Skip to content

<

Dodecaëder

Hidden : 01/28/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Text in English: see blue text below

texte en Français: Voir texte en rouge en bas

Je kan je auto parkeren aan waypoint 1 Betalend max 2uur. (3,30 Euro) OPGELET: op zondagvoormiddag (tot ca. 13 u) gaat in Tongeren de grootste antiekmarkt van de Benelux door en is parkeren hier niet mogelijk. Alternatieve parkeergelegenheid: Parking "De Motten" N 50° 46.693, E 005°28.224 en dan zou je normaal gezien wel ergens GRATIS plaats moeten vinden . Dit maakt de wandeling een beetje langer, maar je krijgt op Zondag de charme van de antiekmarkt gratis erbij.

Deze cache is gewijd aan de dodecaëder, een mysterieus object waarvan er in het noordwesten van het vroegere Romeins imperium een 90-tal gevonden werden, waaronder ook eentje in Tongeren. Zijn naam is afkomstig uit het Grieks: ‘dodeka’ betekent twaalf en ‘hedron’ vlak. De dodecaëder is dan ook opgebouwd uit twaalf vijfhoekige vlakken of ‘pentagons’.

Er zijn tot nu toe heel wat theorieën geformuleerd die proberen te verhelderen waarvoor de Romeinen deze pentagon-dodecaëders gebruikten. Kandelaar, dobbelsteen, wapenknots, speelgoed of scepterknop, wie zal het zeggen? De meest plausibele verklaring is die waarin men de Romeinse dodecaëder ziet als een astronomisch meetinstrument voor het bepalen van de optimale zaaidatum van wintergraan. Op basis van de manier waarop het zonlicht door de gaten van de dodecaëder viel, kon men de stand van de zon en ook de datum bepalen. Nu wil het lukken dat een GPS ook gebruik maakt van de stand van een hemellichaam (nl. satellieten) om zijn positie te bepalen.

Laten we dus deze analogie uitbuiten en verleden en heden combineren in een cache rond dit geheimzinnig en fascinerend object. De GPS hebben jullie normaal gezien al ter beschikking, via deze link bekom je ook een dodecaëder die je zal leiden op deze zoektocht.

In totaal moeten er twaalf waypoints aangedaan worden, tijdens een wandeling van ongeveer 3 KM (ode aan de dodecaëder), waar je telkens een vraag moet beantwoorden die je een cijferwaarde oplevert. Welke vraag je moet oplossen op welk punt wordt duidelijk als je de foto die op dit punt werd genomen identificeert. Waypoint 1 levert de waarde A, waypoint 2 levert de waarde B enzoverder tot waypoint 12 dat de waarde L levert.

Waypoint 1 Foto nr. .... A=...............
Waypoint 2 Foto nr. .... B=...............
Waypoint 3 Foto nr. .... C=...............
Waypoint 4 Foto nr. .... D=...............
Waypoint 5 Foto nr. .... E=...............
Waypoint 6 Foto nr. .... F=...............
Waypoint 7 Foto nr. .... G=...............
Waypoint 8 Foto nr. .... H=...............
Waypoint 9 Foto nr. .... I=...............
Waypoint 10 Foto nr. .... J=...............
Waypoint 11 Foto nr. .... K=...............
Waypoint 12 Foto nr. .... L=...............

De foto's vind je hier, hieronder volgen de vragen:

hieronder volgen de vragen:

Vraag foto nr.1:  Bereken de letterwaarde (A=1, B=2,...) van de derde van deze 10 zusters van Tongeren.
Vraag foto nr.2:  Hoe lang is dit bouwwerk?
Vraag foto nr.3:  Felix Civium Concordia! Hoeveel rode letters tel je hier?
Vraag foto nr.4:  Tel het aantal bollen aan dit kunstwerk.
Vraag foto nr.5:  Dag Moeder? Nee, ze kozen hier voor een kortere naam. Bereken de letterwaarde (A=1, B=2,...).
Vraag foto nr.6:  In welk jaar werd dit monument hier geplaatst?
Vraag foto nr.7:  Het aantal bollen op het hekwerk achter deze foto?
Vraag foto nr.8:  Hoeveel zijden telt het grondvlak van het hekwerk dat je hier ziet?
Vraag foto nr.9:  Maak de som van de 2 uren gedurende dewelke de zon hier blijkbaar nooit schijnt.
Vraag foto nr.10: Wat is het huisnummer van dit voormalig klooster?
Vraag foto nr.11: Uit welke eeuw stamt de toren die je hier ziet?
Vraag foto nr.12: Dodeca woorden op een rij, bereken de letterwaarde (A=1, B=2,...) van het penta-ste woord.

De coördinaten van de cache tenslotte kan je vinden door de gevonden waardes in te vullen in volgende formule:

N 50°46.[(C-E)-[(J-D)x(F-L-1)]-7]

E 005°28.[(B+A)x(I-G)]+[(HxI)+K-9]

 

You can park your car at waypoint 1 - Pay parking Max 2 hours (3,30 Euro) ATTENTION: every sunday till appr. 1 pm. Tongeren hosts the biggest antique market in the Benelux and parking is not possible at the given coordinates. Alternative parking facilities can be found Parking "De Motten" N 50° 46.693, E 005°28.224 (free parking). This makes the walk slightly longer but you can enjoy on Sunday the charming antique market as a bonus!

This cache is dedicated to the ‘dodecaëder’, a mysterious object of which about 90 copies were found in the north-western part of the former Roman empire and one was found in Tongeren. Its name originates from the Greek words ‘dodeka’, which means twelve, and ‘hedron’ which means face, for the dodecaëder is composed out of twelve pentagonal faces.

Until now, quite some theories have been formulated, trying to explain what the Romans used these pentagon-dodecaëders for. Chandelier, rolling dice, children’s toy, weapon or sceptre’s top, who knows? The most plausible explanation is that which claims the Roman dodecaëder to be an astronomical measuring device, used to determine the optimal date for sowing winter grain. Based on the way sunlight fell through the holes of the dodecaëder, the position of the sun and the date could be determined. Coincidentally a GPS also uses the position of a celestial body (satellites) to determine its position.

So let’s make use of this analogy and combine past and present in a cache dedicated to this mysterious and fascinating object. You probably already own a GPS, this link will provide you with a dodecaëder which will lead you on your way during this search.

In total, twelve waypoints, during a walk of about 3 km. (tribute to the dodecaëder) have to be visited on all of which a question has to be answered, giving you a number. Which question has to be answered at what waypoint will be clear after identifying the picture which was taken at that point. Waypoint 1 will give you the value of A, Waypoint 2 will give you the value of B, … and Waypoint 12 will give you the value of L.

Waypoint 1

Photo nr. ....

A=...............

Waypoint 2

Photo nr. ....

B=...............

Waypoint 3

Photo nr. ....

C=...............

Waypoint 4

Photo nr. ....

D=...............

Waypoint 5

Photo nr. ....

E=...............

Waypoint 6

Photo nr. ....

F=...............

Waypoint 7

Photo nr. ....

G=...............

Waypoint 8

Photo nr. ....

H=...............

Waypoint 9

Photo nr. ....

I=...............

Waypoint 10

Photo nr. ....

J=...............

Waypoint 11

Photo nr. ....

K=...............

Waypoint 12

Photo nr. ....

L=...............

The pictures can be found here, the questions are listed below:

Question picture nr. 1: Calculate the numerical value  (A=1, B=2, …) of the third of these 10 sisters of Tongeren
Question picture nr. 2: How long is this structure?
Question picture nr. 3: Felix Civium Concordia!
How many red characters do you count?
Question picture nr. 4: Count the number of orbs of this work of art.
Question picture nr. 5: Hello Mother? No, here a shorter name was preferred. Calculate the numerical value of this name (A=1, B=2,… )
Question picture nr. 6: What year this monument was placed here?
Question picture nr. 7: The number of orbs on the fence behind this picture?
Question picture nr. 8: How many sides does the base of the fencing count?
Question picture nr. 9: Add up the 2 hours during which the sun apparently doesn’t shine here.
Question picture nr. 10: Number of the house (convent).
Question picture nr. 11: To which century does this tower date back?
Question picture nr. 12: Dodeca words aligned, calculate the numerical value (A=1, B=2, …) of word number penta.

The coordinates of the cache can be found by using the obtained values in the following formula:

N 50°46.[(C-E)-[(J-D)x(F-L-1)]-7]

E 005°28.[(B+A)x(I-G)]+[(HxI)+K-9]

 

Vous pouvez garer votre voiture au waypoint 1 (maximum 2 heures pour 3,30 euros). Veuillez noter : le dimanche matin (jusqu'à env. 13h) se déroule à Tongres le plus grand marché d'antiquités du Benelux et le parking n'est donc pas disponible. Un autre stationnement possible : Parking « De Motten » N 50° 46.693, E 005°28.224 où vous trouverez normalement un endroit gratuit pour vous garer. Néanmoins, ceci rend la balade un peu plus longue... mais vous aurez l'occasion de savourer gratuitement le charme du marché aux antiquités le dimanche matin.

Cette cache est dédiée au dodécaèdre, un objet mystérieux qui, dans le nord-ouest de l'ancien Empire romain, a été retrouvé en 90 exemplaires, dont l'un à Tongres. Son nom vient du grec: "dodeka" signifie douze et "hedron" base. Le dodécaèdre est composé de douze faces pentagonales.

Beaucoup de théorie ont été formulées jusqu'à présent pour essayer de clarifier l'usage que les Romains en faisaient : Porte-bougie, dés, noeuds d'armes, jouets ou bouton de sceptre, qui peut le dire ? L'explication la plus plausible est qu'ils l'utilisaient comme instrument de mesure astronomique pour déterminer la date optimale de semis des céréales d'hiver. Selon la façon dont la lumière du soleil tombait à travers les trous du dodécaèdre, on pouvai déterminer la position du soleil et aussi la date. Maintenant aussi un GPS utilise également l'état d'un corps céleste (c.-à-d. les satellites) pour signaler sa position.

Nous devons par conséquent exploiter cette analogie où le passé et le présent se combinent dans cette cache autour de cet objet mystérieux et fascinant. Via ce lien, vous obtenez également un dodécaèdre qui vous guidera dans cette quête ainsi que les coordonnées GPS.

Au total, il y a douze points d'intérêts, le long d'une promenade d'environ 3 KM (ode au dodécaèdre), où vous devrez répondre à une question qui vous donnera une valeur numérique pour chaque lettre. Dès que vous aurez identifié la photo prise à chaque point, la question que vous devrez résoudre deviendra évidente. Waypoint 1 fournit la valeur A, waypoint 2 fournit la valeur de B et ainsi de suite jusqu'au waypoint 12 = L

Waypoint 1

Photo nr. ....

A=...............

Waypoint 2

Photo nr. ....

B=...............

Waypoint 3

Photo nr. ....

C=...............

Waypoint 4

Photo nr. ....

D=...............

Waypoint 5

Photo nr. ....

E=...............

Waypoint 6

Photo nr. ....

F=...............

Waypoint 7

Photo nr. ....

G=...............

Waypoint 8

Photo nr. ....

H=...............

Waypoint 9

Photo nr. ....

I=...............

Waypoint 10

Photo nr. ....

J=...............

Waypoint 11

Photo nr. ....

K=...............

Waypoint 12

Photo nr. ....

L=...............

Les photos peuvent être trouvées ici, Voici les questions :
Question photo nr. 1 : calculez la valeur des lettres (A = 1, B = 2,...) de la troisième des 10 sœurs de Tongres.
Question photo nr. 2: quel est la longueur de ce monument ?
Question photo nr. 3: Felix Civium Concordia ! Combien de lettres rouges comptez-vous ici ?
Question photo nr. 4: Comptez le nombre de sphères dans cette œuvre d'art.
Question photo nr. 5: Bonjour maman (en néerlandais)? Non, ils ont choisi ici un nom plus court. Calculez la valeur des lettres (A = 1, B = 2, etc..).
Question photo nr. 6: En quelle année ce monument a-t-il été placé ?
Question photo nr. 7: Comptez le nombre de sphères sur la barrière derrière cette photo ?
Question photo nr. 8: Combien de côtés y a-t-il à la base de la clôture que vous voyez ici ?
Question photo nr. 9: Trouvez la somme des 2 heures pendant lesquelles le soleil ne brille apparemment pas ici.
Question photo nr. 10 : Quel est le numéro de l'ancien couvent ?
Question photo nr. 11 : De quel siècle date la tour que vous voyez ici ?
Question photo nr. 12 : "Dodeca" mots d'affilés, calculez la valeur des lettres (A = 1, B = 2,...) du "penta"ième mot .

Enfin, vous pouvez trouver les coordonnées de la cache par les valeurs trouvées en remplissant la formule suivante :
N 50°46.[(C-E)-[(J-D)x(F-L-1)]-7]
E 005°28.[(B+A)x(I-G)]+[(HxI)+K-9]

Banner NL:

<img border="0" src="http://imgcdn.geocaching.com/cache/large/d549a55a-532a-4bb7-8184-801484144028.jpg " width="400" height="240">

Banner Eng:

<img border="0" src="http://imgcdn.geocaching.com/cache/large/4e7aaf81-1382-4d4a-83f1-731cc9a95e3c.jpg " width="400" height="240">

Banner FR:

<img border="0" src="http://imgcdn.geocaching.com/cache/large/9dddf444-dbbf-4eda-b4ee-0c183b8fd0f2.jpg " width="400" height="240">

Additional Hints (Decrypt)

JC1: (AY)triry (RAT)snpnqr (SE)snçnqr
Cubgb11 = 13 (qbbe qr jrexra vf qrmr avrg orervxonne)
Fbz ina nyyr bcybffvatra=5006, Fhz bs nyy nafjref = 5006, fbzzr qr abzoerf = 5006
Fgnpur: npugre urx, oruvaq srapr, qreevèer yn pyôgher

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.