Skip to content

<

Noordduinen

A cache by mister and miss Marple Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/13/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


free counters
Parkeren is mogelijk bij / Parking is possible at: N 52° 54.961 E 004° 43.242
Begin voetpad op / Start foothpath at: N 52° 54.951 E 004° 43.186

Aardkundig Monument – Duinen Petten tot Den Helder

U staat hier middenin het duingebied dat zich uitstrekt van Petten tot Den Helder.Dit gebied kenmerkt zich door een smalle duingordel. De duinen zijn door de eeuwen heen verwaaid tot prachtige paraboolduinen, stuifduinen en nollen. Hierachter floreert de natuur en zijn valleien en duinmeertjes ontstaan. Kustduinen zijn zeldzaam in de wereld.en u komt er zeldzame vogels en planten tegen. Het gebied van Petten tot Den Helder is zo bijzonder dat de provincie Noord-Holland dit gebied heeft aangewezen als Aardkundig Monument.

Geological Monument – Dunes Petten to Den Helder

You are in the middle of the coastal dunes running from Petten to Den Helder. This area is characterized by a small range of dunes. Through the ages the wind turned this area into beautiful parabola-dunes and drift-dunes The nature is doing very well in this area, valleys and small dune lakes were created. Coastal dunes are rare in the world and you can see rare species of birds and plants. The area from Petten to Den Helder is so specific, the province of Noord-Holland appointed ths area to a Geological Monument.Wind, water en mens

Wind,water en mens hebben grote invloed gehad op het ontstaan van deze duinen. Tot het midden van de 12e eeuw was dit een onherbergzaam veengebied dat afgewisseld werd met wadden. Een duinwal strekte zich uit tot Vlieland. Overigens lag deze duinwal 6 kilometer buiten de huidige kustlijn. De eeuwen daarna steeg de zeespiegel. Bressen warden geslagen in de duinwal, alleen de eilanden Texel, Huisduinen en ‘t Oghe (Callantsoog) hielden stand.

Wind, water and men.

Wind, water and men had great influence on the development of these dunes. Until the middle of the 12th century this was a desolate peat-moor area with tidal marshes. A wall of dunes ran to the Frisian Island Vlieland. This wall of dunes was about 6 kilometers from the present coast-line. During the centuries the sea-level was rising. Holes were made in the wall of dunes. Only the isles of Texel, Huisduinen en ‘t Oghe (Callantsoog) lasted..

Landhonger

Vanaf 1533 ontwikkelde dit gebied zich onder invloed van de mens. De honger naar land was groot en daarom werden er dijken aangelegd en polders drooggelegd. Daarna ging de natuur haar gang. Zand stoof tegen de dijken en maakte ze tot stuifduinen. Het zand in dit gebied is kalkarm en dat uit zich vooral in veel heidevelden.

Hunger for land

From 1533 this area developed by the influence of mankind. The hunger for land was enormous so they built dikes and drained the ‘polder’. After that, nature played it’s own role. Sand blew up against the dikes and turned it into drift-dunes. The sand in this area is poor of lime which resulted in fields of heather.

Zwanenwater

Bij Callantsoog ligt het bijzonder natuurgebied ‘Zwanenwater’ U ziet er duinmeren, vochtige duinvalleien bloemrijke graslanden en bos. Zwanenwater is het grootste natuurlijke duinmeer in Europa. Hier groeit veen en dit resulteert in een bloeiend ecosysteem. Het duingebied met name ‘Zwanenwater’ is een belangrijke toevluchtsoord voor vogels. Er broeden zeker 80 soorten. Waaronder een kleine kolonie lepelaars. Het gebied is erkend als belangrijk trekvogelgebied en kreeg in 1988 de internationale wetlandstatus. Overigens treft u hier zelden zwanen aan. Zwanenwater verwijst naar de 17e eeuwse zwanen fokkers die hier hun beroep uitoefenden. Bij Callantsoog is het gebied toegangkelijk over twee wandelroutes.

‘Zwanenwater’

Near Callantsoog a specific nature area is located ‘Zwanenwater’ (‘Swan-water’). You will see here dune-lakes, moist valleys, grasslands rich of flora and woodland. ‘Zwanenwater’ is the biggest natural dune-lake in Europe. Peat is growing here which results in a flourishing eco-system. This dune-area and in particular ‘Zwanenwater’ is an important sanctuary for birds. At least 80 species are breading here, amongst them a small colony of spoonbills. This area is acknowledged as an important migratory bird area which resulted in 1988 by getting an official wetland-status. By the way, swans are seldom seen here. ‘Zwanenwater’ is referring to the 17th century, when people were breeding swans for their profession. Near Callantsoog the area is accessible by two circular foot-paths.Noordduinen

Waar u nu staat zijn de Noordduinen, onstaan op een brede strandwal. In 1610 is hier een stuifdijk aangelegd, de Koegras Zanddijk. Aan de voorzijde hiervan ontwikkelde zich in de loop der eeuwen een uitgestrekte zandvlakte met duinenrij en duinvallei. Vervolgens is deze weer landinwaarts geweken en nu alleen nog bij het Botgat te vinden.

Noordduinen

You are standing now in the Noordduinen ‘ North dunes’, ‘born’ on a broad wall of dunes. In 1610 the dike has been built here, the ‘Koegras Zanddijk’. At the frontside during the following centuries an extensive area of sand developed including a small range of dunes and a valley. Later on this moved inland and nowadays this can only been seen at ‘Botgat’

Onthulling

Het aardkundig erfgoed van de provincie Noord-Holland omvat zeldzame en bijzondere aardkundige waarden die het waard zijn om behouden te blijven. De provincie Noord-Holland heeft 17 gebieden aangewezen als Aardkundig Monument.

Op woensdag 23 april 2008 is het 10e Aardkundig Monument ‘Duinen Petten tot Den Helder’ onthuld in Sint-Maartenszee door gedeputeerde Albert Moens van de provincie Noord-Holland en burgemeester mevrouw Anja Apeldoor-Pruijt van de gemeente Zijpe.

Unveiling

The geological inheritage of the province Noord-Holland is covering rare and special geological values worth to be protected. The province Noord-Holland appointed 17 areas as geological monument.

On Wednesday April 23rd 2008 the 10th geological monument ‘Dunes Petten to Den Helder” has been unveiled in Sint-Maartenszee by the deputy Albert Moens of the province Noord-Holland and the mayor Mrs. Anja Apeldoorn-Pruijt from the municipality Zijpe.

Aangekomen op het uitzichtpunt voer de volgende opdracht uit:
Maak een foto van jezelf of je teamleden en je GPSr met het uitzicht.

Tweede opdracht begint bij het beginpunt van het voetpad.

Wat is de afstand over het voetpad tot het begin van het strand (het laatste paaltje aan het pad aan de rechterzijde op het strand) bij strandopgang Falga? (Aanwijzing: volg het schelpenpaadje naar boven, eerst rechts aanhouden dan (op kruising)links aanhouden

Wat is de afstand hemelsbreed tussen beide punten?

Om deze EarthCache te kunnen loggen moet je mij de antwoorden op de bovenstaande vragen mailen (via mijn profiel) en de gemaakte foto bij je log plaatsen. Logs zonder foto en/of met foute antwoorden zullen van deze pagina worden verwijderd.

When you have arrived at the viewpoint, perform the following task:

Take a picture of yourself or your team mates and your GPSr with a view.

Second task starts at the beginning of the foothpath.

Measure the distance via the foothpath to the beginning of the beach (last pole on the right-hand side of the path)at "Strandslag Falga" (Hint: follow the foothpath to the top, first keep right than (at crossroads) left).

What is the distance between those two points in a straight line?

To log this cache you will have to email me the answers to the questions (using my profile) and upload the picture with your log. Logs with wrong answers and/or without pictures will be deleted without notice.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.