Skip to content

This cache has been archived.

pavelm2408: Podvádíte! Valná většina z vás podvádí - a neluští. Hra tím ztrácí kouzlo, smysl a soutěživou souměřitelnost mezi hráči. A v podvodech vás rozhodně podporovat nehodláme! - Ostatně co od vás čekat, až o něco půjde, když ve hře, při níž nejde o nic než o zážitek, nejste schopni hrát čestně.
Ti slušní mají zase jednou smůlu, těm se omlouváme. Prostě - smůla.
Kde byla k nalezení finálka této keše, najdete určitě třeba na finálky.cz, což nás nebaví - a proto byla tato keš zrušena. Poděkujte provozovatelům těchto a podobných stránek.
Případné následující logy typu FI lze tímto považovat za neplatné.
Na shledanou v lepších časech!

More
<

KBK

A cache by pavelm2408 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/16/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Multi keš venovaná KBK ("Drobná dráha Králuv Dvur - Beroun - Koneprusy").
Der sich mit der KBK-Bahn ("Drobná dráha Králuv Dvur - Beroun - Koneprusy") beschäftigte Multicache.
A multi-cache conversant with the KBK-railway ("Drobná dráha Králuv Dvur - Beroun - Koneprusy").

***

KBK
Stavba Ceské západní dráhy podnítila zájem podnikatelu v oboru vápenictví o krasovou oblast na Berounsku. Ti zacali stavet vápenice a cementárny co nejblíže železnici. Vápenec se však dovážel povozy z lomu na Damilu a u Koneprus. S rozvojem výroby tato doprava nepostacovala a to vedlo k návrhu postavit železnici na svoz vápence.
První žádosti Královodvorských cementáren z roku 1887 nebylo vyhoveno, nebot šlo o neverejnou dráhu a ta nemela podporu ze zákona. V roce 1895 požádala stavební firma Fr. Schön a synové o udelení koncese na stavbu verejné úzkorozchodné dráhy pro svoz vápence z Koneprus do Berouna a Králova Dvora. Ješte téhož roku predložila projekt ke schválení. Ten byl na základe pripomínek v letech 1896 a 1897 prepracován a po vykonání politických pochuzek byla potom udelena 21.2.1897 koncese ke stavbe a provozu trate. Podle projektu zacínala dráha v Králove Dvore, odtud vedla do Berouna a dále až k lomum do Koneprus.

Trat mela rozchod 760 mm, nejmenší polomer oblouku 60 m, nejvetší stoupání 30 promile. Podle puvodního projektu mela být dlouhá 12,6 km, ale pro nedostatek penez u firmy Herget, nemohla tato postavit nákladište na odbocce k Damilu, a proto se nepostavila ani tato odbocka. Pri zahájení provozu 9.5.1898 mela potom celá trat délku 11,3 km. Dráha mela název "Drobná dráha Králuv Dvur - Beroun - Koneprusy" (KBK).

Dráha fungoval do konce 50. let 20. století, kdy se težba vápence presouvala do nove založeného velkolomu Certovy schody (VCS) a dráha KBK postupne ztrácela na významu, zvlášte po otevrení normálnerozchodné trati ze seradovacího nádraží Beroun do VCS. Provoz KBK byl zastaven k 31.12.1962, ackoliv poslední vlak jel 24.12.1962.

V soucasnosti je vyvíjeno úsilí o obnovu provozu malodráhy pro turistické úcely v úseku Beroun - Koneprusy, jeskyne.

KBKDer Ausbau der Tschechischen West-Bahn (Ceská západní dráha) unterstützte die Interesse der Unternehmer in der Kalkbrennerei für das Karstgebiet in der Umgebung der Stadt Beroun (Beraun). Sie begonnen die Kalk- und Zementwerke  in der Nähe der Eisenbahn zu bauen. Der Kalkstein wurde mit Fuhrwerken  aus den Steinbrüchen auf dem Berg Damil und bei Koneprusy (Konieprus) geliefert. Mit der weiteren Produktionsentwicklung hat diese Förderung nicht mehr gereicht und das ist zu dem Entwurf geführt, eine Eisenbahn zur Kalksteinförderung zu bauen.
Die erste Anforderung des Zementwerkes in Králuv Dvur (Königshof) wurde nicht berücksichtigt, weil es sich um eine unöffentliche Bahn mit keiner gesetzlichen Unterstützung handelte. Im Jahre 1895 hat die Baufirma Fr. Schön und Söhne um die Erteilung der Konzession für den Ausbau der Schmalspurbahn für die Kalksteinförderung von Koneprusy (Konieprus) nach Beroun (Beraun) und Králuv Dvur (Königshof) gebeten. Noch in diesem Jahr hat sie das Projekt zur Abstimmung vorgelegt. Dieses wurde auf dem Grund der Anmerkungen in Jahren 1896-97 umgearbeitet und nach der Durchführung der politischen Begehungen wurde die Konzession zum Bahnausbau und -betrieb am 21.2.1897 erteilt. Nach dem Projekt hat die Bahn in Králuv Dvur (Königshof) angefangen, von hier hat sie nach Beroun (Beraun) und zu den Kalksteinbrüchen in Koneprusy (Konieprus) weitergeführt.

Die Strecke mit der 760-mm-Spurweite und dem kleinsten Bogenradius 60 m hatte die größte Steigung 30 Promille. Nach dem ursprünglichen Projekt sollte die gesamte Bahnstrecke 12,6 km lang sein, jedoch wegen dem Geldmangel konnte Firma Herget keine Ladestelle beim Abzweig zu Damil bauen und darum wurde dieser Abzweig auch nicht gebaut. Bei der Betriebseröffnung am 9.5.1898 hatte dann die Strecke gesamte Länge 11,3 km. Die Bahn wurde "Drobná dráha Králuv Dvur - Beroun - Koneprusy" (KBK) genannt.

Die Bahn war im Betrieb bis Ende der 50. Jahren des 20 Jahrhunderts, in dennen der Kalksteinabbau in den neuen Steinbruch Certovy schody (Teufelstreppen - VCS) umgelegt wurde. Die Bahn verlor schrittweise ihre Bedeutung, besonders nach der Eröffnung der Normalspurbahn aus dem Rangierbahnhof Beroun (Beraun) zu VCS. Am 31.12.1962 wurde die KBK stillgelegt, obwohl der letzte Zug schon am 24.12.1962 gefahren ist.

Derzeit wird die Bemühung um die Verkehrserneuerung für die Touristische Ausnutzung im Abschnitt Beroun - Koneprusy, jeskyne (Beraun - Konieprus, Höhle) entwickelt.KBKEnglish text version is currently being prepared. We ask for your understanding and patience. - Thank you!


***

Prubeh dráhy (mapa - 1920) / Durchlauf der Bahn (Karte - 1920) /  The entire rail path (map - 1920):


KBK - mapa


***

Zdroje textu, obrázku a dalších informací / Text- und Bilderquellen, weitere Informationen / Text and images sources, more info: www.hornictvi.info http://www.rozhlas.cz (rozhlasový porad), http://kbkmalodraha.webnode.cz/***

K vlastní keši

Pred výstavbou každé železné dráhy bývalo nutno vykonat vždy nejméne jednu politickou pochuzku (místní šetrení). Stanme se tudíž protentokráte komisionári na politické pochuzce, která jest „… konána, aby byl prezkoumán podrobný projekt znázornující vybudování dráhy“ (Zákon o drahách c. 86/1937 Sb., díl III, cást A, § 11 - http://www.lexdata.cz).

Vlastní "politická pochuzka" zacíná v Tetíne a vine se okolím obce, protože práve zde se dochovalo nejvíce pozustatku nekdejší malodráhy. Na výchozích souradnicích lze vcelku pohodlne zaparkovat geovozidla nebo tam lze dojet i verejnou omnibusovou dopravou - a nachází se tu i jedna z místních osvežoven. Zjistíme celkový pocet AB padlých obcanu v obci v obou svetových válkách – a mužeme postoupit na další stage N 49° 56.(A+3) (B-A) (B) - E 14° 05.(A+2) (B-2) 2x(B-A).

Zde si povšimneme vpravo od trasy našeho pochodu prvního "drážního artefaktu". Až se do sytosti vynakocháme, vyfuníme cestou do kopce ješte 55 m pod azimutem 244°, abychom si všimli nalevo objektu nesouvisejícího prímo s vlastní drahou – a hlavne výrazného letopoctu CDEF v jeho prucelí.

Nyní mužeme zamírit k dalšímu významnému drážnímu objektu. Ten se nachází na N 49° 56.(B+C) (F) (A+E) – E 14° 05.(B) (B+F) (E+F). Pri príchodu si povšimneme vysokých operných zdí v jeho bezprostredním sousedství. Kolik je v pravé zdi otvoru? - Pokud jste spocítali, nebude problémem použít toto císlo G pro presun na další zastavení N 49° 56.(G-C) (E+F-C) (D) – E 14° 05.(B-G) (C+E+F) (D-E-B). - Pred tím si však mužete objekt ješte dukladne prohlédnout. Prohlídku nechávám zcela dobrovolne jen na vašem uvážení, protože je zde ponekud neporádek (což je ostatne škoda) - k návšteve nemohu tedy nikoho nutit.


Pokracujeme po telese bývalé trati pres nekdejší nádraží až k posedu, kde spocítáme, kolikrát musí myslivec svoji nožku na žebrík položiti, než usedne na cekané. Vaše zjištení budiž rovno císlu H.

A nyní již smele vzhuru po bývalé trati ke „grand finale“ na N 49° 56.(J+K) (G-I) (C+E+F-B) – E 14° 04.(E+L) (K-C) (D-L). - Ach, vlastne ješte ne tak docela, nemáme porád ješte po kupe všechny hodnoty! Cestou si tedy všimneme unifikovaných patníku. Pocet otvoru v každém jednom nám strhne závoj z tajemství, jaké hodnoty nabývá I. Až budeme klopýtat poblíž stožáru velmi velevysokého napetí na N 49° 56.(H) (H+F) (FxH-C) – E 14° 05.(B-C-E-F) (G-H) (D-C), zastavme se u nej jako na skutecne už posledním stanovišti a zjisteme jeho císlo - JKL.

Upozornení:

Trasu není vhodné absolvovat za tmy, kdy se pripravíte o skvelé výhledy do kraje - a pri zbloudení lze spadnout i na jinak bezpecné trase do nekterého z lomu.
Další významný pozustatek dráhy lze nalézt na N 49° 55.081 - E 14° 04.318  - budova bývalého nádraží Koneprusy. Jinak mnoho toho už z dráhy do dnešních dnu nezbylo.


Zum eigenen Cache

Vor dem Ausbau jeder "eisernen Bahn" war immer notwendig mindestens einen politischen Gang (örtliche Untersuchung) stattzufinden. Werden wir also für diesmal Kommissionär auf einem politischen Gang, der " ...stattgefunden wird, damit das den Bahnaufbau dargestellte Detailprojekt überprüft wird" (Bahngesetz - Zákon o drahách c. 86/1937 Sb., díl III, cást A, § 11 - http://www.lexdata.cz).

Der eigene "politische Gang" fängt in Tetín (Tetin) an und windet sich in der Umgebung der Gemeinde, weil gerade da die größte Anzahl der Reste der ehemaligen Kleinbahn zu finden sind. Auf den Einführungskoordinaten kann man bequem Ihre Fahrzeuge parken oder mit einem öffentlichen Omnibus herkommen - und befindet sich hier eine von den hiesigen Erfrischungsstellen. Wir stellen die gesamte Zahl AB der gefallenen Bürger in beiden Weltkriegen fest - und gleich dann kann man zu den weiteren Stage N 49° 56.(A+3) (B-A) (B) - E 14° 05.(A+2) (B-2) 2x(B-A) fortsetzen.

Hier rechts von unserer Spazierstrecke ist das erste "Bahnartefakt" zu bemerken. Falls wir uns genug labeln, erreichen wir durch den bergauf führenden Weg noch weitere 55 m unter dem Azimut  244°, damit das links liegende nicht direkt mit der eigenen Bahn zusammenhängende Objekt, und hauptsächlich die ausgeprägte Zeitrechnung CDEF in seiner Stirne bemerkt wird.

Jetzt kann man schon zu einem nächsten Bahnobjekt richten. Das befindet sich auf N 49° 56.(B+C) (F) (A+E) – E 14° 05.(B) (B+F) (E+F). Nach der Ankunft nehmen Sie in Betracht die hohen Stützmauer in der unmittelbaren Nähe. Wieviel Öffnungen sind in der rechten Mauer zu sehen? - Falls gerechnet, dann sollte kein Problem diese Nummer G für den Zug zum weiteren Haltepunkt N 49° 56.(G-C) (E+F-C) (D) – E 14° 05.(B-G) (C+E+F) (D-E-B) nutzen. - Noch vordem kann man das genannte Objekt grundsätzlich besichtigen. Die Besichtigung lasse ich ganz freiwillig auf Ihre Erwägung, weil da leider etwas Müll und Schmutz (was eigentlich Schade) ist - und darum kann niemand zum Besuch gezwungen wird.

Wir gehen durch den Bahnkörper über den ehemaligen Bahnhof bis zu dem Jägerhochstand fort, wo zu zahlen ist, wievielmal der Jäger seinen Fuß auf den Sprießel legen muß, bevor er zur Jagd setzen kann. Ihre Feststellung sei gleich der Nummer H.

Und jetzt schon kühnlich hinauf durch die ehemalige Bahnstrecke zum "Grandfinale" auf N 49° 56.(J+K) (G-I) (C+E+F-B) – E 14° 04.(E+L) (K-C) (D-L). - Ach, eigentlich noch nicht so ganz, denn wir ja noch nicht alle Werte haben! Unterwegs beachten wir also die unifizierten Wehrsteine. Die Zahl der Öffnungen in jedem Stein entdeckt Ihnen das Geheimnis, was für ein Wert Jhat. Wenn wir in der Nähe des Mastes einer elektrischen Hochleitung auf N 49° 56.(H) (H+F) (FxH-C) – E 14° 05.(B-C-E-F) (G-H) (D-C) stolpern werden, halten wir kurz bei ihm auf der schon echt letzten Stelle an, wo seine Nummer JKL zur Ablesung ist.

Zur Beachtung:

Das Absolvieren der ganzen Strecke ist nicht beim Dunkel geeignet, wiel Sie die herrlichen Aussichten in die Landschaft verwirken - und ebenso kann man auch auf dieser sonst ungefährlichen Strecke bei der Verirrung in einen von den umliegenden Steinbrüchen fallen.

Der weiter bedeutsamere Rest der Bahn ist auf N 49° 55.081 – E 14° 04.318 zu finden, wobei es in diesem Fall um das ehemalige Bahnhofsgebäude Koneprusy (Konieprus) geht. Sonst ist bis heutigen Tagen aus der Bahn kaum was geblieben.


About the cache

English text version is currently being prepared. We ask for your understanding and patience. - Thank you!Pocet návštevníku - Besucherzahl - Attendance:
 
 
                                      NETWAY                                                                                                                       
                                                                                                            http://pocitadlo.netway.cz/

Additional Hints (Decrypt)

[CZ:] cbq xnzrarz - [DE:] hagre qrz Fgrva - [EN:] haqre gur fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.