Skip to content

Ole Bull and New Bergen Traditional Geocache

This cache has been archived.

cervisvenator: Hi

While I feel that Geocaching.com should hold the location for the cache owner and block other cachers from placing a cache in the area around this cache for a reasonable amount of time, we can’t do so forever.

Nothing seems to happen with this cache listing, so it is now archived, so that someone else can place a cache in the area, and geocachers can once again enjoy visiting this location. Also, if it hasn’t been done already, please pick up any remaining cache bits as soon as possible.

If the owner wants it reopened, send me an e-mail and I’ll be happy to unarchive the cache listing if it still satisfies the requirement/guidelines.

(This reviewer note is in English so non-Norwegian cache owners, geocachers and cache reviewers can understand what it says.)

Thanks for your understanding,
Cervis Venator
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer

More
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Bli med på et internasjonalt geocaching sammarbeid. Make an
international geocaching connection.

Norsk tekst:

Dette er en cache med et internasjonalt tilsnitt. Noe som svært få er klar over er at Bergen by faktisk har vært opphav til en bosetting i Pennsylvania, USA, som ble kalt ”New Bergen”. Navnet New Bergen blir lite brukt nå. I dag er stedet kalt Carter Camp, men New Bergen blir fremdeles brukt av befolkningen. Litt om historien bak dette kommer nedenfor.

Denne cacheen knytter New Bergen og Bergen sammen. Ideen er å få flere geocachere med på et samarbeid med andre geocachere i et annet land, og kanskje bidra til vennskap mellom kontinentene. Selve funnet av skatten er altså ikke hovedpoenget her, men dere vil bli belønnet med en ny logging og kanskje to, dersom dere samarbeider men en geocaching venn i USA.

Fjellveien er velkjent som område for turer, rekreasjon og frisk luft for Bergen bys innbyggere. Det er også en av byens turistattraksjoner. ”Spaserveien” ble planlagt i 1879 av skoleinspektøren Ole Irgens, og var ferdig 27 år senere, i 1909. Cacheen er plassert langs Fjellveien.

Fjellveien starter sør for Bergen sentrum, ved Starefossen, ikke langt fra Bellevue. Den slutter nord for Bergen sentrum, ved Sandviken. Fjellveien blir brukt hele året, og det er en fantastisk utsikt over byer flere steder langs veien. Til Fjellveien kan du komme deg med bil, buss, til fots, eller sykkel, opp fra byen eller ned fra Fløyfjellet. Dere kan til og med komme til med ski, akebrett eller kjelke fra Fløyen. Rattkjelketur ned ”Korketrekkeren” når det er snø er noe barn i alle aldre skal forsøke!

Ikke langt fra cacheen er det et sted med noen benker og en flott utsikt. Det er en statue av Ole Irgens der, og en stein med inngraveringen ”Husk at hesten trenger kvile”.

Bakgrunnen for New Bergen er en del av historien bak den verdensberømte Bergenske fiolinisten Ole Bull. Ole Bull var en mann med mange ideer og visjoner. Han var sterkt knyttet til det amerikanske kontinentet på grunn av flere forhold, og var derfor en av dem som talte sterkt for den utvandring som fant sted på 1800-tallet.

En av hans visjoner var å skape et Norsk samfunn i Amerika. Han fikk i 1853 kjøpt et enormt landområde jord i Pennsylvania. Han grunnla en koloni som ble kalt New Norway. Den 24 mars 1853 kjøpte han 11,144 acres for $10,388. Området var veldig likt de norske forholdene med natur og klima. Han mente derfor at dette måtte være ideelt for nordmenn.

New Norway ble delt opp i fire deler med hvert sitt senter. Bostedene for disse områdene ble kalt ”New Bergen” som nå er kjent som Carter Camp, ”New Norway”, ”Oleana” etter ham selv og moren, og ”Valhalla”. I Valhalla er det et høyt fjell som ble kalt Nordjenskald. Like ved startet Ole Bull bygging av sitt hus, en stor bolig som aldri ble ferdig, og som i dag blir kalt ”The Ruins” eller ”The Old Castle”. Ved ”The Old Castle" og Nordenskald er det i dag et naturreservat som heter ”Ole Bull State Park”

Utvandringen og visjonen om et norsk samfunn i New Norway ble aldri en suksess. Den lille norske bosettingen ble pulverisert fordi det både var vanskelig å rydde jorden, og det var vanskelig å tjene penger på tåmmer, hvilket var planen, fordi det ikke var mulig å få dette fraktet frem til kjøpere på en fornuftig måte. Ole Bull sin visjon om det norske samfunnet er i ettertid kalt en fiasko. Men, denne utvandringen ledet til flere bosettinger andre steder i Amerika, og de aller fleste av normennene dro videre for å finne lykken i Det Nye Landet.

Ole Bull hadde etter dette fremdeles et godt forhold til Amerika. Hans andre hustru var datter av en amerikansk senator, og de bosatte seg siden på Lysøen, utenfor Bergen.

Som nevnt er dette en cache som er ment å inneholde et internasjonalt samarbeid og det å skape en internasjonal forbindelse. Det internasjonale samarbeidet kommer til syne i oppfølger cacheen. Se mer om dette nedenfor.
Måten denne cacheen kan logges på er å gjøre følgende:
- Finn turboksen, signer loggen og funnet. Det er alt som skal gjøres for å få kunne registrere denne cacheen.
- Men når du signerer i loggen og på denne siden, innled med en hilsen fra (stedet du bor, by, land etc.) Det er morsomt for alle å se hvor de besøkende er fra.
- For dem som ønsker å gå ett skritt lenger kommer det internasjonale samarbeidet inn. Gjør dere dette, vil belønningen bli stor på flere måter.
- I denne cacheen finner du informasjon om en søstercache i Pennsylvania. Noter den for senere bruk. Du er nå klar for "Ole Bull and New Bergen” bonus cache, GCV071. Se på denne cachebeskrivelsen for den neste oppgaven. Lykke til!

Med dette håper vi at flere geocachere skal kunne bli kjent, og flere vennskap kunne utvikles slik det har gjort for oss.

En spesiell takk går til abra, som har hjulpet meg gjennomkjøring av cacheene, og en masse annet.

English text:

Here is a cache with an international flare. Something very few people are aware of, is that the city of Bergen has a place called “New Bergen” named after it in Pennsylvania, USA. The name “New Bergen” is rarely used now, and very few of the locals even know it by this name. Today it is called Carter Camp, in northern Pennsylvania in Potter County. Some of the history behind this is described below.

This cache connects Bergen, Norway with New Bergen, Pennsylvania, USA. The idea behind it is to allow fellow geocachers in a cooperative adventure, and maybe initiate new friendships across the continents. Finding the cache is not the main issue, but you will of course, be rewarded with a new log and perhaps two, if you connect in cooperative way, with a geocaching friend in the United State.

Fjellveien is a well-known area for walking, recreation and fresh air for the cities inhabitants in Bergen, Norway. It is also a major tourist attraction. The “walkway” was planned in 1879 by a school inspector with the name of Ole Irgens, and was finished 27 years later, in 1909. The cache is placed along the Fjellveien walkway.

Fjellveien starts south of Bergen centre, at Starefossen, not far away from Bellevue. The end is north of Bergen centre, at Sandviken. The walkway is used thorough the year, and there is a stunning view of the city from many points along the way. You can come to Fjellveien with car, by bus, on foot, or by bike up from the city, or down from Fløyfjellet. You can even arrive by ski’s or with a sled. A sled ride down the “Serpentines” when it is snowing is something all children and grownup kids should try!

Near the cache is it a place with some benches and a view. You will see a statue of “Ole Irgens” there, and an old stone carved with the text “Remember the horse needs rest,” - “Husk at hesten trenger kvile,” in Norwegian ;o)

The history behind New Bergen is a part of the visions the world known, famous violinist Ole Bull had for a Norwegian settlement at the American continent. Ole Bull was a man with many ideas and visions. He was strongly attached to America in many ways, and was one of those who encouraged Norwegian emigration to America in the 18th century.

One of his visions was to build a Norwegian society in America. In 1853, he obtained a large tract of land in Pennsylvania, and founded a colony, which was called New Norway. On May 24, 1853, he formally purchased 11,144 acres for $10,388. The area was very much like the Norwegian climate and nature. He thought this would be ideal for Norwegians. The land consisted of four communities: New Bergen (now known as Carter Camp), Oleana (named for himself and his mother) six miles south of New Bergen, New Norway one mile south of New Bergen, and nearby, Valhalla. The high point of Valhalla Bull is called Nordjenskald, which became the location of the unfinished Ole Bull Castle, which today is referred to as “The Ruins,” or “The Old Castle.” “The Old Castle” and Nordjenskald are located in the Ole Bull State Park.

The emigration from Norway to New Norway was never a success. The little Norwegian settlement diminished because the land was hard to till, and earning a living on the timber industry was difficult due to a lack of good transportation. It did lead the way for other settlements in other places in America, with better land and richer soil, and most of the Norwegians travelled further to try their luck in the new land.

This fiasco didn’t change Ole Bull’s feelings to America. His second wife was the daughter of an American senator. Later, they moved to Bergen, and lived at Ole Bull’s marvellous house at Lysøen.

Here is all you need to do to log this cache:

- Find the cache, sign the log, and log the find. This is all you need to do.
- Please, when you log the cache, be sure to start your log: Greetings from (place name where you live city, state, town, country, etc.) It will be fun to see where everyone is from.

- But perhaps you wish to go one-step further and make an international connection. Maybe even a little international corporation? You will be rewarded if you do, in many ways.
- In this cache you will find information about a companion cache in Pennsylvania, USA. You are now ready to start the search for the "Ole Bull and New Bergen” Bonus cache. Please check, GCV071. You will find the information on how to find and log this cache both in the cache container and on the web page of the companion cache. Good luck!


With this it is our hope that more geocachers can learn to know each others, and evolve to friendships like it has done for us.

A special thanks goes to "abra", who have helped with reviewing and a lot more!

Additional Hints (Decrypt)

1. Haqre gur ebbgf bs fbzr pubccrq gval gerrf.
2. Oruvaq fbzr fgbarf va n yvggyr fgbarjnyy.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)