Skip to content

<

Maglestenen

A cache by A.Nehlin adopted by FamBerggren Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/11/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Maglestenen


Ett annorlunda flyttblock


Utanför Bäckaskog, bara 100m norr om E22:an, kan man beskåda ett flyttblock av mäktiga dimensioner. Liggandes bredvid en gård, tronar det opp sej i höjd med stugtaken, som om någon försökt träffa gården med en stor katapult men precis missat. Vilket som kom först, gården eller stenen, kan man ju å andra sidan fundera på...

Många sägner och sagor kringgärdar denna sten, varav jag inte gör anspråk på att kunna alla, men jag ska i vart fall återberätta de såsom jag fått det återberättat för mej:

Enligt legenden ska blocket ha hamnat där det hamnat under den tiden då kristendomen kom till vårt land. Då man påbörjade uppförandet av kyrkan i Åhus, vaknade gamle jätten Finn. Jätten Finn är en jätte som förekommer i många skånska sagor, och hans favoritsysselsättning var att rasera kyrkor, oftast genom att kasta stora stenblock på dem. Detta resulterade oftast i totalt fiasko, eftersom han var så fatalt dålig på att sikta, att stenblocken hamnade flera kilometer bort, som i detta fallet, där han uppenbarligen missade kyrkan med mer än en mil.
Den mest kända sägnen om Maglestenen, eller Trollastenen som den även kallas, är just sägnen om trollen, som enligt legenden ska ha en stor festsal under denna sten. En gång om året, på julaftonsnatten, så lyfter trollen opp stenen, och placerar den på fyra guldpelare, och festar och kalasar hela natten lång i sin stora sal därunder.
Detta blev grevinnan på Trolle-Ljungby slott väldigt nyfiken över, så en julafton bestämde hon sej för att skicka en riddare för att se om ryktet om trollens julafest stämde. Och mycket riktigt, när riddaren kom fram höll trollen fest och bjöd in honom att delta.
Två av alla de klenoder trollen hade i sin festsal var pipan och dryckeshornet, ur vilken riddaren nu blev erbjuden att dricka bergakungens skål. Riddaren visste emellertid, att om han drack ur hornet skulle han bli bergtagen, det vill säga i trollens våld, så precis när han skulle tömma hornet kastade han drycken över axeln i stället, sporrade hästen och rövade med sej hornet och pipan.
Trollen blev så klart rasande och påbörjade en vild jakt efter riddaren, som bakom sej såg hur de kom allt närmre. Då fick han syn på en nyplogad åker, och red genast dit. Väl där styrde han sin häst på tvären, vinkelrätt mot åkerfårorna, så att hästens spår tillsammans med åkerfårorna bildade ett kors. Trollen, som ju inte för allt i världen kunde springa tvärs över något heligt, var då tvungna att springa upp och ner i varenda åkerfåra innan de kunde fortsätta på andra sidan åkern. Detta gav riddaren den tid han behövde, för att återkomma till slottet och fälla opp vindbryggan mitt framför näsorna på trollen, som i ren vrede uttalade en förbannelse över slottet, och att den som någonsin tog artefakterna från slottet skulle dö inom kort.
Enligt legenden har en del prövat, men alla som flyttat hornet och pipan har kort därpå avlidit under mystiska omständigheter. Hornet och pipan finns därför kvar på Trolle-Ljungby slott, ifall någon skulle vilja utmana ödet...

Vetenskapen har såklart en helt annan förklaring till denna sten. Den är betydligt äldre än från 1100-talet, det är nämligen ett flyttblock från istiden. Redan när Linné var här på sin skånska resa, konstaterade han dock att den var alldeles för stor för att ha transporterats av smältvatten. Ursprunget till denna sten måste därför sökas på annat håll.
I ett kompendie om Skånes geologiska sevärdheter, kan man hitta följande information:

"Vanligen är det landisen som transporterat flyttblock. Detta är uppenbart till exempel då block finns i område med morän, vilket är en jordart direkt avsatt av isen. Maglestenen är dock lite speciell i detta sammanhang eftersom den står i sand. Brunnsborrningar i trakten har dessutom visat att under sandlagret finns flera meter varvig lera. Uppenbarligen har inte Maglestenen först på plats av en sammanhängande landis. Istället måste den ha förts på plats av ett isberg.
Vid tiden för landisens reträtt från Kristianstadsslätten stod vattenytan cirka 55 meter högre än nu. Landisen försvann därvid inte genom att den smälte bort, utan genom att stora delar av isen bräcktes loss, landisen "kalvade".
Om isberget var 20 meter tjockt bör det ha varit stort som en halv fotbollsplan för att kunna flyta iväg med Maglestenen. Det är inget ovanligt mått för ett isberg.
Ställvis på Kristianstadsslätten finns märkliga fåror i marken, vilka bäst förklaras just som strandade isberg, som plöjt sej fram en bit i botten."

Källa: Leif Carserud, SGU-92, Geologiska sevärdheter i Skåne

Maglestenen är således resultatet av ett stort isberg som strandat, som burit med sej detta klippblock norrifrån.

För att logga denna earthcache som hittad, ska du utföra tre uppgifter: (Behövs inte men uppskattas.)
1. Ta ett foto på dej själv där både du och stenen syns.
2. Uppskatta stenens omkrets.
3. Fundera över varför stenen inte har några skarpa kanter, hur tror/vet du att det blivit så?

Mejla svaren på frågorna till mej, och bifoga fotot(frivilligt) i din logg här på sidan.

Uppdatering: På grund av ändrade regler för Earthcacher uppmanar man inte längre att ha ett fotokrav på earthcacher, utan har tvärt om svängt om helt och förbjudit fotokrav. Som en följd av detta är punkt ett inte obligatorisk.

OBS Jag försöker svara på alla mail, men på grund av det stora besökstrycket på denna cache så behöver ni inte vänta på svar innan ni loggar!

Lycka till!

OBS. Ingen behållare finns på plats, eftersom detta är en earthcache, vilket är en virtuell cache!
EnglishOutside Bäckaskog, only 100m north of Europe road 22, you can see a boulder of great size. Lying beside a farm, it is almost as high as the roofs of the buildings, as if someone has tried to hit them using a huge catapult, but missed by a meter. Then again, maybe the boulder is a little bit older than the house…

There are many tales and legends concerning this boulder, and I do not claim to know them all, but I will anyway retell them as they have been told for me:

According to the legend, the boulder came here during the 12th century, when Christianity was spreading throughout Scania. When they started building the church in Åhus, the old giant Finn awakened. Finn is a giant that is present in many Scanian tales, and his favourite hobby was destroying churches, usually by throwing big boulders at them. This usually resulted in fiasco, since he was so bad at aiming that the boulders ended up many kilometres away from the churches, like here, where he missed the church by more than 10km.
The most known legend of this rock, however, is the legend of the trolls, who according to the legend has a big hall beneath the boulder. Once a year, at Christmas Eve, the trolls lift the boulder and place it on four golden pillars, and are feasting below it all night long.
This got the owner of Trolle-Ljungby castle very curious, and she decided to send a knight to see if the rumour was true. And indeed, when the knight arrived the trolls were having a big feast below the rock, and they invited him to join.
Two of the artefacts the trolls were keeping in the hall were the pipe and the horn, from wich the knight now was offered to drink a toast for the king of the trolls, the Mountain King. However, the knight knew that if he did so, he would be spelled, and enslaved by the trolls, so instead of drinking from the horn, he threw the beverage over his shoulder, grabbed the two artefacts and rode away.
The trolls were of course furious, and commenced a wild hunt for the knight, who saw them coming closer and closer. Than he saw a field, that had been plowed very recently, and rode there. Then, he rode right across the field, across the field furrows. With the tracks of the horse, this created a cross, and the trolls could of course not run over anything holy, so they had to take large detour, and by the time they reached the castle, the knight had just slipped inside the gate and closed it. Furious, the trolls cast a curse upon the castle, and if anyone took the artefacts from the castle, he would soon die.
According to the legend, a few has tested to remove the artefacts, but all have soon died mysteriously. The horn and the pipe is still at Trolle-Ljungby castle, in case anyone would like to try…

Science has of course a totally different explanation for the boulder. It is much older than the 12th century, it origins from the time when the ice retreated from Scania during the end of the last ice age. Already when the famous Swedish scientist Carl von Linné was here in 1749, though, he could see that it was too big to have gotten there by melting water. The origin has to be found in another way.
In a book about geologically interesting places in Scania, you find this information, translated from Swedish:

“It is usually the land ice that had transported big boulders. This is obvious for example when moraine is present, which is a soil deposited directly by the ice. “Maglestenen” is however a little special since it is located not on moraine, but on sand. Digging wells in the area has, furthermore, proved that under the sand there are many metres of mud. “Maglestenen” has most obviously not been carried by a large mass of moving ice. Instead it must have been carried by an iceberg.
At the time when the ice retreated from the Christianstad plain, the sea level was approximately 55 metres higher than now. So the ice did not only disappear by melting, but also by great pieces getting cracked off and becoming icebergs.
If the iceberg was 20 metres thick, it should have been the size of half a football-stadium for being able to float away with the boulder, which is not an unusual size for an iceberg.
There are places on the Christianstad plain, where you can find strange furrows in the ground, which are best explained by stranded icebergs.”

Source: Leif Carserud, SGU-92, Geologiska sevärdheter i Skåne

”Maglestenen” is thus the result of a big iceberg that carried this big boulder, and stranded floating down south, dropping the big rock here, many thousand years ago.

To log this earthcache as found, you must complete three tasks:
1. Take a photo of yourself in front of the boulder.(Not necessary but appreciated)
2. Estimate the circumference of the boulder.
3. Why does the stone (almost) have no sharp edges? Think about it and send me your best answer. If you don't know give me your best guess.

Mail the answers to the questions to me, and add your picture (optional) to your log.

Good luck!

Update: Because of a change in the guidelines for earthcaches, hiders are no longer encouraged to demand a photo as an evidence for visiting the place. On the opposite it is now forbidden to demand a photo as evidence. Therefore, task one above is now opotional.

OBS I try to answer all mails, but because of the great number of visitors to this cache you do not need to wait for my answer before you log the cache!

Geoscore banner

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.