Skip to Content

<

Levická Kalvária

A cache by KlaMa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/29/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoduchá a lahko prístupná keška/EN:Simple and easily accessible cache

Otvorený kostolík

Kalvária vážne i hravo

Levická Kalvária, dnes útocisko pozoruhodne pestrej fauny obkolesené mestskou zástavbou, pamätá mnohé. Od tretohornej sopecnej cinnosti cez vinohradníkov, ktorí v 17 storocí rozryli jej svahy, éru svojho náboženského významu, pokusy o zalesnenie a vojnovú skazu až po nespocetné hry detí, potýcky mládencov,ci objatia zalúbených párov. Rád Františkánov, ktorý sa v Leviciach zdržiaval v rokoch 1675 až 1786, zacal na vršku budovat areál krížovej cesty. Barón Mikoláš Jaklin, v tom case majitel levického panstva, v roku 1695 rozdelil nevyužívané svahy Kalvárie na vinohrady a dal ich chudobným obyvatelom. V závete z roku 1702 zanechal 700 forintov na výstavbu Kalvárie. Krížová cesta sa zacínala na južnom výbežku kopca v blízkosti Levického hradu. Celková dlžka krížovej cesty, ktorá má tradicne 14. zastavení, bola približne 350m. Lemovalo ju pät murovaných kaplniek, pricom v každej z nich nástenné malby zobrazovali dve zastavenia. Tri dalšie zastavenia boli v interiéri kostolíka (dve na bokoch lode a oltár Piety). Zastavenie Ukrižovania znázornovalo súsošie za kostolíkom.
(Z knihy Levice na starých pohladniciach:Csaba Tolnai)


NA VECNÚ CEST A SLÁVU BOŽIU
LEVICKÁ KALVÁRIA V PREMENÁCH CASU

+
ZACIATOK XVIII.STOR.

ZO ZÁKLADINY LEVICKÉHO ZEMEPÁNA
BARÓNA MIKULÁŠA JAKLINA
A SPOLKU VINOHRADNÍKOV TEKOVSKEJ ŽUPY
BOLA POSTAVENÁ A UDRŽIAVANÁ
VRCHOLOVÁ KAPLNKA A KRÍŽOVÁ CESTA
+
XIX.STOR.

24.JÚLA 1808 ROZSIAHLY POŽIAR ZNICIL TAKMER
POLOVICU MESTA. ODVTEDY SA KAŽDOROCNE KONALA
V POSLEDNÚ JÚLOVÚ NEDELU PROSEBNÁ PÚT NA KALVÁRIU
+
ROK 1821

PRÍSTAVBOU BOLA VRCHOLOVÁ KAPLNKA ZVÄCŠENÁ
NA KOSTOLÍK POVÝŠENIA SV.KRÍŽA
+
ZACIATOK ROKU 1945

POCAS BOJOV II.SVETOVEJ VOJNY BOLI ZNICENÉ
KAPLNKY KRÍŽOVEJ CESTY
A VÁŽNE POŠKODENÝ VRCHOLOVÝ KOSTOLÍK
+
ROKY PÄTDESIATE

ZÁNIK KALVÁRIE
+
ROKY 2006-2008

Z INICIATÍVY SKUPINY VERIACICH VZNIKLO
OBCIANSKE ZDRUŽENIE PATRIMONIUM
SERVANDI V LEVICIACH Z DAROV
A ZA POMOCI MNOHÝCH LUDÍ
OBNOVILO SAKRÁLNY
AREÁL LEVICKEJ KALVÁRIE

EN:

Calvary serious and playful


"Calvary of Levice, today refuge with remarkably varied fauna, surrounding by urban estates, remembers a lot. Since Cainozoic volcanic activity during the farmers, whose in the 17th century rut its hills, era of its religious importance, attempts about afforestation or war destruction to countless games of children, young brush, whether pairs of lovers embrace. Order of Franciscans, who remained in Levice from 1675 to 1786, began to build complex of crossing way. Baron Mikoláš Jaklin, in this time owner of domain in Levice, in the 1695 split unused Calvary hills of vineyards and gave them to poor people. A quote from year 1702 left 700 forints to construction of Calvary. Crossing way was beginning on the southern headland hill near Castle of Levice. Complete length of Crossing way, which has traditionally 14th suspension have been approximately 350 meters long. Lined by five brick chapels, where in each of them wall paintings showed two stops. Three other stops were at the church interior (two sides of the ship and the altar of Piety). Stop of Crucifixion showed group of statues behind the church. "
(From the book of old postcards Levice: Csaba Tolnai)


ON THE ROAD AND BENEFITS GLORY OF GOD
CALVARY LEVICE THE CHANGES OF TIME +
START XVIII.CENT.
FROM BASICS LEVICE LANDLORDS
BARÓN NICHOLAS JAKLINA
AND ASSOCIATONS OF GROWERS Tekovské COUNTY
WAS BUILD AND MAINTAINED
SENIOR CHAPEL AND STATIONS OF THE CROSS
+
XIX.CENT.
24 JULY 1808 MAJOR FIRE DESTROYED VIRTUALLY
HALF OF THE CITY. SINCE THEN, HELD ANNUALLY
IN THE LAST SUNDAY IN LULY IMPLORING PUT ON CALVARY
+
YEAR 1821
OUTBUILDINGS BEEN SENIOR CHAPEL AUGMENTED
ON THE CHURCH PROMOTION SAINT CROSS
+
EARLY 1945

DURING THE WAR II.WORD War DESTROYED
CHAPEL CROSS ROAD
AND SERIOUS DAMAGE TO SENIOR VERGER
+
FIFTY YEARS
EXTINCTION OF CALVARY
+
YEARS 2006-2008
ON THE INITIATIVE OF THE FAITHFUL GROUPS GENERATED
CIVIC ASSOCIATON PATRIMONIUM
SERVANDA IN LEVICE FROM DONATIONS
AND ASSISTANCE FOR MANY PEOPLE
SACRAL RESUME
CALVARY CENTER LEVICE

Additional Hints (Decrypt)

I qhgvar fgebzh ppn 80pz anq mrzbh / Va gur pnivgl bs n gerr nobhg 80pz nobir gur tebhaq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

841 Logged Visits

Found it 791     Didn't find it 14     Write note 25     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 3     Update Coordinates 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 126 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.