Skip to content

ELS VENTILADORS Multi-cache

This cache has been archived.

andreu112: S'arxiva per desaparegut

More
Hidden : 03/31/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Els Ventiladors

El parc eòlic de la Serra de Rubió, està situat a 10 Km d’Igualada, a l’Anoia, i es troba en funcionament des de la primavera de 2005. Actualment, és el parc eòlic més gran de Catalunya. Produeix 105 milions de kw per hora a l’any i consta de 33 aerogeneradors de 1.500 kw, de 80 metres d’alçada, 77 metres de diàmetre i pesa prop de 200 tones, registres aquests, que els situen com els més grans implantats a Catalunya. En una segona fase s’instal·laran 17 aerogeneradors més. L’energia produïda es canalitza per quatre circuits subterranis dins del parc, transformada a 220 mil volts a la subestació i evacuada a la xarxa elèctrica. Produeix electricitat equivalent al consum de 30.000 llars.

Aquest “Multi-catxe” te la intenció de fer una ruta pel parc eòlic, de poc mes de 2’5 Km aprox., per una zona petita del gran parc, que ens permetrà fer una lleugera idea d’aquest tipus d’instal·lacions. En aquesta ruta veurem diferents punts, i podrem observar l’impacte visual, l’impacte auditiu i l’impacte mediambiental. Seria bo que tothom, interiorment, fes una reflexió del que veurà, i que valori el cost del nostre benestar. (No es per criticar, ni crear polèmica..................només es per valorar).

Consta de 6 Wpts, els quals ens duran al ”catxe final”. Per arribar-hi podem fer-ho per la A-2 sortida 554 Prats de Rei,  agafar la BV- 1031 i al Km 9’5,  ja hi sou.


Pàrking         
N 41º 39.266            
E 001º 36.162

Wpt1          
N  41º 39.246             
E 001º 36.157
Aquí anotarem el nombre de cargols (F) que subjecten la base i el numero del molí. ( A.x.y)       ( Foto 1 )

Wp2          
N  41º 38.9F              
E 001º 36.0(x-2)(y+4)
Aquí anotarem el nombre de trams (G) entre soldadures de  2’5 mts aprox. des de la base fins dalt  i el nou numero del molí ( A.v.z). ( Foto 2)

Wp3            
N  41º 38.828 + G            
E 001º 35.8(v+5)(9-z)
Aquí anotarem el nombre de cables (H) que subjecten i el nombre de cargols (J) de la base de ¿....?.

Wp4            
N  41º 39.0H            
E 001º 35.640 + J
Aquí anotarem el numero de sèrie (K) i el pes (L) del poste. ( Foto 3 )

Wp5            
N  41º K -5638            
E 001º 34.150 + L
Aquí anotarem el numero de transformador i substituirem les lletres. AB.CDE ( Foto 4 )

Wp6            
N  41º 3B.CB(A+D)        
E 001º 3A.(E+D)CB
Aquí trobareu un “micro-catxe” (rodet de fotos) amb les coordenades finals

El tresor conté 15 objectes diferents i certificat de primer “geocatxer”. Manteniu-lo igual amb il·lusió. Gràcies
CastellanoEl parque eólico de la Sierra de Rubió, está situado a 10 Km de Igualada, en la comarca de la Anoia y se encuentra en funcionamiento desde la primavera del 2005. Actualmente, es el mayor parque eólico de Cataluña. Produce 105 millones de kw hora al año, y consta de 33 aerogeneradores de 1.500 kw, de 80 metros de altura, 77 metros de diámetro y ronda las 200 toneladas de peso, los mayores implantados en Cataluña. En una segunda fase se instalarán 17 aerogeneradores más. La energía producida se canaliza por cuatro circuitos subterráneos dentro del parque, transformada a 220 mil voltios en la subestación y evacuada a la red eléctrica. Produce electricidad equivalente al consumo de 30.000 hogares.

Este multi-cache tiene la intención de hacer una ruta por el parque eólico, de poco más de 2'5 Km aprox., por una zona pequeña del gran parque, que nos permitira hacernos una ligera idea de este tipo de instalaciones. En esta ruta veremos diferentes puntos, y podremos observar el impacto visual, impacto auditivo y el impacto medioambiental que supone un parque de este tipo. Sería bueno que todo el mundo, interiormente, hiciera una reflexión de lo que verá, y valore el coste de nuestro bienestar. (No es para criticar, ni para crear polèmica..................sólo es para aprender a valorarlo).

Consta de 6 Wpts, los cuales nos llevaran al cache final. Para llegar al parque podemos hacerlo por la A-2 salida 554 Prats de Rei, coger la BV- 1031 y al Km 9'5, ya habréis llegado.Pàrking         
N  41º 39.266            
E 001º 36.162

Wpt1          
N  41º 39.246             
E 001º 36.157
Aquí anotaremos el numero de tornillos (F) que sujetan la base y el numero del molíno. ( A.x.y)    ( Foto 1 )

Wp2              
N  41º 38.9F              
E 001º 36.0(x-2)(y+4)
Aquí anotaremos el numero de tramos (G) entre soldaduras de  2’5 mts aprox. desde la base hasta arriba y el numero del nuevo molíno ( A.v.z). ( Foto 2)

Wp3            
N  41º 38.828 + G            
E 001º 35.8(v+5)(9-z)
Aquí anotaremos el numero de cables (H) que sujetan y el numero de tornillos (J) de la base de ¿....?.

Wp4            
N  41º 39.0H                
E 001º 35.640 + J
Aquí anotaremos el numero de sèrie (K) y el peso (L) del poste. ( Foto 3 )

Wp5            
N  41º K -5638            
E 001º 34.150 + L
Aquí anotaremos el numero de transformador y sustituiremos las letras. AB.CDE( Foto 4 )

Wp6            
N  41º 3B.CB(A+D)        
E 001º 3A.(E+D)CB
Aquí encontraréis un micro-cache (carrete de fotos) con las coordenadas finales

El tesoro contiene 15 objetos diferentes y certificado de primer geocacher. Mantenedlo igual con ilusión. Gracias
EnglishThe wind farm of the Saw from Rubió, it´s located 10 Km far from Igualada, in Anoia, and it’s been working since the spring of 2005. At present time , it is the biggest wind farm  from Catalonia.  
It produces  105 million kw/h every year, and it has  33 aerogenerators of 1.500 kw,  80 meters of height, 77 meters of diameter and  200 tons of weight, the biggest implanted in Catalonia,. In a second phase, 17 aerogenerators will be installed. The produced energy is channeled by four underground circuits in the park, transformed at 220  thousand volts in the substation and evacuated to the electrical net. This electricity is equivalent to the consumition of  30.000 homes.
This  “multi cache” follows the idea of making a route for the wind farm, from about to 2'5 Km  for a small zone of the big park, that will allow you to make a light think about this type of facilities. In this route you will see different points, and you will be able to observe the visual impact, auditory impact and the environmental impact thjat it causes. It would be good that everybody, interiorly, made a reflection about what you will see in order for you to appreciate the cost of the our wellbeing. (Neitheir to criticize nor to create controversy..................just to realize and appreciate).

It consists of 6 Wpts, that will lead yout to the final “cache”. You may take  A-2 exit 554 Prats de Rei, to take the BV- 1031 and to the Km 9'5, you are already there.Pàrking         
N  41º 39.266            
E 001º 36.162

Wpt1          
N  41º 39.246             
E 001º 36.157
- Here we will down  the number of screws (F) that clamp the base and the number of windmill. ( A.x.y)       

Wp2              
N 4 1º 38.9F              
E 001º 36.0(x-2)(y+4)
- Here we will down the number of stretches (G) among welding of  2'5 mts aprox. from the base to up and the new  number of the windmill. ( A.v.z)       

Wp3            
N  41º 38.828 + G            
E 001º 35.8(v+5)(9-z)
- Here we will down the number of wire (H) that they clamp and the number of screws (J) of the base.

Wp4            
N  41º 39.0H        
E 001º 35.640 + J
- Here we will down the number of series (K) and the weight (L) of the tower

Wp5            
N  41º K -5638            
E 001º 34.150 + L
- Here we will down the number of transformer and we will substitute the letters. AB.CDE

Wp6            
N  41º 3B.CB(A+D)        
E 001º 3A.(E+D)CB
- Here you will find a micro-cache (carret of photos) with the final coordinates.The treasure contains 15 different objects and FTF. Keep it the same and with enthusiasm. Thank you


Additional Hints (Decrypt)

[CAT] [Wp6] Éf qvaf q’han fbpn, n green. [CAST] [Wp6] Rfgá qrageb qr han prcn, ra ry fhryb. [EN] [Wp6] Vg vf vafvqr bs n gehax, ba gur tebhaq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)