Skip to Content

<

Jaskyna Driny / Driny Cave

A cache by Akim-cv Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/20/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Jaskyna Driny / Driny Cave

Driny Driny cave Driny
Jaskyna Driny:

Jaskyna Driny je jedinou sprístupnenou jaskynou na západnom Slovensku. Nachádza sa v Smolenickom krase v Malých Karpatoch juhozápadne od Smoleníc. Záhadnú dieru miestni obcania poznali už v 19. storocí,. Typickou sintrovou výzdobou pre túto jaskynu sú sintrové záclony so zúbkovitým lemovaním.

Poloha jaskyne:
Jediná sprístupnená jaskyna na západnom Slovensku. Nachádza sa v Smolenickom krase v Malých Karpatoch juhozápadne od Smoleníc, v blízkosti rekreacného strediska Jahodník. Leží na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Vchod do jaskyne na západnom svahu vrchu Driny, ktorý vystupuje z juhozápadného úbocia Cejtacha, je v nadmorskej výške 399 m.

Prírodné pomery:
Vytvorená je v druhohorných hnedosivých spodnokriedových rohovcových vápencoch vysockého príkrovu koróziou atmosférických vôd pozdlž tektonických porúch. Dosahuje dlžku 680 m a vertikálne rozpätie 40 m. Pozostáva z úzkych puklinových chodieb (Chodba spolupracovníkov, Benovského chodba, Chodba nádejí) a nevelkých sienovitých priestorov (Sien Slovenskej speleologickej spolocnosti), ktoré sa vytvorili najmä na križovatkách tektonických porúch. Objavný komín, ktorý klesá do hlbky od horného vchodu má charakter závrtového komína.
Puklinové podzemné priestory dekoruje bohatá sintrová výpln. Pre jaskynu sú typické sintrové záclony so zúbkovitým lemovaním. Dalej sú zastúpené sintrové vodopády a náteky, pagodovité stalagmity a rozlicné formy stalaktitov. Vyskytujú sa aj sintrové jazierka, ktoré sú doplnované presakujúcou zrážkovou vodou.

Texty a obrázky prevzaty zo stránok: http://www.ssj.sk/Pre uznanie logu je nutné navštívit toto zaujímavé miesto a splnit tieto úlohy:

1. Aké hlavné horniny sa vyskytujú v oblasti Malých Karpát?

2. Dlžka jaskyne a dlžka sprístupnené trasy. (Budú uznané len hodnoty z tabule pod schodmi smerom k pokladni)

3. Vymenuj 3 druhy fauny co tu žijú (latinsky)

4. Vymenuj 3 druhy flóry co tu rastie (latinsky)

5. Pridat do logu vašej fotografi (alebo GPS) podla spojleru *


*
Dle nových pravidel earthkeší je tento úkol dobrovolný i presto pevne verím, že fotky budete prikládat.


Odpovedi zasielajte pres profil. S logováním nemusíte cakat na odpoved. Ak bude nieco zle, ozvem sa.


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Driny Cave
Driny Cave is the only show cave in the western Slovakia. It is located in the Smolenice karst in the Lesser Carpathians, to the southwest of Smolenice. The mysterious hole in the earth was known for the local people already in the 19-th century. Flowstone draperies with indented facing are typical for this cave.

Cave location:
It is the only show cave in the Western Slovakia. It is located in the Smolenice Karst in the Lesser Carpathians Mountains, south-westerly from Smolenice, in the Trnava district and near the recreation resort Jahodník. The cave lies in the territory of the Lesser Carpathians Protected Landscape Area. The entrance is situated on the western slope of the Driny Hill, which protrudes from the south-western hillside of Cejtach and lies 399 m above sea level.

Natural settings:
It is formed in brown-grey Lower Cretaceous chert limestones of the Vysocký Nappe by corrosion of atmospheric waters penetrating along tectonic faults. The cave reaches the length of 680 m and vertical span of 40 m. It consists of narrow fissure passages, from one to three meters wide (Collaborators' Passage, Benovský's Passage, Passage of Hopes) and not big hall spaces (Slovak Speleological Society Hall), formed mostly on intersection of tectonic faults. The discovery chimney, which descends to depth from the upper opening to the intersection of the Entrance Passage (Vstupná chodba) with the Collaborators' Passage, has a character of doline chimney.
A rich sinter fill decorates fissure underground spaces. Flowstone draperies with indented facing are typical for this cave. Flowstone waterfalls and flowstone structures, pagoda-like stalagmites and various forms of stalactites occur her. Also small flowstone pools, supplied with water by percolating rainfall water, can be found here.

Texts and images taken from the website: http://www.ssj.sk/The recognition of the logo must visit this interesting place and fulfill the following tasks:

1. What are the main rocks occur in the small Carpathian Mountains?

2. Length of the cave and made available to the length of the route. (They only recognized the value of the board under the stairs toward the ticket box)

3. Enumerate the 3 species of fauna live here as (Latin)

4. Enumerate the 3 species of flora growing here as (Latin)

5. Add a log of your photographs (or GPS), according to spoiler *


*
Under the new rules earthcache this task is voluntary even though I firmly believe that you will attach photos.


Send your answers via profile. With logging you do not have to wait for a response. If something goes wrong, I'll call.
Akim.cv
LOVU ZDAR!


free counters

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

523 Logged Visits

Found it 513     Didn't find it 1     Write note 4     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 379 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.