Skip to Content

<

Vrinners hoved [GCC]

A cache by nr65dk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/29/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

En tur langs stranden ved Vrinners Hoved
ovenstående koordinat er parkering!!

Sporet ved Vrinners Hoved har parkering ved Lergraven – en lille sidevej til Vrinners Havvej ca. 150 m før stranden (parkér hensynsfuldt i forhold til sommerhusejerne!). Dette er også udgangs punkt for denne tur, og her kan du finde en folder. i den gule 'Spor i landskabet'  boks 

Ved folder kassen finder du oplysningerne til din fortsatte tur!

Vandgården er ejer af det private område turen er lagt i, af hensyn til både ejer og andre gæster skal du naturligvis følge de anvisniger der er med hensyn til stier m.v. Når du finder oplysningerne vil du også finde oplysninger om hvoreledes din videre færd skal/må foregå, selvom ejer har lagt et spor skal du naturligvis opføre dig ordentligt, og følge anvisningerne! 

Vandgården er en moderne kvægbedrift med 75 malkekøer (SDM: sortbroget dansk malkerace). Der ses tit køer på græs, kvier på strandengen, og afgrøderne er til kvægfoder: Græs, kløvergræs og byg-ærtehelsæd til slæt og ensilering.

Ejer har gravet et nyt lille vandhul, og der er hegnet, så kvæget ikke ødelægger brinkerne. Der er naturligt tilløb af grundvand, og vandet er derfor rent og klart. Der er hurtigt indvandret sumpplanter og vandinsekter – fx Dunhammer og store guldsmede. Der er derimod ingen fisk, og det giver gode vilkår for vandinsekter og haletudser.

Ca. 100 m fra stranden har ejer plantet et løvtræshegn med artsrige blandinger af træer og buske. Mange arter blomstrer og sætter frugter til glæde for fugle og mus. Der er gamle danske arter som Pil, Ahorn, Navr, Eg, Røn, Tjørn, Ask, Hyld men også importerede som Syren og Snebær. Både læhegn og vandhul er også godt for vildtet, men der drives ikke jagt her.

De flade strandoverdrev kan i juni være helt lilla af blomstrende Engelskgræs. Der er også solgule pletter af Knold-Ranunkel, lilla Hejrenæb, hvid Flipkrave og lyseblå Tandfri Vårsalat. Her føler lærkerne sig trygge for rovfugle, der ellers lurer i træerne. Dette er tumleplads for det åbne lands fugle: Sanglærke, Agerhøne, Vibe og Strandskade (pas på jordrederne; hund i snor!).

Nordpå ses stejle skrænter, hvor Stenalderhavet, der var 4 m højere, gnavede i den tids kystlinie. De har aldrig været opdyrkede, og rummer derfor en gammel, speciel og artsrig blomsterflora, fx Lav Tidsel, Knoldet Mjødurt, Hulkravet Kodriver og Sølv-Potentil. Det er heldigt, at der er kvæg i nærheden, for uden afgræsning gror skrænterne til og blomsterne skygges væk. Begyndende tilgroning (Tjørn) ses længere mod nord. Her forsvinder lærken; til gengæld kommer Gulspurv og Tornsanger. Med sjældne blomster kommer også sjældne sommerfugle, fx den blå Eng-Blåfugl. Nyd blomsterne, hvor de står – flere er fåtallige og sårbare.

Kun få dage om året er der vindstille på Vrinners Hoved. Det er en ideel placering for en vindmølle og vingespidserne når op i 96 m. Den nuværende 600 megawatt mølle er fra 1996, og produktionen svarer til 400 husstandes elforbrug - på en god dag til hele Mols’ elforbrug. Her er der udsigt horisonten rundt: Kalø Slotruin, Kalø-skovene, Egens Vig, Mols Bjerge med Stabelhøje, Vrinners Ø og hele Århus-kysten.

Havet gnaver i Vrinners Hoved og laver åbne skred, men nogle steder danner Tagrør tykke rodmåtter, der dæmper havets gnaven. Mod nord vest går to "stenrevler" ud i
vandet. Det er rester af gamle ålegårde - stenene fungerede som fundament og ledelinier, der drev fiskene derud, hvor ruserne var. Mols’ og Helgenæs’ kyster har rummet mange ålegårde, for ålefiskeriet var overalt rigt, en tinglyst ret og et godt bierhverv. Der er sandstrand med spredte salttålende planter, fx den lave tykbladede Strandarve.

Danmark er de 1000 (faktisk 1419) øers land. Men havet giver og havet tager, og øer kommer og går. Vrinners Ø har været under dannelse i 80 år, men har først nu sammenhængende vegetation af salttålende Strand-Annelgræs. Nogle havfugle yngler kun på ubeboede øer uden rovdyr. Netop på Vrinners Ø yngler fx Hav-Terne og Dværg-Terne (mågeagtige styrtfiskere med smalle vinger, halekløft). Giv dem ro i yngletiden fra den 15.3 – 15

The track is located on the western Mols. From Ebeltoft, Randers and Aarhus drive at Rønde /Ebeltoft road. In Egens Havhuse turn to the south by Havhusevej towards Knebel. Central to Vrinners turn right (west) of  Havvej. P-place and tripstart on Havvej around. 100 m before the beach. Busrute 361 from Rønde - it runs nearly along the same route.

The track at Vrinners Head has parking at the Lergraven - a small byway to Vrinners Havvej around. 150 m before the beach. Here you will find the coordinates to next step

Agriculture with dairy cows
Vandgården is a modern dairyfarm with 75 dairy cows (SDM: sortbroget Danish dairy). There is often cows to pasture, heifers on beachmedow, and the crops are for livestock: Grass, clover and barley, to mowing grass for hay.

New dug pond
Owner has dug a small pond, and there is a fence, so the cattle do not destroy the brinks. There is a natural run of groundwater and the water is clean and clear. There is quickly migrating swampplants and waterbugs - such as large goldsmiths. There is no fish, and it provides good conditions for waterbugs.

Wind Power
Only a few days a year, there is no wind at Vrinners Hoved. This is an ideal location for a wind turbine and vingetips reach 96 m above sealevel. The current 600 megawatt turbine is from 1996, and production is equivalent to 400 households, electricity consumption - on a good day for the whole of Mols' electricity consumption. Here, there is the prospect horizon round: Kalø ruin, Kalø-forests, Egens Vig, Mols Bjerge with Stabelhøje, VrinnersIsland and throughout the Aarhus coast.


Vrinners island
Denmarkis the 1000 (actually 1419) island country. But the sea gives and the sea takes, and the islands come and go. Vrinners Island has been under formation in 80 years, but has only now coherent vegetation of saltttolerant  beach grasses. Some seabirds breed only in uninhabited islands without predators. Precisely Vrinners Islandbreeding such as Sea-Arctic tern and the Dwarf-Arctic tern  Give them peace of the breeding season from 15.3 to 15.6.


Additional Hints (Decrypt)

[dk] sleergenr
[en] cvargerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

144 Logged Visits

Found it 120     Didn't find it 1     Write note 5     Temporarily Disable Listing 5     Enable Listing 5     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 3     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 15 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.