Skip to content

HUNT Multi-cache

Hidden : 05/09/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Entferung ca. 3 km, Fahrrad oder Auto.

Griaß eng Kescha!

Foa midn Auto af Göwatskircha-
park docht glei hinta da Kircha.

N 48*09.198 O 013*38.090

Steig aus vom Küwö, drah di um-
schau di nåch ana rodn Tåfö um.

De erschte Zoi de wås då siagst,
de du ois D afnotierst.

Dånn geh südwest-
wo da Schmied håt gem sei Bests.

Afn Haus, då siagst a Schüd - mitn Naum
von an bsundas bravn Månnsbüd.

Der Tåg, an dem er vo uns gåna ist,
nennst F -- wieso -- weis hoit so is!

Geh et Kircha, schau das åu, iwan kloan
Oitår is a Joahrzoi dråu.
Siagst das eh, de Zoi is B.

Iazt geh nåch Südn – net af da åndan Seit –
bleib herübm.

Findst a Schui mit an gschpoasseng Nåm -
zöh ihre Burgståm zaum.
Davau 125% håt da Franzl G gnennt.

Geh weida af da Stråssn, is net weit,
brauxt net råstn.
A Hunt schteht in an Schtoin -
Du soitst da de oware Numma hoin.
De keat zum A -- is eh net schwah.

De Koi haums åbaut würfü Joahr –
de Zoi is C -- eh ois kloar?

“ E “ Hundertschaften vo Bergleit –
håm goawat zur bestn Zeit.

De Dosn liegt weit weg -
a weng vagråm im Dreg
bei N „Parkplatz“ - (A-B-C-(DEF))
O = Genau Richtung Süden

Wånnst a Wåndara bist, dånn geh glei weida –
I hoilat ma sAuto, des wa gscheida.

Zum Zü is recht vawünköt und da Weg der war gefünköt,
wauns net de gwissn Tåfön gab.

„Kohlestraße“ steht am Schüd –
2,5 Kilometer foahst –
is net gferle, is net wüd.

Håst des Zü daun do nu gfunden –
drahst uman Baunhof a påar Rundn.

Schreibst da sHausnummara å –
und ziagst as dånn vom Ostwert å.

Und da Nordwert, i såg das gwiß –
denn kaunst låssn, so wia a is.

S`Nandl, Gräfin Lamberg, håt an Schtoin –
dahinter kaunst da sGsuachte hoin.

Bist endli du am Zü, findst nimma fü.
Da Kesch war leida feicht und drecke, drum verstecke eam
a weng weida wecke.
30 Meter Richtung Westen soitst nu schleicha, dann duast da a beim Findn leichta.
Iat is a sogar a Winterfest und wart geduldig af neie Gest.

Waunst as dalesn håst, håst schau gwunnga –
Sunst muast umd Hochdeitsch-Version kumma.

Jeden Samstag und Sonntag von Mai bis Oktober, ab 12.00 Uhr
gibt es insbesondere für junge Cacher ein lustiges Vergnügen.

Viel Spaß und immer eine handvoll Satelliten wünscht euch
stufra

Additional Hints (Decrypt)

Qvr ebgr Gnsry orsvaqrg fvpu tnam anu nz Obqra. Orv Fpuarryntr tvofg mhe Mvssreafhzzr iba T 1 qnmh haq frgmg qvr Mnuy nafgngg Q rva. Qnf Svanyr xnaa zvg qre Orfpuervohat nhpu buar Xbbeqvangra trshaqra jreqra. Jnyq, pn. 1,5 z üore Obqra.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)