Skip to content

Aqua Vitae Traditional Geocache

Hidden : 12/19/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

NO: Boksen er en plastboks, 19x14x6 cm.
EN: The cache is a plastic box, 19x14x6 cm.

Svartediket vannbehandlingsanlegg

21.08.2007 ble det nye vannbehandlingsanlegget i Svartediket åpnet, etter vel fire år med anleggsarbeider. Med dette er bergenserne sikret enda bedre kvalitet på drikkevannet (tekst tilpasset fra Kristin Hauge Klemsdal, Bergen kommune).

The Svartediket drinking water plant has been modernized in 2007, and delivers high-quality household water to more than 50 000 people in the central parts of Bergen. This lake has been the main source of water for Bergen since 1855, when cholera and other epidemic diseases made it clear that a clean and safe source of water was essential.

The cache is placed close to a parking spot, and in close relation to the water plant.

Denne boksen var adventsboks 19. desember 2007, og er plassert et sted som er svært viktig for trivselen og helsen til byens borgere. Rent og sikkert vann er nødvendig, og når vanntilførselen svikter eller blir forurenset har det betydelige konsekvenser. Vi håper at at vannet fra Svartediket og byens andre vannbehandlingsanlegg holder seg så rent, friskt og godt som det skal være.

Det nye vannbehandlingsanlegget ved Svartediket ble tatt i bruk tidligere i 2007, men ble altså offisielt innviet 21. august. Med Giardia-epidemien friskt i minnet, var kvaliteten på drikkevannet blitt en enda viktigere sak for byens befolkning.

Under den storslagne åpningen var det takketaler, kunstneriske innslag og kanapeer. En stolt fagdirektør for Vann- og avsløpsetaten Magnar Sekse kunne konstatere at byggeprosessen hadde gått uvanlig smertefritt. Den totale kostnadsrammen på rundt 300 millioner kroner holdt, og prosjektet ble ferdig innen tidsfristen. Alle de involverte, både Bergen kommune, entreprenører og rådgivere var svært fornøyde med resultatet, og roste hverandre for godt samarbeid.

Sikrere vannforsyning

Svartediket vannverk er Bergens største vannverk. Det forsyner ca. 50 000 personer, samt næringsliv og offentlig virksomhet i sentrale områder i Bergen med drikkevann. Med det nye anlegget vil drikkevannet til de som bor og oppholder seg i sentrale deler av Bergen vil bli betydelig klarere, uavhengig av råvannskvalitet og årstid. Alt drikkevann i Bergen går nå gjennom to uavhengige hygieniske barrierer. Vannet blir først slambehandlet, og deretter utsettes det for UV-stråling, slik at eventuelle parasitter blir drept.

Prosessanlegget for vannbehandling og et rentvannsbasseng er bygget inn i fjellhaller i Ulriken. I tillegg er det laget en ny tunnel på ca. 2000 m som knytter sammen Svartediket og Gullfjellet vannverk. Med dette er den siste etappen av det store arbeidet med å knytte sammen de 5 store vannverkene i Bergen i et stort system avsluttet. Dette gir et meget robust og sikkert system, slik at den totale vannforsyning kan opprettholdes med et av de store vannverkene ute av drift.

Lang prosess

Vannverksutbyggingen i Bergen har pågått kontinuerlig fra i tiden etter at storkommunen ble etablert tidlig på 70-tallet. Datidens 18 vannverk er nå erstattet med 5 store og ett mindre vannverk. Ut fra områdets arealknapphet, og av sikkerhetshensyn ble det nye behandlingsanlegget valgt bygget som et fjellanlegg. Deler av det gamle anlegget er utnyttet så langt det har vært hensiktsmessig.

Utbyggingen har foregått inne i et eksisterende boligområde og det har vært nødvendig å ta spesielle hensyn til bebyggelsen og barneskolen i området. Gjennom godt samarbeid med velforeningen og skolen har dette løst seg på en god måte. I den mest hektiske periode kjørte det en lastebil med utsprengt fjell hvert 4. minutt ut av området. Dette tilsvarer ca 20 000 lastebiler i løpet av anleggsperioden.

Fakta: Svartediket

Anlegget ble offisielt åpnet i 1855, og er Norges eldste moderne vannverk. Siden den gang har det blitt utvidet og oppgradert en rekke ganger. Planleggingsarbeidet for det nye renseanlegget ble satt i gang allerede i 1999. Første fase dreide seg om å gjennomføre en konkurranse på skisseprosjekt som grunnlag for å velge vannbehandlingsprosess og utbyggingsløsning. Innledende tilretteleggingsarbeider startet i 2003 og selve byggingen av anlegget i april 2004. Anlegget ble planlagt ferdigstilt sommeren 2007., og er således gjennomført innenfor tidsskjema.

Arbeidene omfatter
- Atkomsttunneler og fjellhaller til prosessanlegg, inntaksledning, rentvannsmagasin og Haukeland vannbasseng
- Nytt prosessanlegg i fjell med fullrensing av drikkevannet
- Nytt dypvannsinntak i Svartediket
- Nytt rentvannsbasseng i fjell på kt 70.
- Ombygging av eksisterende daganlegg til atkomst, driftsrom, kjemikaliepåfylling, visningsrom og lukket gangbro til fjellanlegget.
- Tunnel (ca 2 km) og nytt Haukeland vannbasseng i fjell på kt 125.

Teknisk informasjon
Anlegget er bygget med direktefiltrering og UV-bestråling som 2 uavhengige hygieniske barrierer. Prosess for direktefiltrering er Moldeprosessen med kjemisk felling/karbonatisering i tremediafilter og tilsetting av jernklorid og CO2 foran filtrene. Med kjemisk felling /direktefiltrering fjernes partikler og farge, mens karbonatisering er vannbehandling der vannets pH, alkalitet og kalsiuminnhold økes. Hensikten med karbonatisering er å redusere korrosjonen på ledningsnettet. Slambehandlingen er med gravitasjonsfortykking, der slamfraksjonen ledes til offentlig avløpsnett, mens rejektvannet tilbakeføres til kilden.

Nøkkeldata for det nye anlegget
Midlere vannproduksjon: 520 l/s (tilsvarer 45.000 m3/døgn)
Maksimal vannproduksjon: 925 l/s (tilsvarer 80.000 m3/døgn)
Volum rentvannsbasseng: 15.000 m3
Volum Haukeland vannbasseng: 30.000 m3
Dybde på nytt dypvannsinntak: 28 m
Vannbehandlingsprosess: Direktefiltrering og UV-bestråling
Utsprengt fjellvolum: 120.000 m3 (faste masser)
Plasstøpte betongarbeider: 5.000 m3

Additional Hints (Decrypt)

Øfger uwøear, bcchaqre / Rnfgrea pbeare, haqre naq hc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)