Skip to content

<

Öcher Platt

A cache by TravelPit Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/29/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description: 

en: This mystery uses the local dialect and is basically about the way of living here in Aachen. A translation doesn't make sense. Fortunately, there are many and better ways visitors can enjoy the city of Aachen.

Ajjen Koordinate es nüüs versteck än jeng Cache ze fenge.
Lües zeiersch ens de Opjab.
De Opjab es, d'r Text op Öcher Platt ze kompliettiere.
Loss jooeh!


Oche is os Heämatstadt.
Heij sprecht me Öcher __ __ __ __ __  (a).
 
Op Jroeß of Kleng, op Ooet of __ __ __   g    k   (b)
– net jedder es heä jebore, Oche es rechtig bonk.
 
Vür hant et Mönster, et Stadthuus än de Maat,
wo d'r Käjser Kaal singe __   ä  __ __ __ __ __   p   (c) bewaacht.
Es CHIO of Chressfessmaat schrejje vür Hurra.
Doe komme de Lü va övveral eraa.
 
Wat wür Oche oehne singe heäße Quelle
– datt könne de Rheumajäste dich verzälle.
E Peäd hat ens e Spröngk freijeschart,
datt wor d'r Bejinn va oser Stadt.
 
Jeär jöhnt vür ejjen Öcher Bösch.
D'r schönnste Vool, d'r vür hant, datt es de __   ö  __ __ __  (d).
Wenn vür op __ __ __ __ __ __   ä  __ __ __ __   p    o    n    k    t   (e) of Lousberg trecken,
könne vür övver de janze Stadt blecke.
 
Ose __ __ __ __ __ __ __ -Jross (f) es eenzig op d'r Welt.
Vür stöhnt zesamme, datt es wat zällt.
Vür sönd eäfach jlöcklich draa,
met Oche jeäht et staats vööraa.
 
Samstags op d'r __ __ __ __ __   i   (g)
könne vür de Alemannia jewenne siieh.
 
Vür esse __ __ __ __   t  __  (h) än Botteram met __ __   ä  __  (i).
Vür welle net futt va daheäm.
Met __ __ __   t    e    s   (j) än __ __ __ __ __   l    d    e    r   (k)
blivste Johre monter.
 
Öm Fastelovvend backt de Mamm
__ __ __ __ __   l  __  (l) ejjen Pann.
 
Vür laache,
danze än sprenge,
schunkele än senge __ __ __ __ __ __ __ __  (m),
de Jonge än de __   ä    d    d  __ __ __   r   (n).
 
Oser Prenz, höm bruuchste net ze froege,
op Hängche weäd heä dörch de Säl jedrage.
Met singe __   o    o  __ __ __   a    a    t   (o) weäd Stimmung jemaacht,
ouch bes meddsen ejjen Naht.
 
Ruesenmonndaag es jät meng.
__ __   ö  __ __ __ __   e    r    e   (p) weäde gewoerpe för de __ __ __   k   (q).
Zom Zog ze jooeh es vöör os Freud än Flech,
vür sönd kostemiert än hant Schmenke em __ __ __ __ __ __  (r).
 
Vür fiere met Kafumm
än haue op de __ __ __ __ __  (s).
 
Et weäd jesonge än jelaht,
jepüttscht, jedanzt op Jraav, of Maat.
 
Enjedder kennt os Orrejenale,
de sönd met Jeld net ze bezahle:
 
D'r __ __ __ __ __ __  (t) __ __ __ __  (u),
va Oche d'r schönnste __ __ __ __  (v),
d'r __ __ __ __ __ __ __   j    u    p    p   (w) än d'r Jokeb met et __   ä  __   ß  __ __  (x)
sönd ouch net ze verjejße.
 
D'r Öcher __ __ __   ä  __ __  (y),
d'r __ __ __ __   j    j    t   (z) ejjen __   ä  __ __  (aa).
D'r Düvel hat dann nüüs mieh ze laache,
heä krijjt je__ __ __ __   e    l    t   (bb) än op d'r Kopp jeschlage.
 
De Frau __ __ __ __  (cc),
mit d'r __   ö  __ __  (dd) än met d'r Mimm,
än datt __   ü    ü  __ __ __   ü    ü  __ __ -__ __ __ __ __ __  (ee) uus __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   ß   (ff),
jo datt hat et __ __ __   p    c    h    e   (gg) esue __ __ __   ß   (hh).
 
Et __ __ __ __ __ __  d'  (ii) woor janz famos,
mär et __   ü    j    j  __ __ __ __  (jj) net sing __ __   u    s   (kk).
 
Fastelovvend fiere dat könne vür,
met alleman än vööl Pläsier

… än se krijje os net __ __ __ __   t    t   (ll).
 
Dreijmohl Oche Alaaf

Nömm jetz va jedde Wooet d'r Bochstaveweät va d'r ieschte Bochstave (bb: drejjde Bochstave ejjen ieschte Kässje) [Exempel: a, Platt, P, 16]. Benotz de Tabell, wenn de wellst:
 

a b c d e f g h i j k l m
P                        
16                        

 

n o p q r s t u v w x y z
                         
                         

 

aa bb cc dd ee ff gg hh ii jj kk ll  
                         
                         


 

Än nu iesch de Rechenrereij. Denk draa, Ponkt- könt vöör Strechrechnong.

Jrad Nord: 50
Menütt Nord: (a*b + c*d + e*f + g*h + i*j + k*l + m*n + o*p + q*r + s*t + u*v + w*x + y*z + 44138) / 1000
 
Jrad Ost: 6
Menütt Ost: (aa*bb*cc + dd*ee*ff + gg*hh*ii + jj*kk*ll - 761) / 1000

 
 

Met d'r Jeocheck könnst de di Resultat kontrolliere:

Achtung: http://geocheck.org/ meldet, dass ihnen die komplette Datenbank durch Hacker gestohlen wurde und die Lösungen wohl schon im Internet die Runde machen. Die Sicherheitslücken wurden geschlossen. Der Besuch der Webseite und der Checker-Seite sollte damit nicht mit einem wesentlich erhöhten Risiko verbunden sein. Wie der Besuch jeder extern verlinkten Seite erfolgt der Besuch auf eigene Gefahr. Zur Überprüfung der Koordinaten brauchen keine persönlichen Angaben gemacht zu werden. Ohne Hint zu suchen, ist nicht ideal. Ihr könnt Euch auch die Koordinaten alternativ von mir bestätigen lassen.


Wöedere Öcher Platt Hochdüttsch
Oche Aachen
jeng kein
Opjab Aufgabe
os unsere
me man
Jroeß Groß
of oder
Kleng Klein
Ooet Alt
bonk bunt
vür wir
Mönster Dom
Maat Markt
Chressfessmaat Weihnachtsmarkt
doe da
Leute
Peäd Pferd
Spröngk Quelle
jeär gerne
jöhnt gehen
ejjen in den
Bösch Wald
Vool Vogel
trecken ziehen
Jross Gruß
stöhnt stehen
staats prächtig
Botteram Butterbrot
futt fort
Pann Pfanne
höm ihn
Hängche Händchen
meddsen mitten
jät etwas
meng los
Flech Pflicht
jepüttscht geküsst
Jraav Friedrich-Wilhelm-Platz (Elisenbrunnen)
än und
Düvel Teufel
mieh mehr
krijje bekommen
Mimm Katze
esue so
mär nur
sing seine bzw. (anstatt) ihre
Pläsier Vergnügen
Kässje Kästchen
aatrecke Anziehen
Knöüf - Knöpfe

Additional Hints (Decrypt)

(r) qnf sbytraqr "bs" vfg üorefrgmg "bqre", avpug "nhs"
(u) qnf jbuy orxnaagrfgr Nnpurare Rffrafcebqhxg
(v) süef Eurvaynaq glcvfpu, jveq nhpu mh Mhpxre jrvgreireneorvgrg
(w) äa (x): (Jhefg) haq (Fpuancf). Aruzg süe x) ehuvt qnf qrz Ubpuqrhgfpura ragfcerpuraqr Jbeg. (Rf ervzg fvpu orffre.)
d = c (q. u. orv d haq c fvaq qvr Nasnatfohpufgnora tyrvpu)
oo: … özzre qnaa, jraa rg wäg mr _ _ _ _ _ _ _ wrgg.
rr: xyrvarf Zäqpura, qnf fvpu va zvffyvpure Yntr jvrqresvaqrg. Qnf Zäqpura haq qvr Trfpuvpugr jreqra fbtne va rvarz rvtrara Jvxvcrqvn-Negvxry orunaqryg.
vv-xx: Nnpurare Xnearinyfyvrq
vv: Senhraanzr q' = qr
xx: wäg mbz nngerpxr zrg Xaöüs; senhraglcvfpur Orxyrvqhat, qraxg Rhpu nyf 5. Ohpufgnora abpu rva "r" qnmh
ä , ö , ü , ß föaq xbzcyrgg rwwrqentr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.