Skip to Content

<

W Centrum Warszawy/In the Centre of Warsaw

A cache by ilneptuno (adopted by hiuppo) Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/09/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Warsaw 07-13 img29 View from Palace of Culture and Science
Park Świętokrzyski w 2013, by A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

[PL]

Komentarz od obecnego opiekuna kesza

Nawet adoptowane dziecko trzeba sobie wychować. Zachowanie opisu tego kesza w stanie z 2006 roku z oryginalnym opisem odstaje od dzisiejszych standardów. Jeśli ktoś chce zobaczyć jak wyglądał on pierwotnie, to do zobaczenia tutaj.

Centrum?

Jeśli rozumieć centrum jako środek miasta, to Warszawa nie ma swojego jedynego zdefiniowanego. Wymieńmy kilka z nich:

  1. Słup kilometrowy u zbiegu Alej Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (postawiony pomiędzy 1952 a 1954) - odniesienie dla sieci drogowej i na przecięciu głównych dróg, domyślny środek miasta.
  2. Krzyż Kościoła Ewangelickiego przy placu Małachowskiego - centralny punkt miasta ustalony na podstawie pomiarów geodezyjnych w XIX wieku.
  3. Punkt geometryczny - ul. Paryska 35 na Saskiej Kępie po drugiej stronie Wisły (po przyłączeniu Rembertowa i Wesołej do Warszawy)
  4. Południk Warszawski – umowna nazwa południka 21°00’ długości wschodniej, na którym znajduje się wieża zegarowa Pałacu Jabłonowskich oraz mała kolumna, nazywana również południkiem warszawskim, ustawiona na Placu Teatralnym w roku 1880.
  5. Zamek Królewski w Warszawie - do XIX wieku to tu zbiegały się najważniejsze dla kraju drogi i szlaki komunikacyjne.

Park Świętokrzyski

Park Świętokrzyski to park położony w Śródmieściu, w bliskim sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki, pomiędzy ul. Marszałkowską, ul. Świętokrzyską a ul. Emilii Plater.

Park został założony w latach 1954-1955 wraz z budową Pałacu Kultury i Nauki i w związku z organizacją V Światowego Festiwalu Młodzieży, na obszarze zajmowanym uprzednio przez zabudowę ulic Pańska, Sienna, Zielna czy Wielka. Zabudowa ta została zniszczona w czasie II wojny światowej i nie odbudowana.

Park zaprojektowany przez Tadeusza Nurkiewicza. Posadzono w nim ok. 400 drzew (klony pospolite, klony srebrzyste, jawory, brzozy, dęby, jarzębiny, lipy, platany, czerwone buki, jodły kalifornijskie i świerki srebrne) i 7000 krzewów.

Na terenie parku umieszczonych zostało kilka tablic upamiętniających położenie dawnych ulic i ich skrzyżowań, znalazły się tutaj również fontanny, zegar słoneczny oraz kamień upamiętniający powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 2010/2011 roku na terenie parku ustawiono ławeczkę Laury i Petrarki, a w 2006 roku odsłonięto pomnik Janusza Korczaka. W latach 90. zniknęła tablica z kamienia pamiątkowego, który ostatecznie oficjalnie usunięto w związku z budową centralnego odcinka II linii metra (ale jest do dzisiaj). Jednym z punktów charakterystycznych od początku istnienia parku jest bar "Okrąglak", którego współwłaścicielem w latach 80. XX wieku był Władysław Komar (1944-1998), mistrz olimpijski w rzucie kulą z 1972 oraz aktor. Dodatkowe waypointy pozwolą ci obejrzenie tych miejsc.

Skrytka

Klasycznie ukryty kesz w parku Świętokrzyskim. Proszę podejmować ostrożnie. Trzeba mieć własne pisadło. Proszę nie zostawiać przedmiotów podróżnych.Punkty charakterystyczne w Parku Świętokrzyskim / Landmarks in Świętokrzyski Park

[EN]

Comment from a present cache owner

Even an adopted child needs to be brought up. Keeping the description of this cache in the state from 2006 with the original description is out of today's standards. If someone wants to see the original cache listing, then look here.

Center?

If you understand the center as the center of the city, then Warsaw does not have its only defined one. Let's list some of them:

  1. A kilometer post (milestone) at the intersection of Aleje Jerozolimskie and Marszałkowska Street (built between 1952 and 1954) - reference for the road network and the intersection of major roads, the city's default center.
  2. The Cross of the Evangelical Church at Plac Małachowskiego - the central point of the city established on the basis of geodetic measurements in the 19th century.
  3. Geometric point - Paryska Street No 35 in Saska Kępa on the other side of the Vistula (after connecting Rembertów and Wesoła districts to Warsaw)
  4. Warsaw Meridian - the conventional name of the meridian of 21 ° 00 ' east length, on which there is the clock tower of the Jabłonowski Palace and a small column, also called the Warsaw meridian, set on Teatralny Square in 1880.
  5. The Royal Castle in Warsaw - until the 19th century, the most important roads and communication routes converged here.

Park Świętokrzyski (Holly Cross Park)

The Świętokrzyski Park is a park located in the Śródmieście district, in close proximity to the Palace of Culture and Science, between streets Marszałkowska, Świętokrzyska and Emilii Plater. And not far from main railway station

The park was founded in 1954-1955 with the construction of the Palace of Culture and Science and in connection with the organization of the 5th World Youth Festival, in the area previously occupied by the buildings of Pańska, Sienna, Zielna and Wielka Streets. Old buildings was destroyed during second world war.

Park designed by Tadeusz Nurkiewicz. About 400 trees were planted in it (common maples, silver clones, maples, birches, oaks, rowans, limes, plane trees, red beeches, California firs and silver firs) and 7,000 shrubs.

In the park there are several plaques commemorating the location of old streets and their intersections, there are also fountains, a sundial and a stone commemorating the creation of the Polish United Workers' Party. In 2010/2011, a bench of Laura and Petrarch was placed in the park, and in 2006 a monument to Janusz Korczak was unveiled. In the 90s, a memorial plaque disappeared which was finally officially removed in connection with the construction of the central section of the second metro line (but it is still today). One of the characteristic points from the beginning of the park's existence is the "Okrąglak" bar, co-owned in the 1980s by Władysław Komar (1944-1998), the Olympic champion in the 1972 ball throw and the actor. A few waypoint will show you a most notable places around.

Cache

Please, take it carefully, stealth level master. You need to have your own pencil. Please do not leave trackables here.

Additional Hints (Decrypt)

Qmvhcyn 2 z/gur ubyybj 2 z.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.