Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

Holenderi: zudis

More
<

MF + MEHI

A cache by Holenderi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/26/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pet sagatave ar logbook!rakstāmo jānem pašiem līdz!


MF

1919.gada 8.augustā Rīgas politehniskā institūta Reorganizēšanas komisijas pirmajā sēdē bija nolemts Agronomijas fakultāti papildināt ar meža zinību nozari.

Otrā Latvijas augstskolas studiju gadā pie Lauksaimniecības (tā pārdēvēja Agronomijas fakultāti) fakultātes atvēra mežkopības nodaļu, kura tad arī kļuva par tagadējās Meža fakultātes priekšteci.

1920.gada novembrī docenti A. Kalniņš un E. Ostvalds, lektori F. Kīglers un B. Jurevics nolasīja pirmās lekcijas meža zinībās.

Jau 1925.gadā bija izstrādāts projekts par patstāvīgas Mežsaimniecības fakultātes organizēšanu, taču to realizēja tikai 1939.gadā, kad fakultāti izveidoja jaundibinātās Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas sastāvā uz LU mežkopības nodaļas bāzes.

Pirmajā, t.i., 1939./40. studiju gadā Jelgavā Mežsaimniecības fakultātē strādāja 20 mācību spēki un to palīgi: profesori A. Kalniņš un R. Markus; vecākie docenti P. Galenieks, A. Teikmanis, N. Zemītis; docenti J. Biķis, V. Eihe, A. Tauriņš; ārštata docenti R. Siksna, N. Transehe; vecākie asistenti un privātdocenti A. Rozēns, V. Lange, E. Roze, R. Liepiņš, P. Šreinerts (Sarma); asistenti A. Bergmanis, R. Indāns, V. Lange; jaunākie asistenti P. Mūrnieks, F. Neilands un E. Pogainis.

1944.gada jūlijā, pilij nodegot, fakultāte Jelgavā beidza pastāvēt un to atjaunoja Rīgā tā paša gada rudenī jau kā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas fakultāti.

1949.gadā atvēra mežtehnikas fakultāti mežizstrādes inženieru un kokapstrādes inženieru tehnologu sagatavošanai.

1957.gadā Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultāte pārcēlās uz Jelgavu un izvietojās tās līdzšinējās telpās - Akadēmijas ielā 11. Fakultātes mācību darbnīcas izvietojās Dobeles ielā 41.

No 1991.gada fakultātei dots jauns nosaukums un tagad tā ir Meža fakultāte. Fakultātes sastāvā ir 4 katedras: Mežkopības, Meža izmantošanas, Kokapstrādes un Darba vides.

MEHI

1940. gadā Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija, kura tika nodibināta Jelgavā un savu darbību uzsāka 1939. gada 1. jūlijā, sāka priekšdarbus jaunas fakultātes organizēšanai līdzās esošajām Lauksaimniecības un Mežsaimniecības fakultātēm. 1941. gada jūnijā bija sagatavots toreizējās Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes lēmuma projekts "Par Lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas fakultātes nodibināšanu Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā". Tas paredzēja jauno fakultāti dibināt ar 1941./42. mācību gada sākumu. Pirmajā gadā bija paredzēts uzņemt 60 studentus. Tas pats projekts paredzēja arī nodot visas Jelgavas pils telpas akadēmijas rīcībā. Šā projekta tapšanu par lēmumu izjauca karš.

Latvijā karš vēl nebija beidzies, kad 1944. gada 15. oktobrī tika atjaunota Lauksaimniecības akadēmijas, ar mainītu nosaukumu - Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA), darbība. 1991. gadā LLA pārdēvēja par Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU). Tā kā Jelgavas pils bija nopostīta, akadēmija tika izvietota Rīgā.

LLA darbu atsāka ar piecām fakultātēm: Lauksaimniecības, Mežsaimniecības, Veterinārmedicīnas, Lauksaimniecības tehnoloģijas un mājturības, Lauksaimniecības mehanizācijas (LMF).

Viss 1944./45. mācību gads, kurš LLA sākās 15. decembrī, faktiski bija fakultātes organizēšanas gads. Tika pieņemti darbā mācībspēki un darbinieki, organizētas katedras un uzņemti studenti. Ar mācību gada pirmo rektora pavēli, kura izdota 1944. gada 13. novembrī, pieņēma darbā pirmos divus mācībspēkus Lauksaimniecības mašīnu katedrā (skaitot ar 15. oktobri) - par katedras vadītāja vietas izpildītāju un vecāko lektoru Ludvigu Lūsi, kuram uzdeva pagaidām izpildīt arī fakultātes dekāna pienākumus, un par asistenta vietas izpildītāju - vecāko lektoru Jāni Sprogu. Pēc dažām dienām L.Lūsis traģiski mira. Ar 20. novembri par docentu, Lauksaimniecības mašīnu katedras vadītāju un fakultātes dekānu iecēla Priekuļu lauksaimniecības mašīnu izmēģināšanas stacijas direktoru Jāni Balsaru. Pirmais students Pēteris Ostrovskis tika ieskaitīts LMF ar 1945. gada 1. janvāri. Līdz 1944. gada beigām fakultātē bija 6 mācībspēki un 2 darbinieki, uz mācību gada beigām - 10 mācībspēki, 8 darbinieki un 20 studenti. Bija izveidotas Lauksaimniecības mašīnu (katedra dibināta jau 1919. gadā Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātes sastāvā), Augstākās matemātikas, Lauksaimniecības elektrifikācijas, Lauksaimniecības būvniecības, Materiālu stiprības un mašīnu elementu, Mašīnu-traktoru parka ekspluatācijas, Enerģētikas un siltuma saimniecības katedras. Īsāku vai ilgāku laiku fakultātes sastāvā ir bijušas arī Fizikas, Darba aizsardzības un Pedagoģijas katedras.

1945. gada rudenī uzņēma jau 45 studentus un turpmāk uzņemto studentu skaits pakāpeniski pieauga (ar 1950. g. - 75, 1952. g. - 100, 1954. g. - 125, 1960. g. - 150, 1970. g. - 175). Septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados LMF bija pati lielākā fakultāte akadēmijā. Pēdējos gados uzņemto studentu skaits fakultātē ir samazinājies.

Rīgā fakultāte izvietojās dzīvojamās ēkās Ausekļa ielā 5, 9 un 11. Turpat bija arī studentu kopmītnes. 1956. gadā Lauksaimniecības mašīnu, kā arī Traktoru un automobiļu katedras pārcēlās uz jaunuzcelto ēku Ganību dambī 19. Lielu ieguldījumu fakultātes izveidošanā un tās sākotnējā attīstībā devuši: tās pirmais dekāns Jānis Balsars, profesori Jānis Āboliņš, Indriķis Biernis, Oļģerts Ozols, Arvīds Leppiks, Amālija Cekuliņa un Alberts Krastiņš, docenti Kārlis Zālīte, Dmitrijs Vološčiks un Eduards Kļučņiks.

1947./48. mācību gadā ar LMF dekanātu bija apvienots Lauksaimniecības tehnoloģijas un mājturības fakultātes dekanāts, bet 1948./49. m.g. un visu 1951. gadu - jaunizveidotās Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fakultātes dekanāts. 1947./48. un 1948./49. m.g. abu fakultāšu dekāns bija Dmitrijs Vološčiks (LMF), bet 1951. gadā - Pāvils Zariņš (PRTF).

1961. gada rudenī fakultāte pārcēlās uz jauno ēku (ar lietderīgo platību 7906 kv. m) Jelgavā, tagadējā J.Čakstes bulvārī 5 (tolaik I.Sudmaļa bulvāris). Fakultātes jaunās ēkas celtniecībā un iekārtošanā daudz enerģijas atdeva dekāns Eduards Kļučņiks. Pēc fakultātes pārcelšanās uz Jelgavu savu katedru izveidošanā un attīstībā daudz darījuši profesori Oļģerts Ozols, Jānis Ozols, Vladimirs Jansons, Arturs Valdmanis, Aleksandrs Tabuns, Alberts Lagzdons, kā arī docenti Sigizmunds Timšāns, Arnolds Mežs un Uldis Lieksnis. Nozīmīgu darbu fakultātes pilnveidošanā ieguldījuši dekāni Alberts Lagzdons, Olafs Brinkmanis, Valdis Dzelde, Māris Ķirsis, Kaspars Vārtukapteinis, prodekāni Linards Rezevskis, Antoņina Čukure, Ludis Pēks, Jānis Avotiņš, Kārlis Počs.

1964. gadā nodeva ekspluatācijā motoru izmēģināšanas laboratoriju Pils salā, 1975. gadā - fakultātes četrstāvu piebūvi, 1983. gadā - Ražošanas apmācības katedras jauno ēku P.Lejiņa ielā 2.

1959./60. mācību gadā lauksaimniecības mehanizācijas specialitātes 1., 2. un 3. kursā izdalīja pa vienai automobiļu un automobiļu saimniecības specialitātes grupai (ar 1994. gadu - autotransporta specialitāte), ar 1989. gadu izveidoja lauksaimniecības elektrifikācijas un automatizācijas (ar 1994. gadu - lauksaimniecības enerģētikas) specialitāti, ar 1991. gadu - pārtikas rūpniecības iekārtu specialitāti.

Ar 1996. gada 1. janvāri fakultāti pārdēvēja par Tehnisko fakultāti.

Ar 2000. gada 1. jūliju fakultātes struktūrā tika iekļauts Izglītības un mājsaimniecības institūts, kurš izveidojās apvienojot jau kopš dibināšanas 1989. gadā fakultātē teritoriāli atradušos (strukturāli tā kopš 1990. gada atradās LLU Humanitārā institūta sastāvā) Pedagoģijas katedru ar Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Uztura un mājturības katedras mājturības daļu. Reizē ar to arī mājturības-pedagoģijas studiju programma pārnāca jaunveidotā institūta un fakultātes pārziņā.

Ar 1997. gada 1. septembri fakultāte pārgāja uz institūtu sistēmu - tās pamatstruktūru pašlaik veido pieci institūti - izglītības un mājsaimniecības (direktore - profesore, Dr.paed. Baiba Briede); Lauksaimniecības enerģētikas (direktors - asoc. profesors, Dr.inž. Ainārs Galiņš;); Lauksaimniecības tehnikas (direktors - asoc.profesors, Dr.inž. Jānis Palabinskis); Mehānikas (direktors - asoc. profesors, Dr.inž. Imants Nulle) un Spēkratu (direktors - profesors, Dr.inž. Dainis Berjoza).

Ar 1997. gada 1. februāri uz fakultāti pārnāca daļa privatizācijai atdotā bijušā Valsts lopkopības mehanizācijas zinātnes un tehnikas centra Rāmava zinātnisko darbinieku.

Ar 1998. gada 1. janvāri fakultātes sastāvā pārnāca bijušais Latvijas Valsts lauksaimniecības mehanizācijas un enerģētikas zinātniskās pētniecības institūts, tā tagadējais nosaukums - Ulbrokas zinātnes centrs. Ulbrokas ZC direktors1998. gadā bija Dr.inž. Eduards Matisāns, bet kopš 01.01.1999. – asociētais profesors, Dr.inž. Dainis Viesturs.

Additional Hints (Decrypt)

vrxšn.ar genafsbezngben!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

288 Logged Visits

Found it 266     Didn't find it 12     Write note 4     Archive 1     Unarchive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 15 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.