Skip to Content

<

Sucha Bela / Dry White

A cache by Jahelis , Romanovci70 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/12/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Roklina Suchá Belá / Dry White Gorge


.
Jedna z nejromantictejších roklin Slovenského ráje. Voda protékající pres ni pramení na severním okraji planiny Glac. Její tok od sebe oddeluje masív Ptacího hrbu a Rumanové. Do Velké Bielé vody ústí prímo ve stredisku Podlesok. Historie turistického objevování Suché Belé zacala roku 1900, kdy se skupina pod vedením prof. M. Rótha dostala až k Misovým vodopádum. V roce 1908 k nim vyznackovali a upravili turistickou stezku. V breznu 1910 prešla skupina pod vedením A.Mervaya poprvé v zime celou roklinou. Úplne, vcetne Rokliny Misových vodopádu, ji zprístupnili clenové Horské služby v roce 1957. Vodopády v slede postupu: Misové vodopády, Roklina Misových vodopádu, Roklina, Okienkový vodopád, Korytový vodopád, Bocní vodopád, Kaskáda.
.
Roklina se vyznacuje mimorádne výraznými geomorfologickými prvkami
.
Podstatnou cást rezervace zabírá roklina s prilehlými, rozlicne exponovanými vápencovými svahy. Roklina je príkladem zpetné eroze s cetnými vodopády, z nichž stojí za zmínku napr. Okienkový vodopád, Bocný vodopád ci Misové vodopády, a vyznacuje se mimorádne výraznými geomorfologickými prvky, jako jsou skalní okna, stupne, obrí hrnce vytvárené vodními víry, prahy, pereje a jiné geomorfologické formy dodávající území atraktivnost. Rezervace má zachovalé lesní fytocenózy, které tvorí extrémne vápencové buciny a reliktní vápencové bory, stejne jako údolní lesní spolecenstva s hojným výskytem chráneného ???? ????????. Zastoupení rostlinných druhu do znacné míry ovlivnuje teplotní inverze. Chladnomilné a vlhkomilné druhy se nacházejí v údolních cástech rokliny, zatímco teplomilnejší druhy osidlují vrchní cásti. Zoocenózy jsou charakteristické výskytem bežných druhu. Z ptáku se nejcasteji vyskytují konipas horský, strízlík obecný, sýkora uhelnícek a další. Biotopem jelení zvere jsou horní, rovnejší cásti území. Území má vysokou vedeckovýzkumnou hodnotu, využívá se však i v rámci turistické cinnosti. Pres rezervaci vede frekventovaná znacená turistická trasa.
PRÍSTUP: Pešky z Hrabušic a z Betlanovec.
OKOLÍ: Podlesok, Piecky, Velký Sokol, Malý Kysel, Glac a Kláštorisko.
Nejnižší bod - ústí rokliny: 550 m n.m.
Nejvyšší bod - vrch Suchá Belá: 959 m n. m.
Prevýšení 409 m na délce 3,8 km
.
! ROKLINA JE JEDNOSMERNÁ,ZACÍNÁ SE Z KEMPU PODLESOK !
.
.
On of the most romantic ravines in the Slovak Paradise. The water that flows through the ravine springs in the northern end of the Glac plateau and divides Vtácí hrb (Bird Hump) mountain from the Rumanová mountain. The creek flows into the Velké Biele vody (Big White Waters) right in the tourist centre Podlesok. The history of the process of discovering the Dry Belá started in 1900, when a group under the leadership of Prof. M. Róth approached Misové vodopády (Misové Waterfalls). In 1908 they marked and arranged a tourist path up to the waterfalls. The first passage through the whole ravine in the winter season was achieved by A. Mervay and his group in March 1910. The whole ravine (including the Misové Waterfalls) was open to public by the Mountain Rescue Service in 1957. The order of waterfalls by hiking the ravine: Misový Waterfall, Misový Waterfall Gorge, Roklina (Gorge), Okienkový vodopád (Little Window Waterfall), Korytový vodopád (Flume Waterfall), Bocný vodopád (Side Waterfall), Kaskáda (Cascade).
ACCESS: On foot from Hrabušice or from Betlanovce.
SURROUNDINGS: Podlesok, Velký Sokol (Big Falcon), Malý Kysel (Small Kysel), Glac and Kláštorisko.
.
Gorge has a very significant geomorphological features
.
Occupies a substantial part of the reservation adjacent to the gorge, variously exposed limestone slopes. Gorge is an example of backward erosion with numerous waterfalls, which are worth mentioning as Okienkový waterfall, side dish or waterfall waterfalls, and is characterized by an extremely significant geomorphological features such as rock windows, grade, giant pots with water generated by faith, thresholds, and rapids other geomorphological forms supplying territory attractiveness. Book has preserved forest phytocoenoses which is extremely chalky limestone beech forests and relict pine forests, as well as the valley forest communities rife with the protected ??? ???????. Representation of plant species to a large extent affects the temperature inversion. Zoocoenoses are characterized by the occurrence of common species. The birds are usually found gray wagtail, Wren, Coal Tit, and more. Deer habitat are the upper, flatter part of the territory. The territory has a high scientific research value, but also used in the tourist business. Despite the book leads busy tourist route.
Lowest point - the mouth of the Gorge: 550 m a.m.
Highest point - Elevation Dry Belá: 959 m a. M.
Vertical drop 409 m length of 3.8 km
.
! GORGE IS UNIDIRECTIONAL, STARTING FROM THE CAMP PODLESOK !
.
.
PODMÍNKY PRO UZNÁNÍ LOGU
.
1.Tri nejdelší vodopády Suché Belé + jejích délky
.
2.Jaká vzácná drevina roste v okolí rokliny
.
3.Souradnice vás zavedou k místu,kde se prochází vedle vodopádu ve skále dírou zpusobenou erozí.Jméno tohoto vodopádu.
.
4.Foto s GPS u díry nad žebríkem.Pro vetší bezpecnost muže být foto až z druhé strany díry viz.foto
.
Veškeré informace najdete na informacních tabulích a tabulkách podél rokliny.Odpovedi nám pošlete e-mailem a foto priložte k logu
POZOR Uzány budou pouze správné odpovedi vyctené z informacních tabulí v Suché Belé.Pri hledání na webu mohou být odpovedi nesprávné,napríklad pri googlení jsem našel ruzné délky vodopádu,které se neshodují s temi,které jsou na info tabuli v Suché Belé
.
.
CONDITION FOR YOUR LOG
.
1.Three longest waterfalls in the Dry White Gorge+ Their length
.
2.Rare conifer, which grows near the ravine
.
3.Coordinates will take you to where it is next to a waterfall in the rock hole inflicted backward erosion.Name this waterfall.
.
4.To your log insert you photo with GPS in the hole,To which leads the ladder
.
All informations it is possible locate from information table along gorge. Answer send us an e-mail.Attach photo to your log
.
.
TOPlist


Táto keška bola nominovaná na Slovak GeoAwards 2014


Additional Hints (Decrypt)

ab uvag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.