Skip to Content

This cache has been archived.

Wexicek: R.I.P.

More
<

Autoskola

A cache by Wexicek Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/22/2007
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

. . . pravidla silnicního provozu jsou souborem právních norem, které z hlediska bezpecnosti organizují provoz na silnicích nebo obdobných komunikacích . . .


Na úvodních souradnicích se nachází Detské dopravní hrište mesta Pardubic. Neváhejte, vezmete deti, kolo, prilbu a hurá trénovat pravidla silnicního provozu v praxi! Hrište je otevreno od pondelí do pátku mezi 13 a 19 hodinou, v sobotu a v nedeli 9 do 12 a od 13 do 19 hodin a Vašim detem se zde jiste bude líbit. Až si Vy a Vaše deti do sytosti hrište užijete, zveme vás k odlovu naší cache.

Aby jste získali finálové souradnice, musíte zvládnout následují testík z pravidel silnicního provozu. Jedná se o jeden z testu platných do 1. 7. 2006, takže se nemusí shodovat se soucasnými predpisy!

Test se skládá z 25 otázek. Na každou testovací otázku je jedna až ctyri správné odpovedi. Každá odpoved má urcitou císelnou hodnotu. Správnou hodnotu priradte k uvedenému písmenu u otázky. Pokud je odpovedí na testovací otázku víc, proste císelné hodnoty sectete. A pokud bude výsledek dvouciferný, uvažujte pouze s hodnotou na míste jednotek.

Test:
1) Prerušení jízdy z duvodu nezávislého na vuli ridice znamená
a) zastavení A = 1
b) zastavení vozidla A = 2
c) stání A = 7
d) dopravní nehodu A = 52) Prejíždet z jednoho jízdního pruhu do druhého smí ridic jen tehdy,
a) neomezí-li ridice jedoucího v jízdním pruhu, do kterého prejíždí; znamení o zmene smeru nedává B = 1
b) neohrozí-li ridice jedoucího v jízdním pruhu, do kterého prejíždí; znamení o zmene smeru nedává B = 4
c) neohrozí-li a neomezí-li ridice jedoucího v jízdním pruhu, do kterého prejíždí; znamení o zmene smeru nedává B = 2
d) neohrozí-li a neomezí-li ridice jedoucího v jízdním pruhu, do kterého prejíždí; pritom musí dávat znamení o zmene smeru jízdy B = 53) Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytne nutnou
a) k neprodlenému nastoupení a vystoupení prepravovaných osob C = 7
b) k vyrízení telefonátu v prípade neodkladné záležitosti C = 3
c) k nacerpání pohonných hmot u cerpací stanice C = 6
d) k neprodlenému naložení nebo složení nákladu C = 84) Ridic smí zastavit a stát
a) jen vpravo ve smeru jízdy, co nejblíže k okraji pozemní komunikace, v jedné rade a rovnobežne s okrajem pozemní komunikace D = 7
b) na pozemní komunikaci s jednosmerným provozem jen vpravo D = 8
c) na pozemní komunikaci s jednosmerným provozem vpravo i vlevo D = 3
d) vpravo i vlevo ve smeru jízdy, co nejblíže k okraji pozemní komunikace, v jedné rade a rovnobežne s okrajem D = 65) Za snížené viditelnosti
a) musí ridic snížit rychlost vozidla na 30 km/h E = 8
b) musí mít vozidlo rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková svetla, pokud je jimi vybaveno E = 7
c) je zakázáno predjíždení E = 1
d) musí jet ridic s vozidlem co nejblíže u podélné cáry souvislé E = 96) Chodci, který je na prechodu pro chodce nebo jej zrejme hodlá použít, musí ridic umožnit nerušené a bezpecné prejití vozovky
a) pouze v prípade, že je chodec telesne postižený F = 9
b) pritom jej nesmí ohrozit F = 4
c) s výjimkou ridice tramvaje F = 6
d) pouze v prípade, že se prechod pro chodce nachází v obci F = 37) Ridic a prepravované osoby nesmí v prostoru cerpací stanice pohonných hmot
a) kourit a zacházet s otevreným ohnem G = 1
b) používat mobilní telefon G = 2
c) serizovat zpetná zrcátka vozidla G = 4
d) serizovat nebo opravovat motor vozidla G = 58) Je-li zranený bledý, studene zpocený, apatický ke svému okolí, má pocit chladu,
a) jedná se o vnitrní krvácení do dutiny brišní a je nutné ihned provést stabilizovanou polohu H = 6
b) jedná se pravdepodobne o rozvíjející se šok H = 4
c) došlo již k zúžení cév a tím omezení prutoku krve následkem dlouhodobého pusobení chladu H = 9
d) jde o reakci organismu na zmenu pocasí a je nutné postiženého prenést do blízkosti zdroje tepla H = 89) Ridic vozidla z výhledu

križovatka

a) projede križovatkou jako první, protože prijíždí zprava I = 6
b) dá prednost v jízde cervenému vozidlu I = 9
c) má prednost v jízde pred cerveným vozidlem I = 5
d) musí vždy zastavit pred hranicí križovatky I = 710) Ridic vozidla z výhledu

križovatka

a) je povinen dát prednost v jízde modrému vozidlu J = 7
b) je povinen dát prednost v jízde šedému vozidlu J = 2
c) projede križovatkou jako první J = 5
d) projede križovatkou jako druhý J = 311) Ridic vozidla z výhledu

križovatka

a) dá prednost v jízde tramvaji, protože kolejové vozidlo má vždy prednost K = 6
b) dá prednost cervenému vozidlu, protože toto vozidlo prijíždí po hlavní pozemní komunikaci K = 2
c) projede križovatkou jako první, protože prijíždí po hlavní pozemní komunikaci K = 5
d) má prednost v jízde pred cerveným vozidlem K = 412) Ridic nesmí jet s vozidlem, které má rozsvícena obrysová svetla, jestliže
a) nejsou soucasne rozsvícena potkávací svetla L = 2
b) projíždí obcí L = 1
c) nejsou soucasne rozsvícena svetla pro denní svícení, pokud je jimi vozidlo vybaveno L = 3
d) nejsou soucasne rozsvícena dálková svetla L = 413) Ridic nesmí pripustit, aby
a) pocet prepravovaných osob mladších 12 let prekrocil pocet povolených míst urcených k preprave osob M = 1
b) pocet prepravovaných osob starších 12 let prekrocil pocet povolených míst urcených k preprave osob M = 5
c) v motorovém nebo jeho prípojném vozidle, které je urceno pro prepravu osob, nebyla prekrocena prepravovanými osobami prípustná užitecná hmotnost; pocet osob starších 12 let však muže prevyšovat pocet povolených míst M = 9
d) v motorovém nebo jeho prípojném vozidle, které je urceno pro prepravu osob, nebyla prekrocena prepravovaným, osobami prípustná užitecná hmotnost; pocet osob starších 12 let však nesmí prevyšovat pocet povolených míst M = 714) Tato dopravní znacka znamená

znacka

a) zákaz zastavení N = 3
b) konec zákazu zastavení N = 2
c) konec dopravního omezení N = 6
d) zákaz stání N = 415) Dopravní znacka "Návestní deska" upozornuje na železnicní prejezd; obvykle se umístuje

znacka

a) 320 m pred železnicní prejezd O = 2
b) 240 m pred železnicní prejezd O = 6
c) 160 m pred železnicní prejezd O = 5
d) 80 m pred železnicní prejezd O = 816) Tato dopravní znacka vyznacuje

znacka

a) hranici križovatky; to neplatí, je-li znacky užito jako pomocné cáry pro zastavení vozidla v prostoru križovatky P = 2
b) zacátek vedlejší pozemní komunikace P = 1
c) zastávku MHD P = 6
d) nebezpecné místo P = 417) Tato dopravní znacku upozornuje

znacka

a) na odbocovací pruh Q = 5
b) na zákaz odbocení Q = 3
c) na prikázaný smer odbocení Q = 6
d) na prikázaný smer jízdy Q = 918) Vyberte správný název dopravní znacky

znacka

a) "Hlavní pozemní komunikace" R = 7
b) "Stuj!" R = 5
c) "Stuj, dej prednost v jízde!" R = 1
d) "Dej prednost v jízde!" R = 419) Ridic tramvaje je povinen mít pri rízení tramvaje u sebe
a) obcanský prukaz S = 2
b) lékarské potvrzení o zpusobilosti k rízení drážního vozidla S = 5
c) výpis z rejstríku trestu S = 8
d) prukaz zpusobilosti k rízení drážního vozidla S = 920) Svítí-li pri rízení provozu na križovatce signál "Signál pro opuštení križovatky" umístený v protilehlém rohu križovatky,
a) muže ridic odbocit vlevo za predpokladu, že dá prednost v jízde vozidlum jedoucím ve volném smeru T = 1
b) neplatí pro ridice odbocujícího vlevo povinnost dát prednost v jízde protijedoucím motorovými i nemotorovým vozidlum, jezdcum na zvíreti, protijdoucím organizovaným útvarum chodcu a pruvodcum hnaných zvírat se zvíraty, tramvajím jedoucím v obou smerech a vozidlum jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro než je tento jízdní pruh vyhrazen T = 2
c) muže ridic vozidla vjet do križovatky, jen odbocuje-li vpravo T = 4
d) znamená to pro ridice povinnost urychlene opustit križovatku T = 521) Pri rízení provozu na križovatce znamená pro ridice signál se soucasne svítícím cerveným a žlutým svetlem "Pozor!"
a) povinnost pripravit se k jízde U = 3
b) povinnost zastavit vozidlo, ale pokud je pri rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by nemohl vozidlo bezpecne zastavit, smí pokracovat v jízde U = 6
c) povinnost zastavit vozidlo U = 5
d) možnost pokracovat v jízde U = 822) Prepravovaná osoba je povinna
a) za jízdy hovorit s ridicem V = 9
b) neohrožovat svým chováním bezpecnost provozu na pozemních komunikacích V = 5
c) náležite informovat ridice o situaci v provozu na pozemních komunikacích V = 6
d) pripoutat se za jízdy na sedadle bezpecnostním pásem, je-li jím sedadlo vybaveno V = 423) Zmeny údaju, které jsou zaznamenány v ridicském prukazu,
a) je držitel ridicského prukazu povinen do 5 pracovních dnu ode dne, kdy ke zmene došlo, oznámit príslušnému okresnímu úradu W = 4
b) je držitel ridicského prukazu povinen do 30 pracovních dnu ode dne, kdy ke zmene došlo, oznámit príslušnému okresnímu úradu W = 5
c) není držitel ridicského prukazu povinen oznamovat W = 2
d) je držitel ridicského prukazu povinen do 5 pracovních dnu ode dne, kdy ke zmene došlo, oznámit Policii Ceské republiky W = 824) Pozemní komunikace je
a) dálnice X = 6
b) místní komunikace X = 7
c) úcelová komunikace X = 1
d) silnice X = 425) Provozovatel silnicního motorového vozidla
a) nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpusobilé k provozu Y = 3
b) muže provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpusobilé k provozu Y = 1
c) nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, které není zaregistrováno v registru silnicních vozidel v Ceské republice nebo v registru silnicních vozidel jiného státu, pokud vozidlo registraci podléhá Y = 8
d) muže provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, které není zaregistrováno v registru silnicních vozidel v Ceské republice nebo v registru silnicních vozidel jiného státu Y = 5znacka

Získané hodnoty vložte do následujícího vzorce:

(A+F+R-N)(B+K-M-C)°(D-E+G+S)(H+I-J-E).(L+M-N-U)(O+P+T-W)(Q-R-J+Y)
(S+N+U-E)(L-O+K+P)°(H+Q-U-F)(O+I-X-N).(A+B-K-C)(D+X+F-G)(V-I+E-H)

Nyní Vám už nic nebrání k vyzvednutí cache, jelikož cache je prístupná 24 hodin denne.

Prejeme Vám hodne štestí pri lovu a mnoho zábavy.

UPOZORNENÍ: Šetrete místem v logbooku a prosím, dávejte pri maskování cache pozor na mudly v okolí, kterí se zde vyskytují v hojném poctu.

Keš se nachází do 10min chuze od výchozích souradnic.

Správnost souradnic si mužete overit na Geochecker.com.

Additional Hints (Decrypt)

qnerxg i pvirynp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.