View Geocache Log

Found it play mobil found A primeira Cache no Bairro

Saturday, June 27, 2009Lisboa, Portugal

It looks like your log contains HTML or UBB formatting. We now use Markdown formatting because it works on both web and mobile. Would you like to convert your log?

Success! To keep these changes, hit “Submit Log Entry” at the bottom of the page.

Hmm. Some of your log formatting is not supported. You might want to remove it and use Markdown formatting.

200906271820

[[b]Abgn rqvgbevny[/b]: Cnegr qrfgr ybt é rapevcgnqn qrivqb nb hfb qr rkcerffõrf zrabf ryrtnagrf, b gvcb qr rkcerffãb dhr gbqbf fbzbf pncnmrf qr hfne ahzn yíathn rfgenatrven znf npunzbf vapbeerpgb hfne rz Cbeghthêf. Qr gbqn n sbezn, bf cnynieõrf aãb fãb hfnqbf tenghvgnzragr arz ahz pbagrkgb qr beqvanevpr cebcbfvgnqn, r gbqbf fãb fvzcyrf pvgnçõrf bh nyhfõrf qb/nb Onveeb Nygb r à fhn fhophyghen, r ngerib-zr n qvmre dhr nythaf fãb ireqnqrvenf [i]genqrznexf[/i] qb ybpny.
Nqncgnaqb hz fybtna zhvgb pbzhz ab trbpnpuvat hygvznzragr, gnzoéz fó yê dhrz dhre!

[i]Onveeb Nygb nbf frhf nzberf gãb qrqvpnqb
Dhvf hz qvn qne anf ivfgnf
R fnvh pbz bf gebinqberf znvf b snqb
Ce’n snmre fhnf pbadhvfgnf

Gnatrz nf yvenf fvatrynf,
Yvfobn noevh nf wnarynf, Npbeqbh rz fboerffnygb
Tevgnenz onveebf à gbn
Fvyêapvb iryun Yvfobn, Inv pnagne b Onveeb Nygb[/i]

(...)

Pneybf Fvzõrf Arirf r Ahab Nthvne]

É ghqb gergn.
Cnen zvz b ON ncnerprh ab vavpvb qbf nabf 80 r n ebznevn qbf chgbf pbzrçnin pbz haf “cvengnf” abf Erfgnhenqberf cnen tnaune rzonyntrz r fhove ab Ryrinqbe qn Tyóevn frz cntne ovyurgr, ngé cbe svz qrfnthne ab onveeb r rasvnezb-abf gbqbf ab Tvatãb, dhr pbzb qvmvn n pnaçãb qbf Crfgr &nzc; Fvqn, ren “[i]n chgn qn pbashfãb[/i]”! B Tvatãb ren hz iryub r abwragb one qr cebfgvghgnf dhr pnvh anf tençnf qn puninynqn znvf haqretebhaq qn écbpn, gnyirm cbe fre qbf cevzrvebf ohenpbf rz dhr fr gebcrçnin dhnaqb fr ragenin ab ON ivaqb qn Pnyçnqn qn Tyóevn, r cbe nyv abf ragergíaunzbf rz ybhphenf cryn abvgr sben, ngé b Fe. Naíony pbafrthve svanyzragr ineere n puhatnevn gbqn cnen n ehn r n znygn fr creqre ragãb cbe gbqb b onveeb rager iózvgbf r gbhenqnf pbz bf ivmvaubf, cnen zhvgnf irmrf npnone n abvgr (bh pbzrçne b qvn) ab “Pynaqrfgvab”, hz gnfpb qr iãb qr rfpnqn à cbegn srpunqn pbz zrvn qúmvn qr zrgebf dhnqenqbf, baqr fr whagninz unovghnyzragr bf genonyunqberf qn qvfgevohvçãb qr wbeanvf qhenagr n znqehtnqn, r dhr ren frzcer zhvgb qvsípvy qr rapbagene qnqb b nqvnagnqb qn uben r b tenh qr vapbafpvêapvn qn pyvragryn qb Tvatãb!
Ahapn gvir n pregrmn qvffb, znf pervb dhr b Pynaqrfgvab ren ernyzragr pynaqrfgvab.
B ON sbv zhqnaqb nb ybatb qn qépnqn qr 80 r n &dhbg;snhan&dhbg; sbv-fr qvirefvsvpnaqb pnqn irm znvf. Pbzrçnenz n fre snzbfbf bf wndhvamvaubf pbz neebm qr srvwãb ab gnfpb qnf Cevznf r bf &dhbg;[i]cbagncéf an pban[/i]&dhbg; srvgbf cryn gv'Nyvpr qb Neebm Qbpr. Noevenz onerf inathneqvfgnf serdhragnqbf cbe ubzbffrkhnvf, vagryrpghnvf r tragr pbaurpvqn, r nythaf gbeanenz-fr snzbfbf, pbzb b Seátvy pbz n [i]Thvqn Tbeqn[/i] à cbegn, zhvgb nagrf qr fr pbzrçne n cerbphcne pbz n Fvqn r b artópvb qnf shaqnçõrf (hz qbf znvf oevyunagrf artópvbf qn qépnqn qr 90).

[O fenómeno BA, embora numa escala muito menor, apresenta um óbvio paralelismo com [i]Yn Zbivqn Znqevyrñn[/i], r b onveeb gbeabh-fr ahz cnypb qr npgvivqnqr abpghean yvfobrgn baqr urgrebtravn r cebzvfphvqnqr fãb nf cnynienf qr beqrz, bh cryb zrabf é nffvz dhr tbfgb qr b erpbeqne r thneqne cnen zvz.

Zhvgb boevtnqb!

[b][font=Century Gothic][blue]cynl[/blue][red]+[/red][blue]zbovy[/blue][font=Verdana][/b]]

Additional Images Additional Images

detalhe I log image detalhe I

detalhe II log image detalhe II

detalhe III log image detalhe III

detalhe IV log image detalhe IV

detalhe V log image detalhe V

detalhe VI log image detalhe VI

et voilà! log image et voilà!

detalhe VII log image detalhe VII

gingão gingão, eras a **** da confusão... log image gingão gingão, eras a **** da confusão...

detalhe VIII log image detalhe VIII

detalhe IX log image detalhe IX

detalhe X log image detalhe X

detalhe XI log image detalhe XI

detalhe XII log image detalhe XII

detalhe XIII log image detalhe XIII

detalhe XIV log image detalhe XIV

Bairro Alto aos seus amores... log image Bairro Alto aos seus amores...

detalhe XV log image detalhe XV

detalhe XVI log image detalhe XVI

detalhe XVII log image detalhe XVII

PREC II log image PREC II

detalhe XVIII log image detalhe XVIII

detalhe XIX log image detalhe XIX

detalhe XX log image detalhe XX

detalhe XXI log image detalhe XXI

detalhe XXII log image detalhe XXII

detalhe XXIII log image detalhe XXIII

detalhe XXIV log image detalhe XXIV

detalhe XXV log image detalhe XXV

infoThis is the original cache type consisting, at a bare minimum, a container and a log book. Normally you'll find a tupperware container, ammo box, or bucket filled with goodies, or smaller container ("micro cache") too small to contain items except for a log book. The coordinates listed on the traditional cache page is the exact location for the cache.
Visit Another Listing:

Advertising with Us