Skip to content

<

Cottage fen/Chalupska slat

A cache by Lo36 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/18/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Eng.: Don´t leave authorized path. All informations are on the info boards at this path.

Cz.: Neopouštejte znacenou turistickou stezku. Pro splnení podmínek to není nutné, protože veškeré informace jsou na informacních tabulích naucné stezky.


Cottage fen / Chalupská slat

Cottage fen / Chalupská slat

ENGLISH

Primary data

Elevation above sea-level 897 - 920 m
Extent peat-bog (Chalupska + Novosvetska fen) 137 ha
Surface of small lake 1,3 ha
Average depth of small lake 1,5 m
Average annual temperature 4,5 °C
Average annual total rain-fall 950 mm
Average power strata turf 1,9 m
Maximum power strata turf 7,0 m
Total volume of bog 2 340 m3

Cottage fen lays in I. zone of NP Šumava.

Location of Fen and neighbourhood

Cottage fen is transition fen, who find at edge national park Šumava. Area lies near village Borová Lada in a northerly direction. Village Borová Lada take apart southeast direction from small town Kvilda and over confluence Vydrí creek and warm Vltava. Village Borová Lada lie in height 900 m.n.m and rank with pretty village on area Šumava. Can that see typical Šumava´s house with pretty pleated gabled house. Direction North of village is on right bank of Vydrí creek pretty upland fen (Cottage fen). In this region growth dwarf pine, pine blatka, little spruce, high blueberry bush and heath. This region can visitor look like northern tundra. Except highness referred to woody plant grow into these room also moss. Noteworthy are local low little bush birch stunted, who that along historical spring growth from time ice. To great fen small lake in Bohemia, who find on this area head wooden pavement. Expanse of water small lake has area 1,3 hectare.

On water table are floating small island, on who grow profusely carnivorous rosnatce okrouhlolisté. At a bit luck can on water table see wild duck, but i precious water bird. Except bird above level flutter small scales or motýlice general. In this region in former times dig fen, after ending mining mine surface natural way quite fast regenerated. Local small lake emerge also as consequence mining fen. In hole incurred mining advancement time fill up subterranean and atmospheric water. On heavy with young small lake growth light green fen plant, who my plant cut down expanse of water small lake. To small lake was mark outdoor route nature trail with information board. The public accessible is only small part Cottage fen, as fall into I. protect zone national park Šumava and total area this fen is 115,42 hectare. Direction South from Cottage fen are still further two and it beech and Ždáreská fen, who spread out in protect area, who is not the public accessible.

Except short nature trail lead to small lake, can go only along rim fen , whose part is Cottage fen and it in a northerly direction of village Borová Lada to holiday area at village new steelworks. Westerly direction from new steelworks is vast ski grounds. Of village the modern world is mark nature trail king Bohemian Forest, whose line run between region fen and destination this footpath is river head of Vltava. On region of fen can look also of lookout tower, who find near top hill view (1068 m.n.m.). To this lookout tower is mark tourist radius southwest direction of village Borová Lada. In village cruise local biker line run edge fen Šumava´s artery.

Formation of Fen

Fen forms when plant material, usually in marshy areas, is inhibited from decaying fully by acidic and anaerobic conditions. It is composed mainly of marshland vegetation: trees, grasses, fungi, as well as other types of organic remains, such as insects, and animal corpses. Under certain conditions, the decomposition of the latter (in the absence of oxygen) is inhibited, and archaeologists often take advantage of this.

Fen layer growth and the degree of decomposition (or humification) depends principally on its composition and on the degree of waterlogging. Fen formed in very wet conditions will grow considerably faster, and be less decomposed, than that in drier places. This allows climatologists to use fen as an indicator of climatic change. The composition of fen can also be used to reconstruct ancient ecologies by examining the types and quantities of its organic elements.

Under the right conditions, fen is the earliest stage in the formation of coal. Most modern fen bogs formed in high latitudes after the retreat of the glaciers at the end of the last ice age some 9,000 years ago. They usually grow slowly, at the rate of about a millimetre per year.

Local small lake emerge also as consequence mining fen. In hole incurred mining advancement time fill up subterranean and atmospheric water. On heavy with young small lake growth light green fen plant, who my plant cut down expanse of water small lake. To small lake was mark outdoor route nature trail with information board.

Surface of fen / Povrch slati

Type of Fen

Peat-bog dividing according to water relation and supply nutriment ideally on three sorts:

High bog they are saturation largely atmospheric precipitation and liquescent snow and offer in higher above sea level highs with damp climate.

Transition fen with offer above all in valley bog position, in places with high groundwater level or round spring area. These waters have money to burn on sustenance.

Among those by two print overlies transitional peat-bog, which they are saturation how by water underground, so atmospheric precipitation.

Questions to answer

For valid "cache found" log, you have to correctly answer these questions:

  1. Name spider living in quag, that is of displayed on guide sign on prolegomenary coordinate.
  2. How much m3 turf was exploitation from Chalupske and Novosvetske fen together? (correct answer is from x to y)

Send me answers via profile e-mail.

I would be delighted if you keep long-standing tradition of this cache and attach two photos showing you with GPS on two places of Chalupská slat to the cache log:

  1. Somewhere from your journey to the lake.
  2. At lake

A way in fen / Cesta slatí

CESKY

Základní údaje

Nadmorská výška 897 - 920 m
Rozloha rašelinište (Chalupská + Novosvetská slat) 137 ha
Plocha jezírka 1,3 ha
Prumerná hloubka jezírka 1,5 m
Prumerná rocní teplota 4,5 °C
Prumerný rocní úhrn vodních srážek 950 mm
Prumerná mocnost rašelinné vrstvy 1,9 m
Maximální mocnost rašelinné vrstvy 7,0 m
Celkový objem rašeliny 2 340 m3

Chalupska slat leží v 1. zone NP Šumava.

Umístení slate a její okolí

Chalupská slat je vrchovištní rašelinište, které najdeme na okraji národního parku Šumava. Oblast leží nedaleko obce Borová Lada severním smerem. Obec Borová Lada se rozkládá jihovýchodním smerem od mestecka Kvilda a nad soutokem Vydrího potoka a Teplé Vltavy. Obec Borová Lada leží ve výšce 900 m.n.m a radí se k nejpeknejším obcím na území Šumavy. Mužeme tu videt typické šumavské domy s peknými skládanými lomenicemi.

Severním smerem z obce je na pravém brehu Vydrího potoka pekné vrchovištní rašelinište Chalupská slat. V této oblasti roste kosodrevina, borovice blatka, smrcina, vysoké boruvcí a vres. Tato oblast muže návštevníkum pripomínat severskou tundru.

Krome výše jmenovaných drevin rostou v techto místech také rašeliništní rostliny. Pozoruhodné jsou místní nízké keríky brízy zakrslé, které tu podle historických pramenu rostou od doby ledové. K nejvetšímu rašeliništnímu jezírku v Cechách, které se nachází na tomto území vede povalový chodník. Vodní plocha jezírka má rozlohu 1,3 hektaru. Na vodní hladine jsou plovoucí ostruvky, na kterých se darí masožravé rosnatce okrouhlolisté. Pri troše štestí mužeme na vodní hladine videt divoké kachny, ale i vzácnejší vodní ptáky. Krome ptáku nad hladinou poletují vážky ci motýlice obecné.

V této oblasti se v drívejší dobe težila rašelina, po ukoncení težby se vytežená plocha prirozeným zpusobem celkem rychle zregenerovala. Zdejší jezírko vzniklo rovnež jako následek težby rašeliny. Jáma vzniklá težbou se postupem casu zaplnila podzemní a srážkovou vodou. Na brezích jezírka roste svetle zelený rašeliník, který svými rostlinami zmenšuje vodní plochu jezírka.

K jezírku byla vyznacena vycházková trasa naucné stezky s informacními tabulemi. Verejnosti prístupná je jen nepatrná cást Chalupské slati, jelikož spadá do I. chránené zóny Národního parku Šumava a celková rozloha této slati je 115,42 hektaru. Jižním smerem od Chalupské slati jsou ješte další dve a to Buková a Ždáreská slat, které se rozprostírají v chráneném území, které není verejnosti prístupné.

Krome krátké naucné stezky vedoucí k jezírku, mužeme jít jen po okraji rašelinište, jehož soucástí je Chalupská slat a to severním smerem z obce Borová Lada do rekreacní oblasti u obce Nové Hute. Západním smerem od Nové Hute je rozlehlý lyžarský areál. Z obce Nový Svet je vyznacena naucná stezka Krále Šumavy, jejíž trasa vede mezi oblastí rašeliništ a cílem této stezky je pramen reky Vltavy. Na oblast slatí se mužeme podívat také z rozhledny, kterou najdeme nedaleko vrcholku kopce Vyhlídka (1068 m.n.m.). K této rozhledne je vyznacen turistický okruh jihozápadním smerem z obce Borová Lada.

At point turf digging / V míste težby rašeliny

Vznik rašelinište

Základem tvorby šumavských rašeliništ byla vždy melká pánevní jezírka zarustající zpocátku predevším rákosem a ruznými ostricemi. Odumrelé zbytky této vegetace, které nalézáme na všech šumavských rašeliništích, daly vzniknout nejspodnejším vrstvám rašeliny - ostricorákosové rašelinište. Teprve pozdeji prevládl ve vegetaci zarustajících jezírek odolný a nenárocný mechorost rašeliník, který nejrychleji prirustal pri jejich volné hladine. Stred budoucího rašelinište se tak zvedal rychleji nad okolí než jeho okraje: tato rašelinište jsou proto uprostred vyšší než na okrajích a pro jejich tvar jim ríkáme vrchovište.

Spojením více jezírek rozrustajícími se porosty rašeliníku vznikly velké, mnohdy nekolikasethektarové komplexy šumavských rašeliništ s mnoha jezírky uprostred. Rašeliník (presneji receno pokožkové bunky lodyžek a lístku) má schopnost nasát neuveritelné množství vody. Komplex celého rašelinište tvoreného predevším rašeliníky zadrcuje velké množství vody a má tedy duležitou hydrologickou funkci. Zpetne príznive ovlivnuje mikroklima a mezoklima nejbližšího okolí.

Spodní vrstvy rašeliníku odumírají a sesedají se, smerem nahoru však rašeliník neustále prirustá. Pomalým zuhelnováním odumrelých cástí rostlin za neprístupu vzduchu, pri nízké teplote a v silne kyselém prostredí - tzv. rašelinením - vzniká rašelina. Krome rašeliníku se na tvorbe rašeliny podílel hlavne suchopýr pochvatý a blanice bahenní.

Typy rašeliništ

Podle vodního režimu a zásobení živinami rozlišujeme v zásade tri typy rašeliništ:

Vrchovište jsou sycena prevážne srážkovou vodou a vyskytují se ve vyšších nadmorských výškách s vlhkým podnebím.

Slatinište se vyskytují predevším v údolních polohách, v místech s vysokou hladinou podzemní vody nebo v okolí prameništ.

Mezi temito dvema typy leží prechodová rašelinište, která jsou sycena jak vodou podzemní, tak srážkovou.

Otázky k zodpovezení

Pro zalogování cache musíte správne zodpovedet následující otázky:

  1. Jak se jmenuje pavouk žijící ve slati, který je zobrazen na informacní tabuli na úvodních souradnicích?
  2. Kolik m3 rašeliny bylo vyteženo z Chalupské a Novosvetské slati? (chtený je celý rozsah, nikoliv jedno císlo)

Odpovedi mi pošlete pres profil. Zaslání správných odpovedí je nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnení není možné o nálezu uvažovat.

Budu potešen, pokud zachováte letitou tradici na této keši a k logu pripojíte také fotografie zachycující Vás s GPS na dvou místech Chalupské slati:

  1. Kdekoliv cestou k jezírku
  2. U jezírka

Additional Hints (Decrypt)

[Eng.]:Vasbobneq - hfr fcbvyref sbe fgenatref
[Cz.]: Vasbgnohyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.