Skip to content

<

Marjanski vidikovac

A cache by Djordje Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/25/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vidik iz najvise tocke Splita na grad, more, otoke i planine. Vidikovac je pristupacan sa vise smjerova asfaltiranim ili makadamskim putevima, ili uz prepreku od 314 stepenica.
Vista from the highest point of the city of Split, the sea, islands and mountains. The vista is accessible from several directions, or paved roads macadam roads, or with the barrier of 314 steps.

Please help me preserve this geocache by adding a pencil, an eraser and a logbook to it. I am currently unable to maintain it. Also, let me know to I can remove this message. Thank you Djordje.

Hrvatski/Chorvatsky/Croatian/Kroatisch
Marjan je brdo, poluotok i park šuma. Smješten je na zapadnom dijelu splitskog poluotoka, a i sam cini jedan manji poluotok. Dužina mu je oko 3,5 km, najveca širina 1,5 km. Površina mu je oko 340 ha, od cega je polovica pokrivena borovom šumom. Visok je 178 metara i taj najviši vrh mu se zove Telegrin. U Napoleonovo doba bila je ovdje locirana stara telegrafska stanica.
Sjeverna mu je strana od vapnenca, a južna od fliša u kojem dominira tupina nad kojom je nastalo plodno tlo. S južne strane nalazi se poluotok Sustipan, koji zatvara zajedno s Marjanom gradsku luku. Sam Marjan je smješten tako da cini prirodni valobran Kaštelanskom zaljevu. Podno Marjana, nalazi se grad Split.
Marjan je nedjeljiv od Splita i splitskog poluotoka, i zbog svoje važnosti za pucanstvo proglašen je 1964. godine, park-šumom i zašticen Zakonom o zaštiti prirode Republike Hrvatske.
Ime Marjana se prvi put spominje u prvoj polovici osmog stoljeca kao Marianum. Tokom vremena ime se mijenjalo, tako da se spominje i kao Marulianus, Mergnanus, Murnanus, Marnanus, Murnano, Marnano, Mergnano, Mernjan, Marglian, Mirgnan, Megnan. Još je jedno ime zabilježeno, koje nema nikakve veze s gornjim imenima. To je Mons Kyrie Eleison, a ono je došlo od crkvenih procesija i blagoslova poljima, koja su se ovdje nalazila. Današnji naziv je nastao u 19. stoljecu izmjenom starijeg oblika Merjan koji je danas još ocuvan kod starijih Splicana, a potice od još starijeg Mrjan. Njemu je odgovarao oblik Mrljan, korišten kod Kacica, a i u bližem zaledu.
Ka Marjanu vežu se razlicite pjesme i stihovi, kao narodne tako umjetne. Naprimjer poznati splitski komponist Ivo Tijardovic je napisao:
Marjane, Marjane, Marjane, Marjane,
Marjane, Marjane, ca barjak ne viješ,
ca barjak ne viješ, ca barjak ne viješ,
ca barjak ne viješ, milu trobojnicu.

Milu trobojnicu, milu trobojnicu,
milu trobojnicu, crven, bijeli, plavi,
crven, bijeli, plavi, crven, bijeli, plavi,
crven, bijeli, plavi, to je barjak pravi.
Ili u opereti "Splitski akvarel" isti autor pjeva o Splitu u strofama:
Najljepše zvijezde sjaje u Splitu iznad mora
i ja ispod njih sam, sa svojom tugom.

Najljepše zvijezde sjaje u noci nad lukom
i ja ispod njih sam, sa svojim snom.

I kad se cuje gusli tužnih caroban glas,
gledam ja kod toga, gospo, samo Vas.

Nad lukom zvijezde lijepe u noci jasno zasjaju
i ja sebi šapcem, gospo, dovidenja.
 
Ceški/Cesky/Czech/Tschechisch
Marjan je kopec, poloostrov a lesní park. Nachází se v západní cásti splitského poloostrova, ze kterého sám vybíhá jako menší poloostrov. Dlouhý je asi 3,5 km, široký asi 1,5 km a povrch zabírá asi 340 ha, z cehož je polovina pokryta borovým lesem. Nejvyšší vrch je vysoky 178 metru a nazývá se Telegrin, protože v dobách Napoleonových zde byla umístena stará telegrafní stanice.
Severní strana je od vápence, jižní od fliše, ve kterém prevažuje tupina, ve které se uchytila plodná zem. Na jižní strane se nachází poloostrov Sustipan, který uzavírá spolu s Marjanem mestský prístav, z druhé strany Marjan vytvárí prírodní vlnolam Kaštelskému zálivu. Na úpatí Marjanu, se rozprostírá mesto Split.
Marjan nelze oddelit od Splitu a splitského poloostrova a proto byl, kvuli svojí duležitosti pro obyvatelstvo, vyhlášen v roce 1964 lesoparkem, a je chránen Zákonem o ochrane prírody Republiky Chorvatsko.
Jméno Marjan je poprvé vzpomenuto v první polovine osmého století jako Marianum. Casem se menilo, takže se docteme o tvarech jako Marulianus, Mergnanus, Murnanus, Marnanus, Murnano, Marnano, Mergnano, Mernjan, Marglian, Mirgnan, Megnan. Ješte bylo používáno jedno jméno, které nemá žádnou souvislost s predchozími, To je Mons Kyrie Eleison, pocházející z církevních procesí a požehnání polím, která se zde nacházela. Dnešní název pochází z 19. století a to pretvorbou ze starého tvaru Merjan, který ješte dnes používají starí Splitcané. Základem je ješte starší název Mrjan. Tomu odpovídá i tvar Mrljan, používaný Kacicem, ale i v bližším okolí.
K Marjanu se váží ruzné písne a verše, jak lidové, tak umelé. Tak známý splitský skladatel Ivo Tijardovic píše:
Marjane, Marjane, Marjane, Marjane,
Marjane, Marjane, proc zde vlajka nevlaje,
proc zde vlajka nevlaje, proc zde vlajka nevlaje,
proc zde vlajka nevlaje, milá trikolora.

Milá trikolora, milá trikolora,
milá trikolora, cervená, bílá, modrá,
cervená, bílá, modrá, cervená, bílá, modrá,
cervená, bílá, modrá, to je vlajka správná.
Nebo v operete "Splitský akvarel" stejný autor opevuje Split ve strofách:
Nejkrásnejší hvezdy horí ve Splitu nad morem
a já pod nimi sám - stojím se svým horem.

Nejkrásnejší hvezdy horí v noci nad prístavem
já pod nimi sám - stojím jen se svým snem.

A když zazní houslí teskných carokrásný hlas,
vidím pri tom, paní, jenom vás.

Nad prístavem hvezdy krásné v noci jasne vzplanou
a já v duchu šeptám, paní, nashledanou.
Ješte v Cesku známé Akáty (Ivo Tijardovic / Ivo Tijardovic / Jirí Voldán)
Snad si vzpomínáte, zlatovlasá paní,
kdo za noci priplul, ješte pred svítáním k vám.
Kdo vás sladce zlíbal tam na mori v dálce,
a kdo dneska pluje v opuštené bárce sám.

Nejkrásnejší hvezdy horí ve Splitu nad morem
a já pod nimi sám zustal se svým horem.
Nejkrásnejší hvezdy
horí v noci nad prístavem
a já pod nimi sám jen se svým snem.

A když zazní houslí carokrásný hlas,
ve snách vidím, krásná paním jenom vás.
Když za noci jasné hvezdy
nad prístavem vzplanou,
v duchu šeptám jen vám: na shledanou.

Snad si vzpomínáte, zlatovlasá paní,
kdo do vašich dlaní vlastní osud vložit smel.
Kdo na mori v bárce za mesícní záre
pohladit by znovu vaše zlaté vlasy chtel.

Nejkrásnejší hvezdy horí ve Splitu nad morem
a já pod nimi sám zustal se svým horem.
Nejkrásnejší hvezdy horí v noci nad prístavem
a já pod nimi sám jen se svým snem.

A když zazní houslí carokrásný hlas,
ve snách vidím, krásná paním jenom vás.
Když za noci jasné hvezdy nad prístavem vzplanou,
v duchu šeptám jen vám: na shledanou.

A když zazní houslí carokrásný hlas,
ve snách vidím, krásná paním jenom vás.
Když za noci jasné hvezdy nad prístavem vzplanou,
v duchu šeptám jen vám: na shledanou.
O. Kovář: Nejkrásnější hvězdy hoří nad Splitem
 
Engleski/Anglicky/English/Englisch
Marjan is a hill, a peninsula and Park Forest. Situated on the western part of Split peninsula, from which it ends as a smaller peninsula. It’s about 3.5 km long, 1.5 km wide and covers the surface of cca 340 ha, which is half covered with pine forest. Telegrin, the highest hill is 178 meters high. It was named since in Napoleon times here was located an old telegraph station.
North side is made of limestone, south is predominantly of marl which retain fertility. On the south side of the peninsula is Sustipan which, together with Marjan, closes city port. On the other side Marjan creates a natural breakwater for the Gulf of Kaštela. At the foothill of Marjan is the city of Split.
Marjan is indivisible from Split and the peninsula. Therefore was, due to its importance for the population, declared in the year 1964. as a Park forest, and it’s protected by the law of the Republic of Croatia.
Name Marjan becomes from the name Marianum, used in the first half of the eighth century. Over time the name has changed and appears as Marulianus, Mergnanus, Murnanus, Marnanus, Murnane, Marnano, Mergnano, Mernjan, Marglian, Mirgnan, Megnan. One more name is recorded, which does not relate to the previous. This is Mons Kyrie Eleison, originating in religious procession and blessing of fields, which was performed here. Today's name originates from the 19th century as transformation of the old shape Merjan, which today is used by the senior Split citizens. Different older name is Mrjan. This is also the shape Mrljane used by Kacica or in closer enviroment.
Of Marjan have been written the various songs and verses, as popular and folk. The world known composer Ivo Tijardovic from Split wrote:
Marjan, Marjan, Marjan, Marjan,
Marjan, Marjan, why don't you fly a flag,
Why don't you fly a flag, why don't you fly a flag,
Why don't you fly a flag, the dear tricolour.

Dear tricolour, dear tricolour,
Dear tricolour, red, white, blue,
Red, white, blue, red, white, blue,
Red, white, blue, that's the right flag.
In the operetta "Aquarel of Split" the same author chant the Split in this strophes:
The most beautiful stars shining above the sea in Split
and I'm standing underneath them, with my sorrow.

The most beautiful stars shining in the night ower the port
and I'm standing underneath them, with my dream.

And when the sad fiddle begin it's magical voice,
all I'm see, my lady, just you.

Above the port beautiful stars in night clearly shine
and I whisper to myself, my lady, goodbye.
 
Njemacki/Nemecky/German/Deutsch
Marjan ist ein Berg, ein Wald-Park und haupsachtlich ein Halbinsel. Das Berg befindet sich im westlichen Teil von splitischer Halbinsel, als ein kleinerer Halbinsel. Er ist etwa 3,5 km lang, etwa 1,5 km breit und die Oberfläche von etwa 340 ha. Vor dem die Hälfte ist mit einem Kiefer Wald bedekt. Der höchste Berg ist 178 Meter hoch Telegrin. Der Name kommte von die Napoleons Zeiten, veil befand sich hier die alte Telegrafenstation.
Nord-Seite ist ein Kalkstein, südlich dan das Mergelkalk (an kroatisch tupina), in welchem fruchtbare Boden gut halt. Auf der Südseite der Halbinsel ist Sustipan, ein kleinerer Halbinsel, welcher Schlusst, gemeinsam mit Marjan, der Stadthafen. Auf der andere Seite schafft Marjan einen natürlichen Wellenbrecher fuer den Golf von Kaštela. Am Fuße des Marjan, liegt die Stadt Split.
Marjan kann man nicht losgelöst von Split und ihrem Halbinsel nachdenken. Auf diesem Grund, und das große Bedeutung für die Bevölkerung, ist im Jahr 1964 als einen Wald-park erklärt, und ist gesetzlich geschützt mit der Republik Kroatien.
Der Name Marjan ist erstmahls erinnert in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts als Marianum. Durch die Zeit wird geändert, so dass uns die Formen, wie Marulianus, Mergnanus, Murnanus, Marnanus, Murnane, Marnano, Mergnano, Mernjan, Marglian, Mirgnan und Megnan zum heutigen Name bringen. Nur ein Name verwendet wird, das bezieht sich nicht auf den vorangegangenen, Dies ist Mons Kyrie Eleison, mit Ursprung in religiösen Prozessionen zum fruchtbarem Feldern, die hier sich befinden. Der heutige Name stammte aus dem 19. Jahrhundert, von der alten Form Merjan, und noch ältester Mrjan, die die Form Mrljane naeher ist. Die Form Mrljane verwendet Kacica, sondern auch eine endere aus die Stadtumgebung.
Zur Marjan binden sich verschiedene Liedern und Versen, so populär wie künstlich. So, zum Beispiel, bekanter splitischer komponist Ivo Tijardovic, schreibt:
Marjan, Marjan, Marjan, Marjan,
Marjan, Marjan, warum deine Fahne nicht flattert,
warum deine Fahne nicht flattert, warum deine Fahne nicht flattert,
warum deine Fahne nicht flattert, unsere liebe Trikolore.

Liebe Trikolore, liebe Trikolore,
liebe Trikolore, rote, weiße, blaue,
rote, weiße, blaue, rote, weiße, blaue,
rote, weiße, blaue, das ist die rechte Fahne.
Oder in die Operette "Splitský akvarel" (Spliter Akvarel) der gleiche autor besingt der Split in Strophen:
Die schoenste Sterne flammen in Split oberhalb des Meer
und so einsam stehe ich hier mit meinem Leid.

Die schoenste Sterne flammen in die Nacht oberhalb der Hafen
und so einsam stehe ich hier nur mit meinem Traum.

Und wenn klingt die melancholische Geige wunderschöne Klinge
ich sehe bei dem, nur Sie, meine Frau.

Oberhalb den Hafen in wunderschöne Nacht die Sternen so hell flammen,
und ich in mich flueste, maine Frau, auf Wiedersehen.
 
Completion of this work without the help of my friends, family Dalic, especially Sanja, would be impossible. Therefore, the whole-hearted thanks.

Additional Hints (Decrypt)

Ba gur jnyy ng gur rlr yriry.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.