deel van de oostcoördinaat van het volgende waypoint, Z + 189 het ontbrekende deel van de noordcoördinaat.
Z =

Waypoint 5 : N51° 05.________    E4° 09.________
Opdracht : De opdracht zit héél dichtbij verstopt. Zoek ze en voer ze uit. Het zal je C opleveren. C =
Waypoint 6 : N51° ___________    E4° ___________
Opdracht 1 : Vindt een getal van vier zwarte cijfers KLMN op een gele achtergrond. KLMN =

Opdracht 2 : Zoek de waarden van E en F. E =

F =
Opdracht 3 : Ga verder in de richting (grofweg) 243° tot je (aan je rechterkant) bij een muurschildering aankomt.  
Waypoint 7
Opdracht 1 : Uit welk jaar dateert De Pomp ? "Anno QRST". QRST =

Opdracht 2 : Trek T af van N en je vindt G. G =
Opdracht 3 : Wat is het huisnummer van de familie Vaele-Verschoore ? Dit is VW. VW =

Opdracht 4 : Bereken de coördinaten van WP 8 als volgt :
N51° 0M.V2SW
E04° KS.S8N
 
Opdracht 5 : Keer op je stappen terug naar WP 6. Ga vandaar in een min of meer noordelijke, gevolgd door een min of meer noordoostelijke richting naar WP 8.  
Waypoint 8 : N51° ___________    E4° ___________
Opdracht : Toen ik de cache aan het uitwerken was, maakte ik enkele schetsjes. Je vindt ze bij deze cache-opgave gevoegd als wp8.jpg (a.u.b. afprinten of uploaden naar je PDA !). Zoek met behulp van deze schetsjes vanaf WP8 (waar overigens niets te vinden is !) je weg naar WP 9.
Let wel, dit is niet echt een road-book.
A =
Waypoint 9 : N51° ___________    E4° ___________
Opdracht : Hier, aan de linkerkant, krijg je een beetje nuttige informatie en wat getallen die je naar de volgende waypoints zullen leiden. Lees de gegevens aandachtig ! En wees a.u.b. voorzichtig !  
Waypoint 10 : N51° ___________    E4° ___________
Opdracht : Hoeveel mensen staan er hier afgebeeld ? Tel daarbij het aantal afgebeelde vogels en je hebt H.
Om naar het volgend waypoint te gaan, neem het dichtsbijzijnde pad, eerst in grofweg noordwestelijke, daarna grofweg zuidelijke richting.
H =
Waypoint 11 : N51° ___________    E4° ___________
Opdracht : Zoek B, het laatste ontbrekende cijfer van de eindcoördinaat. B =
De cache : N51° ___________    E4° ___________
Voilà. Het grootste deel van het zoekwerk zit er op. Nu rest je enkel nog de cache zelf te vinden. Het gaat om een munitiekistje. De weg naar de cache hoeft niet onnoodzakelijk moeilijk te worden gemaakt.

Stop de cache alsjeblieft zodanig weg dat ze niet opvalt voor niet-geocachers. Als er te veel zand of strooisel in de bekisting is gekomen, verwijder dat dan een beetje, aub. Vorm geen duidelijk herkenbare houtstapels. Zo wordt niemand ontgoocheld door een verdwenen cache.
Schrijf in je online logs a.u.b. geen zaken of voeg geen foto's bij die identificatie van waypoints of cache-locatie mogelijk maken. Bedankt voor jullie medewerking ![English -- Nederlandse tekst hierboven]

*** Before you leave, please print off the attached WP8.jpg or upload it to your PDA !!! ***

This cache takes you to the dikes of Hamme and the land right behind them. It can be done on foot (preferred) or by bike. The total distance is about 3.2 miles (5 km). Contrary to Dijkenland Part 1, you won't need a mirror here. :-) Wearing sturdy shoes is certainly the smart thing to do here.
As outside of the winter period you will almost certainly encounter stinging nettles, I advise you to wear long trousers.
At WPs 6,7 and especially 9 I advise parents to keep an eye on little children.

No trespassing during this search, please. It's prohibited and besides unnecessary !

All given coordinates are the averages of many hundreds of measurements on different days, in different weather. In the woods there may nevertheless be quite big deviations. Most of the time, though, you'll see where you have to search.

You can park right by the first waypoint (coordinates above).
Your task is to collect data that will allow you to find the cache.
Some parts of the route may be very busy - especially in the weekends or on bank holidays. Therefore, try to be a little discrete. Near the cache location I'm even asking you to not make too much noise. Small trouble to not disappoint the cachers after you with a plundered stash. :-) Thanks in advance !
Before, during and after your quest (on most days and within 'normal' hours), there are plenty of opportunities to drink or eat.

OK... Good luck, and have fun !


The stash was hidden at :

N51° 0A.BCD    E04° EF.GHIWaypoint 1 : N51° 05.675    E4° 10.247
Task : What's the third digit of the year on the part of a ship ? I =
Waypoint 2 : N51° 05.687    E4° 10.227
Task 1 : How many info posts ("informatieborden") are there in "Domeinbos Driegoten" ? And how many staircases ("trappen") ? D is equal to the sum of both numbers. D =
Task 2 : Look for the coordinates of the next waypoint.
Found 'em ? Then continue to it through the forest.
 
Waypoint 3 : N51° ___________    E4° ___________
Task : Three placards tell you what you can and can't do in this domain *and* how to get to the next waypoint. Leave WP 3 in a (roughly) western direction.  
Waypoint 4 : N51° ___________    E4° ___________
Task 1 : Seek the coordinates of WP 6.  
Task 2 : Above a non-European country (it's an officially recognised nation ;-) ) you find a number, opposite the country a number of rings. Multiply the number by the number of fully round rings. This is Z.
Z + 141 makes out the missing part of the longitude of the next waypoint, Z + 189 is the missing part of the latitude.
Z =

Waypoint 5 : N51° 05.________    E4° 09.________
Task : The task is hidden véééry close-by. Find it and solve it. It will yield C. C =
Waypoint 6 : N51° ___________    E4° ___________
Task 1 : Find a number of four black digits KLMN on a yellow background. KLMN =

Task 2 : Look for the values of E and F. E =

F =
Task 3 : Continue in a (roughly) 243° direction until (at your right hand-side) you arrive at a mural.  
Waypoint 7
Task 1 : "De Pomp" dates back to when ? "Anno QRST". QRST =

Task 2 : Deduct T from N to get G. G =
Task 3 : What's the house number of the Vaele-Verschoore family ? That's VW. VW =

Task 4 : Calculate the coordinates of WP 8 as follows :
N51° 0M.V2SW
E04° KS.S8N
 
Task 5 : Retrace your steps to WP 6. From there, continue in a roughly northern, then north-eastern direction to WP 8.  
Waypoint 8 : N51° ___________    E4° ___________
Task : When I was scouting this cache, I drew up a couple of sketches. You find them attached to this cache description as wp8.jpg (please, print off or upload to your PDA !). Using these sketches, start out at WP 8 (where nothing's to be found, BTW) and find your way to WP 9.
Mind you, this is not really a road-book.
A =
Waypoint 9 : N51° ___________    E4° ___________
Task : Here, on the left side, you get some information and some numbers that will lead you to the next waypoints. Carefully read what's given. And please be careful !  
Waypoint 10 : N51° ___________    E4° ___________
Task : How many people do you see depicted here ? Add to that the number of depicted birds and you get H.
To get to the next waypoint, take the nearest path, first in a roughly northwestern, then southern direction.
H =
Waypoint 11 : N51° ___________    E4° ___________
Task : Find B, the last missing data of the cache coordinates. B =
The cache : N51° ___________    E4° ___________
So there. Most of your quest has been completed. Now you only have the cache itself left to find. It's an ammo box. Do not unnecessarily complicate the getting to the cache.

Please, hide the cache so that it's not possible for non-geocachers to spot it. If sand or leaves managed to get into the cache housing, please remove it a bit. Do not form obvious wood piles or the likes. This way nobody will be disappointed by a missing cache.
In your online logs, please do not reveal waypoints or cache by way of text or pictures. Thanks a lot for your cooperation.

Additional Hints (Decrypt)

[Nederlands]
[WP 2.2] Qrax nna rra qrhe. Troehvx urg jnne urg ibbe qvrag.
[WP 5] Svyzqbbfwr
[WP 6.2] Ovaara rra fgenny ina zvaqre qna gjrr zrgre inans 6.1
[WP 11] Grra ina obbz ynatf urg cnq

[English]
[WP 2.2] Guvax bs n qbbe. Hfr vg gur jnl vg jnf zrnag gb.
[WP 5] Svyz pnavfgre
[WP 6.2] Jvguva n enqvhf bs yrff guna gjb zrgerf sebz 6.1
[WP 11] Gbr bs n gerr nybat gur cngu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

  • Spoiler cacheWaar de zak staat / Where the bag is
  • WP8Deze tekening heb je nodig bij WP 8 ! You need this drawing at WP 8 !

160 Logged Visits

Found it 118     Didn't find it 13     Write note 11     Archive 1     Temporarily Disable Listing 6     Enable Listing 5     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 4     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 28 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.