Skip to content

Zamecky park Multi-cache

Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zámecký park je volne prístupný / Palace garden is freely accessible
duben až zárí / April to September 08:00 - 19:00
ríjen až brezen / October to March 08:00 - 18:00

Zámecký park
Zveme vás na procházku nádherným zámeckým parkem a přitom vás upozorníme na několik zajímavostí, které možná běžný návštěvník snadno přehlédne.
Trocha historie: Zámecká zahrada existovala pravděpodobně již na začátku 17. století, o její podobě se však nedochovaly žádné zprávy. Zámek byl dlouhá léta používán jen vyjímečně a pustl. Navíc krátce po koupi panství Gundakarem z Dietrichsteina postihl Libochovice 16.9.1676 velký požár, pri němž údajně vyhořelo téměř celé město.
V prosinci 1682 uzavírá majitel panství smlouvu s roudnickým stavitelem Antoniem della Porta na přestavbu celého zámku, včetně zahrady. Antonio della Porta patřil k nejznámějším a nejzaměstnávanějším architektům a čstavitelům své doby. Barokní přestavba byla dokončena v r. 1690 a od té doby nebyl zámek v podstatě přestavován.
K realizaci Portových plánů v zámecké zahradě byl najat v roce 1685 "znalec zahradního umění a krasozahradník" s příznačným jménem Jan Tulipán. Ten založil zámeckou zahradu podle versailleského vzoru. Její součástí byly i oranžerie, skleníky, ovocnářská a zelinářská (kuchyňská) zahrada. Na východ od nich se rozkládala bažantnice a lužní lesy, jižní hranici tvořila řeka Ohře. Součástí zahrady byly i čtyři barokní fontány, dodané kamenickým mistrem Jakubem Mithofferem z Roudnice.
V roce 1813 je park zcela uzavren z duvodu neslušného chování "všelijakých ženštin i písařů úřadu" a v následujícím roce inspektor panství Wenig předkládá Janu Karlovi Dietrichsteinovi plány přeměny zahrady na anglický park. V roce 1822 je zahrada včetně kuchyňské zahrady a bažantnice zcela přeměněna.
Park byl v dalších letech postupně rozširován až na dnešních 25 hektarů - v roce 1885 vzniká západně od zámku "Nový park" a před zámkem velký květinový park.
Významným okamžikem ve vývoji parku byl rok 1912, kdy jeho část před zámkem je opět přeměněna do podoby, odpovídající plánum Antonia della Porty z roku 1865. V této podobě je zámecký park, až na několik drobných úprav, zachován dodnes. Patří za to poděkování zejména dvanácti vrchním zahradníkům, kteří se o zahradu starali od r. 1686 do roku 1953, i těm současným.
Jejich seznam vcetně podrobnější historie parku najdete zde a nebo zde.

A nyní pojďme na procházku, na jejímž konci jak věříme, bude keš. Projděte květinovou zahradou a kolem zámku vstupte do francouzské zahrady (parteru). Můžete se pokochat rozmanitými tvary a obrazci, do nichž jsou upraveny záhony a nejrůznější keře. Vaší pozornosti určitě neujdou ani pávi (ti bílí byli obzvlášt krásní) ale hlavně si zjistěte, kolik keřů je upraveno do válcovitého tvaru. To bude indicie A.

Pak projděte hlavní cestou mezi záhony, až ke kašně. Po většinu roku (mimo zimní období) v ní plavou barevné rybky, uprostřed kašny stojí chrlič a tomu věnujte pozornost. Chlapec na něm drží za ocas nějaké zvíře.
Drží-li psa, bude indicie B = 4,
drží-li lva, bude B=2,
drží-li rybu, bude B=0.

Postavte se před kašnu zády k zámku a podívejte se vpravo. Vede tam cesta k balustrádě a na jejím konci jsou schody dolů. Sejděte po nich a ocitnete se v prostoře, zvané grotta (umělá jeskyně). Nejzajímavější v tomto romantickém místě je vodní kaskáda, která je vlastně přepadem z kašny, u které jste před chvílí stáli. Kolikpak má kaskáda nádržek na zdi ? Jejich počet je indicie C.
Potom obraťte svůj zrak ke schodům, po kterých jste právě sešli do grotty a spočítejte schody v poslední části schodiště. Přičtete-li k jejich počtu jedničku, máte indicii D, odečtete-li od něj jedničku, máte indicici E

Napravo i nalevo od grotty jsou bývalé skleníky a oranžerie které byly v minulosti zrušeny a zůstaly po nich jen zbytky sloupů. Tento prostor prochází (podle kastelána PhDr. L.Peška až bolestně pomalu) rekonstrukcí.
Prohlédněte si jej a vydejte se po cestě na východ, až narazíte na cestu, vedoucí k řece. Už jste v anglickém parku, plném krásných výhledů, zajímavých skupin stromů, dendrologických zajímavostí, ale také podle ročního období nejrůznějších květů. Vnímejte tento prostor všemi smysly ale nezapomeňte, že již máte vše potřebné pro nalezení keše. Její polohu zjistíte podle následujícího vzorce:

N 50°24.(A-3)EC E 014°03.BDD

Pokud jste dobře počítali, povede vaše cesta kolem keše GCK74P Libochovice Castle, kterou můžete odlovit a pokračovat k cíli. Cestou si možná také všimnete nalevo od cesty zbytku malého betonového pomníčku (viz waypoint), připomínajícího výročí narození 15ti miliontého občana Československa. Bohužel i tento pomníček stejně jako historicky mnohem zajímavější pomníčky hraběcích miláčků - psů, chrtů a koní - už zde nenajdeme.

A můžete pokračovat v procházce. Bez ohledu na to, zda keš najdete nebo ne, budete bohatší o jeden příjemný zážitek. A to jste prošli pouze "Starý park". Takzvaným Novým parkem se mužete projít pri hledání keše GC1GZ6 Pomníky Libochovic.

Hodně příjemných zážitku a dobrý lov !

ENWe invite you for an walk wonderful castle park and at the same time we warn about some object of interest, who possibly common visitor easily go through.
The little history: The palace garden exist probably already at the beginning 17th century, about her appearance but exist no messages. The castle was long years use only extraordinarily and was deteriorated. Additionally shortly after purchase rule of Gundakar of Dietrichstein from Libochovice on 16.9.1676 big fire, at which reportedly burn out practically all town.
In December 1682 turn off possessor rule treaty with building contractor Antonio della Porta from Roudnice on reconstruction whole castle, complete with gardens.Antonio della Porta belong to best-known and most engaged architect and building contractor his time. Baroque reconstruction was completed in year 1690 and since was not econstrate castle in in the main rebuild.
To realization Portas plan in castle garden was rent in year 1685 "connoisseur garden arts" with typical behalf John Tulip. That put in palace garden along Versailles pattern. Part was also orangery and glass cabinet, orchard and vegetable (kitchen) garden. East of is take apart pheasantry and alluvial forest, south border create river Ohre, lately limited brick up. Part gardens were also four baroque fountain, created monumental mason Jakub Mithoffer from Roudnice.
In year 1813 is park completely closed for reason indecent behaviour "various broad also typist office" in follow year inspector rule Wenig present John Charles Dietrichstein arrangements transformation gardens on English park and in year 1822 is garden complete with kitchen garden and pheasantry completely transformed. The park was in other years step-by-step extend but for present 25 hectare - in year 1885 develop westward from castle "New park" and ago castle big floral park.
Glorious moment in development park was year 1912, when his part ago castle is again transformed to likeness, respond to plan Antonio della Porta of year 1865. In this similarity is palace garden, but for some minor change, preserve up to this day.
Belong in after it expression of thanks especially to twelve head gardeneur, who about garden aged from year 1686 by year 1953, also simultaneous.

And now go for an walk, on her end as we hope, shall cache. Get through floral garden and around castle join French garden (parterr). You can admire various proportions and figures, to which are groom bed and various shrubbery. Your attention certainly walk not even peacock(those whites are especially beautifull) but you find especially myself, how much bush is groom to cylindrical shape. It will indication A .
Then get trough main road between bed, to fountain. Most of year (except winter season) in her swim coloured small fish, in the midst fountain stands gargoyle and that give attention. The boy on gargoyle hold after tail some animal.
Hold dog, will be indication B = 4,
hold lion, will B=2,
hold fish, will B=0.
Square up fountain back to castle and look in on the right. Head there way to balustrade and on her end are stairs down. Go down after is and rum into in premise which is name "grotta" (artifical cave). Highly interesting in this romantic place is waterfall, who is in fact spillway of fountain, at who are ago while state. How much has waterfall small container on the wall? Their count is indication C. Then turn your sight to stair, after who are just go down to grotta and add together stairs in last part staircase. Impute to their count number one, have indication D, subtract from him number one, have indication E.

Right and left from grotto are former glass cabinet and orangery who were in the past shut down and stay after is only remains column. Look through him and turn in to on the way to east, to reach road, lead to river. Already are in English park, full of nice view, interesting group tree, dendrologic objects of interest, but also along season of year some flower. Perceive this space all perception but leave behind, that already have all unnecessary for finding of cache. Her position find out along following formula:

N 50°24.(A-3)EC E 014°03.BDD

You can get on with walk. Irrespective of it, if you cache find or not, will rich about one pleasant experience. And it are you pass through only "Old park". So-called New park can pass through in search of cache GC1GZ6A monuments of Libochovice.

Much pleasant experience and good hunt !

Keš je součástí geopuzzle Rodné domy českých velikánů.


Rodné domy

Additional Hints (Decrypt)

PM: Xbzh šrcgny ubyvp Xhxhyía fié gnwrzfgií ? RA: Fgrrc zlfrys ybat unve va jngre.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)