Skip to content

<

Store Mosse Earth cache

A cache by Ingabo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/13/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

NOTERA ! Det finns ingen låda med loggbok vid en Earth cache ! Istället måste du läsa texten på denna sida och lösa de uppgifter som angivits här.

NOTE ! There is no box and log book at an Earth cache ! Instead you must read the text on this page and complete the tasks specified here.


Store Mosse Nationalpark Earth Cache

Välkommen till Store Mosse ! – Welcome to Store Mosse !

Utsikt over Kävsjön – View over Kävsjön
Store Mosse är en högmosse som skapades under den senaste istiden.
Mossen utgör en av Sveriges 29 nationalparker sedan 1982Mossen och dess omgivningar
Store Mosse är södra Sveriges största högmosse och täcker ett området på över 7700 ha. Här finns över 4 mil med iordningställda vandringsleder samt grillplatser, vindskydd och övernattningsplatser. Delar av leden är även handikappanpassad.
Utmed RV151 finns ett storslaget Naturum (inomhus natur museum) ifrån vilket man kan studera fågellivet vid Kävsjön bak installerade kikare genom panoramafönster. Det finns även en utställning där man mycket pedagogiskt kan följa mossens utveckling steg för steg igenom årtusendena.
För Naturums öppet tider.

Norrut runt sjön Kävsjön finns en bred iordningställd vandringsled (12,5 km) och söderut en kortare led till Lilla Lövö. Store Mosse rymmer många olika sorters natur och ett omfattande djurliv.


Hur det hela började
Den svenska berggrunden föddes för runt 3 miljarder år sedan. För 1 miljard år sedan rämnade marken och en 800 km lång förkastning bildades. Granit och gnejs möttes och bildade en ny berggrund. Vind och vatten eroderade berget till en nästan plan yta och uppstickande berg blev öar i ett hav av sten i detta området.
Den senaste istiden inleddes för cirka 110 000 år sedan. Isen täckte som mest Skandinavien och områden ner till floden Weichsel (numera Wisla) i Polen. Perioden kallas därför också Weichselperioden. Isen började här dra sig tillbaka för runt 18000 år sedan och smältvattnet formade isälvar som blev till issjöar.
Stora mängder sand och grus följde med smältvattnet och avsattes sedan på sjöbotten. Lövön och Stora Svänö inom Store mosse är moränöar medan åsen Växudde skapades av en isälv. Stora kvarliggande isblock formade dödisgropar vilka än idag kan ses som stora flacka försänkningar i marken.

För 13500 år sedan täcktes Store Mosse av sjön Fornbolmen. I norr låg landisen kvar men i takt med att den drog sig tillbaka höjdes jordskorpan i och med att tyngden från isen försvann. Sjöns utlopp ändrade riktning i och med landhöjningen och vattnet tömdes ut via Lagan. På sjöbottnen låg sedan sand kvar som flyttades av tilltagande vindar och dynryggar skapades, så kallade rocknar. Dessa förgrenar sig som ett nät igenom nationalparken.
Växter började slå rot vid iskanten för 14000 år sedan såsom isranunkel, purpurbräcka och fjällsyra. Dessa växter finns idag enbart kvar i vår fjällvärld.
För 13000 år sedan bredde tundran (mark med ständig frost) ut sig runt Fornbolmens stränder. Idag finns fortfarande tundraväxter kvar i området. Redan för 12000 år sedan fanns sångsvan här och Havtorn kantade sjöns stränder.
För 11 000 år sedan kom tall och hassel till området. Några tusen år senare blev klimatet mildare och rikliga regn gjorde att vattennivån steg varvid sandheden försumpades. Det började växa vitmossor men döda växtdelar kunde inte förmultna på grund av den syrefattiga miljön. Lager på lager med död mossa lades istället ovanpå varandra och myren växte på höjden. För drygt 5000 år sedan blev klimatet svalare och vattennivån sjönk varvid växterna förlorade kontakten med grundvattnet och kärret förvandlades till en mosse.Miljön i en mosse
En mosse är en av de näringsfattigaste miljöer som finns då den enda näring som tillförs kommer med regnvattnet. Mycket få växter kan överleva i den miljön. När tuvullen sätter frö smyckas mossen av hela fält med dessa silvertussar och i juli blommar myrliljan. I augusti blir sedan hjortronen mogna.
Store mosse består av flera högmossar med kärr och sanddyner. I kärren har växtrötterna kontakt med grundvattnet och näringshalten avgör om växtligheten blir rik eller fattig. I sumpmarker blir det ont om syre pga bristande vattencirkulation varför döda växter inte kan brytas ned till jord. Halvt multnade lagras de i allt tjockare skikt och omvandlas med tiden till torv. Så småningom når torvlagren upp över vattennivån i marken. I ett regnigt och svalt klimat kan torvbildningen ändå fortsätta. Myren växer sig högst på mitten och en högmosse, som får allt sitt vatten från nederbörden, har bildats. Store Mosse består av både högmossar - de största i Sverige – och kärr. Sistnämnda tar även emot vatten från omgivningen.

För 10 000 år sedan var björn, varg och utter mångtaliga och ett par tusen år senare drog älg, rådjur och kronhjort in. Idag finns även enstaka lodjur i området.

Fågellivet är rikt på grund av områdets vassruggar, våtmarker och grunda strandkanter. Tranor, spovar och ljungpipare är vanliga. Men även fiskgjuse och havsörn ses cirkla över våtmarken. Dessa blir utfordrade under vinterhalvåret och kan beskådas bekvämt via en utplacerad webkamera.
Se på mossens utplacerade Webkameror .

I våtmarker trivs och frodas många sorters insekter vilka sedan bildar föda åt fåglarna. Flera sorters sländor kan ses jaga sina byten som exempelvis bromsar. Myggorna svärmar över myren i skymningen.

Uppgift att utföra samt frågor att besvara : För att bekräfta din fysiska närvaro på platsen vore en tydlig bild föreställande dig själv utanför ingången till naturum uppskattad. Publicera den tillsammans med din log. Foto är frivilligt !
* Hur många trappsteg är det från marken upp till översta plattformen på det stora fågeltornet alldeles norr om Naturum ?
* Hur många fastkedjade pallar i metall står det högst upp i fågeltornet ?
* Hur många bord finns det vid Wibecksplatsen (följ Wibecksleden ifrån naturum) ?

* Vad är det för skillnad mellan våtmark, myr, mosse och kärr ?
* Hur och när ungefär har Sveriges alla torvmarker bildats ?
* Hur högt är lagret av döda rester ifrån växtriket ovanpå sandbottnen vid Store Mosse ?


Svara på ovanstående frågor med e-post direkt till cache ägaren !

Ingen publicering av ledtrådar eller svar på ovanstående är tillåtet. Loggar som inte uppfyller dessa krav kommer att strykas. Found loggar utan godkända svar på frågorna kommer att strykas.
Logga istället en note när du varit på plats och ändra den sedan till found när du svarat på frågorna och fått svaren godkända.


Referens :
Brochyr utgiven av Jönköpings kommun om Store Mosse samt material från utställningen i naturum.

Medtag picnic korg och kikare och ha en lärorik stund ute i naturen !
This bog was created during the last ice age and it forms one out of 29 National Parks within Sweden

The bog and its surroundings
Store Mosse is one of the largest raised bogs in southern Sweden and it covers an area of more than 7700 ha. Here you will find more than 40km of prepared path, barbque places and shelters. Parts of the path is available for disabled.
Along Road 151 there is a Naturum (indoor nature museum) from which you can study bird life along the lake Kävsjön behind fixed binoculars through a panoramc window. There is also an exhibition where you in a very pedagogic way can follow the development of the bog over several thousand years of time.
For Naturums opening hours.


Northwards round the lake Kävsjön there is a well prepared path (12,5 km) and southwards a shorter path leading to Lilla Lövö. Store Mosse contains of many different kinds of nature and it has a huge amount of species within its areas.

How everything started
The Swedish bedrock was formed around 3 billion years ago. Around 1 billion years ago the earth crust separated, fused and melted to create a new formations. A 800 km long fault was created and granite and gneiss met making the foundation for a new bedrock. Wind and water eroded the rock to an almost flat surface and mounds of rock became islands in a sea of stones in this area.
The last ice age began 115 000 years ago. The ice covered all Scandinavia and areas down to the river Weichsel (Wisla nowadays in Poland). The period is thus called the Weichsel period. The ice began to retreat 18000 years ago and the melting water formed ice rives which expanded into lakes.
A large amount of sand and moraine whirled with the currents and was deposited in the lakes. There are islands of moraine like Lövö and Södra Svanö aswell as a ridge formed by torrential ice river called Växudde. Huge blocks of ice were left behind and when they melted they left distincive hollows in the ground which still can be seen today at Kringelbärö in the southern part of the National Park.

13500 years ago Store Mosse was covered by the lake Fornbolmen. To the north the giant glacier was still in place but as the ice retreated the land rose due to the relief of the pressure from the ice.. The outflow of the lake changed direction and the lake was emptied through the river Lagan.
Alpine plants started to grow close to the glacier border 14000 years ago. These plants can only be found in alpine terrain nowadays.
13000 years ago a park like tundra was formed along the shores of Fornbolmen where bushes like Willow and Dwarf birch grew. Still today there are tundra plants growing in the area. Already 12000 years ago swans rested here and Sea-buckthorn was growing along the shores of the lake.
11000 years ago pine and Hazel came to the area. Some thousand of years later the climate became milder and heavy rainfall made the water level raise causing the sandy heath become waterlogged. Sphagnum mosses began to colonize but dead plants were not transfomed to earth. Instead they lay down and grew in height forming the mire. Around 5000 years ago the climate went cooler and the water level sank whereby the plants lost contact with the ground water and the area developed into a bog.

The environment in a bog
A bog is one of the harshest existing environments where the only nutrition added is by rain water. Very few plants can survive under these conditions. Dry hummocks and wet hollows interchange with each other over time Thousands of silvery cotton balls decorate the bog when the Hares tail Cotton grass sets seed. In July the Bog Asphodel flowers and in August the honey coloured Cloudberries tempt.
Store Mosse National park consists of several raised bogs, intermingled with fens and eskerlike sand dunes.

10 000 years ago bear, wolf and otter could be seen in numerous amounts and a couple of thousand years later elch, roe and deer arrived to the area too. Today also the rare Lynx is living in the area.

The bird life is rich due to the shallow waters, reed beds and shores. Cranes, Golden Plowers, Curlew, Jack Snipe and Whimbrel can be seen in the area. Gold tailed eagle, white tailed eagle and osprey circle over the area. The raptors are fed during the winter time and can be watched from Naturum with binoculars.
Have a look at the fixed positioned Webcams .

In wetland many species of insects can survive and later becoming food for the birds. Several species of dragonflies can be seen hunting for prey. During sunset swarms of mosquitos dance.

Task to complete and questions to answer : To confirm your presence at this place you are kindly requested to picture yourself at the entrance to Naturum. Publish the picture together with your log. Note that picturing yourself is not mandatory according to the earth cache rules !
* How many steps are there up to the upper platform of the nearby bird watching tower !
* How many chained chairs are there at the top of the bird watching tower platform ?
* How many tables are there at Wibecksplatsen ( follow signed path from Naturum) ?

* What is the difference betwenn wetland, bog, moor and fen ?
* How and when approximately were all the turf areas in Sweden created ?
* How high is the layer of dead remains of plants on top of the sand at the bottom of Store Mosse ?

Answer the questions by e-mail directly to the cache owner !

Publishing hints or answers to the questions above is prohibited. Logs which do not comply with these guidelines will be deleted. Found logs without approved answers will be deleted.
Instead log a note after your visit and change it to a found after you answered the questions and got an approval to log.


Reference material : Brochure issued by Jönköping Community on Store Mosse and material from the exhibition in Naturum.

Bring a picnic basket, a binocular and have a pleasant time out and indoor !

Lycka till / Good Luck !

Ingabo

Additional Hints (Decrypt)

Purpx gur yvzvgrq bcravat ubhef bs Anghehz !

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.