Skip to content

<

Dr. Emil Holub

A cache by cztweety Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/12/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pamatnik Dr. Emila Holuba

Dr. Emil Holub

[CZ]
Dr. Emil Holub se narodil 7. ríjna 1847 v Holicích místnímu lékari Františku Holubovi a jeho žene Anne. Rodným domem se mu stala bývalá mestská radnice. V roce 1857 se Holubovi odstehovali do Pátku nad Ohrí. První rocník na gymnáziu absolvoval Emil v Praze, další dokoncil v Žatci. Poté se rozhodl pro studia na pražské univerzite, kde byl 24. února 1872 promován na doktora medicíny.

Ctyri mesíce po promoci se vypravil na první cestu do Afriky. Dne 1. cervence 1872 pristál v Kapském meste, kde se zpocátku venoval lékarské praxi. Po osmi mesících se vydal v doprovodu místních lovcu na první dvoumesícní výzkumnou výpravu. Shromáždil rozsáhlý soubor prírodovedných sbírek, které odeslal do Prahy. Na druhou výzkumnou výpravu se vydal 3. listopadu 1873 a zvýšenou pozornost venoval sberu etnografického materiálu. Z této výpravy se navrátil 7. dubna 1874 do Dupoitspanu. Tretí výpravu zahájil 2. brezna 1875 a jejím cílem byla reka Zambezi a zde se nacházející Viktoriiny vodopády. V listopadu roku 1876 se vrací do Kimberley, kde v lednu 1877 usporádal výstavu svých sberu, která vyvolala znacný ohlas. Dne 5. srpna 1879 se vydal zpet do Evropy, kam dorazil 18. ríjna téhož roku. Dostalo se mu znacných ovací, ale také cetných zklamání. Proto s povdekem prijal nabídku na umístení sbírek ve výstavní Rotunde vídenského Prátru. Dríve, než odjel do hlavního mesta mocnárství, vydal dvoudílný cestopis "Sedm let v jižní Africe". Ve vídenské Rotunde se seznámil s osmnáctiletou dcerou zdejšího správce Ruženou Hofovou a 2. listopadu 1883 se s ní oženil.

O dvacet dní pozdeji se spolu s manželkou a šesti pruvodci vydává na druhou cestu do Afriky. Jeho cílem nebylo nic menšího než projít Afrikou od Kapského mesta až na sever do Egypta. Tedy to, co zatím nikdo nedokázal. Po príjezdu do Afriky zacaly nepríjemnosti, které výpravu stíhaly po celou dobu jejího trvání. Byla to napríklad byrokracie britské koloniální správy, necekaný úhyn velké cásti tažného dobytka na pocátku cesty nebo onemocnení nekterých clenu výpravy malárií. Této nemoci nakonec dva clenové výpravy podléhají, tretí težce nemocný je poslán zpet. To nejhorší však cekalo expedici za rekou Zambezi. U vesnice Galulonga byl 2. srpna 1886 tábor prepaden výbojnými Mašukulumby. Holub prišel o vetšinu sbírek, zásob, vedeckých prístroju i nenahraditelných deníku. Výprava navíc v boji ztrácí dalšího clena. Zbytek expedice se obrací na zpátecní cestu do Kapského mesta a koncem zárí roku 1887 se vrací do vlasti. Autentickou výpovedí o této ceste je dvoudílný Holubuv cestopis "Druhá cesta po jižní Africe. Z Kapského mesta do zeme Mašukulumbu".

Doma se dostalo Holubovi zadostiucinení ve dvou velkých výstavách - v roce 1891 ve Vídni a v roce 1892 v Praze. Ovšem závist a intriky neskoncily, navíc Praha nedokázala nalézt umístení pro Holubovy sbírky. Roztrpcený cestovatel zacal sbírky postupne prodávat, ale hlavne rozdávat muzeím, vedeckým ústavum a školám. Holub se posléze se svou ženou natrvalo usadil ve Vídni, odkud udržoval kontakty s celým svetem. Vydává radu odborných spisu, príspevku do novin a casopisu, absolvuje stovky prednášek. V letech 1894 až 1895 porádá prednáškové turné po USA. Stále více jej však sužují následky prodelaných tropických nemocí. Dr. Emil Holub umírá 21. února 1902 ve veku nedožitých 55 let a je pohrben na cestném oddelení vídenského ústredního hrbitova. Jeho manželka Ružena Holubová se dožila 93 let a zemrela 28. zárí roku 1958.

Mesto Holice na svého velkého rodáka nikdy nezapomnelo. Již pri Holubove návšteve v roce 1880 byl jmenován cestným obcanem mesta, neméne vrelé bylo i jeho prijetí v roce 1889. V ríjnu roku 1919 byla na jeho rodném dome - mestské radnici - instalována pametní deska akademického sochare Jana Štursy. V ríjnu roku 1947 probehly vzpomínkové oslavy 100. výrocí jeho narození. Cestovateluv pomník, dílo akademického sochare Jindricha Soukupa, byl odhalen v roce 1949. Památník Dr. Emila Holuba - Africké muzeum - se stal od svého otevrení v roce 1964 nejen významnou pametihodností mesta, ale také velmi navštevovaným objektem cestovního ruchu. Památník opatruje odkaz velkého rodáka pro príští generace a v podobe "Afrických sympózií" jej dále rozvíjí.


[EN]
Dr. Emil Holub was born on 7th October 1847 in Holice as a sonof local doctor František Holub and his wifw Anna. His native house was former town hall. The Holubs moved to Pátek nad Ohrí in1857. Emil finished his first year of secondary school in Prague, next one in Žatec. Afterwards he decided to study oat Prague University where he was taken a degree as a doctor of medicine on 24th February 1872.

Four months after his graduation ceremony he set out on his first journey to Africa. On 1st July 1872 he landed in Cape Town. First he devoted to his medical practise here. After eight months he set out in convoy of local hunters on his first two months´ experimental expedition. He collected an ample set of natural historical collections ans sent them to Prague. On 3rd November 1873 he set out on his second experimental ecpedition and he devoted an advanced attention to collection of ethnographic material. He returned from this expedition to Dupoitspan on 7th April 1874. He opened his third expedition on 2nd March 1875. A destination of this expedition was Zambezi river and Victoria waterfalls which were founded here. In November 1876 he had come back to Kimberley wherw hw arranged an exposition og his collections. This exposition stirred up a great acceptance. On 5th August 1879 he had come back to Europe where he arrived on 18th October 1879. He felt great ovations but numerous failures too. That´s why he gratefully accepted an offer to locate his collections in show Rotunda of Viennese "Prátr". Before he left to the capital of monarchy, he had published two-parted book of travel "Seven years in southern Africa". He had met Ružena Hof, an eighteen-year-old daughter of local administrator, in Viennese Rotunda an he merried her on 2nd November 1883.

Twenty days later he, his wifw and six guides set out to second journey to Africa. His target was nothing smaller than go through Africa from Cape Town to the north, to Egypt. Then what nobody achieved by then. The troubles, which were finding his expedition during the whole its time, started after his arrival to Africa. It was for example bureaucrasy of British colonial administration, sudden death of a big part of draught cattle at the beginning of the joutney or illness with malaria of some members of his ecpedition. Two members died owing to this illness in the end, the third one, seriosly ill, was sent back. However teh worst thing waited for expedition beyond the Zambezi river. Their camp was assaulted by aggressive Mašukulumbs near the village Galulonga on 2nd August 1886. Holub lost most of his collections, stores, scientific instruments and irreplaceable diaries. In addition the axpedition lost another replaceable diaries. In addition the expedition lost another member. The rest of expedition nad turnet to the back´n journey to Cape Town and in late September 1887 he came back to his native country. Two-parted Holub´s book of travel "Second journey about southern Africa. From Cape Town to Mašuklumbs´ country" is an authentic statement about this journey.

Holub felt satisfaction in two great shows at home - in 1891 in Vienna and in 1892 in Prague. But envy and plots did not end, in addition Prague did not prove to find location for Holub´s collections. Annoying traveller started gradually to sell his collections but largely to give them away to museums, scientific institutions an schools. Then Holub with his wife were in Vienna to stay. He kept contacts with the whole world from there. He published series of special documents, contributions to the papers and magazines, he passed hundreds of lectures. In 1894 and 1895 he was organizing a lecture tour of the USA. However he was more and more wexing with consequences of experienced tropical diseases. Dr. Emil Holub died on 21st February 1902, he wasn´t fifty-five years old, and is buried on an honourable department of Viennese central cemetery. His wife Ružena Holub died on 28th September 1958 as a ninety-three-year-old woman.

Town Holice has never forgotten its great native. Holub was called an honourary freeman of the town at his visit in 1880 already. An accepting of him in 1889 was no less warm too. In October 1919 an academic sculptor Jan Štursa´s tablet was established on his native house - on a town hall. Recalling celebrations of 100th anniversary of his birth passed in October 1947. Traveller´s monument, an academic sculptor Jindrich Soukup´s works, was unveiled in 1949. Dr. Emil Holub´s memorial - African museum - has become since its opening in 1964 not only a noted but an object of a travelling rush with a big attendance too


PRI UKLADANI CACHE BUDTE PROSIM OPATRNI, BYVA ZDE HODNE LIDI.

 

Rodné domy

Additional Hints (Decrypt)

oyrfxbfibq-xre / yvtugavat pbaqhpgbe-ohfu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.