Skip to Content

<

High Coast - Sweden Earthcache

A cache by DS8300 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/21/2005
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

The High Coast has the highest isostatic land uplift in the world after the latest glaciation.

SVE

Glaciera upplyftning av jordskorpan eller "isostacy" är processen som har haft en stor inverkan på hur denna del av Sverige har formats.

Under senaste istiden för ungefär 9600 år sedan uppskattades isen till att vara ca 3 km tjock och vikten på den var tillräcklig för att sänka jordens skorpa med ungefär 800 m. Efter istiden började skorpan återhämta sig och återfå sin ursprungliga profil så över de senaste 9600 år har den lyftats ca 285 m. Det förväntas att lyftet kommer att fortsätta över de närmaste 10000 år i en takt som minskar sakta från dagens nivå dvs 8-9 mm/år. Högakusten har den högsta isostatiska landlyft i världen efter den senaste istiden. En jämförelse med alla landområden i världen som har lyftats på detta sätt visar att det enda jämförbara området är vid Hudson Bay i Kanada där lyftet är 272 meter, inte fullt så hög som den 285 m på Högakusten. De andra områden med isostatiska landlyft kommer upp i betydligt längre nivåer. Dessutom, inom många av dessa områden kan den isostatiska landlyft vara svårt att särskilja från tektoniska lyft. På grund av den böljande terräng är avståndet mellan det högsta kustlinjen på Högakusten och den nuvarande kustlinjen är bara ca 2 km där i Hudson Bay är avståndet ca 50 km. Den geologisk och biologisk effekt på marken är därfär väldigt påtagligt och koncentrerad på Högakusten medans de är utspridda och diffusa vid Hudson Bay. Landlyftets nuvarande takt är ca 8 mm per år. Högakusten är den finaste plats för studie och förståelse av dessa viktiga processer som formar dessa glaciera landlyftsområden på jordens yta ch en påtaglig effekt på hur man förklarar:

  • fördelning av olika vegetationstyper över och under den högsta kustlinjen
  • den nuvarande delning mellan brukade- och skogsmark

För mer information besök Högakusten där mycket bra material över de geologiska processer finns.

De givna koordinater är till parkeringen. Skillnader i vegetationen runt Norrfallsviken är väldigt påtagliga. Gå från parkeringen längs vägen förbi fiskarstugorna till kapellet vid N62 58.321 E18 31.286 sedan upför backen över klapperstensfälten till N62 58.174 E18 31.325 och titta på utsikten över viken som inom några år kommer att bli en sjö avskuren från havet.

Ditt uppdrag är att:

  1. Använd din GPS och mät höjden vid havsnivån.
  2. Använd din GPS och mät höjden på den högsta punkten på klapperstensfältet.
  3. Skriv i din logg höjdskillnaden som du mätte mellan vattnet och högsta punkten på klapperstensfältet.


Takten som landet höjer sig kan man räkna fram genom att delar värdet med antal år sedan senaste istiden (9600). Blir du förvånat på resultatet? Det är inte ett krav för att logga men du får bonuspoäng för att du har en förståesle för varför det skiljar sig från det förväntande värdet.

ENG

Post glacial crust rebound or isostacy is the process that has had a large effect on shaping this part of Sweden.

During the last ice age about 9600 years ago the ice was estimated to be about 3km thick and the weight of this was sufficinet to depress the earth's crust by about 800m. After the ice age the crust has started to re-attain it's original profile and has over the last 9600 years lifted by 285m. It is expected that this lift will continue for the next 10,000 years at a rate decreasing slowly from that of today i.e. 8-9 mm per year. The High Coast has the highest isostatic land uplift in the world after the latest glaciation. A comparison with all land uplift areas in the world after the latest glaciation shows that the only comparable area is at Hudson Bay in Canada where the uplift is 272 metres, not quite as much as the 285 m in the High Coast. The other areas with isostatic land uplift reach substantially lower levels. Furthermore, within many of these areas the isostatic land uplift can be difficult to distinguish from tectonic uplift. Due to the undulating terrain the distance between the highest shoreline in the High Coast and its present shoreline is only approximately 2 km whereas at Hudson Bay the distance is roughly 50 km. The land uplift's geological and biological impact is therefore exceptionally evident and concentrated in the High Coast while they are scattered and diffuse at Hudson Bay. The rate of land uplift in the High Coast is presently 8 mm per annum. The High Coast is the finest site for the study and understanding of the important processes that formed the glaciated and land uplift areas of the earth's surface and which have decisive significance in the explanation of:

  • the distribution of various vegetation types above and below the highest shoreline
  • the current division of cultivated land and forestland in the countryside.

For more information go to High Coastwhere very good information of the geological processes involved is given.

The coordinates given are for the car park. The changes in the land cover at Norrfällsviken are very obvious. Walk from the car park along the road past the fishermens cottages to the chapel at N62 58.321 E18 31.286 then up the hill across to the shingle beds at N62 58.174 E18 31.325 and get a view over the bay that will in some years become a lake cut off from the sea.

Your task is to:

  1. Using your GPS determine the elevation at water level.
  2. Determine the elevation at the highest point of the shingle field.
  3. Indicate in your log the difference in elevation that you measured between water level and the highest point of the shingle field.


The rate at which the land is rising from the sea can be calculated by dividing this value by the number of years since the ice age (9,600). Does the result you obtain surprise you? Not a requirement for logging but you get bonus points for understanding why is it different to the expected value.

 The most exciting way to learn about the Earth and its processes is to get into the outdoors and experience it first-hand. Visiting an Earthcache is a great outdoor activity the whole family can enjoy. An Earthcache is a special place that people can visit to learn about a unique geoscience feature or aspect of our Earth. Earthcaches include a set of educational notes and the details about where to find the location (latitude and longitude). Visitors to Earthcaches can see how our planet has been shaped by geological processes, how we manage the resources and how scientists gather evidence to learn about the Earth. To find out more click HERE.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.