Skip to Content

<

Akkats, more then power

A cache by kuson Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/20/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

AKKATS förnybar energi

Akkats är ett vattenkraftverk i Lilla Luleälven strax utanför Jokkmokk längs vägen mot Porjus. Kraftverket stod färdigt 1973 och ägs av Vattenfall AB. Lars Pirak, Bengt Lindström och Lars J:son Nutti har målat samiska motiv på utskovsluckornas nedströmssida. Akkats har en effekt på 158 MW och en årlig produktion om ca 500 GWh.
2002 skedde ett stort haveri som stängde kraftverket i ett år. Efter underhållsarbeten skulle verket tas i drift igen, men en kraftig tryckvåg uppstod i vattenvägen och vatten trängde in i station. Akkats togs åter i drift sommaren 2003.
Vattenfall planerar att byta det gamla aggregatet på 150 MW mot två nya aggregat på 75 MW. Efter ombyggnaden beräknas produktionskapacitet öka till 590 GWh per år.
Akkats Kraftstation utanför Jokkmokk ligger på den plats som i praktiken är själva inkörsporten till ”de stora sjöarna” och världsarvet Laponia. Här har konstnärerna Bengt Lindström och Lars Pirak skapat monumentmålningar som på olika sätt anknyter till det liv och den samiska kultur som alltjämt präglar just denna del av Sverige. På en av fallportarna finns Nåjdens öga som blickar ut över Sápmi, samernas land. På intagshuset bredvid fallportarna har Lars Pirak målat ett konstverk med en renrajd.

Lilla Luleälven är en älv i norra Norrland, Norrbottens län, 238 kilometer lång, avrinningsområde ca 9800 km2, biflöde till Luleälven. Dess längsta källarm heter Tarrajåkkå och rinner upp i södra Sarekfjällen. Älven rinner mot sydost, passerar sjöarna Saggat (302 m ö.h.), Skalka (295 m ö.h.), Randijaure (284 m ö.h.), orten Jokkmokk och förenar sig med Stora Luleälven vid Vuollerim. Älven rinner hela sitt lopp inom Jokkmokks kommun. Lilla Luleälvens största biflöden är Rapaätno (Rapaälven) och Pärlälven. Lilla Luleälven är reglerad.

Den här artikeln är hämtad från (visit link)

För cirka 8 000 år började inlandsisen dra bort från det som nu är Jokkmokks kommun. En kokgrop på Killingholmen i sjön Järtajaure från 7000 f.Kr. vittnar om att människor har funnits i detta landskap i många tusen år. Lämningen är en av de äldsta daterade boplatserna i Norrbotten. Utifrån historiska källor om samhällen i arktiska områden kan uppskattningar göras om livet i norr under äldre stenåldern, mesolitikum (7000-4200 f.Kr). Människor som lever i nordligt klimat behöver stora landområden för att kunna försörja sig. Mindre grupper rörde sig över landskapet för att nyttja resurser på olika ställen. Det var även vanligt att grupper träffades för att knyta vänskaps- och släktband genom gemensamma ceremonier och aktiviteter. Söder om kraftstationen Akkats har också flertalet fynd visat sig härstamma från tidig stenålder vid cirka 6 000-5 000 f.Kr.

Fakta
Vattendrag Lilla Luleälven
Kommun Jokkmokks kommun
Fallhöjd 46 m
Byggår 1973
Effekt 158 MW
Årsproduktion 500 GWh
Antal turbiner 1 (kaplan)

Dammtyp Jordfyllnadsdamm
Ägare Vattenfall AB

AKKATS Renewable Energy

Akkats is a hydropower plant in Lilla Lule River, just outside Jokkmokk along the road to Porjus. The power plant was completed in 1973 and is owned by Vattenfall AB. Lars Pirak, Bengt Lindström and Lars J: son Nutti Sami has painted motifs on utskovsluckornas downstream side. Akkats has a capacity of 158 MW and an annual production of 500 GWh.
2002 was a major accident that closed the plant in one year. After the maintenance work would be operational again, but a powerful blast occurred in the waterway and water entered the station. Akkats was taken back into service in summer 2003.
Vattenfall is planning to replace the old unit of 150 MW with two new sets of 75 MW. After the renovation is estimated to increase production capacity to 590 GWh per year.
Akkats Power Station outside Jokkmokk is located at the place which in practice is the gateway to the "Great Lakes" and the World Heritage Laponia. Here, artists Bengt Lindström and Lars Pirak created monumental paintings in various ways related to the life and the Sami culture that continues to characterize this part of Sweden. In one case, the gates are the shaman's eye that looks out on Sápmi, Sami country. At the house next to the appropriate intake ports, Lars Pirak a work of art painted by a reindeer rides.
Lilla Lule River is a river in northern Norrland, Norrbotten County, 238 kilometers long, approximately 9800 km2 basin, tributaries to the Lule River. Its longest källarm units Tarrajåkkå and rises in the southern mountains of Sarek. The river flows south-eastwards, passing Lakes Sagger (302 m asl), Skalka (295 m asl), Randijaure (284 m asl), Jokkmokk town and joins the Great River Lule in Vuollerim. The river flows throughout its course in Jokkmokk Municipality. Lilla Lule River's largest tributaries are Rapaätno (Rapa River) and Pärlälven. Lilla Lule River is regulated.
This article is taken from (visit link)

For about 8 000 years the ice sheet began to pull away from what is now the Jokkmokk municipality. A kokgrop on Killingholmen in Lake Järtajaure from 7000 BC suggests that humans have existed in this region for thousands of years. Remains are one of the oldest dated settlements in northern Sweden. Based on historical sources on communities in the Arctic regions, estimates made about life in the north during the Early Stone Age, Mesolithic (7000-4200 f.Kr). People living in the northern climate have large areas of land to support themselves. Smaller groups moved across the landscape to exploit resources in different places. It was also common for groups that tie of friendship and family ties through shared ceremonies and activities. South of the station Akkats also has several findings proved to be descended from the early Neolithic at about 6000-5000 BC

Facts
Rivers Lilla Lule River
Municipality Jokkmokk Municipality
Drop height 46 m
Built in 1973
Power 158 MW
Annual production 500 GWh
Number of turbines 1 (chaplain)
Dammtyp Earth Fill Dam
Owner Vattenfall AB

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.