Skip to content

This cache has been archived.

-Tjiftjaf-: Uw cache is door mij gearchiveerd in verband met het gebrek aan onderhoud (en reactie op de pagina).

Mocht de cache, of onderhoud aan de cache, aan uw aandacht zijn ontsnapt en u de cache alsnog weer nieuw leven wilt inblazen, dan graag even een berichtje via mijn profiel.
Als de cache binnen afzienbare tijd hersteld of herplaatst is, wil ik nog overwegen om de cache terug te halen uit het archief, mits deze aan de dan geldende richtlijnen voldoet.

Graag (restanten van) de cache uit het milieu verwijderen.

Met vriendelijke groet,
-Tjiftjaf-
Groundspeak Volunteer Geocache Reviewer

More
<

De Zwarte Polder

A cache by JeMaCu Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/04/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Short multi cache (2,177km round trip - around 40 minutes from waypoint 1) which will lead you to a wonderful path through the dune's of Nieuwvliet.

  

  Nederlands descriptie
  English description
  Deutsche Beschreibung  Netherlands Versie:

ONTSTAAN
Bij een dijkdoorbraak in 1892 kwam de in 1623 aangelegde Zwarte Polder onder water te staan. Het restant van de voormalige zeedijk is overstoven en daardoor veranderd in een duinenrij. Daarop hebben zich in de loop van de tijd stuwelen gevestigd. De vroegere polder is nu begroeid met zoutplanten; dit schorgebiet loopt zo af en toe, bij zeer hoog water, onder. Op de plaats waar de dijkdoorbraak plaatsvond, is nog steeds een opening in de duinenrij. Met vloet stroomt het zeewater via dit gat naar binnen, en dringt dan via enkele kronkelende getijdengeulen dieper het gebiet in. Het vele zand dat met het zeewater aangevoerd wordt, zorgt voor een geleidelijke verhoging.

NATUUR
Het gebiet is erg gevarieerd. Op de ene plek domineert de invloed van zoet zeewater, elders die van zoet regenwater. De bodem bestaat afwisselend uit klei en zand. Dankzij die variatie komen er veel verschillende wilde planten voor, ruim 200 soorten. Om te voorkomen dat enkelen soorten de minder concurrentie-krachtige soorten overwoekeren, wordt het gebiet deels beweid met schapen, en voor een deel jaarlijks gemaaid. Deze maatregel voorkomt tevens het dichtgroeien van het schor. Het duinstruweel bestaat uit dicht struikgewas. Er groeien veel besdragende soorten zoals vlier, duindoorn, wilde liguster en egelantier.
Zij zijn een voedselbron voor tal van vogelsoorten en bieden een uitstrekende nestgelegenheid voor bijvoorbeeld nachtgaal, grasmus en ransuil. In het schorgebied leven onder andere strandplevier, scholekster, kievit, bergeend en haas en konijn.

TOEGANG
De Verdronken Zwarte Polder is vanaf het wandel- en fietspad op de zeedijk goed te overzein. Door het gebiet is een wandelroute uitgezet die gemarkeerd is door rode paaltjes. De route is vrij toegankelijk en ongeveer 3 kilometer lang. In de zomermaanden worden er regelmatig excursies georganiseerd.

Waypoint 1: N 51° 23.209 - E 003° 26.846
Kijk ens rond. Je vind hier het volgend bord, dat je nodig hebt voor de eindcoördinaten:

Noteer die drie cijfers van de milieuverordening als A, B en C.

Waypoint 2: N 51° 23.C(2xB)3 - E 003° 26.(A+C)(1+B+C)8
Hier vind je een van de volgende objecten:
•  een brug --> D = 9
•  een poort --> D = 3
•  een barretje --> D = 1

Waypoint 3 / Referentie punt: N 51° 23.(A-C)B7 - E 003° 26.(A+B-C)D2
Hier ben je bij een T-kruising. Voor de stash moet je het pad verder volgen. Maar als je bij de splitsing 200 meter heuvel op gaat, kunt je de heerlijke strand van Nieuwvliet zien.

Stash: N 51° 23.C(2xD+C)C - E 003° 26.AC(2xA-D)

Hier zal je de cache vinden.

Waypoint 4: N 51° 23.230 - E 003° 26.484
Om een leuke rondlopende wandeling te krijgen, volg je dit waypoint en de volgende.

Waypoint 5: N 51° 23.155 - E 003° 26.360

Waypoint 6: N 51° 23.062 - E 003° 26.483

Overige informatie:
Denk er alstublieft aan, dat u zich in een natuurgebied bevindt en dat u daarom de wegen en paden niet dient te verlaten (uitgezonderd bij de cache). Respecteer het milieu, de planten en de dieren en geniet van de prachtige natuur.
De grote parkeerplaats is in de periode van 1 april tot 1 oktober van 11:00 - 18:00 uur niet gratis. Het parkeer tarief voor een uur is 1,-- €, voor twee uren 2,-- € en voor de gehele daag 3,-- €.
In de zomermaanden is het niet overbodig om een lange broek aan te doen...
Op het strand kunnen door ontsluiting van oude zandlagen ten gevolge van de stromingsveranderingen door de deltawerken fossiele haaientanden worden gevonden. Daarnaast vindt men er fossiele schelpen van tweekleppigen, zoals de vrijwel alleen hier voorkomende Zwinkokkel.  English Version:

FORMATION
On a dike break in 1802 the in 1623 build "Zwarte Polder" broke and gets under water. The previous dike was flooded and changed into a dune row. After that copse settle on this new dune. The former polder is know vegetate with saltwater plants; from time to time this dike region is being flood. At the place, where the dike was broken, still an opening of the dune row is existing. On flood seawater reaches the inland, using the the lots of channels. The sand, which come through the seawater, arrange a stepwise lifting of the areal.

NATURE
This nature protection area is multifarious. On one place the ascendancy of the seawater dominates, rather on the other the sweet rainwater. The ground consists alternately of clay and sand. Through this ground variation a huge amount of wild plants (around 200 species) settle there.

ACCESS
From the hiking trail / bicycle track you have an good overview of the sunken black polder ("de verdronken Zwarte Polder"). A hiking trail lead you through this areal, which is marked by red pales. The trail is free accessible and around 1,86 miles (three kilometres) long. During the summer month a periodical excursion is organized through this areal.

Waypoint 1: N 51° 23.209 - E 003° 26.846
Look around. You will find the following sign, which is needed for the final coordinates:

Notice the three numbers of the environment order ("milieuverordening") as A, B and C.

Waypoint 2: N 51° 23.C(2xB)3 - E 003° 26.(A+C)(1+B+C)8
Here you find one of the following things:
•  a bridge --> D = 9
•  a fence --> D = 3
•  a cottage --> D = 1

Waypoint 3 / Reference Point: N 51° 23.(A-C)B7 - E 003° 26.(A+B-C)D2
Here you are at a t-junction. For the final you have furthermore to follow the path. But if you turn to the right and went up the hill 200m, you will have a great view to the beach of Nieuwvliet.

Final: N 51° 23.C(2xD+C)C - E 003° 26.AC(2xA-D)

Here you will find the cache.

Waypoint 4: N 51° 23.230 - E 003° 26.484
To got a nice round trip you just have to follow this and the next waypoints.

Waypoint 5: N 51° 23.155 - E 003° 26.360

Waypoint 6: N 51° 23.062 - E 003° 26.483

General information
Please mind, that you are walking through a nature protection area and so you should not leave the path (except for the final/cache). Respect the wildlife habitat and the plants and enjoy the wonderful nature.
At the big car park is liable to pay costs between the 1st April until the 1st October between 11 AM - 6 PM. The parking fee is 1,-- € for one hour, 2,-- € for two hours and 3,-- € for the whole day.
At the summer months it will be better to wear trousers...
By the way, the beaches of Cadzand-Bad and Nieuwvliet are good places of discovery for shark teeth.  Deutsche Version:

ENTSTEHUNG
Bei einem Deichbruch 1802 wurde der in 1623 angelegte "Zwarte Polder" geflutet und stand unter Wasser. Der Rest des ehemaligen Seedeichs veränderte sich zu einer Dünenreihe. Deswegen haben sich auch im Laufe der Zeit dort Gebüsche angesiedelt. Der frühere Polder ist nun mit Salzwasserpflanzen begrünt; dieses Deichgebiet wird ab und zu bei Hochwasser überschemmt. An der Stelle, wo der Deichdurchbruch statt gefunden hat, besteht noch immer die Öffnung der Dünenreihe. Bei Flut strömt Meerwasser durch diesen Zugang ins Landesinnere und durch die vielen kleinen Rinnen tief in das Naturschutzgebiet ein. Der viele Sand, der durch das Meerwasser angespült wird, sorgt für ein schrittweise Anhebung/Aufstockung des Geländes.

NATUR
Dieses Naturschutzgebiet ist sehr vielfältig. An der einen Stelle dominiert der Einfluß des Meerwassers, an der anderen Stelle eher der des süßen Regenwassers. Der Boden besteht abwechselnd aus Lehm und Sand. Durch diese Variation des Bodens haben sich hier viele (rund 200 Arten) verschiedene wilde Pflanzen angesiedelt. Um zu Vermeiden, dass einzelne Pflanzen(-arten) weniger starke/konkurrenzfähige Arten verdrängen, wird das Gebiet teilweise mit Schafen beweidet und für ein Teil des Jahres auch gemäht. Diese Maßnahme regelt gleichzeitig auch die Verwucherung des Deichvorlands. Die Dünensträucher bestehen aus dichtem Gestrüpp. Dort wachsen viele verschiedene beerentragende Pflanzensorten, wie Holunder, Sanddorn, wilden Liguster und Apfelrose.

ZUGANG
Der versunkene schwarze Polder ("de verdronken Zwarte Polder") ist über den Wander- und Fahrradweg oben auf dem Deich gut einzusehen. Durch das Gebiet führt ein Wanderweg, der durch Pfäle mit roter Markierung gekennzeichnet ist. Dieser Weg ist frei zugänglich und ca. drei Kilometer lang. In den Sommermonaten werden regelmäßig Exkursionen organisiert.

Wegpunkt 1: N 51° 23.209 - E 003° 26.846
Schau Dich um. Du findest hier das folgende Schild, welches für die finalen Koordinaten benötigt wird:

Notiere die drei Zahlen der Umweltvordnung ("milieuverordening") als A, B und C.

Wegpunkt 2: N 51° 23.C(2xB)3 - E 003° 26.(A+C)(1+B+C)8
Hier findest Du einen der folgenden Gegenstände:
•  eine Brücke --> D = 9
•  ein Tor --> D = 3
•  einen Unterstand --> D = 1

Wegpunkt 3 / Referenz Punkt: N 51° 23.(A-C)B7 - E 003° 26.(A+B-C)D2
Hier befindest Du Dich an einer T-Kreuzung. Für das Final musst du den Weg weiter folgen. Aber wenn Du an der Kreuzung mal 200m den Hügel hinauf gehst, hast Du einen großartigen Blick über den Strand von Nieuwvliet.

Final: N 51° 23.C(2xD+C)C - E 003° 26.AC(2xA-D)

Hier findest Du den Cache.

Wegpunkt 4: N 51° 23.230 - E 003° 26.484
Um eine schönen Rundweg zu erhalten, folge einfach nur diesen und den nächsten Wegpunkten.

Wegpunkt 5: N 51° 23.155 - E 003° 26.360

Wegpunkt 6: N 51° 23.062 - E 003° 26.483

Grundsätzliche Informationen:
Bitte denkt daran, dass Ihr euch in einem Naturschutzgebiet befindet und deswegen auch die Wege (ausser dem Miniabstecher am Cache) nicht verlassen solltet. Respektiert den Lebensraum der Pflanzen und Tiere und genießt die wunderbare Natur.
Der große Parkplatz ist in der Zeit vom 1. April bis zum 1. Oktober von 11:00 - 18:00 Uhr kostenpflichtig. Die Parkgebühr beträgt für eine Stunde 1,-- €, für zwei Stunden 2,-- € und für den ganzen Tag nur 3,-- €.
In den Sommermonaten könnte eine lange Hose ratsam sein... Wir sind aber auch immer mit kurzer Hose und offenen Schuhen heil ans Ziel gekommen...
Übrings, die Strände bei Cadzand-Bad und Nieuwvliet sind als gute Fundstelle von Haizähnen aus dem Neogen und Paläogen bekannt. Durch den Gezeitenstrom und den Strom der Westerschelde werden auf dem Meeresboden vor der Küste Schichten abgetragen, die Fossilien (Haizähne, Rochenzähne, andere Fischzähne) enthalten. Diese werden dann durch die Gezeiten an den Stränden angespült.

 


CacherCounter
since 07/07/2011

Additional Hints (Decrypt)

[NL:] bc qr ibrg ina qr npugrer obbz (baqre rra orrgwr nneqr)
[EN:] ng gur sbbg bs gur gerr va gur onpx (haqre n yvggyr ovg rnegu)
[DE:] nz Shßr qrf uvagrera Onhzrf (hagre rva jravt Reqr)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.