Skip to content

<

The vergotten houses of Eleousa

A cache by Team Lockentoni Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/03/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Η Ρόδος ήταν κατά την περίοδο του 1912 - περίπου 1942 υπό Ιταλική κατοχή, η οποία στην προκειμένη περίπτωση ήταν ότι το νησί είχε θεωρηθεί ως μέρος της ιταλικής πατρίδα. Ως εκ τούτου, προσπαθεί να αυξήσει το νησί στο επίπεδο της Ιταλίας ήταν (εκατοντάδες χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας ξένων είχαν αφήσει το σημάδι τους). Για να κάνουν τη Ρόδο και για τις δύο ιταλικές εποίκων, καθώς και ελκυστική για τους τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων σανατόριο χτίστηκε στα βουνά του νησιού. Δυστυχώς, στο γερμανόφωνο internet λίγο για τον τόπο, μόνο ότι κάτι υπήρχε σε όλη την ιστορία ως αναρρωτήριο για τα παιδιά.
Ποιος ξέρει μπορεί να είναι πιο κοντά σε αυτό τον τόπο με e-mail ενημερώνοντάς μας ευχάριστη.

Rhodes was in the period of 1912 - approximately 1942 under Italian control, which in this case was that the island was seen as part of the Italian motherland. Accordingly, attempts to raise the island to the level of Italy was (hundreds of years of Ottoman foreign rule had left their mark). To make Rhodes for both Italian settlers as well as attractive for holidaymakers, including a sanatorium was built in the mountains of the island. Unfortunately, in the German-speaking internet little about the place, only that something was there throughout history as a children's convalescent home.
Who knows may be closer to this place by mail informing us pleased.

Rhodos war in der Zeit von 1912 - ca. 1942 unter italienischer Kontrolle, was in diesem Fall hieß, dass die Insel als Bestandteil des italienischen Mutterlandes gesehen wurde. Dementsprechend wurde versucht, die Insel auf das Niveau von Italien zu heben (hunderte Jahre osmanischer Fremdbestimmung hatten ihre Zeichen hinterlassen). Um Rhodos sowohl für italienische Siedler als auch für Urlauber attraktiv zu machen, wurde unter anderem ein Sanatorium in den Bergen der Insel errichtet. Leider findet sich im deutschsprachigen Internet wenig über den Ort, lediglich dass dort im Laufe der Geschichte auch so etwas wie ein Kindererholungsheim war.

Wer näheres zu diesem Ort weiß kann uns gerne per mail Informieren.

 


 

Η πληροφορία αυτή βρέθηκε και μεταφράστηκε στα αγγλικά στο Διαδίκτυο:
Το σανατόριο της Αγίας Ελεούσας ήταν το πιο σημαντικό όργανο για την
Νοσοκομειακή περίθαλψη των ασθενών με φυματίωση στα Δωδεκάνησα (ελληνικά νησιά) κατά την περίοδο 1947-1970.
Ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1947 στην παλιά ιταλικά κτίρια
Campo Chiaro και αρχικά είχε χωρητικότητα 80 ασθενείς και υπήρχαν έως 54 εργαζόμενους.
Το χωριό της Αγίας Ελεούσας ήταν πράγματι από τη θέση του και την προοπτική κλίμα εδώ δεν είναι ιδανική, αλλά απαραίτητη λόγω της ανάγκης για καραντίνα για τους ασθενείς της φυματίωσης.
Οι πρώτοι ασθενείς μεταφέρθηκαν εδώ από το μικρό νοσοκομείο "Villa Πάσχα" στην πόλη της Ρόδου εδώ.

The sanatorium of Saint Eleousa was the most important institution for the
Hospital treatment of patients with tuberculosis in the Dodecanese (Greek Islands) in the period from 1947 to 1970.
It began in August 1947 in the old Italian buildings
Campo Chiaro and initially had a capacity of 80 patients and there were up to 54 employees.
The village of Saint Eleousa was indeed of its location and climate perspective here is not ideal, but essential because of the need for quarantine for tuberculosis patients.
The first patients were moved here from the small hospital "Villa Passover" in Rhodes town here.

Diese Information wurde in englischer Sprache im Internet gefunden und übersetzt:

Das Sanatorium von Saint Eleousa war das wichtigste Institut für die
Krankenhausbehandlung von Patienten mit Tuberkulose im Dodekanes (griechische Inseln) in der Zeit von 1947-1970 .

Es begann im August 1947 in den alten italienischen Gebäuden
von Campo Chiaro und hatte zunächst eine Kapazität von 80 Patienten und es waren bis zu 54 Mitarbeiter beschäftigt.
Das Dorf Saint Eleousa war zwar von seiner Lage und klimatischer Sicht her nicht ideal, aber wegen der Notwendigkeit einer Quarantäne für Tuberkulosepatienten unentbehrlich.

Die ersten Patienten wurden aus dem kleinen Krankenhaus " Villa Passa" in Rhodos Stadt hier her verlegt.


Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο πνευμονολόγος Εμμανουήλ Γ. Κωσταρίδης.
Ήταν ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου για τα περισσότερα από τα 23 χρόνια στα οποία η συσκευή ήταν ενεργό εδώ.
Ήταν, επίσης, ο γενικός διευθυντής για περισσότερα από 15 χρόνια και για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ο μόνος γιατρός που εργάζεται
σε αυτό το σανατόριο.
Τα κυριότερα λειτουργικά προβλήματα του σανατόριο ήταν μεγάλη απόστασή του στην πόλη της Ρόδου, ​​για τον τρόπο αυτό υπήρχαν σημαντικά προβλήματα εφοδιασμού, καθώς και προβλήματα στην πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού.
Κατά την περίοδο 1947 - 1970 σε 1581 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία εδώ.

Central person was the respiratory physician Emmanuel G. Kostaridis.
He was the scientific director of the Institute for most of the 23 years in which the device was active here.
He was also the managing director for more than 15years and for a long time he was the only doctor working
in this sanatorium.
The main operational difficulties of the sanatorium was his great distance to Rhodes town, for thereby there were significant supply problems as well as problems in recruiting qualified personnel.
In the period from 1947 to 1970 in 1581 patients were treated here.

Zentrale Person war der Atemwegs -Arzt Emmanuel G. Kostaridis.

Er war der wissenschaftliche Direktor des Instituts für den größten Teil der 23 Jahre, in dem die Einrichtung hier aktiv war.
Er war auch der Verwaltungsdirektor für mehr als 15Jahre und für eine lange Zeit war er der einzige arbeitende Arzt
in diesem Sanatorium .
Die wichtigsten operativen Schwierigkeiten des Sanatoriums war seine große Entfernung zu Rhodos Stadt, denn hierdurch gab es erhebliche Versorgungsprobleme ebenso wie Probleme bei der Rekrutierung von Fachpersonal .

In der Zeit von 1947 bis 1970 wurden 1581 Patienten hier behandelt.

Small note on cache maintenance: Kitesurfer152 has offered to help. Thanks!

Additional Hints (Decrypt)

Fcbvyreovyqre, Vz Unhcgsyhe;
Fcbvyre cvpgherf, va gur znva unyyjnl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.