Skip to content

<

Krkonosská tundra

A cache by LOVCI POKLADU Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/11/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Krkonosská tundra occupies a mere 4.4% NP area (ie around 1600 ha), but there is a unique environment of European importance, very sensitive to anthropogenic influences.

Is solved as a whole because it constitutes an indivisible mosaic of forest (cage stands) and non-forest habitat above the upper limit of forest and glacial karech.

Nature Reserve (since 1952) Upsky Peat (72.8 ha) is located in a shallow depression between Hranicni mountain about 2 km west of Snezka in height from 1400 to 1425 meters above sea level. Protects the largest peak bogs in Krkonose, which commemorates the subarctic tundra, which intervene during the Ice Age here. The thickness of peat is xxxxx to xxxxxx meters (task No. 2), there are water-filled cracks greater peat lakes, deep almost xxxxx m (task No. 3) has also called peat mounds Bulty. Islands of dwarf pine stands create table form. Scrub pine that is intertwined with the Cyperus plants, particularly grass (also called Krakonos beard), the white islands shine far during maturation of seeds in September. The moor arose mainly gradual dying off of plants moss, sphagnum moss (Sphagnum sp.), Lichens, grasses and sedges, etc. already in the period before 5000-6000 years ago.
Many species of flora and fauna of the Ice Age (known as glacial relicts) have kept due the harsh local climate , for example Vsivec Sudeten (Pedicularis sudetica) Blábrystingur Sandpiper (Luscinia svecica), punch a mountain (Aeschna coerulea). Its southernmost extension are found coming from the north a little blackberry cloudberry (Rubus chamaemorus), crouching in the undergrowth scrub pine (Pinus mugo) that are intended as a kind of alpine origin, again its most northerly position.

Upa moor is one of the most valuable lots Krkonos natural and important hydrological areas (in 1993 was included as a wetland of international importance protected by the Ramsar convention). Detainees in the bog waters give rise to the river UPA, (Upa creek then over the edge of falling deeply into the giant mine) and White Labe (flowing westward around the Meadow Kennels and Maid bridges over Spindleruv Mlyn is the main stream flowing Elbe). Nature reserve is now part of large NPR Sources Upa. Waterfall Upa is divided into Upper and Lower Upa waterfall. Upper Upa waterfall (120 m) is among the highest waterfalls in the Giant Mountains. It lies west of Snezka near the giant mine.
Correction OVER BOGS water regime was not until 1996 significantly affected by tourism, which was also badly finished xxxxxxxxx (task No. 1). This problem was solved by restructured and replaced with seats, increased wooden sidewalk and transversal bulkheads. Also stally inadequate xxxxxxxx (task No. 1) was removed. Previously, through a separate section bogs and again began to function as a whole.
Northern part of moorland leads Route (blue) from the former Giant Meadow shed to shed. In other parts of the peat entry is not allowed.

International Network of Biosphere Reserves by UNESCO:
Biosphere Reserve Krkonose / Karkonosze (cross-border, Czech Polish BR, published in 1992) Area of Conservation: EVL Krkonose (CZ 524044, area 54.980 ha;)
Conditions of recognition of the logo: Please Stach a photo of yourself and Krkonos moor. Please, do not leave the sidewalk!
Reply to questions and send them to the email in my profile:
The signboards are taken down during winter, the change is in requirements of the log. Take a picture of yourselves at the direction towards LUCNÍ BOUDA and towards SNEŽKA. Measure the above sea level (altitude) at the opening map reference and send it to my profile.

Krkonošská tundra


Tundrové ekosystémy
Krkonošská tundra zaujímá pouhá 4,4 % rozlohy NP (tj. zhruba 1600 ha), jedná se však o unikátní prostredí evropského významu, velmi citlivé k antropogenním vlivum. Je rešena jako celek, protože ji tvorí nedelitelná mozaika lesních (klecové porosty) i nelesních biotopu nad horní hranicí lesa a v ledovcových karech.


Prírodní rezervace (od roku 1952) Úpské rašelinište (72,8 ha) se nachází se v melké prolákline mezi Hranicním hrbetem a Studnicní horou asi 2 km západne od Snežky, ve výšce 1400 - 1425 m n.m.. Chrání nejrozsáhlejší vrcholové rašelinište v Krkonoších, které je pripomínkou subarktické tundry, která sem zasahovala v dobe ledové. Mocnost rašeliny je xxxx - xxxx metru ( úkol c. 2.), Jsou tu vodou vyplnené pukliny i vetší rašelinová jezírka, hluboká až xxxx metru ( úkol c. 3.) a také rašelinné kopecky zvané bulty. Ostruvky klecovitých porostu vytvárejí stolové formy. Kosodrevina se tu prolíná s porosty šáchorovitých rostlin, zejména suchopýry (zvané také Krakonošovy vousy), jejichž bílé ostruvky v dobe zrání semen dodaleka zárí. Rašelinište vzniklo predevším postupným odumíráním rostlinek mechu rašeliníku (Sphagnum sp.), lišejníku, tráv a ostric aj. již v dobe pred 5000-6000 lety.


Díky drsnému místnímu klimatu se tu uchovala rada druhu flóry a fauny z ledové doby (tzv. glaciální relikty), napr. všivec sudetský (Pedicularis sudetica), slavík modrácek tundrový (Luscinia svecica), šídlo horské (Aeschna coerulea). Své nejjižnejší rozšírení zde nalezl ze severu pocházející malý ostružiník moruška (Rubus chamaemorus), krcící se v podrostu borovice kosodreviny (Pinus mugo); ta zde má, jakožto druh puvodem alpský, zase své nejsevernejší stanovište.


Úpské rašelinište je jedna z prírodovedne nejcennejších partií Krkonoš a významnou hydrologickou oblastí ( v roce 1993 byla zarazena mezi mokrady mezinárodního významu chráneného Ramsarskou konvencí). Vody zadržované v rašeliništi dávají vznik rece Úpe, (ta poté pres Úpskou hranu padá hluboko do Obrího dolu) a Bílému Labi (tece západním smerem kolem Lucní boudy a u Dívcích lávek nad Špindlerovým Mlýnem se stéká s hlavním tokem Labe). Prírodní rezervace je dnes soucástí velkoplošné NPR Prameny Úpy. Úpský vodopád se delí na Horní a Dolní Úpský vodopád. Horní Úpský vodopád (120 m) patrí mezi nejvyšší vodopády v Krkonoších. Leží západne od Snežky v blízkosti Obrího dolu.

REKOSTRUKCE PRES RAŠELINIŠTE Vodní režim byl však do roku 1996 významne ovlivnen turistickou cestou, která byla navíc nevhodne povrchove upravena xxxxxxxxx ( úkol c. 1.). K náprave tohoto stavu byla cesta rekonstruována a místy nahrazena zvýšeným povalovým chodníkem a prícními prepážkami. Také naprosto nevhodné xxxxxxxx bylo odstraneno. Dríve cestou oddelené cásti rašelinište tak opet zacaly fungovat jako jeden celek.
Severní cástí rašelinište vede turistická cesta (modrá) od bývalé Obrí boudy k Lucní boude. Do ostatních cástí rašelinište není vstup povolen.
Mezinárodní sít biosférických rezervací UNESCO: Biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze (preshranicní, cesko polská BR, vyhlášená v roce 1992) Evropsky významná lokalita: EVL Krkonoše (CZ 524044, rozloha 54.980 ha;)

Podmínky uznání logu: Na zimu jsou tabule sundané, tudíž zmena v podmínkách logu.
1.Vyfot te se smerem na LUCNÍ BOUDU a ješte smerem na Snežku, foto pridejte k logu.
Zmerte na úvodních souradnicích nadmorskou výšku a pošlete me jí na profil.

Additional Hints (Decrypt)

Vasbezngvba obneqf vafvqr gur zrnqbj xraaryf
Vasbeznpaí gnohyr,

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.