Skip to Content

<

Sveafallen Earthcache

A cache by spjo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/31/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Sveafallen är ett vildmarksområde format av istiden. Där finns jättegrytor, klippblock och branta klippväggar.

Sveafallen is an outback area formed by the Great Ice Age. There are giant potholes, boulders and steep rock faces.Svenska

Sveafallen är ett välkänt nyckelområde för den geologiska forskningen omkring Ancylussjöns forna utlopp under senare delen av istiden. Idag är området skogsbevuxet, men man kan se spår av isavsmältningen i form av bland annat jättegrytor och flyttblock.

När inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan låg stora delar av dagens Sverige under vatten. Ett stort innanhav, Yoldiahavet, dubbelt så stort som dagens Östersjön, täckte stora delar av Svealand och halva Finland. Landet som varit nedtryckt under den 3 000 meter tjocka isen höjde sig successivt. Denna landhöjning, som fortsätter än idag, höjde landytan med 160 meter i Degerforsområdet.

Allteftersom landet höjde sig snördes Närkesundet av. Så småningom återstod endast det som brukar kallas Svea älv. Svea älv mynnade ut i Västerhavet, som då gick ända upp i Letälvsdalen, strax söder om Degerfors. Här kolliderade älven med en annan smältvattenälv, Fornletälven, som kom norrifrån. Kollisionen skapade kraftiga vattenvirvlar, som sköljde bort allt löst material, utom de allra största blocken.

I naturreservatet kan man se fem strömrännor där Svea älvs vatten antas ha runnit ut mot Letälven. Särskilt påtagliga är Domedagsdalen och Bergtjärnsrännan. Domedagsdalen är den djupaste rännan av de fem. Den har på sin västra sida en brant klippvägg med en högsta punkt på 17 meter ovanför marken. I den södra delen av reservatet, vid Bergtjärn, finns Bergtjärnsrännan. Där skjuter en hög och lodrät klippa ut över tjärnen. I detta område finns också vattendelaren (med sin lägsta punkt i området) mellan Östersjön och Skagerak.

Det finns vandringsleder med varierande längd och svårighetsgrad i naturreservatet. Den korta slingan genom Domedagsdalen är ca 1,4 km lång och den är lätt att gå. Den längsta runt Bergtjärn och vattendelarpunkten är ca 5,3 km lång. Den är i sin södra del kuperad och mer svårgången. Vandringslederna och jättegrytorna är utmärkta med en orange markering på träd och klippor. Om man utgår från stora parkeringen vid Kulturcentrum Berget, längst i norr, kommer man efter ca 50 meter fram till informationen och vandringsledernas startpunkt. Vid Berget finns ett informationsrum om naturreservatet Sveafallen. Området i Domedagsdalen är handikappanpassat och rullstolsburna kan nå området från järnverkets parkeringsplats, strax norr om dalgången.

I Sveafallen finns en mängd jättegrytor. En jättegryta bildas genom att större och mindre stenar sätts i rotation av vattenmassor. Dessa stenar kallas löparstenar och skapar en grop genom att mala sig ner i berggrunden. De flesta grytorna i Sveafallen har antagligen bildats under den senaste istiden då inlandsisen låg över området. Smältvatten störtade då ner i issprickor och rännor för att bilda isälvar under isen, mellan urberget och inlandsisen. Det kraftiga tryck som då uppstod satte stenar i rörelse. De minsta grytorna är bara några decimeter breda skålar i urberget, medan de största är 1-4 meter breda och upp till 8-10 meter djupa. Hittills har över 200 grytor hittats, men varje år upptäcks nya grytor som blottläggs från växtlighet och jord.


För att få logga denna earthcache som funnen måste du :
1. Ladda upp ett foto på dig och din GPS antingen vid en jättegryta eller i Domedagsdalen. OBS! Frivilligt
2. Maila svaret på de följande två frågorna till cacheägaren.
A. Hur bildas jättegrytor?
B. Hur hög är den högsta klippväggen i Domedagsdalen?English

Sveafallen is of great significance for geological research connected with bygone Lake Ancylus. Toward the end of the last ice age, the outlet of that prehistoric lake was located at this site. The area is now overgrown with forest, but giant potholes and boulders give witness to the glacial melting process.

When the last ice age glacier retreated 10,000 years ago, much of Sweden’s current land surface lay under water. A large portion of central Sweden and half of present-day Finland were covered by the Yoldia Sea, which was twice as extensive as today’s Baltic Sea. The landmass, which had sunk under the weight of the 3000-metre-deep glacier, gradually rose upward. This land elevation, which is still in progress, has attained a height of 160 metres in the Degerfors area. As the land rose, the body of water known as Närke. Sound was cut off, eventually narrowing to form what is usually referred to as the Svea River. That prehistoric river emptied into the North Sea, which then extended all the way to the Let River valley just south of Degerfors. It was here that the Svea River joined a stream of meltwater flowing from the north, the Fornlet River. The collision of the two rivers produced a powerful turbulence that swept away all loose material, except for the very largest boulders.

Worn into the surface of the nature reserve are five channels through which the waters of the Svea River are believed to have coursed toward the Let River. The most distinctive are Domedag Valley and Bergtjärn Channel. Domedag Valley is the deepest of the five channels, and is bordered on the west by a steep rock wall whose highest point is seventeen metres above the river’s edge. Located in the southern section of the reserve is Bergtjärn Channel, near the lake of the same name where a high vertical cliff rises over the lake. Also situated in this area is the lowest point of a watershed divide between the Baltic and North seas.

There are hiking trails of varying length and difficulty within the nature reserve. The short winding trail through Domedag Valley is about 1.4 kilometres long and undemanding. The longest trail, which is hilly and more difficult, runs for 5.3 kilometres around Bergtjärn Lake and the watershed divide in the southern section of the reserve. The hiking trails and giant potholes are indicated with orange-coloured markings on trees and cliffs. An information display and the starting point for the hiking trails are located about fifty metres from the large parking area near the Berget Cultural Centre. There is an information room at Berget, which is located near the northern boundary of the Sveafallen Nature Reserve. The Domedag Valley area has been made accessible to the handicapped. Those in wheelchairs can reach the area from the parking lot near the iron works, just north of the valley.

At Sveafallen there are many giant potholes, which are formed when stones of various sizes are set in circular motion by the action of turbulent water. The rotating stones grind a bowl-shaped form into the bedrock. It is likely that most of the potholes at Sveafallen were formed when the last ice age glacier covered the area. Icy rivers developed from meltwater plunging down cracks and channels in the ice. The powerful pressure thus created set the grinding stones in motion. The smallest potholes are only a few decimetres broad and deep, while the largest are 1-4 metres across and 8-10 metres in depth. Over 200 potholes have been found to date; but new discoveries are made each year, as soil and plants are removed.


To log this earthcache as found you must :
1. Post a photo showing you and your GPS either near a giant pothole or in Domedag Valley. OBS! Optional!
2. Mail us the answers to the following two questions:
A: How was the giant potholes once created?
B: How high is the highest steep rock wall in the Domedag Valley?


For additional information, view the Sveafallen informational brochure.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

440 Logged Visits

Found it 436     Write note 3     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 411 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.