Skip to Content

This cache has been archived.

DarkLord Reviewer: Archivace listingu keše

DarkLord Reviewer

More
<

Solar energy cache

A cache by kiReGPS + Annie.cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/01/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoduchá mystery keš věnovaná přímé přeměně sluneční energie na elektrickou.
Simple mystery cache dedicated to direct solar energy to electricity conversion.


Na uvedených souřadnicích najdete schránku, jejíž obsah vám určí souřadnice finální keše. V této mysterce nepůjde o žádné luštění ani jiné lámání hlavy. Nalezení finální keše je ale podmíněno dostatkem světelné energie - budete potřebovat přímé Slunce nebo silnější svítilnu! (Viz dále...)

On the above listed coordinates you´ll find the first stage box, it´s content will help you find the final cache coordinates. You won´t need to solve riddles here, you´ll just need a lot of light to find the final cache - Sun at noon or a good flashlight will do the job! (See next...)


Motto:
Jsou situace, kdy se ani kačer s čelovkou neobejde bez Slunce!
In some circumstances even a geocacher with a headlight needs the Sun!

Solar energy cache

Sluneční nebo-li fotovoltaický článek je praktickou aplikací fotovoltaického jevu - přímé přeměny světelné energie na elektrickou. Tato jednoduchá keš v duchu Komenského ukazuje, jak to v praxi funguje ve velkém i v malém.

Keš je inspirována Fotovoltaickou elektrárnou Habřina-Úštěk postavenou v roce 2007. Na 1,4 ha pozemku jsou tu instalovány panely o ploše 4 125 m2 se špičkovým výkonem 507 kW. Roční výroba elektrické energie je 450 MWh. Základním prvkem každého panelu jsou solární články. Jedná se o plochou polovodičovou součástku, na které při dopadu slunečního záření dochází k uvolňování elektronů. V polovodiči tedy vznikají volné elektrické náboje, které jsou již jako elektrická energie odváděny ze solárního článku ke spotřebiči. Výkon solárního článku závisí především na intenzitě dopadajícího záření a jeho spektrální charakteristice. Typické solární články o velikosti 10x10 cm vytvárejí proud o velikosti 3 - 6 A při napětí 0,5 V a dosahují tak výkonu 1,5 - 3 W.

Hned vedle elektrárny si i vy sami vyzkoušíte výrobu elektrické energie na malém geofotovoltaickém pokusu...

Solar or photovoltaic cell is an implementation of photovoltaic effect - direct conversion of solar energy into electricity. This simple cache in Komenius´s spirit shows how does it work practically in huge range as well as in small one...

Cache is inspired by Photovoltaic power station Habrina-Úštek built in 2007. On 1,4 ha area there are installed panels on about 4 125 m2 with capacity of 507 W peak. Annual production of energy is about 450 MWh. Each solar panel is based on solar cells - flat semiconductor elements in which electrons are emitted from matter after the absorption of solar energy. So there form unbound electron charges in the semiconductor which are (already as electrical energy) led away from solar cell to electrical load devices. The output power of solar cell depends mainly on the intensity of incident light and it´s spectral characteristic. Common 10x10 cm solar cells produce current of about 3-6 A and a voltage of 0.5 V and so reach the output power of 1.5-3 W.

Just by the power station you may experience production of electric energy on your own on a small geophotovoltaic experimentation...


Zářivý výkon celého Slunce je 3,85·1023 kW. Rozepsáno to vypadá takhle:
Radiant energy output of the whole Sun is about 3.85·1023 kW. Transcribed it looks like that:

385 000 000 000 000 000 000 000 000 W

Většina tohoto výkonu se vyzáří do prostoru a k Zemi dorazí jen asi půl miliardtiny. I tak je to výkon 1,744·1014 kW na celou ozářenou polokouli:
The most part of this output is de-excited into the space and only about a half of part per billion reaches the Earth. Nevertheless it´s an power of 1.744·1014 kW for the whole hemisphere:

174 400 000 000 000 000 W

Fotovoltaická elektrárna Habřina-Úštěk má (při účinnosti 13-17%) výkon maximálně:
Photovoltaic power station Habrina-Ustek has (with effectivity of 13-17%) maximum output power:

507 000 W

Pro nalezení téhle kešky stačí vyrobit i méně než:
For finding this cache you´ll need less than:

0,1 W...


Keš demonstruje využití sluneční energie, k jejímu odlovení proto budete nutně potřebovat přímé sluneční světlo. V letním čase by neměl být problém. V zimě při oblačnosti volte raději čas okolo poledne. I tak může být intenzita slunečního světla pro váš první fotovoltaický pokus tak na hraně. Nebude-li pro denní či roční dobu nebo kvůli oblačnosti sluneční záření dostačující, pomožte si pořádnou baterkou (raději žárovkovou, obyčejná LED čelovka nestačí) a musíte ji použít zblízka...!

This cache demonstrates the usage of solar energy, so for succesful find it will be neccessary to use direct sunlight. This shouldn´t be a problem in summer. During winter in case of cloudiness you should attempt to find the cache at noon, though the intensity of sunshine for your first photovoltaic experimentation could be edgewise. In case there won´t be enough sunshine because of daytime, season or cloudiness, help yourselves with an powerful flashlight (better use a regular with light bulb, an ordinary LED headlight haven´t suffice light intensity) and use it from a close distance!

Doporučené parkovací místo je výjezd z polní cesty na silnici. Na hromadný odlov tam dost parkovacích míst nebude...

Podél plotu fotovoltaické elektrárny, kde si užití sluneční energie ve velkém můžete dobře prohlédnout, dojdete až k výchozímu stanovišti téhle keše. Zde najdete schránku a s jejím obsahem si vyzkoušejte využití sluneční energie v malém. Princip je ale přesne stejný! Pak už jen zbývá dohledat finálku...
Vracejte prosím obsah první schránky přesne do původního stavu! Děkujeme.

Recommended parking place is an exit from fieldpath to the road. There won´t be enough parking places for collective finding.

To the starting point of this cache you can get along the fence of photovoltaic power station where you can take a view of usage of solar energy in huge. Here you will find stage one box and you can try usage of solar energy in small using it´s content. The principle is exactly the same! Then there is nothing else than to find the final cache...
Please return the contents of the stage one box into the original state! Thanks.


Hodne štěstí i poučení přejí...
Good luck and some edification wish...

kiRe GPS + Annie.cz


Number of visits
(filtrovány opakované přístupy)

Countries of VisitorsAdditional Hints (Decrypt)

Fgntr1: febhobivpr/fcveny
Svany: ilxbgynabfg/qrpnlrq fcnpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.