Skip to content

<

Backwards flowing river

A cache by OlofL Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/10/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

OBS! Det finns ingen burk på platsen, det en earthcache, en sorts virtuell cache.

NOTE! There is no container at the location, it is an earthcache, a kind of virtual cache.

[SV] Ån som rinner åt båda hållen
Åar och floder rinner alltid nedströms, men vad är egentligen nedströms? Nedströms är helt enkelt åt det håll där vattennivån är lägre och på sällsynta platser kan det vara åt olika håll vid olika tillfällen.

Almaån börjar i Finjasjön och mynnar i Helge å vid Hanaskog. Strax efter utloppet ur Finjasjön sammanflyter den med den vanligtvis betydligt mindre Hörlingeån. Hörlingeån avvattnar ett ganska stort område med huvudsakligen kuperad skogsmark.

Men den lilla biten av Almaån mellan Finjasjön och sammanflödet med Hörlingeån är unik. Vid enstaka tillfällen, t.ex. efter kraftigt regn eller kraftig snösmältning på tjälad mark blir vattenflödet i Hörlingeån större än vad som Almaån kan ta emot nedströms sammanflödet. Då vänder flödesriktningen på denna lilla bit och Almaån rinner baklänges in i Finjasjön. Finjasjön agerar då som en stor reservoar åt Hörlingeån-Almaån och utjämnar flödet nedströms. Om detta håller på en längre tid kan därför nivåändringen av Finjasjön bli kraftig, så var det t.ex. vid översvämningen 2002 då Finjasjön steg nästan 3 meter.

För att logga denna cache behöver du genomföra några mätningar på plats för att lösa dessa 3 uppgifter+eventuellt en bonus:
- Släng i lite löv eller ris från stenvalvsbron (cykelbron). Uppskatta hastigheten på flödet i meter per sekund. Notera i loggen hastigheten och åt vilket håll (norr/söder) vattnet rinner.
- Mät vattenståndet. Det ska du göra genom att räkna antalet synliga stenvarv i fundamentet MELLAN broarna, NÄRMAST cykelbron på VÄSTRA (Finja-) sidan. Notera antalet i loggen.
- Tänk efter hur vädret varit senaste dagarna. Notera i loggen om det regnat mycket eller varit torrt och om det varit snö eller är fruset i marken.
- Som bonus fotografera gärna ån och bifoga loggen så alla kan följa årstidernas växlingar.

När jag besökte platsen den 10:e mars 2010 hade det varit torrt och kallt med viss snösmältning på tjälad mark en längre tid och isen låg tjock på Finjasjön. Vattnet flöt norrut med ca 1,5 m/s och det var 5 stenvarv+10 cm ner till vattenytan.

OBS att infarten till Pukehusvägen från Helsingborgsvägen nyligen är stängd så vägkartor over området stämmer inte.

[EN] Backwards flowing river
Streams and rivers are always flowing downstream, but what is actually downstream? Downstream is simply the direction in which the water level is lower and in rare places, it may change its direction sometimes.

Almaån begins in Finjasjön and ends when it merges with Helge å in Hanaskog. Shortly after the exit of Finjasjön it merges with the usually much smaller Hörlingeån. Hörlingeån drains a fairly large area of mainly hilly forested land.

But the little bit of Almaån between Finjasjön and the merger with Hörlingeån is unique. Occasionally, such as heavy rain or snowmelt on frozen ground the water flow in Hörlingeån becomes larger than Almaån can receive downstreams of the merger. Then the flow direction of this little piece of river turns backwards into Finjasjön. Finjasjön is at such occasions acting as a major reservoir for Hörlingeån-Almaån to limit the flow downstream. If this keeps going on for a longer period it can change the level of Finjasjön dramatically, for example the flooding in 2002 caused Finjasjön to rise nearly 3 meters.

To log this cache you need to do some measurements at the location so solve 3 tasks and optionally a bonus task:
- Throw in some leaves from the stone bridge (bicyclebrigde) into the river. Estimate the velocity of flow in meters per second. Note in your log the flow speed and in which direction (north/south), the water flows.
- Measure the water depth. Do this by counting stone layers in the bank BETWEEN the bridges, CLOSEST to the bicycle bridge on the WEST side (closest to Finja). Note the number in your log.
- Think about how the weather has been last few days. Note in your log if it rained or was very dry and if there was snow or frozen soil.
- Optionally take a photograph of the river as documentation over the changing conditions at the site.

When I visited the site on March 10, 2010, it had been dry and cold with some snow melting on frozen ground for a long time and the ice was still thick on Finjasjön. The water flowed northward by about 1,5 m/s and it was 5 layers and 10 cm to the water surface.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.