Skip to content

Partisanersteinen - Milorg D14.2 #1 Traditional Geocache

Hidden : 06/20/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[NOR] Denne cachen er plassert ved Partisanersteinen, et minnesmerke over de mange hundre motstandsmennene i Milorg D14.2 som hadde tilhold i dette området i 1944-45.

[ENG] This cache is placed near Partisanersteinen, a monument over several hundred partisans from the resistance organisation Milorg group D14.2 which was stationed in this area from 1944-45.

Partisanersteinen

[NOR] Om Partisanersteinen
Under krigen 1940 - 45 ble det gjennomført en storstilt organisering av Milorg, dvs. den militære delen av hjemmefrontens kamp mot den tyske okkupasjonsmakten i Norge. Området Ringerike - Hadeland - Hallingdal utgjorde da ett av Milorgs distrikter og fikk betegnelsen D14.2. For å effektivisere og sikre organisasjonen, ble store deler av styrkene i distrikt D14.2 det siste krigsåret trukket ut til feltliv i skog og fjell. Her bodde de for det meste i små selvbygde hytter eller i bortgjemte skogshytter og stølsbuer. Fra disse stedene ble det drevet kursvirksomhet i våpenbruk, sprengningsteknikk og annet.

Til sammen var det nærmere 300 mann som lå mer eller mindre fast på hyttene. I tillegg var det bortimot 2000 mann som deltok i kursvirksomheten arrangert fra disse hyttene. Organisasjonen var solid bygget opp med forsyningstjeneste godt hjulpet av bygdefolk, sambandstjeneste og jevnlig (omtrent daglig) radioforbindelse med den norske overkommandoen i England. Milorg D14.2 mottok ca 70 flyslipp med forsyninger fra England. Det var bare et lite fåtalls hytter som ble oppdaget og ødelagt under rassiaer av nazistene og okkupasjonsmakten. Ved tre anledninger ble Milorg-folk i D14.2 skutt og drept under trefninger mens de lå på skauen.

Hovedkvarteret til Milorg D14.2 var plassert i nærheten av Øvre Kollsjø vel to kilometer øst for Partisanersteinen. Sjef for Milorg D14.2 var Oskar Hasselknippe, senere redaktør i Verdens Gang. Han hadde militær bakgrunn fra luftforsvaret, der han var kaptein. Rundt Øvre Kollsjø lå hele 4 celler: BBB (BirkeBeinerBu), Tikkerud, Hægra og Hanskebu. For de som vil vite mer om virksomheten i D14.2, anbefales bøkene ”Med Milorg D14.2 på skauen, 1944-45” og ”De kom om natten”. Begge bøkene er utgitt av Hjemmestyrkemuseets venner D14.2. Etter krigen har for øvrig Hjemmestyrkemuseets Venner D14.2 sørget for varig merking av alle cellene/hyttene og slipp-plassene i området hvor Milorg D14.2 opererte.

Partisanersteinen, laget av billedhuggeren Ståle Kyllingstad, ble avduket i 1948, til minne om motstandkjempere som hadde tilhold i området. Terrenget rundt ”Partisanersteinen” er plassert i et slags naturlig amfi i naturskjønne omgivelser. Hvert 5. år arrangeres Partisanerstevnet her i regi av Hjemmestyrkemuseets Venner D14.2 til minne om innsatsen som førte frem til frigjøringen i 1945. Det hittil siste stevnet ble arrangert 20. juni 2010. I 1980 var H.M. Kong Olav til stede under arrangementet her. I 2005 var H.M. Kronprins Haakon Magnus til stede.
Air drop container

[NOR] Om cachen
For å ta seg hit tar du av riksvei 7 ved Sokna mot Strømsoddbygda. Etter ca. 10 kilometer tar du av til høyre inn på en grusvei. Avkjørselen er umerket og derfor oppgitt med et eget waypoint. Herfra kjører du ca. 5 kilometer østover til den foreslåtte parkeringsplassen øst for Saksentjern. Bomavgift kr. 30. Parkeringsplassen er oppgitt med et eget waypoint.

Herfra kan du følge en blåmerket sti ca. 3.5 kilometer nordover frem til Partisanersteinen. På veien oppover kan du nyte utsikten mot Tjuvenborgen i sørøst. Terrenget stiger jevnt første delen, men kommer etter hvert over i åpent idyllisk terreng med furuskog. Partisanersteinen ligger på landtangen mellom de to Totjerna og cachen er plassert like ved. Men jeg anbefaler absolutt at et besøk på denne cachen kombineres med et besøk på nabocachen Tjuvenborgen. I så fall anbefales det å ta utgangspunkt i samme parkering, men i stedet for å gå rett nordover med en gang går man først østover på blåmerket sti og deretter nordover. opp på Tjuvenborgen. Fortsett så nordover over Hestbrenna og videre frem til Partisanersteinen. Som et alternativ kan du kjøre frem til Øvre Kollsjø. Derfra fører det vei 4 kilometer nesten helt frem til Partisanersteinen. Den er stengt for kjøring, men du kan sykle eller gå. Alternativ parkering ved Øvre Kollsjø er oppgitt med et eget waypoint. Cachen er en tupperware boks kamuflert med svart tape og som initielt inneholder cachedokument, loggbok, en blyant og noen få bytteting.

Øst på Hestbrenna ligger DNT’s ubetjente koie Tjuvenborgkoia. Her kan man overnatte hvis man ønsker å gjøre dette til en to-dagers tur. Da er det også mulig å for de spreke å få med seg cachen Panorama #1 som ligger på toppen av Høgfjell.

[ENG] About the cache
To go here here, leave the highway 7 in Sokna and continue towards Strømsoddbygda. After approx. 10 km turn right onto a dirt road. The exit is unmarked I have therefore provided a separate waypoint for the junction. From here you drive about 5 km eastwards to the proposed parking spot east of the lake Saksentjern. Tax NOK 30. The parking spot is given as a separate waypoint.

From here you can follow a blue marked trail 3.5 km northwards to Partisanersteinen. On your way, you can enjoy the view to the hill Tjuvenborgen in southeast. There is some climbing the first part, but after a while you will enter open terrain with beautiful pine forest. Partisanersteinen lies on the isthmus between the two lakes Totjerna and the cache is located nearby. But I will definitely recommend that a visit to this cache is combined with a visit to the neighbor cache Tjuvenborgen. If so, I recommend the same parking, but instead to go straight northwards you should first go eastwards on a blue marked path and then northwards to the summit of Tjuvenborgen. Then continue northwards over the hill Hestrenna and continue to Partisanersteinen. As an alternative, you drive to the lake Øvre Kollsjø. From there you can follow a road 4 km to Partisanersteinen. Driving is permitted, but you can cycle or walk. Alternative parking at Øvre Kollsjø provided with a separate waypoint. The cache is a tupperware box camouflaged with black tape. It contains initially a cache document, a logbook, a pencil and a few things for trade.

East Hestbrenna is DNT's unmanned hut Tjuvenborgkoia. You can stay here if you want to make this a two-day trip. Then it should also be possible for the fit to go to the cache Panorama #1, located on top of the mountain Høgfjell.

Additional Hints (Decrypt)

[NOR] Uratre v ra grgg tena zrq ra gøee gbcc
[ENG] Unatvat va n qrafr fcehpr jvgu n qrnq gbc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)