Skip to content

<

Grondwatermeter Terschelling

A cache by yritja Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/29/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Verdroging
Nederland verdroogt.
Met de hoeveelheid regen die in Nederland valt, zou je het niet denken: veel natuurgebieden in Nederland zijn verdroogd. In het totaal is in Nederland ongeveer 500.000 hectare min of meer verdroogd. Naast regen heeft grondwater een grote invloed op hoe nat de Nederlandse natuurgebieden zijn. Een gebied wordt verdroogd genoemd als de grondwaterstand niet hoog genoeg is om de gewenste natuurwaarden in het gebied te beschermen. Op sommige plekken wordt water van buiten het gebied aangevoerd om een te lage grondwaterstand te compenseren. Wanneer de kwaliteit van dit water niet goed genoeg is om de gewenste natuurwaarden in het gebied te beschermen, dan wordt dit ook verdroging genoemd. Voor 1960 stond het grondwater op veel plaatsen te hoog voor landbouw, woningbouw en wegen. Sinds die tijd hebben we in Nederland veel maatregelen genomen om het water sneller af te voeren, onder andere door het graven van sloten. Hierdoor is de grondwaterstand zo'n 30 tot 40 cm verlaagd. Daarnaast pompen we lokaal grondwater omhoog om drinkwater van te maken, voor industriële toepassingen of om landbouwpercelen te beregenen. Hierdoor is er op sommige plaatsen sprake van verdroging met nadelige effecten voor zowel natuur- als landbouwgebieden. Tegenwoordig worden er gelukkig steeds vaker maatregelen genomen, bijvoorbeeld door het water in natuurgebieden langer vast te houden om zo de verdroging tegen te gaan Natte voeten Veel soorten planten en dieren zijn gebonden aan vochtige tot natte omstandigheden. Als het grondwater te laag staat, droogt de bovenste bodemlaag uit. Planten- en diersoorten die van natte voeten houden verdwijnen. Voorbeelden van planten- en diersoorten uit natte heidegebieden die als gevolg van verdroging verdwijnen zijn: zonnedauw, dophei, kleine veenbes en de vlindersoorten gentiaanblauwtje en veenbesparelmoervlinder. In beekdalen verdwijnen door verdroging de dotterbloem, holpijp, verschillende orchideeënsoorten en de echte koekoeksbloem. De ringslang heeft hierdoor ook steeds minder leefruimte.
Short English version: Although it rains regularly in the Netherlands, a lot of the nature in the Netherlands is drying out. In total of 500.00 ha is more or less to dry to get the best circumstances for the best nature values. Next to rainfall also the groundwater level is of importance to get a good water Household. When the level of groundwater is too low to preserve the required nature values the area is designated as too dry. Lately actions are undertaken to keep the water longer in the nature area’s to prevent these areas from drying out.
Het grondwaterpeil op Terschelling
Natte duinvalleien in het verleden.
Rond 1900 waren de duingebieden van Terschelling veel natter dan zij nu zijn. De regen die in die tijd viel, werd niet via slootjes afgevoerd, maar verzamelde zich in de duinvalleien. In natte winters stonden alle plakken (zo worden de uitgestoven duinvalleien op Terschelling ook wel genoemd), vol met water en was het duingebied moeilijk begaanbaar. Tijdens strenge winters kon je via de vele bevroren plakken kilometers ver schaatsen, zelfs van West–Terschelling naar Midsland. Over de tussenliggende duinen moest dan natuurlijk wel gekluund (klunen= lopen met de schaatsen aan) worden. Pas in het voorjaar, als de planten water gingen opnemen en de zon het water in de duinvalleien deed verdampen werd het weer droger in het duingebied.
Van dennenbos
In 1910 werd een begin gemaakt om de natte valleien geschikt te maken voor het aanplanten van met name dennenbos. Dit werd gedaan om het stuivende zand vast te houden. Om het bos aan te kunnen leggen werden de duinvalleien ontwaterd. De vele slootjes die je in het bos tegenkomt getuigen nog van deze waterafvoer. Nu het bos ouder wordt en het stuifzand is vastgelegd is het mogelijk om het bos te gaan veranderen van een dennenbos naar een meer gevarieerd bos.
Naar een gevarieerd bos
Een belangrijke voorwaarde voor het scheppen van een meer gevarieerd bos is dat de bodem natter moet zijn dan de bodem van een dennenbos. Staatsbosbeheer heeft daarom in een aantal slootjes een aantal stuwtjes aangelegd om het waterpeil omhoog te brengen. Het eentonige dennenbos zal langzaam veranderen in een bos, waar met name op de laaggelegen nattere plaatsen, meer loofbomen dan dennenbomen zullen gaan groeien. De afstervende dennenbomen zorgen voor een goede nestgelegenheid en voedselbron voor bijvoorbeeld boomkruipers en spechten. De loofbomen lijsterbes, els en berk zullen meer gaan voorkomen. Deze variatie in bomen en struiken zal ook meer vogels en andere dieren gaan aantrekken. De koolmees en de staartmees zullen de zaadjes in de elzenproppen en berken als voedsel verzamelen en daarom vaker een bezoek brengen aan het bos. Door de toename van besdragende planten en struiken zullen vogelsoorten als merel, kramsvogel en koperwiek steeds vaker in het bos te zien zijn.
De Meters
Om de stand van het grondwater te meten, staan verspreid over Nederland duizenden onopvallende kunststof peilbuizen. Helaas kun je als voorbijgaande fietser of wandelaar daar niet aan zien hoe het met het grondwater gaat. Op een aantal plekken in Nederland kan dat nu wel. Hier zijn grondwatermeters geplaatst waarop iedereen kan zien wat de grondwaterstand is.
Hoe werkt een grondwatermeter ?
Een grondwatermeter bestaat uit een stalen buis die zich voor een paar meter onder de grond bevindt. Via gaten onder in de buis komt het grondwater in de buis te staan. Op dit water drijft een lange koker die boven de grond te zien is en de stand van het grondwater aangeeft. De stand van het grondwater wordt altijd aangegeven vanaf het maaiveld. Het maaiveld is het grensvlak tussen bodem en lucht (atmosfeer). Staat het grondwater op de hoogte van het maaiveld, dan vult de koker de hele buis. De koker staat dan bij het streepje 0. Zakt het water daarna bijvoorbeeld 20 cm dan staat het grondwater 20 cm onder het maaiveld. Dit wordt op de buis aangegeven als -20. Op de meter is in het groen aangegeven wat de beste grondwaterstand is voor de planten en dieren die hier leven. Wanneer het grondwater langere tijd in het gele of rode deel van de meter staat, is dat te laag of te hoog voor de natuur.

Diepte in cm Kleur Beoordeling
0-30 cm Rood te nat
30-70 cm Groen gunstig
70-100 cm Geel ongunstig
- 100cm Rood te droog

Short english version: The groundwater level is measured by special devices. As a part of an educational program ( www.waterindepeiling.nl) approxiamately 40 big groundwaterlevel measuring devices are placed in the Netherlands. This device on Terschelling is one of them. On this measuring device you can see the actual groundwater level. On the scale also an indication is given if the level is favourable ( green ), less favourable (yellow) or bad (red) for the nature in this area.
Loggen van de cache
Om deze cache te loggen moet je het volgende doen:
1. Optioneel maar zeer gewaardeerd: Plaats bij je log een foto van de grondwatermeter met jezelf en de GPS zichtbaar op de foto.
2. Mail mij het antwoord op de volgende 2 vragen.
Wat is de grondwaterstand op het moment van jouw aanwezigheid en wat is de naam van de producent van de paal.
Logs zonder foto en/of mail met verkeerde antwoorden worden verwijderd conform de regels van earthcache
In order to log this cache:
1. Optional but highly appreciated: Take a picture of yourself, your GPS and the groundwaterlevel measuring device visible and include this in your log
2. Mail me the answers to the following questions: what is the actual groundwaterlevel when you are present at the site and what is the name of the manufacturer of the device.
Logs without picture and/or mail with the incorrect answers will be removed in accordance with the requirements of Earthcache.com
Additional information about groundwater levels in the Netherlands can be found on www.waterindepeiling.nlAdditional Hints (No hints available.)