Skip to content

Klokocské skály/Klokoci rocks EarthCache

Hidden : 07/31/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Klokocské skály/Klokoci rocks

[CZ] Klokocské skály je chránená krajinná oblast v Ceském Ráji
[EN] Klokoci Rocks is in protected landscape area Czech Paradise[CZ] Klokocské skály jsou pískovcového puvodu. Pískovec je zpevnená, usazená hornina, jejíž podstatnou cást tvorí cástecky od 0,06 do 2 milimetru. Vzniká stmelením zrn tmelem. Tento tmel je vetšinou karbonátový nebo železitý. Mezerní hmote se ríká matrix (vetšinou jílovitá). Složení se liší podle místa výskytu. Klokocské skály mají pískovec kremený. Prírodní rezervace Klokocské skály je krajinársky a geomorfologicky hodnotné území s cetnými skalními závrty a hlubokými zaríznutými údolícky. Typickou rostlinou je Klokoc zperený, zimují zde netopýri a smíšné lesy jsou domovem dravých ptáku. Geologicky je toto území tvoreno druhohorními svrchnokrídovými pískovci, které byly vyzdviženy do klokocské kuesty - plošiny uklonené smerem k Jihozápadu a ukoncené na severovýchode strmým skalním celem nad obcí Klokocí. Vlastní plošina kuesty s cetnými pseudokrasovými závrty je clenena zárezy erozních údolí, v jejíchž svazích se nachází množství skalních dutin

[EN] Klokoci rocks are sandstone origin. It is consolidated, sedimentary rock. Its chief made seedings from 0,06 to 2 milimeters. It raising agglutination seedings with mastic. This mastic is generally Carbonately or ferrous. Interspace matter is call matrix (it is generally clay). Compostition is different. Klokoci rocks has silica sandstone. Natural reserve Klokoci rocks is landscape and geomorfological important area with many rocky sink holes and deeply valley. Typical plant is Klokoc pinnate. Bats stay in winter here. Local mixed forest is home for birds of prey. Geology: This area forms neozoic upper-chalk sandstones, which was elevation and made a Klokocí cuesta. This cuesta is bow out to south-west and it ends on north-east with sheer rocky brow above Klokoci village. The cuesta with pseudo-carst sink-holes is section up with slits of erosive valleys. In the valleys are many rocky cavities.

[CZ] Podmínky uznání logu
1. Kdy byli Klokocské skály vyhlášený za prírodní rezervaci?
2. Na jakém území se rozkládají?
3. Jaká je nadmorská výška místa kde se nacházíte?
4. Která turistická znacka vás sem dovedla? (barva)
5. Který netopýr zde zimuje?
6. Vaše foto na souradnicích (podle spoileru) z listingu

[EN] Questions to answer:
1. When was Klokocské rocks natural reserve estamblish?
2. How large is park area? (ha)
3. Which is altitude of place you are standing?
4. Colour of turistic trail here
5. Which bat lives here? generally in winter
6. Take a photo here (spoiler) on coordinates from listing
Zde se podobne vyfotte

Additional Hints (No hints available.)