Skip to content

This cache has been archived.

Sillen: Jag kommer inte kunna sköta underhållet på sikt på denna burk varför jag arkiverar den.

More
<

Vådan av en strejk

Hidden : 05/14/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cachen är trevligast att ta genom att gå i den utsprängda "dalen" som man kommer in i utan att klättra då det är i jämnhöjd med cykelbanen. GPS nogrannheten var inte optimal vid utläggning men med hint borde det inte vara några problem.

”I och med att Västra stambanan Stockholm-Göteborg var färdig 1862, utbyggdes den privata banan Finspång-Pålsboda på Carl Ekmans initiativ. Den stod klar 1874. Samma år revs den 20 år gamla hästbanan till Lotorp och en ny byggdes på samma sträcka med samma standard som järnvägen Finspång-Pålsboda. Detta inkluderade nya kraftigare broar över åarna. Hästarna ersattes med ångloket ”Lotorp”. Nya godsvagnar som tog 6 ton anskaffades. Men ersattes snart av större vagnar när Bruket expanderade.
Mellan åren 1915-1919 avvecklades järnhanteringen i Lotorp och frakterna av järn- och stålproduktion upphörde. Yxvikens såg färdigbyggdes 1918 och järnvägen förlängdes dit. Från Lotorp utlastades också stora mängder massaved. Stockarna flottades till Lotorp och togs in i den övre kanalen där ett timmerspel tog dem ur vattnet. 1916 fanns även planer att starta persontrafik till Lotorp och en personvagn för 30 personer anskaffades. En omläggning av banan vid Butbro påbörjades. Nya bestämmelser hindrade dock planerna. Några år senare kom också busstrafiken som en stark konkurent. De stora lastbilarna som möjliggjorde direkttransporter konkurrerade senare ut järnvägstransporterna.”
Text från Andra boken om Lotorp

1962 revs vissa delar av den gamla järnvägsbanken andra delar är numera gång- och cykelbana. Den observante som passerar Butbro på banan ser en korridor insprängd långt in i berget. När endast någon meter återstår för genombrott i berget slutar korridoren. Meningen var att järnvägen skulle gå genom korridoren, men strejk utbröt bland sprängarna. De strejkande trodde säkert att de skulle lyckas höja lönen då så liten sträcka återstod. Men icke- man använde sprängstenen och rundade berget.
Ordspråket som säger: ”Den som gapar efter mycket…….”lärde dem säkert bryskt något.

Man kan med fördel vandra eller cykla sträckan Butbro-Lotorp utefter det vackra strömmande vattnet och se spåren av tidigare generationers verksamheter. Du kommer säkert att finna ett ”smultronställe” där du kan stanna och njuta av livet och en eventuell picknick.

With the western railway Stockholm – Göteborg , that was completed in 1862, extended the
private railway, Finspång – Pålsboda at Carl Ekman´s initiative. It was completed in 1874.
The same year the 20-year-old horse track to Lotorp was torn away and a new one was built
on the same route with the same standard as the railway Finspång – Pålsboda had. This included new stronger bridges across the rivers. The horses were replaced by the steam- locomotive LOTORP.
The text is in part from the second book on Lotorp

New wagons which took 6 tons was collected but soon replaced by lager wagons when the
mill expanded. Between the years 1915 – 1919 the iron handling in Lotorp was wind up and
shipping of iron and steel production stopped. The sawmill Yxviken was completed in 1918 and the railway extended to the saw. From Lotorp also large quantities of pulpwood was looked out. The logs were taken by floating to Lotorp and were taken into the upper channel where a timber arrangement took them up from the water.

In 1916 there were also plans to launch passenger services to Lotorp and a coach for 30 persons was collected. A rearrangement of the track started. New rules however prevented the plans.
A few years later the buss services started as strong competitors. The big tracks that allowed direct shipments competed later the railway transports.

In 1962 some parts of the old railway was demolished and other parts are now walking and bicycle path. The observant who is passing Butbro on the path can see a corridor blasted deep
into the mountain. When only some meters remain to a breakthrough in the mountain the
corridor ends. The idea was that the railroad would go through the corridor but a strike broke
out among the rock-blasters. The strikers thought they would surely manage to raise their wages when a small distance of the corridor remained. But bad luck. They used blasted rocks and rounded the mountain.

The proverb which says: “ He who yawns after much………” taught them surely something brusque.

One can usefully hiking and biking the route Butbro – Lotorp along the flowing water and
see traces of earlier activities of generations. You will absolutely find “ a favourite spot” where you can stop and enjoy life and have a picnic.

www.hembygd.se/ostergotland/risinge

Additional Hints (Decrypt)

Uäe neorgnqrf qrg aäe fgerwxra oeög hg. Greeäat snxgbea äe ra uvag v fvt!

Gur jbexvat cynpr jura gur fgevxr fgnegrq.
Greenva Engvat vf n uvag.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.