Skip to Content

<

VAZECKA JASKYNA - VAZECKA CAVE

A cache by Engerau Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/31/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

EN: It is located in the Važecký Karst on the western edge of Važec village. Cave entrance is at elevation of 784 m. SK: Nachádza sa vo Važeckom krase na západnom okraji obce Važec. Vchod do jaskyne je v nadmorskej výške 784 m.

EN: Vazecka Cave - small, but beautifull.

Northern slopes of Low Tatras National Park /with embedded nappes of carbonated rocks/ is one of the most important carst regions in Slovakia. Vazecka Cave is one of three caves in this territory which is made available to public (the other two are Demenovska Cave of Freedom and Demenovska Ice Cave). All together there is approximately 600 caves in this region.

Vazecka Cave is formed in the Middle Triasic dark-grey Gutenstein limestones of the Biely Váh Series of the Choc Nappe, by ancient ponor waters of the Biely Váh side branch. Cave length is 530 m. Original river modelled passages are in several places reshaped by collapses, mainly along the interbed limestone surfaces.

Carst processes in this cave are connected to presence of carbonated rocks. Rain and above ground waters consist of some amount of CO2 and are aggressive in contact with the limestone. While running through soil and humus layer and other processes these waters are enriched with the CO2 even more. Such water proceeds through system of pores, breaches and breaks of limestone massif which is then melting from water's aggression. Simple chemical reaction takes place here (CaCO3 + H2O + CO2 = Ca 2+ + 2(HCO3) - is reversible) after which these waters create cavities - caves in the limestone. These processes are called corroding. Cavities were later on erosively expanded to sizable cave systems by watercourse of Biely Váh River. When by mentioned corrosion enriched waters made it to the open cave's space, they are becoming oversaturated and precipitation of CaCO3 creates cave's decoration - stalactites, stalagmites, overflows, cave pearls, etc.

Underground spaces are decorated mostly by stalactites, stalagmites and flowstone pools. A large part of the cave is filled with fine-grained sediments from floods of the Biely Váh River and perhaps also from waters of the ponor water flow in half-blind valley in Priepadlá.

Air temperatures range between 6.5 and 7.1 °C, relative humidity between 94 and 96 %. Entrance parts are influenced by climatic changes on surface during the year, which are demonstrated by frost weathering of limestones.

The cave represents an important palaeontological finding place of cave bear bones (Ursus spelaeus). From among cave invertebrates, the finding of Eukoenenia spelaea is remarkable and unique and means the northest occurrence of a representative of this order of palpigrades, by what the Važecká Cave ranks among the biospeleological localities of the European importance. Sporadical occurrence of several bat species was recorded in the cave.
The entrance hall was known to local people since long ago. The continuation of cave spaces was discovered by O. A. Húska with assistance of A. Somr in 1922. Thanks to F. Havránek, who rented the cave from the Važec landowners and provisionally opened it to the public as early as 1928. The official assessment permiting opening the cave for public is from 1934. The spaces behind the Stone Dome were discovered by F. Havránek and members of the Speleological Club from Brno (O. Ondroušek, E. Coufalík, J. Balák and R. Kunc) in 1952. After the reconstruction of show path and installation of electric lighting is the cave in operation since 1954. The surveyors from Turista penetrated into the side passage behind the Gallery in 1962 – 1963 and the cavers from the regional group of SSS Liptovský Mikuláš in 1988 – 1989. Public has access to 235 m of path.

For successful "found it" log you need to take a picture of you and the GPS before the entrance to the Cave and send me the answers to the following questions:

1. What was the maximum length, stand-up position height and known age of the Cave Bear?
2. According to observation probe in the cave's part "Kostnica" how deep were found bones of the Cave Bear.
3. What is the altitude of the most beautiful part of the cave called Gallery "Galéria".
4. Name at least three animals living in the Vazecka Cave.

.. answers can be obtained from the information panels, situated in the front of the cave's entrance.

Other info including opening hours you can find at (visit link)


SK: Važecká jaskyna - malá, ale krásna.

Severné svahy Nízkych Tatier /s uloženými príkrovmi karbonátových hornín/ sú jednou z najdôležitejších krasových oblastí na Slovensku. Važecká jaskyna je jednou z troch sprístupnených jaskýn tohto regiónu (ostatné dve sú Demänovská jaskyna Slobody a Demänovská ladová jaskyna). Celkovo sa v danom regióne nachádza zhruba 600 jaskýn.

Važecká jaskyna je vytvorená v druhohorných strednotriasových tmavosivých gutensteinských vápencoch bielovážskej série chocského príkrovu bývalými ponornými vodami bocného ramena Bieleho Váhu. Dosahuje dlžku 530 m. Na viacerých miestach pôvodné riecne modelované chodby sú pozmenené rútením najmä pozdlž medzivrstevných plôch vápencov.

Krasové procesy sú viazané na prítomnost karbonátových hornín. V princípe sa jedná o toto:
Daždové a povrchové vody obsahujú urcité množstvo CO2 a sú svojím spôsobom voci vápencom agresívne. Prechodom pôdnymi a humusovými zložkami i dalšími procesmi sa tieto vody o CO2 ešte viac obohacujú. Takáto voda prestupuje systémom pórov, trhlín a puklín cez vápencový masív a svojou agresivitou ho rozpúšta. Dochádza ku jednoduchej chemickej reakcii (CaCO3 + H2O + CO2 = Ca 2+ + 2(HCO3) - je reverzibilná) a takýmto spôsobom tieto vody vytvárajú vo vápenci dutiny - jaskyne. Tieto procesy sa nazývajú korozívne. Dutiny môžu byt neskôr vodným tokmi erozívne rozšírené na rozsiahlejšie jaskynné sústavy. Ked sa spomínanou koróziou obohatené vody dostanú do volného priestoru jaskýn, stávajú sa presýtené a dochádza znovu k vyzrážaniu CaCO3 tentoraz v podobe jaskynnej výzdoby - stalaktity, stalagmity, náteky, jaskynné perly, atd.

Podzemné priestory dekorujú najmä stalaktity, stalagmity a sintrové jazierka. Znacná cast jaskyne je vyplnená jemnými sedimentmi naplavenými bývalými, najmä povodnovými vodami Bieleho Váhu, údajne aj vodami z ponorného toku z poloslepej doliny v Priepadlách.

Teplota vzduchu je 6,5 až 7,1 °C, relatívna vlhkost 94 až 96 %. Vstupné casti jaskyne sú pocas roka ovplyvnované klimatickými zmenami na povrchu, ktoré sa v zime prejavujú mrazovým zvetrávaním vápencov.

Významné paleontologické nálezisko kostí jaskynného medveda (Ursus spelaeus). Z jaskynných bezstavovcov je pozoruhodný až unikátny nález štúrovky Eukoenenia spelaea – najsevernejší výskyt zástupcu tohto radu pavúkovcov, cím Važecká jaskyna patrí medzi biospeleologické lokality európskeho významu. Ojedinele sa v jaskyni zistil výskyt niekolkých druhov netopierov.

Vstupná sien bola tamojším obyvatelom dávno známa. Pokracovanie jaskynných priestorov objavil v roku 1922 O. A. Húska za spolupráce A. Somra. Podla F. Havránka, ktorý si v roku 1922 jaskynu prenajal od važeckého urbáru, bola provizórne sprístupnená už v roku 1928. Úradný výmer povolujúci sprístupnenie jaskyne pre verejnost je z roku 1934. Priestory za Kamenným dómom objavil F. Havránek a clenovia Speleologického klubu v Brne (O. Ondroušek, E. Coufalík, J. Balák a R. Kunc) v roku 1952. Po rekonštrukcii prehliadkového chodníka a inštalácii elektrického osvetlenia je jaskyna v prevádzke od roku 1954. Do bocnej chodby za Galériou prenikli prieskumníci Turistu, n. p., v rokoch 1962 – 1963 a jaskyniari z oblastnej skupiny SSS Liptovský Mikuláš v rokoch 1988 – 1989. Sprístupnených je 235 m.

Pre úspešný "found it" log by sme radi videli foto Vás spolu s GPS pred vchodom do jaskyne a tiež správne odpovede na nasledujúce otázky:

1. Medved jaskynný - Aká bola jeho maximálna dlžka, maximálna výška v stoji a kolko rokov sa maximálne dožil?
2. Na základe prieskumnej sondy v Kostnici (cast jaskyne) v akej hlbke sa našli kosti jaskynného medveda?
3. Aká je nadmorská výška jednej z najkrajších miestností jaskyne, Galérie?
4. Vymenujte aspon tri živocíchy, žijúce vo Važeckej jaskyni.

.. odpovede na otázky môžete vycítat z informacných panelov pred vchodom do jaskyne.

Dalšie info nájdete na (visit link)

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

585 Logged Visits

Found it 574     Didn't find it 1     Write note 9     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 521 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.