Skip to Content

<

Pulcinske skaly

A cache by sardno Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/12/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Národní přírodní rezervace Pulčín-Hradisko o rozloze 72,73 ha vznikla v roce 1989. Jejím základním kamenem a geologickým klenotem je největší skalní město západních moravsko-slovenských Karpat

Pulčínské skály


Bradlo Pulcinskych skal

[česky]

Geologie

Pulčínské skály a jejich okolí patří do flyšového pásmu Karpat a to části označené jako magurský příkrov. Flyš - litologický komplex, představovaný rytmickým střídáním jílovců a pískovců, resp. slepenců různé petrografické povahy a mineralogického složení - zastoupený v okolí Pulčínských skal je výsledkem sedimentace v mořském prostředí v době starších třetihor (paleogén). O jeho mořském původu svědčí schránky fosilií, zjistitelné mikroskopicky v jílovcích (malé foraminifery), či pouhým okem v pískovcích (numility).

Na geologickém složení Pulčínských skal a okolí se podílí několik horninových souborů , lišících se navzájem kvalitou (petrografickým složením) i kvantitativně, tj. poměrným zastoupením hornin. Tyto komplexy se liší i stářím, datovaným paleontologicky, nebo odvozeným ze zákona superpozice.

K nejstarším z období středního eocénu patří spodní luhačovické vrstvy . V nich převažují hrubě lavicovité, zelenavěšedé pískovce (slepence) s výrazným podílem zeleného minerálu - glaukonitu.

Svrchní luhačovické vrstvy jsou rovněž tvořeny převahou silně lavicovitých pískovců, avšak světlé barvy, s výrazným zastoupením živců.

V újezdských vrstvách se uplatňuje převaha jílovců nad pískovci charakteru svrchních luhačovických.

Nejmladší člen sledu magurského flyše zastupují v oblasti Pulčínských skal vsetínské vrstvy - svrchní eocén - oligocén. Jde o komplex s jasnou převahou jílovců nad pískovci. Diagnostickými horninami jsou v nich šedé tvrdší vápnité jílovce s lasturnatě střípkovitým rozpadem a světlé jemnozrnné glaukonitické pískovce, vystupující v izolovaných lavicích ve velkých odstupech.

Na mořském dně usazené flyšové horniny byly v mladších třetihorách (neogén) vystaveny horotvorným tlakům, které způsobily, že z původně vodorovně uložených vrstev se vytvořila složitá soustava vrás a vrásových pásem , která se odráží v dnešní povrchové skladbě. O složitosti stavby pásma Pulčinských skal, svědčí mimo jiné i vynoření nejstarších vrstev (spodních luhačovických) na dnešním povrchu v tzv. jádře antiklinály.

Na dnešní výsledné morfologické modelaci oblasti těchto skal se posléze, během čtrtohorního období, uplatnily eroze (rozrušení) a denudace (odnos). těmto exogenním činitelům je pak možno přičíst na vrub i vznik pitoreskních skalisk - Pulčínských skal.

Poznání

Pulčinské skály tvoří několik skupin skal. Pro jejich poznání je nejlépe začít (a zaparkovat své geovozidlo ad waypoint VIADUKT) hned za odbočkou ze silnice 57 za viaduktem železniční tratě (nejbližší železniční stanice je Lidečko, případně Lidečko-Ves). Modrá je dobrá a tak až narazíte na modrou turistickou značku, budete se ji po celou dobu poznání Pulčinských skal držet.

Po zpevněné cestě (dodržujte zákaz vjezdu) a modré značce za viaduktem půjdete více jak kilometr. Značka pak pokračuje doprava podél potoka po hranici NPR po lesní cestě a vy ji budete následovat. Nezapomeňte sledovat levou stranu, kde se nachází první skupina skal - Pět kostelů . Jsou to impozantní útvary s převislými stěnami, vysokými až 20 metrů. Pro horolezce jsou pojmem a lezlo se tady už za protektorátu. Není bez zajímavosti, že na útvaru Železná stěna byla v roce 1965 vylezena první cesta obtížnostního stupně 6+ na Vsetínsku. Autory cesty byli reprezentanti L. Skalický a J. Jursa a svou linii pojmenovali Burizony. Na Pěti kostelech bylo horolezci vytvořeno na 40 cest až do 9 stupně obtížnosti. Dnes je tu lezení povoleno pouze v určitém letním období a ne každoročně. Chcete-li lozit, informujte se na správě NPR. Ve svahu se nachází i jeskyně Hlíněná o délce 25m.

Modrá značka vyúsťuje na jižním cípu NPR a na úpatí kopce Hradisko. Je zde pramen a odbočka na veřejné tábořiště. Modré značky se dotýká červená, která vás přivede od vesničky Pulčín - druhá možnost přístupu a parkování a případného občerstvení (ad waypoint PULCIN). Modrá značka stoupá po vybudované stezce podél jednoho ze dvou až 250m dlouhých skalních bradel. V dolní části, této druhé skupiny Pulčínských skal , je nápadná skála Trtol (ad waypoint TRTOL) nebo také Žába s mohutným převisem Nos. Hned vedle u stezky je pamětní deska trampům, padlým ve 2. sv. válce. Pulčínské skály jsou už od první republiky rájem trampů. Jednu dobu zde byla dokonce nejhustší koncentrace trampských osad v republice. Z těch nejznámějších uvádím alespoň osady Zuzanku, Udírnu, Dakotu, Mowanu a Anconu. Vrcholem příkřejšího stoupání (doporučený směr nahoru) je ostrá skála zvaná Zbojnický kostel a Ludmilina skála. Dobře dostupné jsou Schodky (ad waypoint SCHODKY) s parádním výhledem a vrcholovou knihou pro ty, kteří potřebují logbook.

Modrá značka se odklání od jihovýchodu a stoupá mírně západním úbočím až na samotné Hradisko ve výšce 773m. Ve vrcholové části se nachází poslední a největší skupina Pulčínských skal - Izby , také Jizby. Prstenec skal, opravdový labyrint, nepřehledná spleť skal ukrývá řadu bizarních geomorfologických útvarů. Najdeme tu nepravá skalní okna, hřibovité skalní věže, převisy, pseudozávrty a pseudokrasové jeskyně, vše ohraničeno vysokými skalními stěnami mrazových srubů i strukturních svahů. Povrch skal je nemálo pokryt výklenky, římsami, skalními mísami. Georáj.

Po pravé ruce, na jihovýchod od vrcholu, je část Izeb zvaná Jižní město. Ve vodorovných vrstvách jsou zde vyvinuty jedinečné kaňony, hluboké pukliny, největší z nich se nazývá Ancona či Propadlý hrad. Jižní město pokračuje do úbočí přes svah, porostlý krásnými, mnohotvarými původními bukovými lesy s příměsí jedle. Volně pak navazuje přerušované defilé položených skalních ploch, nazvaných Pulčínské plotny. Skály s výškou až 30 metrů mají úklon 45 až 60 stupňů. Rokle Ancona je populární zejména v zimě díky svým barevným ledopádům. Zbarvení Pulčínských ledopádů způsobuje mikroskopická sněžná řasa žijící v ledu a sněhu, ale také rozpouštěním sloučenin z podloží.

Po levé ruce, na severozápadní straně od vrcholu Hradisko, najdeme skalní útvary s romantickými názvy Kazatelna, Českobratrský stůl a Bratrský sbor. Pojmenování pochází ze sedmnáctého století, kdy se na Valašsku začala rozšiřovat Jednota bratrská. Čeští bratři byli za třicetileté války pronásledováni a své bohoslužby museli konat tajně a na odlehlých místech. Labyrinty Pulčínských skal jim poskytovaly ideální podmínky pro tuto činnost a říká se, že zde někteří bratři i žili. Pod útvarem nazvaným Kazatelna se nachází jeskyně zvaná Velryba nebo Hladomorna i prozaicky Pod Kazatelnou I. Jedná se o cca 50 m dlouhou rozsedlinovou jeskyni, větvící se těsně za vstupem do dvou větví. Zimují v ní ohrožené druhy netopýrů a také proto není vhodné do jeskyně vstupovat. Poblíž se nachází další jeskyně - Pod Kazatelnou II (Malá) - dlouhá 15 m. Hranici Izeb ze severozápadu tvoří vysoké, strmé až převislé stěny, a pod nimi mohutné kamenné moře.

Modrou na vrcholu doplňuje i červená značka. Ta obchází prudkou a pro některé náročnou Zámčiskovou cestu (doporučený směr nahoru) a příjemně stoupá kolem několika studánek (ad waypoint NAPIS) až na vrchol Hradiska. Společně nás turistické značky ze skalního města vyvedou. Po půl kilometru se setkají s cyklostezkou, která nás přes valašské louky s krásnými výhledy přivede zpět do vesničky Pulčín.

Úkol

Chcete-li logovat, prosím o zaslání správných odpovědí úkolů na kontakt v profilu.

 1. Obecný
  Jak rozlišujeme od sebe jednotlivé komplexy hornin? Vysvětli termíny "datované paleontologicky" a "zákon superpozice"
 2. Lokální
  Zkus popsat vznik zajímavého skalního útvaru zvaného Trtol (waypoint TRTOL)
 3. Na vlastní oči první
  Dle posledních archeologických zkoumání základem původního hradu, respektive opevněné obytné věže, byl vrchol skály zvané Zámčisko nebo také Schodky (ad waypoint SCHODKY). Dokaž to :) Najdi schodky a pošli jejich počet. Po nich vyjdeš na uměle upravenou plochu, kde je dnes vrcholová kniha. Pošli rozměry této plochy (A x B) a také z čeho se tento skalní blok skládá. POZOR v zimním období !
 4. Na vlastní oči druhý
  Pošli přesný opis textu, případně i kresbu, kterou zanechal romantik(?) na skále nedaleko od studánky s krásným jménem Dobrodějka. Je to velké, autor nebyl skrblík, a o co jde poznáte snadno na waypointu NAPIS

Doporučené pořadí waypointů pro zjištění odpovědí na otázky je TRTOL -> SCHODKY -> NAPIS.

Dobrovolné fotografie krás Pulčinských skal vítány a za každou předem děkuji. Prosím ve svém archívu ponechte fotografie waypointů NAPIS a detaily SCHODKŮ :).

Upozornění, prosba

Prosím nacházíte se na území CHKO Beskydy v Národní přírodní rezervaci Pulčín-Hradisko. Pohyb všech i kačerů je možný pouze po značených stezkách. Chovejte se prosím ohleduplně, citlivě a s úctou k přírodním krásám. Více informací o rezervaci se dozvíte přímo na CHKO Beskydy nebo v informačním centru na Pulčíně.
POZOR na stezkách si dejte především v zimním období !

  

Zdroj informací:
Vrážel, M., Pulčínské skály - perla Valašska, 1999.
Toušlová a spol., Toulavá kamera 2., 2001
internet

  

Zamcisko a logbook schovany v drevene valasske sperkovnici

[english]

Geology

Pulčínské skály and their surroundings belongs to the Carpathian flysch zone and marked as part of the Magura nappe. Flysch - lithological complex, presented a rhythmic alternation of claystone and sandstone, respectively. conglomerates various petrographic and mineralogical composition of nature - represented around Pulčínské skály is the result of sedimentation in the marine environment during the older Tertiary (paleogén). Its marine origin shows boxes of fossils, microscopically detectable in claystones (small foraminifera), or the naked eye in sandstones (numility).

The geological composition of the rocks and around Pulčínské skály involving several sets of rock, each differing in quality (petrography composition) and quantitatively, ie, proportional representation rocks. These complexes also differ in age, dated paleontological, or derived from the law of superposition.

The oldest of the middle Eocene are Luhačovice bottom layer. In them prevail roughly tabular, green-gray sandstones (conglomerates) with a significant proportion of the green mineral - glauconite.

Top Luhačovice layers are also formed strong predominance sandstones, but bright colors, with a significant proportion of feldspars.

In újezdských applies layers of sandstone, claystone prevalence of upper Luhačovice character.

The youngest member of the Magura flysch sequence represented in Vsetin layers - Late Eocene - Oligocene. It is a complex with a clear predominance of claystone sandstone. Diagnostic rocks are gray in them harder calcareous mudstones with disintegration and bright fine-grained glauconitic sandstone benches rising in isolated in large intervals.

Located on the seabed flysch rocks were in the younger Tertiary (Neogene) exposed horotvorným pressures that caused the originally deposited horizontally layers form a complex system of folds and folding zones, which is reflected in today's surface composition. The complexity of the construction zone Pulčinské skály, suggests among other things, the emergence of the oldest layers (bottom Luhačovice) on the surface today in the anticline core.

At present the resulting morphological modeling of these rocks was then, during the period čtrtohorního, implement erosion (upset) and denudation (removal). these exogenous factors can then be attributed to the emergence of picturesque rocks - Pulčínské skály.

Trip

Pulčinské skály composed of several groups of rocks. To their knowledge it is best to start (and park your waypoint VIADUCT geocar) immediately after turning off the road 57 per viaduct railway line (the nearest railway station is Lidečko or Lidečko-Ves). Blue is good, and so until you find the blue tourist sign, you will be at all times to keep the knowledge Pulčinské skály.

After the paved road (follow the no entry), and blue mark under the viaduct going over a mile. Mark then goes right along the river to the border of NPR the forest path and you will follow. Do not forget to watch the left side, where the first group of rocks - Pět kostelů /Five churches/. These are impressive figures with overhanging walls, up to 20 meters high. For climbers and climbed the term is here in just a protectorate. It is interesting that the body iron wall was climbed in 1965 first trip difficulty level 6 + at Vsetín. The authors are a couple ways Skalicky L. and J. Jursa and named his line of puffed rice. The five churches were established climbers to 40 routes up to 9 levels of difficulty. Today's climb is permitted only in a summer period and not annually. To wander, check with the administration of the NRP. The slope is also earthen cave with a length of 25m.

The blue trail ends at the southern tip of NPR and at the foot of the hill Hradisko. There is a spring and turning the public campground. Blue signs with red touches, which will take you from the village Pulčín - second to access and parking, and any food (ad PULCIN waypoint). The blue trail climbs the trail built along one of two up to 250m long rock bradel. At bottom, this second group Pulčínské skály, is a striking rock Trtol (ad TRTOL waypoint), or Frog with a huge overhang Nose. Right next to the trail plaque tramps, fallen in the 2nd St. war. Pulčínské rocks are from the first Republic of hikers paradise. At one time there was even the densest concentration of tramp settlements in the country. For at least mention the most famous settlements Susanna, Smokehouse, Dakota, Mowana and Ancona. The peak is sharp climb rock called Bandit and Ludmila Church Rock. Schodky (ad waypoint NAPIS) are easily accessible with a parade and top views of the book for those who need a logbook.

The blue trail departs from the south-western slope rises gently up to the very height of 773 meters in Hradisko. The top part is the last and largest group of rocks Pulčínské skály - Izby also Jizby. The ring of rocks, a real labyrinth, confusing tangle of rocks hiding bizarre series of geomorphological units. We find the false rock windows, mushroom rock towers, overhangs, and pseudo pseudokarst cave, all surrounded by high rock walls and structural cabins frosty slopes. The surface rocks are covered quite a few niches, ledges, rock basins. Geo paradise!

On the right hand, to the southeast from the top is called the Southern city of the Izby. The horizontal layers are developed unique canyons, deep cracks, the largest of these is called Ancona or Propadlý hrad /Hooked castle/. Southern city flank continues to rise across, covered with beautiful, original beech forests mixed with fir. Free parade is followed by intermittent rock lying areas, called Pulčínské plate. Rocks with a height of 30 meters have bows from 45 to 60 degrees. Ancona gorge is especially popular in winter because of its color. Colouring Pulčínských waterfalls snow causes microscopic algae living in the ice and snow, but also dissolving compounds from soil.

On the left hand, on the northwest side of the peak Hradisko find romantic rock formations with names Kazatelna, Českobratrský stůl and Bratrský sbor. The name comes from the seventeenth century, when it began to expand in Wallachia Unity of the Brethren. Czech brothers were persecuted during the Thirty Years War and had held their worship in secret and in remote locations. Labyrinths rocks Pulčínské skály they provide ideal conditions for this activity and it is said that there is some brothers also lived. Under the department called Kazatelna there is a cave called Velryba or Hladomorna prosaically Pod Kazatelnou I. It is 50 meters long cave, branching just behind the entrance into two branches. Winter in the endangered species of bats and therefore not appropriate to enter into the cave. Nearby is another cave - Pod Kazatelnou II (Small) - 15 meters long. From north-west border executive Izby are high, steep to overhanging walls, and massive stone beneath the sea.

Blue sign on top and adds red mark. It bypasses the steep and challenging for some path (recommended upwards) and pleasantly rise around several wells (ad waypoint NAPIS) to the top Hradiska. Together we shall bring out from the cliff city. After half a kilometer cycling path to meet that Wallachian us through meadows with beautiful views bring back to the village Pulčín.

Task

Please send responses to the contact profile.
 1. General
  How do we distinguish between the individual complexes of rocks? Explain the terms "dated paleontological" and "law of superposition"
 2. Local
  Try to describe the emergence of mushroom rock formation called Trtol (waypoint TRTOL)
 3. Own eyes first
  According to recent archaeological investigation of the foundation of the original castle or fortified residential tower the top of the rock also called Zámčisko or Schodky (waypoint SCHODKY). Prove it :) Find deficits and send their number. After you go out on the artificially landscaped area where today the summit register. Send dimensions of the area (A x B), and also from what the rock block composed. WATCH OUT in the winter !
 4. Own eyes second
  Send an exact copy of the text and drawing found on the waypoint NAPIS

The recommended order waypoints for finding answers to questions TRTOL -> SCHODKY -> NAPIS.

Voluntary photos beauty Pulčinských rocks welcome and thank you in advance for each. Please keep in its archive of photographs and waypoints NAPIS and SCHODKY :).

Notice, request

Please move to the CHKO Beskydy in the National Nature Reserve Pulcin-Hradisko. Movement of Muggle and Duck is possible only on marked trails. Please Be considerate, sensitive and respect for the natural beauty. For more information on booking can be found on CHKO Beskydy or in the information center at the Pulčín.

  

Source of information:
Vrážel, M., Pulčínské skály - perla Valašska, 1999.
Toušlová a spol., Toulavá kamera 2., 2001
internet

  

cache version 20170303

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

282 Logged Visits

Found it 249     Didn't find it 1     Write note 28     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 335 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.