Skip to content

<

White Manor

A cache by Sintetika, Uldis_LV, Alex_Janis Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/23/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Slēpnis atrodas privātā teritorijā, tomēr jau ļoti ilglaicīgi tur netiek novērota absolūti nekāda aktivitāte. Aiz cieņas pret īpašniekiem kas iespēju robežās izdarījuši visu, lai neļautu šim arhitektūras skaistumam sabrukt priekšlaicīgi, lūdzu ēkā nelīst un neko nebojāt.
Slēpni lūdzu ņemt uzmanīgi, lai neiestumtu to pārāk dziļi!

The cache is located in private property, however, for a very long time there is absolutely no activity observed. However, out of respect to the owners who has done as far as possible done to prevent this architectural beauty of total collapse, please do not try to enter the building & don`t damage anything.
Please take the cache carefully to not to push it to deep!
_________________________________________________

LV

1803. gada uzcelto Baltmuižas (vacu valoda - Weissensee) kungu maju, kuru vietejie laudis medz devet par pili.

Nams pastasta, kadam tam jabut:
Ta ka barons Budbergs-Belinhauzens to uzcelis ar vairakam viesu zalem un terasem. Tiek tulkots kads16. gadsimta rakstits dokuments par ekam un baroniem Budbergiem-Belinhauzeniem, kurš apliecina, ka grafi Subates apkartne trisdesmit kilometru radiusa celuši visas akmens buves - Garsenes baznicu un pili, Cervonkas baznicu un citas.

Vai AUDI simbols nak no Subates?

Baronu Budbergu-Belinhauzenu dzimtas gerboni pazistot visa pasaule. Septinpadsmitaja gadsimta Zviedrijas karalis Karlis XIV šai muižnieku dzimtai bija pieškiris bruninieku titulu, lai stiprinatu savu pierobežu, jo pils atradas Zviedrijas parvalditaja teritorija. Kopš ta laika Budbergiem-Belinhauzeniem ir gerbonis, kuru rota cetri saviti zelta gredzeni uz sarkana fona. Pagajuša gadsimta 20. gados Budbergi-Belinhauzeni parcelušies uz Berlini, un tur izveidojuši automašinu koncernu „Auto Union”, no kura cetram rupnicam darbojas šobrid visiem zinamais uznemums „AUDI”. Šis firmas mašinas rota Baltmuižas grafu gerbona gredzeni. Vai tas ir grafu ievedums vai nejaušiba – tas ir vel vienas izpetes verts jautajums. Un ja tas ir „grafu pirksts”, tad uz Subati celu varetu merot ari „AUDI” fani.

No intervijas par ekas vesturi:Saimnieks Andrejs kopa ar dažiem meistariem izpetijis katru ekas sturiti. Vinš atzist, ka pils divas reizes neveiksmigi parbuveta – pirmas Latvijas republikas laika, kad grafi eku atdevuši skolai, un padomju laikos, kad darbojusies skola un apavu ražotne. Kads podinu krašnu vieta nemakuligi sabuvejis apalas krasnis, ugunsgreka bojati pirma stava griesti, nokurinats viens griestu balsts… Saimnieks plano atjaunot autentisku podinu krasni pie centralas ieejas, bet parejas krašnu vietas paredzets uzstadit Kaliningrada izpardošana iepirktas podinu krasnis. Lai restauretu logus, durvis un citus koka elementus, vinš iepircis no apkartnes iedzivotajiem pilij piederošos priekšmetus, kuri kirmju vai paviršas attieksmes del vairs nav atjaunojami. Piemeram, lielas ieejas durvis kads izmantojis škunitim. „Esmu nopircis vairakus lietotus darbgaldus, un te, uz vietas, taps autentisku logu, durvju, slegu ražotne. Šobrid Riga tiek restauretas kapnes. Izradas, grafi bija ierikojuši elektribu, kuru ražojis… kanalizacijas notekudenu generators. Iespejams, te tapusi pirma elektriba Latvija,” secina Andrejs. Saražota jauda varejusi but maza, tapec, iespejams, papildus jaudu nodrošinajušas lidzas pilij esošas udensdzirnavas.

Saglabajusies unikala akmens eka, kura, iespejams, bijusi vina daritava vai spirta bruzis. Taja ierikota, iespejams, Latvija vieniga apkures sistema – grida ir no kiegeliem, bet sienas izbuvetas ar kiegeliem un laukakmeniem, starp kuriem atstatas spraugas, un grida izbuveti ventilacijas kanali, kura iemureta krasns. To kurinot, siltais gaiss izplatijies pa ventilacijas kanaliem un spraugam, ilgi uzturedams siltumu visa telpa. Lai lietus udens nesakratos nedz pagrabtelpas, nedz pie majas pamatiem, grafi uzbuvejuši drenažas sistemu, kura lieko udeni novadijusi ezera. Vini nav aizrakuši ari pils strautu – garšigo udeni krajuši turpat pils pagraba ierikota aka. Cilveki stastot, ka pilij bijusi ari pazemes eja. Andrejs uzgajis vel Latvijas laikos aizcementetu luku, kura varetu but ieeja eja.

ENG

1803rd built in Baltmuižas (in German - Weissensee), where local people used to be called a castle.

House tells them what it should be:
Since Baron Budberga-Belinhauzens it built with a number of guest halls and terraces. In translated some 16. century document written on buildings and barons Budberga-Belinhauzeniem, stating that Counts Subate around thirty kilometers brought all the stone buildings - Garsene church and castle, Cervonkas church and others.

Do AUDI Subate symbol comes from?

Barons Budberga-Belinhauzenu family coat of arms known throughout the world. Seventeenth-century Swedish King Karl XIV that landowners family had been granted the title of knighthood, in order to strengthen its border, since the castle was in the Swedish territory administered. Since then Budberga-Belinhauzeniem a coat of arms, which is decorated with four twisted gold rings on a red background. Last century, the 20th years Budberga-Belinhauzeni moved to Berlin, and there developed a car group "Auto Union", of which four plants currently operating in all known plant "AUDI". These companies are decorated with machine Baltmuižas Count coat of arms rings. Is it a coincidence counts or imports - that is another issue worthy of exploration. And if it is a "finger count", then the road could be measured Subate the Audi fans.

From the interview about the building's history: The landlord Andrew, together with a few artists studied every corner of the building. He recognizes that the manor twice unsuccessfully rebuilt - the first Latvian republic at a time when building Counts returned to school, and Soviet times, when operated in the school and the shoe factory. What tile stoves instead unskilful builded round stoves, fire damaged the first floor ceiling, burned down one roof pillar ... The landlord plans to restore an authentic tile stove at the central entrance, but the other stoves in places designed for installation in Kaliningrad on sale of purchased tile stoves. To restore the windows, doors and other wooden elements, he purchased from locals castle belonging to subjects who borer or negligent treatment due to no longer be recoverable. For example, the large entrance door used by anyone shed. "I've bought several secondhand machines, and here, on site, will be erected in an authentic windows, doors, shutters plant. Today in Riga is restored staircase. It turns out, had established a Counts of electricity produced by a sewage tank .... Perhaps here is the result of the first Latvian electricity, "says Andrew. The production capacity could be small, so perhaps extra capacity to ensure a water mill alongside the existing palace.

Retained its unique stone building, which probably had a winery or brewery alcohol. At the place, perhaps the only Latvian heating system - the floor is made of bricks, but a wall built with bricks and stones, among which left gaps in floors and built in ventilation channels, which immure oven. It burning, spread through the warm air vents and crevices, long-sustaining warmth throughout the room. To no let the rain water save in basements, or near home foundations, Count built a drainage system which excess water in the lake. They're not buried the castle torrents - delicious water tail liabilities ibid castle cellar fitted well. Telling people that the palace was also an underground passage. Andrew for yet had found in Latvian times back filled hatch, which could be input in the aisle.

LV Konteiners ir pusdienu karba ar minimalo saturu. Koordinates noteikti koku del varētu nebūt precīzas. Skatiens jāvērš uz palīgēku.
ENG A container is a lunch box with a minimum content. Coordinates of trees down due to overlap,Turn your view to the ancillary building.

Additional Hints (Decrypt)

Ynon znyn, nhtšrwnvf fghevf / Evtug fvqr, gbc pbeare

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.