Skip to content

Stockholmsåsen EarthCache

Hidden : 07/20/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Stockholmsåsen

Stockholmsåsen [SWE]
Den rullstensås som sträcker sig från Arlanda till Västerhaninge heter Stockholmsåsen. Åsen går bland annat genom Sollentuna, Solna, Stockholm, Gamla Stan och Södermalm. I Stockholmsåsen ingår bland annat Haga kulle, Vanadislunden, Observatoriekullen och Brunkebergsåsen.

Stockholm är byggt på en av världens äldsta berggrunder, urberget är nästan 2 000 miljoner år gammalt. När den senaste kilometertjocka landisen började smälta och drog sig norrut för cirka 30 000 år sedan bröts stora mänger sten loss. En isälv under inlandsisen förde med sig stora mänger sand, grus och sten. Rullstensåsen Stockholmsåsen formades.

När isens tryck släppte började berggrunden att sakta stiga och höja sig över Östersjöns vattenyta, genom att Mälarens vatten tömdes i Östersjön blev stora landområden torrlagda och bördiga dalar bildades. Genom denna process växte naturlandskapet kring Stockholm fram.

Ursprungligen var åsen cirka 50 meter hög och 1-2 kilometer bred och låg under vattnet. När inlandsisen helt släppte sitt grep om Stockholm för cirka 10 000 år sedan låg det ungefär 150 meter under vattnet. Mycket av den ursprungliga åsen blev utspridd och sönder spolad av havet. För drygt tusen år sedan avstannade denna tillväxt av ny landområden genom att Stockholmsåsen hindrade Mälarens vatten från att rinna ut i Östersjön. Gränsen mellan Mälarens söta vatten och Östersjöns bräckta stabiliserades vid holmarna runt Gamla Stan.

Stockholm
I skärningspunkt mellan Mälarlandskapet och Östersjön uppstod en av Sveriges viktigaste handelsplatser. Vattenvägarna mellan Mälaren och Östersjön fanns, och från stadsholmarna ledde de första vägarna norr- och söderut på grusåsarna för transporter mot Mälardalen. Grusåsens källvatten utgjorde en outsinlig källa med friskt vatten till stadens alla brunnar.

Stockholms landskap och stadsplanering präglas av Stockholmsåsen, åsens högsta i punkten inom staden är Observatoriekullen som syns från alla väderstreck. Stockholms Observatorium invigdes 1753 och efter det kom ytterligare lärosäten att uppföras i ett bälte runt kullen.

I centrala Stockholm är stora delar av Stockholmsåsen bortgrävd, vad som idag syns är bara Observatoriekullen och Vanadislunden. Stora delar av åsen vid Haga har också grävts bort.

För att logga cache
Svara på följande frågor och maila svaret till oss:
1) Hur många år tog det för inlandsisen under den senaste istiden att smälta från Hornstull till Norrtull?
2) Hur lång är Stockholmsåsen?

Cachen kan loggas direkt när svaren skickats in, är något svar fel så hör jag av mig. Bifoga gärna bilden i loggen. Inga svar i loggen tack.Stockholm Ridge [ENG]
The esker extending from Arlanda to Västerhaninge is called Stockholm Ridge. The esker passes thru Sollentuna, Solna, Stockholm, Gamla Stan and Södermalm. The Stockholm Ridge includes Haga hill, Vanadislunden, Observatoriekullen and Brunkeberg Ridge.

Stockholm is built on one of the world's oldest bedrock, it’s estimated to be up to 3 000 million years old. In the last Ice age when the kilometer thick ice started to melt and retreated northward for about 30 000 years ago, large quantities of rock broke loose. A stream in a ice-walled tunnels in the glacier brought with it large amounts of sand, gravel and stone. The esker Stockholm Ridge was formed.

When the ice melted the pressure released on the bedrock and the rock begin to slowly rise, and rose above the Baltic Sea. The water in lake Mälaren emptied into the Baltic Sea and large land areas started to dry out and fertile valleys formed. Through this process grew the natural landscape around Stockholm.

Originally the esker was about 50 meters high and 1-2 kilometer wide and was submerged. When the glacier melted pass Stockholm for about 10 000 years ago it was about 150 meters below the water. Much of the original esker was scattered and broken flush of the sea. For approximated thousand years ago the growth of new land areas halted, the Stockholm Ridge prevented water from draining into the Baltic Sea. The boundary between Mälaren sweet water and brackish Baltic Sea islands stabilized around Old Town.

Stockholm
The intersection between landscape Mälaren and the Baltic Sea was one of Sweden's major venues. Waterways between Lake Mälaren and the Baltic Sea existed, and from urban islands led the first road north and south on the ridge for transport against Mälardalen. The ridge spring constituted an inexhaustible source of clean water to the city all wells.

Stockholm landscape and urban design characterized by Stockholm Ridge, the ridge highest point within the city is Observatoriekullen which is visible from all directions. Stockholm Observatory was inaugurated in 1753 and after that came more institutions to be constructed around the hill.

In central Stockholm large parts of Stockholm Ridge is carved out, what is visible today is only Observatoriekullen and Vanadislunden. Also large parts of the ridge at Haga has also carved out.

To log the cache
Answer the following questions and mail the answers to us:
1) How many years it took for the inland ice during the last Ice Age to melt from Hornstull to Norrtull?
2) How long is the Stockholm Ridge?

The cache can be logged as soon as the answers are mailed to us; if there is any problems with the answers I will contact you. Feel free to upload your picture with the log. No answers in the log please.

KartaEarthCache, homepage EarthCache Masters Program
Official EarthCache Banner


Denna cache är en del av kampanjen "Den goda loggen" och vill uppmuntra dig att använda loggtexten för att dela din cache-upplevelse med andra.

Additional Hints (No hints available.)