Skip to content

Subate trio Multi-cache

Hidden : 06/23/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LV

Subate ir sena pilsetina Selijas dienvidaustrumu dala (Daugavpils rajona) pie pašas Lietuvas robežas. Ta izveidojusies 16. – 19. gs. pie viena no senakajiem Selijas tirgus celiem Subates ezera rietumu krasta.

Romas katolu baznica 1831. gada veca koka dievnama vieta uzcela tagadejo Subates katolu baznicas mura eku. Darbus apmaksaja grafs Mikelis Platers-Zibergs. Sakralo celtni iesvetija Mikela Ercengela godam. Dievnama atrodas 18. gs. beigu skulpturala grupa "Golgata", krucifikss un nozimigs galvena altara cilnis - kokgriezums pec slavenas Leonardo da Vinci freskas "Svetais vakarediens" motiviem. http://www.visitdaugavpils.lv/index.php?p=3&id=43

Subates sv.Jura evangeliski luteriska baznica Baznica ir celta 1685. gada un ta ir vieniga baznica Latvija, kurai ir pieci mazi torniši. Tas interjers, ir loti grezns un to darinajuši Subates (Stelmuižas) koktelnieku skolas telnieki. http://www.visitdaugavpils.lv/index.php?p=3&id=64

Subates Vissvetakas Dievmates Patveruma vecticibnieku lugšanu nams Subates vecticibnieku lugšanas nams buvets 1906. gada. Subates vecticibnieku kapseta starp kapu plaksnem pacelas vecs koka krusts. Te pirmie apbedijumi, iespejams, veikti 19. gadsimta. Toreiz Subates draudze nebija lugšanu nama, tapec, ka vesti vestures avoti, subatieši gajuši lugties pie kaiminiem lietuviešiem – pašreiz to vietu sauc par Butkuniem. Lugšanu nams tika apzagts jau septito reizi, un šoreiz zagli nozaguši lielas, 1,8 m augstas ikonas. Ikonu siena palikusi gandriz tukša. Vainigie joprojam nav atrasti. http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/?doc=23890&ins_print/

ENG

Subate is an ancient town in south Selia (Daugavpils district) near the Lithuanian border. It formed the 16th - Nineteenth century. Subate is located at one of the oldest trade roads in the Selia, at Subate lake on the west coast.

Roman Catholic Church In 1831st - old wooden church was built at present Subate Catholic church stone building. The works where paid by Count Michael Plater-Ziberg. Sacred building was consecrated in honor of Archangel Michael. In temple is in the end of 18th century made sculptural group "Golgotha", crucifix and a significant main altar molding - woodcut after the famous Leonardo da Vinci's fresco "The Last Supper 'motives.

Subate sv.Jura Evangelical Lutheran Church The church was built in the 1685th and it is the only church in Latvian, which has five small towers. Its interior is very luxurious and made by the Subate (Stelmanor) wood carver school sculptors.

Subate Blessed Our Lady Asylum Orthodox prayer house Subate Old Believer prayer house built in the 1906th. Subate Orthodox cemetery between the graves plates overlooking an old wooden cross. Here the first burials, probably taken in the 19th century. At that time Subate church was the chapel, therefore, as history tells sources subatiens gone to pray at the neighbors Lithuanian - now the place is called Butkuniem. Prayer house was robbed for the seventh time, and this time the thieves stolen high, 1.8 m high icon. Iconic wall remained nearly empty. The perpetrators are still found.

Uzdevums: Lai atrastu slēpni, Jums būs jaapmeklē trīs lūgšanu nami.
1. Subates Vissvētākas Dievmātes Patvēruma vecticībnieku lūgšanu nams. Tur saskaitiet ēkas kvadrāta formas logu rūtis (vertiba A).
2. Romas katoļu baznīca. Saskaitiet cik krustu ir uz baznīcas ieejas / zvanu torņa (vērtība B).
3. Subates sv.Jura evangeliski luteriska baznica. Raugoties uz uz baznīcu no autrumiem, saskaitiet visas redzamās logu rūtis. (vertiba C). Gala koordinates iegusiet, ja pareizi ievietosiet iegutas vertibas vienadojumos.

Task: To find the cache, you need to visit the three houses of worship.
1st - Subate Blessed Virgin Asylum Orthodox prayer house. There count a square-shaped window panes (value A).
2nd - Roman Catholic Church. Count crosses on main entrance of church territory / bell tower (value B).
3rd - Subate sv.Jura Evangelical Lutheran Church. Count how much window panes can You see when You look on the church from the East side. (value C). The end coordinates you will get the coordinates when you insert the correct values in to the equations.

56 00 0E 025 F G
1. (A x 2) – 63 = E
2. (15 - B) x 6 = F
3. (A+B+C) + 317 = G

Checkeris jūsu ērtībām ar +/-10m pielaidi. Geocheck with +/- 10m tolerance.


Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Geršnvf, hm Nhfgehzvrz / Guveq, gb gur rnfg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)