Skip to content

<

Steengroeve "Ankerpoort"

A cache by Martijn&Martine Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/04/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Broedende Oehoe

Wegens een broedende Oehoe kan het tweede waypoint niet meer worden bezocht. Het nest en de Oehoe zijn te bewonderen via de site van de Vogelbescherming:

The second waypoint can no longer be visited due to a nesting Oehoe. Live images of the Owl can be viewed on the website of the "Vogelbescherming":
"Steengroeve Ankerpoort"
Winterswijk wordt wel de geologische mozaïekvloer van Nederland genoemd. In geen andere Nederlandse gemeente komen zo veel verschillen geologische formaties uit uiteen lopende tijdvakken aan de oppervlakte. In de bodem van Winterswijk liggen als gevolg van een plooiing, oudere geologische “afzettingen” hoger dan elders. Bovendien zijn delen van de ondergrond, het ene deel iets meer dan het andere, langs breuklijnen in de aardkorst in bijna verticale richting verschoven. De jongere, bovenste lagen zijn later door erosie weggesleten, zodat de oudere, oorspronkelijke dieper liggende lagen aan de oppervlakte kwamen. Eén van die lagen is de Muschelkalk, deze wordt gewonnen door Ankerpoort, de eigenaar van deze steengroeve.

Winterswijk is de enige gemeente in Nederland waar gesteen uit het geologische tijdvak “Muschelkalk aan de oppervlakte komen en dan nog maar over een gebied van ongeveer 2800 meter lang en ongeveer 200 meter breed.
Deze laag is ontstaan toen enkele miljoenen jaren geleden delen van het huidige Nederland werden overspoeld door een ondiepe binnenzee. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de kalklaag niet ontstaan door restjes van schelpen. De zee van toen is te vergelijken met onze Waddenzee. Aan de wateroppervlakte vormden bepaalde bacteriën een dunne slijmfilm waaraan bij hoogwater microscopisch kleine kalk- en kleideeltjes werden gehecht. Bij eb werd dit laagje op de bodem afgezet, het droogde op en zo ontstond in het getijdengebied na iedere vloed een dunne kalk/kleiafzetting. Deze versteende later tot een laag die bij Winterswijk ongeveer 40 meter dik is.

Zoals vele geologische lagen, is de Muschelkalk een schatkamer van het verleden. De fossielen geven geheimen prijs van planten en dieren die in die tijd hebben geleefd. In de Steengroeve worden regelmatig fossielen in de vorm van schelpafdrukken, visschubben en pootafdrukken van sauriërs gevonden. Verder zijn er in de steengroeve mineralen als markasiet, loodglans, calciet, coelestien en pyriet te vinden. Daarnaast zijn er enkele interessante geologische verschijnselen waarneembaar, zoals diaklazen, sleuring, krimpscheuren en golfribbels. De lagen duiken onder een helling van ongeveer 11 graden in noordelijke richting en in de wanden zijn breuken met een verticale verschuiving van het kalksteenpakket van soms enkele meters te zien.


Hoe deze eartcache te loggen:


Op de coordinaten die boven aan deze pagina staan vindt je een informatiebord, beantwoord met behulp van het bord de volgende vragen:

Tijdens welke Periode en Era werd het Muschelkalk gevormd?

In hoeveel jaar is het Muschelkalk gevormd?


Andere Nederlandse kalksteengroeves kun je in Zuid-Limburg vinden, het kalksteen daar stam uit het Krijt. Met deze informatie in gedachten mag je de volgende vraag beantwoorden:

Welk kalksteen is ouder, Het Muschelkalk of de Limburgse Mergel?

Maak een foto van jezelf of een van je teamleden met daarop je gps en op de achtergrond de nieuwe groeve. Plaats deze foto bij je online log. Is dit niet mogelijk? Maak dan een foto op het volgende waypoint!


Vervolg je weg naar N51 57.986 E6 47.142

Hier kun je het Muschelkalk goed bekijken.

Beantwoord de volgende vraag:

Waarom wordt deze kalksteen niet gebruikt om bouwstenen uit te hakken?Antwoorden op de vragen dienen voor het loggen naar ons gemaild te worden.

Wij maken geen gebruik van het message center!


Deze cache is prima te combineren met:
"Steengroeve Ankerpoort"


Winterswijk is sometimes called the geological mosaic floor of the Netherlands. In no other Dutch area you can find so many different geological formations of different periods near or at the surface.
In the bottom of Winterswijk you can find due to folding, older geological "deposits" higher than elsewhere. Moreover parts of the surface, some a bit more than another, are shifted in a vertical direction along fault lines in the earth's crust. The younger, upper layers are subsequently worn away by erosion, that made the older, original deeper layers come to the surface. One of these layers is the Muschel limestone, which is being exploited by Ankerpoort, the owner of the quarry.

Winterswijk is the only municipality in the Netherlands where stone formations from the geological period "Muschel limestone" comes to the surface and that is only at an area of approximately 2800 meter long and about 200 meter wide.
This layer is created when several million years ago, parts of the current Netherlands were flooded by a shallow inland sea. Although the name suggests otherwise, the limestone layer is not caused by remnants of shells. The inland sea at that time is similar to our Wadden Sea now. On the surface bacteria were given a thin mucous film which at high microscopic limestone and clay particles were attached. At low tide this layer was deposited on the bottom, it dried and so arose in the tidal flood thin lime/clay deposits. This petrified to a layer which is in Winterswijk approximately 40 meter thick.

Like many geological strata, the Muschel limestone is a treasure room of the past. The fossils reveal secrets of plants and animals that lived in that time. In the Quarry there are regularly founds of fossils in the form of shell, fish scales and footprints of dinosaurs. You can also find minerals such as marcasite, galena, calcite, pyrite and Celestine. There are also some interesting geological phenomena observed, such as diaklazen, cracks and wave ripples.


How to log this eartcache:


Go to the coordinates mentioned above this listing and answer the following questions using the info sign:

- In what Period and Era was the Muschel limestone formed?

- During how many years was the Muschel limestone formed?

Other Dutch Limestone quarries can be found in South-limburg, the lime stone found there was formed during the cretaceous period. With that in mind you may answer the following question:

- Which limestone is older? The limestone found in Winterswijk or the Limestone found in South-Limburg.

Make a picture of yourself or one of your team members with in the background the new quarry. Upload that photo to your online log. Not possible to take a picture here? Than you can do it at the next point!


Continue to: N51 57.986 E6 47.142

Here you can have a closer look at the Muschel limestone.

Answer the next question:

Why isn’t this limestone used to make building bricks?All answers to the questions must be mailed to us before logging

We don't use the message center!


This cache can be combined with:

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.