Skip to Content

This cache has been locked, but it is available for viewing.
<

Maly Bezdez - a volcanic pile

A cache by jizersky_drak Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/23/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Solitary piles and cones in Czech scenery: where do they come from?

Osamělé kupy a homole v české krajině: odkud se vzaly?

Earthcache je stále normálne lovitelná! Disable je "jen" predzvestí brzké archivace. Uznány budou návštevy ucinené do 6.9. a zalogované do 15.9.

You can still normally "search for" this earthcache! It is disabled as a notice of upcomming archivation. To have your logs accepted, you have to come here until 6.9. and log it until 15.9.

/EN/

Scenery's origin

Once you get into area between Česká Lípa and Mladá Boleslav, you cannot miss its contrast shapes: from a rather flat landscape there tower high piles and cones, creating great scenery dominants. Where do they come from?
Although it does not seem so, the answer is rather easy. At the end of the Mesozoic era this area was covered by sea. From sediments, which cumulated on its bed during milions of years, soft sandstones have evolved. Then, in Tertiary, sea has backwatered, whereas massive volcanic activity occured: sandstones were penetrated by magma, which spreaded into fissures and caverns or sprang onto their surface. And some next milions years later, the soft, irresistent sandstone was flushed away by water and wind, whereas volcanic solids and cooled magmatic veins remained. So now they tower opposite you...

Igneous rock

Magmatic rock creates the main part of Earth's surface. Hot magma several to tens of miles below Earth's surface can be either less or more molten. If less, it cannot move, stays in depth of miles, where it creates massive blocks, known as plutons. Later these may be upheaved to the surface by tectonic processes. Typical example of rock developed that way is granite.
If the magma is liquid enough, by high underground pressures it is pushed into mouths of ravines leading towards surface, in which it either petrifies or it reaches surface, where it blasts or flows out as lava.
Just as magmatic stuff flew out into sandstone sediments or on their surface, basalts and phonolites developed, which you can now admire in Ralská pahorkatina.
Whereas basalt is mostly dark grey to black and is of fine structure, phonolite is generally from light gray to shades of green, is of more granular structure, mostly it contains significant portion of feldspar. Both rocks differ also in their way of cleat by disintegration: for basalt columnar cleat is typical, whereas phonolite disintegrates in platy fashion.

Hill of Malý Bezděz (Small Bezděz, 578m)

Similarly like in case of better known Velký (Big) Bezděz (603m), the hill is a tertiary volcanic pile which cropped out from mesozoical sandstone and limy sediments. Rest of sediments are well-preserved on foots of both hills as well as in the saddle between them. Slopes of Malý Bezděz are covered by slope debris.
Both different geology and clima of the hills when compared with surrounding landscape have lead to evolution of specific ecosystems, which in addition remained untouched by agriculture thanks to their unaccessibility. Slopes are overgrown by ancient beechwoods, southern and western slopes got settled by rare thermophilic ecosystems.
To protect them, a landscape protection area was declared here in 1949 already. With its tract of 29 hectars it embraces both summits and the saddle between them.

Castles

No wonder that solitary piles attracted mediaval knights to build safe forts on them. On Velký Bezděz, a famous castle remained there, on Malý Bezděz there are inaccessible ruins of mediaval fort.

How to log this earthcache:

Unfortunately the summit of Malý Bezděz is a landscape protection area without legal route, so you cannot go there.

* Go to the Bezděz castle on the summit of Velký Bezděz. On coordinates of this earthcache you can find a view/rest place, from which you can see Malý Bezděz between trees. Make a photo of you and Malý Bezděz and upload it to your log. See spoiler 1 for inspiration. If Mácha's lake will be on that photo as well, it will be superb.
Reaching this earthcache does not require visiting the castle - you do neither have to take into account its opening hours nor pay entry fee! The view is freely 24/7 accessible, do not go there in darkness or bad visibility however - you would not be able to fulfill the photo-quest! When comming by car as near as possible (parking lots in village below castle), count with parking fee.

* Anywhere in the landscape, make and upload here another photo, with you and (possibly both) hill(s) of Bezděz as background. No matter if you make the photo on road one mile from here or 25 miles away. However, summit(s) must be to identify! Label that photo by description where it was made (use coordinates and/or "traditional" method using names of towns, hills etc.). See spoilers 2a and 2b for inspiration.

* Send me via profile or e-mail jizersky_drak[at]centrum.cz answers on following questions:
1) give names of at least two other czech phonolite hills
2) what is the difference in origin of basalt and phonolite?
3) why is phonolite called phonolite?
4) choose correct alternative: solids (phonolitic veins) of Velký and Malý Bezděz
a) are connected in the saddle between them - sedimentic layers is thick only several metres there
b) are connected approx. on the level of surrounding landscape - the saddle is created completely by heterogeneous sediments
c) are probably connected, but deep in the ground
d) are not related anyhow

You do not have to wait for my confirmation of answers before logging, if there was something wrong, I will contact you as soon as I have detected it.
According to rules, logs that would not fulfill conditions above will be deleted!

#############################

/CZ/

Osamelé kupy a homole v ceské krajine: odkud se vzaly?

Vznik krajiny

Když se dostanete do oblasti mezi Ceskou Lípou a Mladou Boleslaví, nemuže vám uniknout její kontrastní tvar: ze vcelku ploché krajiny vystupují vysoké kupy a homole, tvorící výrazné krajinné dominanty. Kde se tu vzaly?
I když to tak nevypadá, odpoved je docela jednoduchá. Na konci druhohor tuto oblast zalévalo more. Ze sedimentu, které se na jeho dne v prubehu milionu let usadily, vznikly mekké pískovce. Následne, ve tretihorách, more ustoupilo, zato nastoupila mohutná vulkanická cinnost: pískovci proniklo magma, které se rozlilo do spár a dutin nebo vytrysklo na jeho povrch. Nakonec, o nejaký ten milion let pozdeji, byly mekké, málo odolné pískovce vodou a vetrem odneseny, zatímco vylitá vulkanická telesa a vychladlé magmatické komíny v krajine zustaly. A tak tu ted pred vámi stojí...

Vyvrelé horniny

Magmatické horniny tvorí nejvetší cást zemského povrchu. Horké magma jednotky až desítky kilometru pod zemským povrchem je budto méne ci více tekuté. Pokud je málo tekuté, není schopno se dostatecne pohybovat, zustává kilometry hluboko, kde tvorí mohutná telesa, tzv. plutony. Ty pozdeji mohou být tektonickou cinností vyzdviženy na povrch. Typickým príkladem takto vzniklých hornin je žula.
Pokud je magma tekuté dostatecne, je vysokými podzemními tlaky vtlaceno do kanálu vedoucích k povrchu, ve kterých budto ztuhne, nebo se jimi dostane až na povrch, kde ve forme lávy vytryskne nebo se vyleje.
Práve vylitím magmatických hornin do pískovcových sedimentu nebo na povrch vznikly znelce a cedice, které v soucasnosti mužete obdivovat v Ralské pahorkatine.
Zatímco cedic je zpravidla tmave šedý až cerný a má jemnou strukturu, znelec je zpravidla svetle šedý až do zelena, má hrubší strukturu, zpravidla obsahuje nemalé množství živce. Obe horniny se liší i odlucností pri rozpadu: zatímco pro cedic je charakteristická sloupcová odlucnost, znelec se rozpadá deskovite.

Malý Bezdez (578 m.n.m.)

Podobne jako v prípade známejšího Velkého Bezdezu (603 m.n.m.), jedná se o tretihorní vulkanické teleso vypreparované z druhohorních (krídových) pískovcových a vápenitých usazenin. Tyto jsou zachovány na úpatí obou kopcu i v sedle mezi nimi. Svahy Malého Bezdezu jsou pokryta rozsáhlými sutovými poli.
Odlišná geologie i klima kopcu oproti okolní ploché krajine zde nutne vedly k vyvinutí specifických ekosystému, které navíc pro svou neprístupnost nebyly dotceny zemedelstvím. Svahy jsou pokryty starobylými bucinami, jižní a západní svahy obsadila vzácná teplomilná spolecenství. V bucinách se vyskytuje napr. vzácný tesarík alpský, jako na jedné z mála lokalit v Cechách.
Pro jejich ochranu byla již roku 1949 vyhlášena prírodní rezervace. Pri rozloze 29ha zahrnuje oba vrcholy a sedlo mezi nimi.

Hrady

Osamocené kužely pochopitelne ve stredoveku lákaly ke stavbe nedobytných pevností. Na Velkém Bezdezu se zachoval známý hrad, na Malém Bezdezu jsou neprístupné pozustatky stredoveké tvrze.

Jak earthcache zalogovat:

Na Malý Bezděz vás bohužel nemužu poslat, celý totiž leží v přírodní rezervaci bez oficiální přístupové cesty.

* Vyrazte na hrad Bezděz na vrcholu Velkého Bezdězu. Na souřadnicích této earthcache naleznete vyhlídku/odpočívadlo, z níž je mezi stromy vidět Malý Bezděz. Vyfoťte se zde na jeho pozadí a foto připojte k logu. Inspirovat se můžete spoilerem 1. Když bude navíc na fotce Máchovo jezero, bude to super.
Odlov této cache nevyžaduje návštěvu hradu, nemusíte se tedy řídit jeho návštěvními hodinami a platit vstupné! Vyhlídka je zdarma přístupná 24/7, nicméně za tmy či špatné viditelnosti sem nechoďte - nebudete schopni splnit fotoúkol! Pokud se budete chtít co možná nejvíc přiblížit autem (parkoviště v obci pod hradem), počítejte s parkovným.

* Kdekoliv v krajině udělejte a k logu připojte druhé foto, na němž budete vidět spolu s (pokud možno oběma) vrcholy Bezdězu na pozadí. Je jedno, zda se vyfotíte na silnici 1km pod hradem nebo 40km daleko. Vrchol(y) nicméně musí být identifikovatelné. Foto opatřete popiskem odkud je pořízeno (souřadnice a/nebo "tradiční" popis pomocí názvů obcí, kopců apod.). Inspirovat se můžete spoilery 2a a 2b.

* Pošlete mi přes profil nebo na e-mail jizersky_drak[at]centrum.cz odpovědi na následující otázky:
1) uveďte názvy aspoň 2 jiných znělcových vrcholů v ČR
2) jaký je rozdíl ve vzniku mezi znělcem a čedičem?
3) proč se znělec jmenuje znělec?
4) vyberte správnou variantu: tělesa (znělcové komíny) Velkého a Malého Bezdězu
a) jsou spojena v sedle mezi vrcholy - vrstva cizorodých sedimentů je tam tlustá jen několik metrů
b) jsou spojeny přibližně v úrovni okolní krajiny - sedlo čnějící nad okolí je tvořeno výhradně cizorodými sedimenty
c) jsou pravděpodobně spojena, ale hluboko v zemi
d) spolu vůbec nesouvisí

S logováním nemusíte čekat na schválení odpovědi, pokud bude něco špatně, hned jak to zjistím zjednám nápravu.
Logy nesplňující výše uvedené podmínky budou dle pravidel smazány!

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.