Skip to Content

<

Morinska Kindercache

A cache by pavelm2408 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/29/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Obec Morina leží 10 km východne od Berouna, 2 km severovýchodne od hradu Karlštejn. Rozkládá se po obou stranách Budnanského potoka, jenž pramení na její návsi. Katastrální výmera obce ciní  9,82 km², strední nadmorská výška 355 m n. m. V roce 2006 žilo v obci  665 obyvatel. Administrativne k obci prináleží sousední vesnice Trnený Újezd a Dolní Roblín.
V Morine nalezneme školu, penzion s hostincem, 2 obchody. V obci sídlí zemedelské družstvo a nekolik malých výrobních provozoven. Nejvetší firmou v míste je podnik Lomy Morina, zabývající se hlavne težbou vápence v okolních lomech.
Do vesnice se lze dostat prímými autobusovými spoji z Prahy, Revnic , Berouna  a Dobrichovic. Ac sem vedou i koleje, osobní doprava nebyla nikdy i pres nekteré snahy v minulosti zavedena. Trat, jenž byla soucástí Kladensko-nucické dráhy (GC201QM, GC1ZEGF), sloužila vždy jako nákladní pro potreby lomu.

Gemeinde Morina
  liegt 10 km östlich von Beroun, 2 km nordöstlich von der Burg Karlstein. Sie erstreckt sich beiderseits des Budnany Bachs, der seine Quelle auf dem Dorfplatz hat. Katasterfläche zählt 9,82 km², die mittlere Höhe 355 m ü. M. Im Jahre 2006 lebten im Dorf 665 Einwohner. Verwaltungsmäßig gehören zur Gemeinde Morina die Nachbardörfer Trnený Újezd und Dolní Roblín.
In Morina befindet sich Schule, Pension mit dem Gasthaus, 2 Geschäfte. Im Dorf sitzen eine Agrargenossenschaft und einige kleinen Produktionsbetriebsstellen. Die größte angesiedelte Firma ist das Werk Lomy Morina
, das hauptsächlich mit dem Kalkbergbau in umliegenden Steinbrüchen sich beschäftigt.
Das Dorf hat direkte Busverbindung mit Prag, Revnice
, Beroun  und Dobrichovice. Obwohl her die Gleise führen, der Personenschienenverkehr wurde trotz verschiedene Bemühungen niemals durchgesetzt. Die zur ehemaligen "Bahn Kladno-Nucice" (Kladensko-nucická dráha)  (GC201QM, GC1ZEGF)angehörige Schienenstrecke diente immer nur wie eine Gütterbahn für Bedarfe der umliegenden Steinbrüche.

Morina


***


Historie

Puvodní osada pochází z dob Karla IV. - a to nekolik roku pred r. 1359. Tehdy tu byla fara s kostelem sv. Stanislava a hrbitovem, dále velkostatek Strkov (c.p. 24), která byl údelným statkem jednoho z hradních rytíru, dvur Kocábovský (cp. 14), který r. 1359 dal Karel IV. dvornímu malíri Mikuláši Vurmsrovi; po jeho smrti pripadl malíri Detrichu Pražskému, recenému též Mistr Theodorik (výzdoba kaple sv. Kríže na hrade Karlštejn) se 4 lány pozemku. Roku 1356 koupil Morina pražský kapitulní dekan Prech za 200 kop grošu, brzy ji však opet postoupil Karlu IV. za kus lesa. Pred obcí se rozkládaly lesy, v nichž lovíval již kníže Borivoj. Morina (spolu se sousední Morinkou) náležela (ješte za Karla IV.) klášteru v Emauzích.
Puvodní jméno vsi bylo Morín. O tom se vypravuje povest. Když byl hrad Karlštejn za devet let vystaven, nesmelo se vyzradit vnitrní usporádání hradu, sklepení a plány hradu. K odpocinku melo hradní delnictvo boudu i na Morina (prý na míste cp. 40). Sem bylo pozváno veškeré delnictvo k hostine; hodovalo se a pilo. Když vše upadlo ve spánek, bouda prý byla zapálena a delnictvo umoreno. Odtud prý jméno pozdejší osady Morín, Morina, Morinka. - Prozaictejší vysvetlení puvodu názvu spocívá v tom, že obec byla vystavena na bažinách = mora. A odtud postupne Mokrín - Morín a Morina.


Geschichte

Ursprüngliche Ortschaft entsteht aus der Zeit des Karls IV. - und zwar einige Jahre vor dem Jahr 1359. Damals war hier eine Pfarre mit der St. Stanislav Kirche und mit dem Friedhof, weiter ein Großgrundbesitz Strkov (Nr. 24), der einem Burgritter gehörte, Hof Kocábovský (Nr.), der vom Karl IV. dem Hofmaler Mikuláš Wurms geschenkt wurde; nach seinem Tot verfiel er mit vier Grundstüskschlägen dem Maler Detrich Pražský, gesprochen Meister Theodorik (Ausschmückung der Heiligen-Kreuz-Kapelle auf der Burg Karlstein). Im Jahre 1356 kaufte das Dorf Morina der Prager Domdechant Prech für 200 Groschenschocke, jedoch bald hat er es dem Karl IV. für ein Stück Wald übergelassen. Vor dem Dorf erstreckten sich die Wälder, wo ein Jagdrevier des Fürstes Borivoj war. Morina (gemeinsam mit dem Nachbardorf Morinka) gehörte (noch in den Zeiten des Karls IV:) zum Kloster in Emaus.
Der ursprángliche Name des Dorfs war Morín. Darüberspricht auch eine Legende. Als die Burg Karlstein nach neun Jahren nachgebaut wurde, durften die innere Burgstrukturierung, sowie auch die Keller- und Burgpläne nicht offenbart werden. Dem Burgarbeiterstand diente
zum Ausruhen  eine Bude in Morina (angeblich auf der Stelle der heutigen Nr. 40). Aller Arbeterstand wurde her zu einem Festessen einzuladen. Es wurde gegessen und getrunken. Als alle in Schlaff gefallen sind, sollte die Bude entzündet werden - und aller Arbeiterstand wurde abgeplagt (tschechisch: umoreno). Davon sollte die Name Morín, Morina, Morinka der späteren Ortschaft entstehen. - Etwas mehr realistisch läutet die Erklärung des Namensursprungs, daß die Gemeinde im Moorgebiet (mora) - und davon schrittweise Mokrín, Morín und Morina - gegründet und ausgebaut wurde.


Morina


***
Zajímavosti

Z památek je nejvýznamnejší již zmínený gotický kostel sv. Stanislava, barokne prestavený v 18. století. Jde o jednolodní kostel s trojboce zakonceným presbytárem a hranolovou veží. Kolem kostela je hrbitov s peknou branou.
U kostela rostou dve památné lípy malolisté o stárí 200 a 100 let a obvodech kmenu 470 a 230 cm. Lípy jsou chránené v kategorii památné stromy. (GC1XW5V) - Další památkou je židovský hrbitov v západní cásti obce (GC1XW67).
V okolí se nalézá rada opuštených, romantických lomu (GC16XQD, GCKQT6, GCH859) - po desetiletí užívaných k trampingu. Nejznámejší z nich jsou Ameriky (Velká a Malá) a Mexiko - v 50. letech 20. století nechvalne proslulé trestaneckými tábory komunistického režimu.
Obec se nachází v CHKO Ceský kras - mezi národní prírodní rezervací Karlštejn a prírodní rezervací Karlické údolí.

K zajímavým rodákum patrí Jakob Eduard Pollak (narozen 1818), osobní lékar íránského šacha, zakladatel systému teheránského zdravotnictví. Další zdejší interesantní osobou je zmizelý a "znovu obživlý" polárník Miroslav Stuchlík- a v neposlední rade i Hans Hagen, legendární postava zdejších vápencových dolu.


Sehenswürdigkeiten

Zu den bedeutendsten Denkmälern gehört schon genannte ursprünglich gotische, jedoch im 18. Jh. im Barockstil umgebaute St. Stanislav Kirche. Es handelt sich um die einschiffige Kirche mit  dem dreiseitig beendeten Presbyterium und dem Ecksäuleturm. Bei der Kirche wachsen zwei denkwürdige Lindenbäume im Alter von 200 und 100 Jahren und mit  dem Umkreis von 470, bzw. 230 cm. Beide Linden sind wie Denkmal-Bäume geschützt.(GC1XW5V) - Zu den ortlichen Sehenswürdigkeiten gehört weiter noch der Judenfriedhof  am westlichen Rande des Dorfes (GC1XW67).
In der Umgebung befindet sich eine ganze Reihe der verlassenen, romantischen Steinbrüche
(GC16XQD, GCKQT6, GCH859), die jahrzentelang für den Tramp (eine tschechische Art des Aufenthalts in Natur) angewendet werden. Die bekanntesten davon sind Amerika-Steinbrüche  (Groß und Klein) und Mexiko - in 50. Jahren des 20. Jehrhunderts durch die kommunistischen Sträflingarbeitslager übel berüchtigt.
Die Ortschaft befindet sich im Landschaftsschutzgebiet "Ceský kras" ("Tschechischer Karst")
  zwischen den Naturschutzgebieten Karlštejn und Karlické údolí.

Zu den intesseranten Landeskindern gehört Jakob Eduard Pollak (geb. 1818), der persönliche Arzt des iranischen Schahs, der Begründer des Teheraner Gesundheitswesensystems. Eine weitere interessante Persone ist der verschwundene und "wieder aufgelebte" Polarforscher Miroslav Stuchlík
- und nicht zuletzt auch Hans Hagen , die legendäre Figur der hiesigen Kalkbergwerke.

Morina

***

K vlastní keši

Keš je koncipována jako lehká traditional na snadno dostupném míste s rozhledem do kraje.
V blízkosti úkrytu je možno vcelku nerušene provozovat rozlicné radovánky závislé na rocní dobe - nedaleko se nalézá zdánlivě opuštený trešnový sad, v zime lze zase sánkovat s vrcholu kopce po stráni dolu ke vsi. V mezidobí lze na posekaných loukách piknikovat - na vrcholku kopce je pripravené ohnište. (Dbejte prosím zásad bezpecnosti zacházení s ohnem! Pozor na skutecnost, že nedaleko se nachází hranice národní prírodní rezervace!)
Pokud nebudete hlucet, mužete pozorovat mnohdy i divou zver - srnky, zajíce, divoká prasata, bažanty, muflony, lišky ci jezevce.

Zvláštností keše budiž, že zatímco ve všech ostatních je p.t. ctené obecenstvo varováno pred vkládáním Kindersmetí, zde je jeho vkládání naopak vítáno.
Keš tak má sloužit jako vysavac zmínené veteše. Cas od casu totiž plánuji provést kompletní detoxikaci keše - pred domem máme dostatecne velké nádoby na sber plastu... - Pokud ale neodoláte, mužete si s klidem a bez jakýchkoliv represí  cokoliv z vytvorené sbírky odnést. Zde se totiž nesmenuje kus za kus :-)


Prípadne vložené trackables prosím vkládejte do pytlíku k logbooku - at se neprimotají do odpadu!


Zum eigenen Cache

Der Cache ist wie ein leichter Traditionalcache  auf einer einfach erreichbaren Stelle mit der weiten Aussicht in die umgehende Landschaft konzipiert.
In der Verstecksnähe ist möglich im allgemeinen ungestört verschiedene Vergnügungen abhängig von der Jahreszeit zu treiben - unweit befindet sich ein scheinbar verlassener Kirschengarten, im Winter kann man von dem Berggipfel bis unten ins Dorf rodeln. In der Zwischenzeit ist es möglich auf den gemähten Wiesen einen Piknik zu machen - auf dem Gipfel ist dafür eine offene Feuerstelle bereit. (Achten Sie bitte auf die Grundsätze der Feuerbehandlung! Beachten Sie die Wirklichkeit, daß in der Nähe die Grenze des Naturschutzgebiets läuft!) Falls Sie nicht Lärm machen werden, kann man manchmal auch die Wildtiere beobachten - Rehe, Hasen, Wildschweine, Fassane, Muffeln, sowie auch Fuchse oder  Dachse beobachten.

Sei eine Cachebesonderheit, daß während in den anderen Cache das geehrte Publikum vor dem Einlegen des "Kinder"-Mists abgelehnt wird, hier ist ganz dagegen sein Einlegen gestattet und sogar willkommen.
Der Cache sollte wie ein Sauger dieses genannten Mists dienen. Zeit zu Zeit wird eine totale Cachedetoxikation geplant - wir haben vor unserem Haus genügend große Tonnen für Sammeln der Kunststoffabfälle... - Jedoch falls Sie nicht überstehen, dürfen Sie natürlich ganz ruhig und ohne irgendeine Repression etwas Beliebiges aus der gebildeten Sammlung abholen. Hier wird nähmlich kein Stück gegen das andere getauscht :-)

Etwaige eingelegte Trackables legen Sie bitte in den Logbook-Beutel ein, damit sie nicht mit dem Abfall zu mischen!


Morinská Kindercache - stoprocentne Kinder!

Morina-Kinder-Cache - auf 100 % Kinder...!


Morina


English text version is currently being prepared. We ask for your understanding and patience. - Thank you!

                
Pocet návštevníku - Besucherzahl - Attendance:
                                      NETWAY                                                                                                                       
                                                                                                            http://pocitadlo.netway.cz/

Additional Hints (Decrypt)

[CZ:] cbq xrerz - [DE:] hagre qrz Trohrfpu - [EN:] haqre gur ohfurf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,102 Logged Visits

Found it 1,069     Didn't find it 8     Write note 14     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 9     

View Logbook | View the Image Gallery of 41 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.