Skip to Content

<

Nesuchyne

A cache by sbechyns Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/08/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato drive-in kes je venovana obci Nesuchyne.


Trocha historie


První zmínka o vsi pochází z roku 1316 (Ditricius de Nesuchyney). Název je odvozen od osobního jména a znamená  "ves Nesuchova " či "ves Nesuchého". Tolik výklad Antonína Profouse, lidová etymologie si k názvu vymyslela pověst barvitější: 

Jak by se možná z názvu obce zdálo,  má jméno něco společného se suchem, ale to je omyl. Už asi málokdo ví, že šípky se dříve nazývaly chýně a jak praví dávná pověst, právě šípky stály u zrodu obce Nesuchyně. Jistý velmož (podle jedné verze hradní pán ze Džbánu, podle jiné císař Rudolf II., jedoucí s družinou na návštěvu pivovaru v Krušovicích) potkal nedaleko Krušovic ženu s nůší na zádech, která se osvěžovala u potoka. Velmož se zeptal : "Co to neseš? " A ona osoba odpověděla: "Nesu chýně, pane." Velmož sesedl z koně  a dal se s ženou do hovoru. Zjistil, že žena je kořenářka a dokáže svými bylinami zahnat bolest a poradit s mnoha neduhy, a šípky - tedy chýně, má na výrobu svých léčivých nápojů a mastí. Velmoži také ochotně poradila, které byliny na co užívat. To ho tak potěšilo, že oné ženě dal postavit dům u potoka a celé místo nazval Nesuchyně.

Tolik praví pověst. Pravda je, že dům č. 1 opravdu stojí na břehu Nesuchyňského potoka. Je sice již z gruntu přestaven, ale dobové fotografie leccos napovídají. Celé stavení je postaveno z opuky, ze které se v této oblasti stavěla většina domů v minulých dobách.

Současnost


Dnes má Nesuchyně 430 obyvatel a 164 domů. Návesní prostor je pravidelný, velmi prostorný - 500x150m. Návsí protéká potok a jsou zde dva velké rybníky. Po obvodě návsi byly zemědělské usedlosti, umístěné většinou štítem do návsi. Náves původně nebyla ozeleněná - osázení zeleně spadá do pozdějšího období okrašlovacích spolků. Postupně se náves zastromovala, takže dnes celý tento původně uvolněný prostor vnímáme jako severní a jižní téměř ulicový prostor s kulovitými stromky, který nemá optické propojení. Nicméně zeleň vytváří dojem monumentálního parku, zvláště v její jižní části s rybníky.

V centrální části návsi je kostel sv. Markéty, nyní je rekonstruována střecha, s volným prostorem kolem. Pozdně gotický kostel, který byl postaven na místě starší stavby v 2. polovině 15. století. Zbarokizován byl kolem roku 1700. Hřbitov je situován mimo kostel jižně pod obcí. Na konci obce směrem na Mutějovice a Milostín je postaven pomník sv. Vavřince - patrona všech chmelařů.

Obec má vybudovaný vodovod. Je zde obchod společnosti COOP, jedno pohostinství "V Sokolovně",  mateřská škola, knihovna, sokolovna s tělocvičnou, velmi pěkné a početné památky lidové architektury z tradičního opukového zdiva. V obci působí sokol, hasiči, myslivci, rybáři, spolek pro chov včelstev, hraje se zde okresní přebor stolního tenisu.A bit of history


The first mention of the village dates to 1316 (Ditricius de Nesuchyney). The name is derived from the personal name and means "village Nesuchova" or "village Nesuchého". So much interpretation Antonín Profous, folk etymology for the name came up with more colorful reputation:

How might the name of the village seemed to have something to do with the name of the drought, but it is a mistake. Today hardly anybody knows that the rose hips were previously known as Chýně and as says the old legend, right rose hips stand at the birth of the village Nesuchyně. A certain nobleman (according to one version the lord of the castle from the Džbán, according to another emperor Rudolf II., traveling with companions to visit the brewery in Krusovice) met near Krušovice woman with a basket on her back, which was refreshing by the stream. Magnate asked, "What are you carrying?" And she replied: "I carry (czech – nesu) chýně, sir." Magnates dismounted and went to this women for a chat. He found that the woman is herbalist and herbs can banish their pain and cope with the many ailments, and rose hips - Chýně therefore, has to produce its elixirs and ointments. She also gladly advise him what herbs to use. It made him so happy that he gave the woman to build a house by the creek and the whole place called Nesuchyně.

So much according to the legend. The truth is that the house no. 1 really stands on the banks of the creek Nesuchyňského. It is already utterly rebuilt, but historical photos suggest many things. The whole building is built of slate from which was built in this area most of the houses in recent times.Present


Today Nesuchyně has 430 inhabitants and 164 houses. Village square is regular, very spacious - 500x150m. Through the village square stream flows and there are two large ponds. On the circumference of the square were farms, located mostly in the square shield. The village square was not originally vegetated - planting greenery falls in the later period beautification societies. Gradually square plant trees, so now all the space originally released perceive as northern and southern street almost spherical space with trees that have fiber optic connections. However greenery creates the impression of a monumental park, especially in the southern part of the ponds.

In the central part of the village is the church st. Margaret, now reconstructed roof, with free space around. The late Gothic church, which was built on the site of an older building in the second half of the 15th century. Baroque style was 1700s, cemetery is located outside of a church south of the village. At the end of the village towards Mutějovice and Milostín is a monument st. Vavřinec - the patron saint of hop growers.

The municipality has constructed water supply. There is a trade company COOP, one hospitality "in the Sokol", kindergarten, library, Sokol with gym, very nice and numerous monuments of folk architecture from the traditional clay-slate masonry. The village has a falcon, firefighters, hunters, fishermen, association for breeding bees, the district championship plays here table tennis.

Additional Hints (Decrypt)

I qhgrz xzrah gbcbyh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,103 Logged Visits

Found it 1,088     Didn't find it 2     Write note 5     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 31 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.